Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
दया पवार

Hitguj » Language and Literature » पद्य » दया पवार « Previous Next »

Palas
Saturday, March 26, 2005 - 10:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dyaa pvaar. ho gaolyaa dÜna dXakaMMmaQaIla naavajalaolao kvaI. maI %yaaMnaa kovaL dlaIt kvaI ho ivaXaoYaNa laavaU [cCIt naahI. karNa %yaaMcyaa kivata saamaijak vaastvaatUnaÊ svaanauBaavaavar AaQaarIt Aahot.


1996 cyaa A. Baa. marazI saahI%ya saMmaolanaacyaa AQyaxapdI %yaaMcaI inavaD JaalaI. dudO-vaanao naava GaÜYaIt JaalyaanaMtr kahI idvasaaMtca %yaaMcao œdyaivakaracyaa JaT@yaanao inaQana Jaalao. %yaaca prMprot puZo ra. ga. jaaQava AaiNa Aa<aa koXava maoEaama yaaMcaI inavaD JaalaI. pNa dyaa pvaaraMcao to Akismat jaaNao manaalaa caTka laavauna gaolaoca.


%yaaMcao Kro naava dgaDU maarÜtI pvaar. %yaaMcaI ‘balautM’ hI Aa%macarI~avar AaQarIt kadMbarI barIca gaajalaI.

%yaaca kadMbarI var AaQarIt ‘A%yaacaar’ ha Baaskr AaiNa maInaa caMdavarkr (aMnaI idgdXaI-t kolaolaa ica~pThI caaMgalaa Aaho.


Palas
Saturday, March 26, 2005 - 11:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AanaMd pTvaQa-na (aMnaI ilaihlaolaI dyaa pvaaraMvarIla ek kivata. ³saQyaa [Mga`jaItca dotÜÊ pNa lavakrca tI marazIt Anauvaad k$na [qao Takola´.

Daya*

kindness
was your first name and i cannot think
of any that could have better described you
when we first met i knew only your most famous poem
about the construction worker who carried on her back
the burden of her own mortality
you wrote in the first person and i asked why you’d chosen
a feminine voice and you’d said with a twinkle
of pleasure
that no one had ever asked this before but perhaps
the answer was that when you wrote
of the misery of the poor and the oppressed
the image
that first came to you was of your mother
in the village you had left a hundred, perhaps
a thousand years behind
now i am comfortable, even happy, you said
with your sad eyes and your shy smile
i can eat with you in your house with confidence
but memories of childhood are never far
and it is always mother i remember
we were untouchables then
and our shadow
was not permitted to fall on those who considered us as such
father was an alcoholic and mother slaved
to bring us up and it is she who had no voice
whose voice i now hear
as you spoke there was no anger in you
nor trace of self-pity
only compassion for the suffering
of a mother who had become
the whole
human race.


*Written for poet Daya Pawar who passed away in 1996


Palas
Saturday, March 26, 2005 - 11:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baaš maI QarNaM QarNaM baaMQaIto
maaJaM marNaM marNaM kaMDIto
maaJaM marNaM marNaM kaMDIto
baaš maI QarNaM QarNaM baaMQaIto

JauMjaUmauMjaU ga JaalaM pIz jaa%yaat AaTlaM
kNaI kÜMDa ga kÜMDa maI raMQaIto
baaš maI QarNa QarNa baaMQaIto
maaJaa marNaM marNaM kaMDIto

idsa kasaralaa Aalaa jaIva maga GaÜTaLlaa
tanhM laok$ laok$ paTI KalaI maI DalaIto
baaš maI QarNaM QarNaM baaMQaIto
maaJaa marNaM marNaM kaMDIto

saaMgaU kaya ]nhacyaa JaLa
Gaava GaalaI fuTo iXaLa
kZ daToÊ payaI pLa maI baaMQaIto
baaš maI QarNaM QarNaM baaMQaIto
maaJaa marNaM marNaM kaMDIto

vaola maaMDvaalaa caZo
maaJyaa Gaamaacao ga AaLo
maaJyaa AMgaNaI AMgaNaI pacaÜLa ga pDo
baaš maI QarNaM QarNaM baaMQaIto
maaJaa marNaM marNaM kaMDIto
Palas
Saturday, March 26, 2005 - 11:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaoqao ijaqao itqao maI baajaar paihlao
Épyaat caalaNaaro vyavahar paihlao

japlyaa ]rI kL\yaa maI ga`IYmaat vaaLlaolyaa
ivaktI iXaLyaa fulaaMcao to har paihlao

Aaho vasaMt jaoMvha dotat saaqa saaro
iXaiXarat saÜDNaaro maI yaar paihlao

maja p`It jaI hvaI tI maahIt naa tyaaMnaa
mhNavaIt jao svat : laa idladar paihlao

yaoqao ijaqao itqao maI baajaar paihlao.

Palas
Saturday, March 26, 2005 - 11:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kÜMDvaaDa

jaLuna gaolyaa AakaMxaa
Ana raK ]ro svaPnaaMcaI
kÜMDvaaDa kuNaI baaMQaIlaa
kOd iktI janmaaMcaI

iktI yaatnaa saÜsaavyaa
maI mauk rhavao iktI
janmaÜjanmaI balauto maagat
JaÜLI trIhI irtI

fulao fLo hI %yaaMcaI
Aamha saaqa f> kaTyaaMcaI
hI kOd iktI janmaaMcaI

maNaa maNaacyaa baoD\yaa payaI
maaqyaavar tlavaar
pdÜpdI Apmaana ivaKarI
%yaavar A%yaacaar

XaItla Cayaa kuzo idsaonaa
jaLo Aaga p`XnaaMcaI
hI kOd iktI janmaaMcaI
Palas
Saturday, March 26, 2005 - 11:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI kivata maaJyaakDo AQaI-ca Aaho. kuNaakDo saMpuNa- Asalyaasa Ìpyaa [qao TakavaI.


dgaDI kaLÜKacaa kOdI
gaolaa naahI iqajaunaI
prMprocyaa AÜJyaa KalaI
]saLo r> AjaunaI
%yaa r>atUna phaT ]gavaola
kÜTI kÜTI sauyaa-McaI
kÜMDvaaDo BaodUna jaašla
Xa>I pd - dilataMcaI


Zaad
Wednesday, March 30, 2005 - 6:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pLsaaÊ KUp Cana kama kolaM Aahosa tU...
tuJyaakDo %yaaMcaI Asalyaa [MgaL\yaa Dsalyaa nasa%yaa hI kivata Aaho kaÆ


Palas
Thursday, March 31, 2005 - 6:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Asalyaa [MgaL\yaa Dsalyaa nasa%yaa hI kivata maI AaQaI eoklaI hÜtI. pNaÊ tI dyaa pvaaraMcaI ho maaihtI navhto...

Kupca Cana kivata Aaho tI. malaa tI vaacaayalaa AavaDola. pNa maI pDlaÜ [qao sa^ma kakaMcyaa doXaat. malaa kuzuna imaLNaar tI kivataÆ

kuNaI maayabaÜlaIkrca madt kÉ XaktÜ %yaat AaplaI.


Bee
Thursday, March 31, 2005 - 9:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pLsaÊ Cana caalalao Aaho.. mast vaaTlaa ha baIbaI vaacaUna. to gaolaot ho malaa maaiht navhtM :-(

Palas
Wednesday, September 20, 2006 - 5:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

दया पवारांवर आजच्या लोकसत्तेत आलेला हा एक सुंदर लेखhttp://www.loksatta.com/daily/20060920/vishesh.htmTopics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators