Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Joginderkaur mahajan

Hitguj » Language and Literature » पद्य » Joginderkaur mahajan « Previous Next »

Sumati_wankhede
Tuesday, March 29, 2005 - 5:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaÜigaMdrkÝr mahajana (a naagpuratIla ek djao-dar kivata ilaihNyaaáyaa kvaiya~I. ‘baMd ikvaaDÜM ko pICo’ ha ihMdI kivatasaMga`h va dÜna marzI kivatasaMga`h p`kaiXat Jaalaolao Aahot. %yaaMcyaa ‘ÉMd AÉMd’ maQaIla kahI kivata AapNaapuZo saadr....

saavalaI

}na laagaU nayao mhNaUna
JaaDaKalaI ]BaM k$na
gaolaasa malaa.
pNa fr ivarL hÜtI
saavalaI %yaacaI
jamaIna poTtca raihlaI
maaJyaa payaaKalacaI.

vaTvaaGauLM

tU Aalaa naahIsa.
idvaolaagaNaIcaI vaoL
TLUna gaolaI.
Aata yaa pD@yaa [maartIt
vaTvaaGauLM QaavatIlaÊ
saOrBaOrÊ AMQaar prjaItÊ
qaara na imaLalaolyaa
maaJyaa huMd@yaaMsaarKI ²

kaMcaocyaa iBaMtI

ekmaokaMcyaa AgadI javaL AsaUna sauwa
nakLt ]gavat jaatatÊ
kaMcaocyaa iBaMtI kQaI kQaIÊ
ABaoVÊ dar iKD@yaa nasalaolyaa.
%yaa pardXa-k iBaMtI AaDUna
gavasaayacao qaaMbatÜ AapNa
XabdaMtUnaÊ spXaa-tUna.
idsatat f> halacaalaI
XarIracyaa vaoD\yaavaakD\yaaÊ
saMvaadaABaavaI ²
Aaplyaa saMskaranausaar
%yaaMcaa Aqa- laavat
]Bao AsatÜ AapNa
itYztÊjanmaBar
iBaMtI fuTNyaacaI
vaaT baGat ²


Sumati_wankhede
Tuesday, March 29, 2005 - 5:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idvao

idvao jaatat Acaanak jaovha
AaplaMca Gar
AnaÜLKI hÜtM.
pircaya hrvalaolao to xaNa
jagat nasatÜ AapNaÊ
ijavaMt AsatÜ f>
AMQaarat caacapDtÊ zocaaLt.


AazvaNaI

japUna zovaU AapNa
ekmaokaMcao AEaU
iXaMplyaaMcyaa ma} kuXaIt.
naahI janmalao maÜtI
%yaatUna trI caalaola.
AazvaNaIMcao ]malatIla
inaÁXvaasaÊ AaiNa
nha}na inaGaola saugaMQaat
maaJaI eklaI vaaT.


Dhruv1
Tuesday, March 29, 2005 - 6:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kacaocyaa iBaMtI...
Cana Aaho klpnaa va %yaacaa ivastarhI.


Ghana
Thursday, March 31, 2005 - 9:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Cana Aahot kivata....qaÜD\yaa AÜLItUna kivatocaa AaXaya spYT hÜtÜ... ...Keep it Up

Sumati_wankhede
Thursday, March 31, 2005 - 11:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

]XaIr

caar dÜna inasaTtI ikrNao
maavaL%yaa saUyaa-caI
zovalaI hÜtI japUna tuJyaasaazI.
pNa iktI ]XaIr kolaasa ²
DÜLoca AMQaarat
hrvalyaavar Aalaasa ²


Sumati_wankhede
Friday, April 01, 2005 - 4:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

KoLNaM

Gao}na idlaM naahI KoLNaM
mhNaUna ÉsaUna basalaolyaa
h+I maulaasaarKo
ADUna basatat idvasa
Bar rs%yaavar ik%yaokda.
samajat ksaM naahI %yaaMnaa
kI sava-ca KoLNaI
imaLt nasatat
baajaarat ²


naoma

naIrva AakaXaat ]DNaaáyaa
pxyaaMvar doKIla
naoma Qarlao jaat AsatatÊ
jaimanaIvar ]Byaa maaNasaakDUna ²
Aavaaja na krta
r> na saaMDta
pMK %yaaMcao
CaTlao jaat Asatat
mau@yaanaoca ²


Sumati_wankhede
Friday, August 26, 2005 - 7:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dÜna p`itiËyaa

1.
raKocyaa iZgaaáyaat
KÜla KÜla dDlaolyaa izNagaIlaa
gaMmat mhNaUna ka baahor kaZlaMsa Æ
maaiht navhtM tulaa
tI Asato AignagaBaa- Æ
vaaáyaacaM KtpaNaI Gaalatanaa trI
saavaQa vhayacaM hÜtMsa.
inaKaro fulalyaavar maa~
najar ifrvalaIsa ~yasqaasaarKI.
QagaQaga%yaa icatot
kÜvaL\yaa pxaaMcaa kDolaÜT
maI ekTInaMca phayacaa Æ
ho DÜLo prko ka hÜt naahIt
AXaa vaoLI trI Æ

2.
jaLt rahNaM hI inayatI
kuNaa ekacaIca nasato.
BaÜgaca Aaho tÜ
p`%yaok sa)dya maaNasaacaa.
Aaplyaa Garalaa Aaga
laagalaolaI AsatanaahI
phayacaI Asato
~yasqa hÜ}na.
jaLUna jaatM puYkL kahI
yaa AagaIt naohmaIsaazI.
jao ]rtM
to AsatM inaKL saÜnaM.
maatIlaaca AsatM marNa f>
pTtM naa tulaa ho Æ
kXaalaa hvao maga DÜLaBar maoGa Æ
Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators