Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

Archive through February 15, 2005

Hitguj » Language and Literature » पद्य » आरती प्रभू » Archive through February 15, 2005 « Previous Next »

Savyasachi
Monday, April 29, 2002 - 2:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

parag, masta kavita re. sadhi pan jivgheni...:-)

Paragkan
Friday, July 05, 2002 - 4:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sava-~ kayaÆ

GaDaL\yaacaa kaTa imainaTaMva$na ifrt jaaya.
sava-~ paya
pÜhÜcat naahIt yaalaa trI [laaja kayaÆ
sava-~ saaya
tapvaUna inavalyaa duQaavar …. ]pyaÜga kayaÆ
kuzo duQaacaa gauNaÊ kuzo saašcaI saÜyaÊ kuzo AagaIcaa Qama-²
inagau-Na inarakar
[laaja naa[laaja
GaD\yaaLacaa kaTa vatu-Lat ifrt jaaya.


Paragkan
Friday, July 05, 2002 - 4:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AÜMjaL

ekmaokaMsamaÜr
basaUna rha vanaaMtIla XaaMtpNao.
ranavaaro
ranaJaro
ranapxaI
ek sagaLIM imaLUna vanaBaÜr
saMQyaakalaIna ica~maya ilapI.
AaiNa dUrcyaa DÜMgaravarIla jaaL
ekmaokaMsamaÜr ]lagaDola AaiNa
dÜGaaMcyaahI AÜMjaLItUna
BaLBaLNaara kaLÜK
ranavaaáyaaMvarÊ ranaJaáyaaMvarÊ ranapxyaaMvar.


Paragkan
Friday, July 05, 2002 - 4:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuNaacyaa KaMVavar

kuNaacyaa KaMVavar kuNaacao AÜJaoÆ
kuzo ]travaoÆ kXaasaazI tMbaU zÜkUnaÆ
kÜNa maolao kuNaasaazI r> AÜkUnaÆ
yaa sagaL\yaacaa ihXaÜba zovaayacaa kuNaIÆ
manaaMtlyaa manaaMt kujaUna jagatat kuNaI
gaulaaba rahtIla tajao.
kuNaacyaa KaMVavar kuNaacao AÜJaoÆ

[qalao sagaLo idvao ivaJaUna jaatatÊ
AMQaaraMt vaRxa gaÜzUna JaDt rahtatÊ
kuNaI krtat p`ItÊ kuNaI krtat pUjaaÊ
kuNaI KÜkt KÜkt jaIvanaaXaI pOjaa
maa$na mhNatat : AamhI rajao ²
kuNaacyaa KaMVavar kuNaacao AÜJaoMÆ

AMt Jaalaa AstaAaQaIÊ janma ek vyaaQaIÊ
vaodnaaMcaI gaaNaI mhNajao pÜkL samaaQaI.
kuNaI dotÜ ek hLIÊ %yaacaaca pDtÜ baLIÊ
harasaarKoM hÝta%mya %yaacyaa yaotoM gaLIÊ
%yaacao %yaalaa maahIt pMjao.
kuNaacyaa KaMVavar kuNaacao AÜJaoÆ


Manya2804
Monday, July 08, 2002 - 3:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

]dasaI

tI yaoto AaiNak jaato
yaotanaa kQaI kL\yaa AaNato
Ana jaatanaa fulao maagato...
yaoNao jaaNaoÂ
doNao GaoNao...
Asato gaaNao jao na kQaI tI mhNato... ÈÈ 1 ÈÈ

yaotanaa kQaI AXaI laajato
tr jaatanaa tI laajaivato
kLto kahI ]gaIca tohI
nakLt pahI kahI­baahI
Aqaa-vaacaUna ]gaIca ‘naahI’ ‘hܒ hI mhNato ÈÈ 2 ÈÈ

yaotanaacaI ksalaI rIt
gauNagauNato tI saMQyaagaIt
jaatanaa kQaI ifÉna yaot
jaaNyaasaazIca duÉna yaot
ivaica~ yaoto ivaÉna jaato
jaI tI salato... ÈÈ 3 ÈÈ

kL\yaafulaaMcyaa maagao yaotoÊ
kÜmaT saayaMcaohra GaotoÊ
]dI ]dasaI panaIM BartoÊ
‘maI yaovaUM ro ƒ eokU yaotoÊ
maQyara~Bar toca toca p`itQvanaI to ÈÈ 4 ÈÈNinavi
Friday, February 28, 2003 - 1:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuNaItrI malaa ‘samašcyaa XauBa` kL\yaa’ caa Aqa- saaMgaola ka Æ

Bee
Friday, February 28, 2003 - 1:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

inanaavaIÊ link imaLalaI Aaho. maI ‘maaihtI naahI’ ha baIbaI activate kolaa Aaho. tulaa %yaat (a AÜLIMcaa Aqa- kLola.

Ninavi
Friday, February 28, 2003 - 8:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks, Bee !
But I want understand the whole song.

Arun
Friday, February 28, 2003 - 8:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

swati: tulaa yaa kivatocaa jaÜ kahI Aqa- kLlaa AahoÊ tÜ ilahayalaa laaga. AapÜAap sagaL\yaa kivatocaa Aqa- kLola tulaa ...

Sikandar_
Tuesday, November 04, 2003 - 3:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI dÜna bakrIcaI pÜrM Aahot
ek saaQaoÊ Aaplao krDo AahoÊ
tr dusaro krDo naahIÊ paMZrohI naahIÊ
kaLosauwaÊ
dÜGao imaLUna ek pÜrpNaacaa rMga

tI samaÜr naohmaIcaIca iKDkI AahoÊ
tIt kuNaI ]Bao naahI
itqaUna kuNaI pahat naahIÊ
tIvar pDdaih naahI
GaraMt kuNaI iKDkIt ]Bao rahNaaro vaavart AsaolaÊ
gaMmatca Aaho hI iKDkI mhNajao

ha Aata DÜMgar Aalaa
%yaacyaa maagao puZo kÜNa AsaolaÆ ksao AsaolaÆ
ksao nasaolaÆ kuNaI gavatI AsaolaÊ
AaiNa vaarahI gavatI AahoÊ JauLJauLNaara.

DÜMgar ]t$na jaa}. gaolaÜ.
to iKDkIcao Gar KUp KUp maagao gaolao
pazImaagao rsta AahoÊ
puZohI rsta Aaho
vaLNaavarhI rsta Aaho
vaLNaavar JaaDih AahoÊ var pxaIibaxaI Aahot
Anaok naahItÊ caardÜna caardÜna Aahot

kahI qaÜDo AÜlao AahotÊ kahI AÜlaosauko AahotÊ
kahI AatUna AatUna saukoca Aahot.
JaaDanao kuNaacao vaLNa igarvalao Aaho kÜNa jaaNao
jyaanao DÜMgaracaI roGa AÜZlaI %yaanaoca tr
JaaDalaa vaLNa idlao nasaola naa igarvaayalaaÆ

ha punha ek mhatara
ha tr mhatarDaca AahoÊ
ipkUnaibakUna gaolaolaa naahIÊ
AgadI sarL sarL mhataraca hÜt gaolaa Aaho
mao ivacaarlaoÊ " kuzo inaGaalaatÆ "
tÜ mhNaalaaÊ " masNaaMt " " jaa baapDa " Ê maI mhNaalaÜ
pNa malaa vaaTt naahI tÜ masNaaMt jaašla mhNaUnaÊ
tÜ vaLNaavar gaolaa AaiNa idsaonaasaa Jaalaa
marNaara vaLNaava$na jaaNaar naahI Asao malaa vaaTto.

ho Xahr Aalao
ho Ôar maÜzo Xahr Aaho
[qao KUp KUp baayaa JakasapOkI iÔrtahot
Aamacyaa gaavacyaa nadIt
AXaaca hÜD\yaa ifrtat
ijaqao KUp KUp baayaa ifrtat to Xahr
AaiNa hÜD\yaa ifrtat to gaava ikMvaa KoDo
[qao baayaa ifrlyaa mhNaUna kaya JaalaoÆ
AapNa dÜnhI pahU Ê Xahr AaiNa baayaa

ha kÜNaÆ
AakaXaakDo tÜMD k$na ekTaca kaya pahtÜyaÆ
AapNahI jaavao. gaolaÜ.
%yaacyaa XaojaarI %yaalaa nakLt ]Baa raihlaÜÊ
maga ek ek Asao KUp AalaoÊ
AakaXaakDo tÜMD k$na ]Bao rahIlaoÊ
tÜ maga pihlaa AakaXaakDo pahNaara
#yaak k$na hsalaa AaiNa inaGaUna gaolaaÊ
sagaLo maga inaGaUna gaolaoÊ kuNaI hsalao maa~ naahItÊ
maI ekTa ]Baa raihlaÜ var paht
AapNa cyaayalaa baavaLT.

ho dÜGao kÜNaÆ
AaiNa to AXaavaoLI pulaaKalaI ka gaolaoÆ
AapNahI jaa}. gaolaÜ. AamhI Aata caarjaNa
to dÜGaoÊ maI AaiNa kaLÜK.
pihlyaanao Tmarola puZo kolao
dusaáyaanao %yaat da$caI baaTlaI AÜtlaIÊ
pihlyaanao Tmarola maaJyaasamaÜr Qarlao
maga dusaáyaanao saura baahor kaZlaa
malaa daKvalaa
dusaáyaanao TmarolaBar da$ pI}na TaklaI
maI QaUma pLt sauTlaÜ. AamhI pLpuTo.
to itGao - to dÜGao AaiNa kaLÜK.

Aata kuzo jaavaoÆ
samaud`akazI. gaolaÜ. itqao baak hÜto.
baakacyaa pazIvar ilaihlao hÜto :
" iEayaut fNasaokraMnaI ho baak ica. svaga-vaasaI
[MdU ihcyaa samaRtIp`I%yaqa- baaMiQalao. 16 - 12 - 59. "
maI vaacalao. punha punha vaacalao.
dgadI baakavar basalaÜ naahIÊ samaud`akaiz gaolaÜÊ
AaiNa BaNaBaNa%yaa vaaáyaavar
maI maaJao AMga icargauTasaarKo Qarlao
maga maI puTpuTlaÜÊ " hI kuNaa fNasaokraMcaI [MdU
hI pÜrvayaat vaarlaIÊ ihcyaa smaRtIsa
maIhI namaskar krtÜ. " maI namaskar kolaa
samaud` gaja-naa krIt hÜtaÊ
vaara BaNaBaNaa vaaht hÜta
maI ]Baa hÜtÜ.Adityaranade
Wednesday, November 26, 2003 - 10:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saaMMgaola raK maaJaI


saMMpUNa- maI tÉ kI
Aaho nagaNya pNa-
saaMMgaola raK maaJaI
gaolyaavarI jaLUna

KÜTI KrI duQaacaI
hÜtI kXaI baIjao tI
barsaUna maoGa jaata
yaošla to ÉjaUna

ranaI kuzUna AalaÜ
gaa}na kaya gaolaÜ
vaoLUt saaMMQyavaoLI
yaošla to kLUna

laagao malaa kXaacaI
kovha kXaI thana
cacaa- kXaasa naava
kazasa kI AjaUna

kÜNaa Ôulao idlaI maI
maaLUna kÜNa gaolao
XaolyaavarI kuNaacyaa
AsatIla spXa- }na

ka to kXaasa saaMMgaU
maaMMDUna maI dukana
Xabdasa gaMMQa saaro
AsatIla kI jaDUna

kazasa ha tÉ Ana
ivastINa- dUr pa~
kovha trI ipkUna
gaLNao nagaNya pNa-


Ashishchaskar
Saturday, January 10, 2004 - 9:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

1. ek pxaI

iktI vaoL Jaalaa
tU Asaa %yaa kMpsau@yaa tarovar
AÜ@yaa AÜ@yaa svarasaarKa basaUna Aahosa ...
pMcamaacaI caO~QaUna pMKamaQaUna
ekTa ekTa ekTk imaTUna Aahosa.
ekok idvaa kajaLhvaa laagaUna Asaa ivaJat Aaho
tU Asaa
ksaabasaa laÜKMDacyaa roGaovartI basaUna Aahosa...

tuJaI ipsao GaLtIla ro AXaanao ²
kQaI trI BartIla ka kaLÜKacao polao
tuJyaa AÜMjaL [valyaa dohatIla r>anao Æ

]jaaDtaca
jaatIla sagaLo kaLo bagaLo
yaaca yaaca taroKalacyaa rs%yaanao ²
AaiNa Asaola šXvaracyaa ÔaT@yaa jaIBaosaarKI
laTkt tuJaI [maanaI kUD tarovar
iXaTI ÔuMkIt jaašla ZUD kaLÜKacyaa baÜgaVatUna...
Aata vaoD\yaa imaLtÜ QaUrsauwa Qau@yaatUna ²


Ashishchaskar
Saturday, January 10, 2004 - 9:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

2. h+

tU trI iktI h+I Aahosa Æ
iKDkIvarcaa pDda laÜTUna
papNyaaMcaI lavalava maalavaUna
eka qarqar%yaa vaatIcaa huMdka
]raMt dDpUna ]BaI Aahosa
tU trI iktI h+I Aahosa ²

tMga Jaalyaa tarovarcaa kMp jara JaDU do
kMp sauTUna kIT JaDUna Ôulao laKlaK pDU do...


Dhruv
Sunday, January 11, 2004 - 9:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaiXaYa.....
sahIca Aahot varcyaa dÜnhIhI kivata....
‘ikT’ mhNajao kaya ro Æ


Ashishchaskar
Monday, January 12, 2004 - 2:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kIT mhNajao kID.
JaaDaMcyaa panaaMvarÊ KÜDaMvar vagaOro pDto tI kID.


Dhruv
Monday, January 12, 2004 - 9:42 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

oh !! thanks Ashish...!

Manya2804
Tuesday, January 20, 2004 - 5:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaašna dUr gaavaa

toMvha malaaca maaJaa vaaTola f> hovaa
Gardar TakunaI maI jaašna dUr gaavaa.

paNyaat AÜMjaLIcyaa Aalaa caukUna maIna
camakUna hÜ tsaaca gaaNyaat Aqa- yaavaa.

iXaMpIt pavasaaLI sava-~ yaa lakorI
yaavaa Anaama pxaIÊ spXaU- malaaca yaavaa.

dota kuNaI du$na naxa~sao [Xaaro
saaraca AasamaMt GananaIL hÜt jaavaa.

po$na jaat vaaLa AMgaavarI kuNaI jaÜ
XaolyaaprI kusauMbaI vaaáyaavarI vahavaa.

taraMvarI paDavaa koMvha caukUna hat
ivastINa- pÜkLIcaa gaMQaar saapDavaa.

toMvha malaaca maaJaa vaaTola f> hovaa
Gardar TakunaI maI jaašna dUr gaavaa.


Manishkher
Tuesday, January 20, 2004 - 5:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘maaAa naivana pÜpT ha’ ho gaaNao kuNaI malaa došla kaÆ

Kshipra
Tuesday, January 20, 2004 - 9:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

paarlekar,

chhaan kaam kelet.

Manya2804
Friday, January 23, 2004 - 4:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maR%yaUt kÜiNa hasao

maR%yaUt kÜiNa hasaoÊ maR%yaUsa kÜiNa hsatÜÊ
kÜiNa hsaUna martÜÊ mar%yaasa kÜiNa hsatÜ.

AEaUt kÜiNa bauDtÜÊ lapvaIt kÜiNa AEaUÊ
saܚnausaar Apulyaa kÜiNa saurat rDtÜ.

janata QarI na pÜTI saaxaat\ janaad-naalaaÊ
janatosa kÜiNa pÜTI pcavaUna har GaotÜ.

ivajanaI kuNaI sauKI Ana\ Barlyaa Garat kÜiNaÊ
vanavaasa BaÜgaNaara duÁKat XaaMt gaatÜ.

kÜNaI jaunaopuraNao ivasaro na pIL QaagaoÊ
kÜNaI tuTUna pDlaa sagaL\yaaca par jaatÜ.

kÜNaasa maoGapM>I daTUna gacca yaotaM
laagao thanaÊ kÜNaI naacaUna tRPt hÜtÜ.

kÜNaI idvyaaiXavaaya hÜtÜ svatÁca dIp
kÜNaI idvyaavarI Ana\ TakUna Jaop dotÜ.


Shrini
Friday, January 23, 2004 - 4:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

@yaa baat hO... sahIca²²² Qanyavaad manyaa.

Ashishchaskar
Sunday, February 08, 2004 - 10:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ba`mhap-Na

xamasva kÜNaI AaiNa kuNaalaa mhNaavayaacao Æ
jao GaDlao to hÜto sagaLo GaDavayaacao.
ka nao~aMcyaa pa%yaaMvar hI AXaI AXaaMtI Æ
baGaiXaM tyaaMtuna ka dIpaMcyaa dursqa pM>IÆ
AXaI dcakXaI punaÁpunha kaM duBaMgalyaasamaÆ
samaÜrcyaa %yaa ÔaMdIvarlaa ÔDÔDtÜ Kga.
samaIpcaa ha dIp saKI tUM maalavataMnaa
kaya hrvalao paáyaasama to ‘sva’gaMQarMga Æ
xamasva tujalaa mhNaavayaacao Asaola tr mhNa :
xaNa to Jaalao tuJao ina maaJao gao ba`mhap-Na.


Dhruv
Tuesday, June 29, 2004 - 10:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

" gaucC ÔulaaMcao inaircC "

hjaar maÜraMcaoca ipsaaro AMQaarca ik sagaLa
AMQaarca sahvaasa itcaa tÜ ekdaca GaDlaa
naui>ca ]zlaI naxa~atuna AaLsalaolaI dRYTI
AvaGaDlaa Ana œudyaa[tka pdr itcaa jaÜ ZLlaa

pÜ> ipkosao ivasaavalaolao vaaro pdravartI
caaLvalaolao Ana punha qabaklaoÊ Jaalao kÜmaT gavatI
idsau laagalao saMgamama-rI paYaaNaatIla spMd
imainaTaMimainaTaMmaQalao laÜlak hLuca ikNaikNatI

ixatIjaI ]tro gaargaarsaa maoGaKMD jaDXaIL
AayauYyaatuna psaro kDvaT cava %yaacaI GananaIL
navyaa janmalyaa maatIsama Ana jaD nao~aMcaI patI
kacaovar Ana }zo %vacaocyaa hMsaaMcaa svarmaoL

kaL\yaa AvakaXaaitla ]lka iJaNaiJaNa tuTlaI gaa~I
Ana maVacyaa xaNaaQa- Aalaa inarBa` AaXaya pa~I
gaucC ÔulaaMcao inaircC GaLlao vasanaavaÉnaI kaL\yaa
pazmaÜrI Ana iktIk JaalaI naxa~o %yaa ra~I

hjaar maÜraMcaoca ipsaaro AMQaaravar Aalao
lagaTuna gaolao itcyaaca dohaÊ itcyaaca dohI ivarlao


Rar
Sunday, July 18, 2004 - 9:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

' kuNaacyaa KaMVavar kuNaacao AÜJao ' (a gaaNyaacao Xabd XaÜQatanaa eka ima~alaa hI maaihtI imaLalaI..
http://marathiworld.com/gani/list_action.php?ch=K&sort=1
(a site var gaaNyaacao Xabd Ôar ' iÔrvalao ' Aahot. AartI pBaUMcyaa (a BB var pNa (a kivatocao Xabd caukIcao Aahot
http://www.maayboli.com/cgi-bin/hitguj/show.cgi?tpc=34&post=264678#POST264678
mhNaUna hI kivata prt post krt Aaho.

kuNaacyaa KaMVavar kuNaacao AÜJao
kXaasaazI ]travao tMbaU zÜkUna
kÜNa maolao kuNaasaazI r> AÜkUna
jagatat yaoqao kÜNaI manaat kujauna
trI ksao Ôulatat gaulaaba ho tajao

dIp saaro jaatI yaoqao iva$na ivaJaUna
vaRxa jaatI AMQaarat gaÜzUna JaDUna
jaIvanaaXaI GaotI pOjaa GaÜkUna GaÜkUna
mhNatI ho vaoDo pIr trI AamhI rajao

AMt Jaalaa AstaAaQaI janma ek vyaaQaI
vaodnaaMcaI gaaNaI mhNajao pÜkL samaaQaI
doš kÜNaa hLI %yaacaa pDo baLI AaQaI
harapir hÝta%mya ho %yaacyaa gaLI saajao
---------------------------
PK, yaamaQyao tuJao posting caukIcao Aaho ho daKvaNyaacaa ]doXa naahI. pNa prt kÜNaI kivatocao Xabd XaÜQaayalaa gaolao tr yaÜgya Épat kivata vaacaayalaa imaLavaI haca hotU Aaho. tU na@kIca samajaUna GaoXaIla mhNaUna ho post ilahayacao QaaDsa krt Aaho²


Ashishchaskar
Sunday, July 18, 2004 - 11:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

marathiworld site var Asalaolao gaaNao barÜbar Aaho. tsaoca Xabd ‘naxa~aMcao doNao’ yaa kivatasaMga`hat Aahot. ³ Aa<aaca crosscheck kolao Ê mhNaUna puravaa do}na baÜlat Aaho. :-) ´
kdaicat AaQaI kivata ilaihlaI jaato AaiNa naMtr %yaacao gaaNyaat ÉpaMtr krtanaa maUL kvaIca %yaat caalaIcyaa saÜyaIsaazI badla krtÜ. tXaatlaa ha Baaga Asaavaa. tumhI idlaolaI hI kivata kuzo vaacalaIt saaMgaU Xakala ka Æ


Rar
Monday, July 19, 2004 - 3:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaiXaYaÊmaaihtIsaazI mana : pUva-k Qanyavaad²
maI Aa<aapya-Mt hI kivata maI var ilaihlaolyaa sva$patca vaacalaI ikMvaa eoklaI hÜtI. AaiNa ' naxa~aMcao doNao ' maI vaacalaolao naahI. %yaamauLo tU ilaihlaolaI maaihtI na@kIca ]pyau> AaiNa navaIna Aaho maaJyaasaazI. Thanks a lot!

PK, tU ilaihlaolaI kivata barÜbar Aaho. maIca tI kQaI ' tXaI ' vaacalaI nav*tI. maaJyaa AaQaIcyaa post caa hotU kuNaacaI caoYTa krNyaacaa nav*ta. pNa Apuáyaa maaihtIcyaa AaQaaro maI to post ilaihlao. I am really sorry for that!


Paragkan
Monday, July 19, 2004 - 2:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

thats ok Rar.. maI tI kivata ‘naxa~aMcao doNao’ maQaUnaca ]trvalaI hÜtI [qao.

Rahulphatak
Tuesday, July 20, 2004 - 2:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuNaacyaa KaMVavar..
AapaplaI AcaUk versions pÜsT kolaI Aahot ho pahuna AaXcaya- vaaTlao. ivaXaoYatÁ Paragkan nao kolaolao pÜsT vaacaUna .. karNa tÜ Ka~I k$na kaLjaIpUva-k pÜsT krola hI Ka~I hÜtI... %yaamauLo maUL kivata AXaI pihlyaaMdaca vaacaUna Qa@ka basalaa..

hI kivata va gaaNaohI BayaMkr AavaDto Asao.. KrÜKr ‘maITr’ maQao Asalaolao ‘sauQaarIt’ version KUpca Baavato. malaa RAR nao pÜsT kolaolaoca version maahIt Aaho . XaovaTcyaa 2 AÜLI saÜDlyaa tr baakI paz hÜto.. AaiNa XaaLot Asatanaa %yaacao kolaolao rsaga`hNa caaMgalaoca Aazvato.. ‘trI ksao fulatat gaulaaba ho tajao’ KUp sauKavaUna gaolao hÜto tovha..


Rar
Tuesday, July 20, 2004 - 2:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

' saamanaa ' maQalao sauQaairt version Aqa- AaiNa maITrcyaa dRYTInao yaÜgya vaaTtoÊ mhNaUnaca naxa~aMcao doNao maQalao version ' vaogaLoca ' vaaTlao hÜto malaa² pNa maga AXaI sauQaarNaa ka kolaIÆ ikMvaa AaQaIcao version Asao kaÆ kÜNaalaa maaihtI Asaola / yaaba_la kÜzo vaacalao Asaola tr na@kI saaMgaa. malaa kahI maaihtI imaLalaI tr na@kIca ilahIna [qao²
' naxa~aMcao doNao ' cao p`kaXak kÜNa AahotÆ


Ashishchaskar
Tuesday, July 20, 2004 - 4:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘naxa~aMcao doNao’ --- maÝja p`kaXana.

Paragkan
Tuesday, July 20, 2004 - 2:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saaQaI gaÜYT Aaho. maUL kivata ‘gaoya’ naahI. gaaNyaat baaMQaNyaasaazI %yaa kivatocaI maÜDtÜD kolaI Aaho. AsaM baáyaaca kivataMcyaa baabatIt kolaolaM AsaU XaktM.

Surthorat
Sunday, October 17, 2004 - 9:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gava-

Garadara gava-
gava- tuLXaIcaa
tuLXaIlaa gava-
vaatI raMgaaoLIcaa
raMgaaoLIlaa gava-
savaaYNa hataMcaa
hataMnaa Ana gava-
maMjaUL caUDyaaMcaa
Garadara gava-
koLIcyaa banaacaa
saMsaaralaa gava-
XaItLpNaacaa
gava- eosaa qaaor
idvaolaagaNaIcaa
AaoTIvar hlao
JaaopaLa kDyaaMcaa
AaoXaaLlaa rajaa
caaOda caaOkDyaaMcaa.


Surthorat
Monday, October 18, 2004 - 5:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI inakamaI AaZyata ka dad Va Ana Xauw vha
saUr AamhI caaoirtao ka caaoirtao ka vaahvaa
maOflaIcaI saaqa Aamha dOvayaaogao laaBalaI
nyaa tumhI gaaNao Garalaa fUla ikMvaa pakLI
dad doNao hoih gaaNyaahUna Aaho duGa-T
gauMfNao gajaro dvaacao AaiNa vaayaUcao GaT
nama` vha Ana saUr jaaNaa jaIvaGaoNaa rMga ha
saajara ]QaLUna AayaU hao kravaa saMga ha
caaMdNao paNyaatlao kI vaoicata yao[-lahI
AaiNa kaLaoKat para yao Qa$ icamaTIthI
naa prMtU saUr kaoNaa laaivata yao idpsaa
saUr naaoho tIr kMzI laagalaolaa Xaapsaa
tIr tao ]trao ]raXaI dd- hao gaaNyaatlaa
pUNa- jairhI laaBalaa naa laaBau do AQaI- klaa


Bee
Tuesday, January 18, 2005 - 5:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘naxa~aMcao doNao’ (a kavyasaMga`havyatIir> AaNaKI kuzlaa kavyasaMga`h AartI p`BauMnaI ilaihlaa Aaho kaÆ ikMvaa %yaaMcyaa kivata štr kuzo vaacaayalaa imaLtIlaÆ [qalyaa kahI kivata (a naxa~aMcao doNao maQao naahIt Asao vaaTto Aaho.

Sumedh
Tuesday, February 15, 2005 - 5:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

aarti prabhuncha "Tu tenva tashi hi kavita nivadung ya chitrapata madhe aahe pt. hrudaynath mageshkaranni sangeetbaddh aani gayleli hi kavita kharach khhop chhan aahe
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions