Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
अरूणा म्हात्रे ...

Hitguj » Language and Literature » पद्य » अरूणा म्हात्रे « Previous Next »

Sumati_wankhede
Tuesday, March 01, 2005 - 6:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

A$Na mha~oMcyaa kivata..

naustoca idvao jaLtat...

naustoca idvao jaLtat... naustoca hat hlatat
naus%yaaca mau@yaa iBaMtIMnaaÊ saavalyaa tuJyaa CLtat
naustoca tuJyaa hakonaoÊ maI purat JaÜkUna dotÜ
naustoca tuJyaa vaoNaIlaaÊ maI malaaca KÜcaUna GaotÜ
naustoca tuJyaa vaaáyaavar ho gaaNao raMgat yaoto
baahor pÜrka hÜta... Xabdat lapoTUna Gaoto
naustoca naBaanao jaovha maoGaat imasaLlaI Xaaš
tU sahja hasaUnaI tovha... r>at AÜtlao kahI
naustoca tuJyaa spXaa-nao... %yaa nadIt kaz ]trlaa
Ana XabdaMcyaa gaalaavar... Aqaa-caa AEaU pihlaa..
naustoca pDUna rhatanaa... ha kuzlaa vaara yaotÜ
Ana tuJyaa ÌYNa hataMnaI... tÜ malaa kalavaUna GaotÜ
%yaa GarBar ga{\yaamaQalaI... hI tuJaI inaraLI panao
maI malaa zovalao %yaat... dumaDUna tuJyaa p`omaanao
naus%yaaca idvyaaMnaa vaoD\yaa... maaJaoca hala kLtat
ka trI saavalyaa vaoD\yaa... yaa AXaa malaa CLtat Æ


Sumati_wankhede
Tuesday, March 01, 2005 - 6:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dUr inaGaUna gaolaolyaa
Anaok sau)daMcao
AlbamamaQyao hlaNaaro hat
DoD Jaalaolaa fÜnaÊ
ivaJalaolaa Tobala la^mp
na ilaihtahI
Aaplao Jaalaolao ho kÜro kagad
caara na imaLalyaagat
Aaplyaaca gaÜz\yaat yaoNaarI
hI XabdaMcaI maukaT ZÜrM
Aaina AapNaca Aaplyaalaa
do} kolaolaa
XvaasaaMcaa jaunaa ikrikra paLNaa...


tU yaotosa
kuzlyaaXaa jaunyaa idvasaaMcaM
pUNa- saamaqya- Gao}na Acaanak
p`%yaok xaNa
prjalyaasaarKa Qaardar banatÜ tovha
tU [tkI AÜLKtosa
malaa ina maaJyaa AayauYyaalaa
kI maIca AnaÜLKI hÜt jaatÜ.
jaunaa p`%yaok icara hlavaUna
tU KNatca jaatosa malaa
BaraBar...


AXaI javaLÊ
AXaI laaMba krtosa kaya Æ
ihMdÜL\yaaMvar basaUna
f> JaurNaar kaya Æ
kaLÜKacyaa puZo cala
hat QarÊ
(a irMgaNaacyaa puZoca Aaho
Aaplao Gar...


Vishakha
Tuesday, March 01, 2005 - 8:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dusari tar khaasach aahe.thanks for posting these poems, Sumati.

Sumati_wankhede
Wednesday, March 02, 2005 - 5:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tI vaoL inaraLI hÜtI...

CatIt fulao fulaNyaacaI
vaaáyaavar mana JaulaNyaacaI
tI vaoL inaraLI hÜtI... hI vaoL inaraLI Aaho.

DÜL\yaat ?tuMcao paNaI
maÝnaat imasaLto kÜNaI
vaaLUt stbQa rhatanaa
laaTonao gaihvarNyaacaI
tI vaoL inaraLI hÜtI... hI vaoL inaraLI Aaho.

tU vaLUna hsalaIsa jaovha
naxa~ inaqaLlao tovha
mana Xaha$na imaTNyaacaI
DÜL\yaat caMd` iTpNyaacaI
tI vaoL inaraLI hÜtI... hI vaoL inaraLI Aaho.

jyaa caMd`kvaDXaaKalaI
kuNaI saad GaatlaI AÜlaI
maga caMd` vaLUna jaatanaa
ikrNaat jaLUna jaaNyaacaI
tI vaoL inaraLI hÜtI... hI vaoL inaraLI Aaho.

pa}sa prtlaa jaovha
naBa nadIt hlalao tovha
kÜrD\yaa manaanao kÜNaI
gaavaat prt yaoNyaacaI
tI vaoL inaraLI hÜtI... hI vaoL inaraLI Aaho.

gaavaacyaa vaoXaIvartI
jagaNyaacyaa haka yaotI
%yaa kÝlaa$ svaPnaaMnaa
AayauYya dana doNyaacaI
tI vaoL inaraLI hÜtI... hI vaoL inaraLI Aaho.

qabakUna qaaMbalyaa gaayaI
kI jaXaI XauBa` puNyaaš
%yaa jaunyaaca ivaihrIpaXaI
maayaosa hak doNyaacaI
tI vaoL inaraLI hÜtI... hI vaoL inaraLI Aaho.

jagaNyaacyaa panaÜpanaI
maI kOk XaÜQalaI gaaNaI
Xabdasa hak dotanaa
AatUna irto hÜNyaacaI
tI vaoL inaraLI hÜtI... hI vaoL inaraLI Aaho.

ho gaaNao jaovha ilaihlao
maI KUp malaa Aazvalao
maga hvaa ivarL hÜtanaa
%yaa hvaot kÜsaLNyaacaI
tI vaoL inaraLI hÜtI... hI vaoL inaraLI Aaho.


Sumati_wankhede
Wednesday, March 02, 2005 - 5:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

to idvasa Aata kuzo...

to idvasa Aata kuzo jaovha fulao baÜlaayacaI
dUr tI gaolaI trIhI saavalaI BaoTayacaI
%yaa itcyaa vaaTovarI tI iJaMgatI JaaDo jaunaI
hat dotanaa itlaa maaJaIca faMdI vhayacaI
pavasaalaa poca hÜta (a sarI vaLvaU kuzo
icaMbatanaa %yaa pulaaKalaI tI nadI qaaMbaayacaI
var inaLI kÝlao naBaacaI DÜMgaracaI iBaMt tI
to nadIkazI BaTkNao hIca XaaLa vhayacaI
jaINa- (a p~atunaI maI caaLtÜ majalaa Asao
tI jaXaI hla@yaa hatanao BaakrI prtayacaI
gavathI BaÜLo Asao kI saap KoLU Vayacao
saÜDtanaa gaava %yaaMcaI kat ihrvaI vhayacaI
faTko hÜto iKsao Ana naÜThI navhtI KrI
pNa ]gava%yaa caaMdNyaavar maalakI vaaTayacaI


Sumati_wankhede
Thursday, March 03, 2005 - 5:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tulaa hvaa tsaa idvaa...

tulaa hvaa tsaa idvaa AaNaU kuzUna Æ
Taklao svatÁsa maI Aata imaTUna ²

paKro ]naaDtI [qao itqao
XaÜQatI tuJyaat kÜNata XakUna Æ

AMtrat KÜla kaya vaajato Æ
kÜNa caalalao manaasa ADKLUna Æ

caalalao ?tU hsaUna caalalao
drvaoLI trI ksao jaunaoca }na Æ

p`aNavas~ caalalao ivaÉinayaa
Gao manaa tulaa hvao tsao sajaUna ²

Asaa tuJyaa samaIp maI du$nahI ²
XaÜQatÜ tulaa jasaa tuJyaamaQaUna...

caalalao ]paya ho saBaÜvatI
caMd` saavaro malaa svatÁ ZLUna ²

Axarat maaMDta ihXaoba ha ²
Aqa- kaya caalalao maQyao ]zUna ²...


Sumati_wankhede
Thursday, March 24, 2005 - 5:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho kuzlao rsto AapNa GaDivat jaatÜ

ho kuzlao rsto AapNa GaDivat jaatÜ
vaLNaavar kuzlaI vaLNao dDivat jaatÜ
jair saUya- saaMgatÜ idXaa navyaa saÜnaorI
ha caMd` kÜvaLa pa}la ADivat rahtÜ

maI DÜLo imaTUna caalat jaatÜ jaatÜ
dohavar Aaho p`kaXa tU nasalyaacaa
Kacaot jamavauina kivatomaQalao paNaI
baGa CMd ksaa ha bauDtanaa hsaNyaacaa

tU DÜLo baaMQaUna kuzo Gao}ina jaaXaI
rolaU do jara gao kaLÜKI paralaa
maÜDlao jarI maI GarTo cahubaajaunaI
baaMQauna zovalaa kaL tuJyaa daralaa

ho ksao samajato KÜla Aat paNyaalaa
maÝnaatUna kÜNaI vaakUna vaakUna pahI
maga AXa@yatocyaa KUp saÜDunaI naavaa
ka XaÜQat rahto kuzlaI bauDlaI naahI Æ

caalalaÜ jarasao vaadL Gao}na hatI
jaaLIt puraNyaa saMdBaa-caI maatI
ho kÜNaI ilaihlao duÁK sauKacyaa BaaLI
jyaaMnaIca sajaivalyaa (a kivatocyaa AÜLI

tU nakÜsa baÜlaU nakÜ nakÜ gao kahI
XabdaMnaI [qalaa gauMta sauTtca naahI
tU javaL malaa Gao maatocyaa maayaonao
jaXaI XabdaMvartI imarvat rahto Xaaš...Surahi
Saturday, March 26, 2005 - 7:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

eka khajagi maifilit'tula hava tasa diva' Arun Mhatrechya tondun ekali hoti,aani tyache 'tula hava tasa "tava" aanu kuthun ? he Ashok Nayagaonkar yaanche instant vidamban dekil! donhi AFALATUN!!!

Sumati_wankhede
Monday, March 28, 2005 - 11:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saUya- DÜMgarplyaaD

saUya- DÜMgarplyaaD... saaMja hvaovar yaoto
jaXaI manaatlaI QaUL... panaapanaat vaahto

saUya- paNyaat caalatÜ... Aaina vaahtat JaaDo
DÜMgaracyaa maaLatUna... ]BaI idXaaMcaI kvaaDo

doh saUsaaT vaogaat... mana BauÉBauÉ ]Do
AÜlyaa Zgaat vaajatI... AÜlyaa maÝnaacao caÝGaDo

yaota pa}sa Barat... rana kaLoXaar hÜto
tuJyaapaXaI yaotanaaca... kaya Zgaat halato

JaaDo maukaTipsaaT... jaNaU Ésalaolao maÜr
kaL\yaa maatIvar yaotI... fÜD duÁKacao TpÜr

kÜNa saavaLa fkIr... rahI vaaTovar ]Baa Æ
naagamaÜDI vaaTaMtUna... kÜNa AaLvatÜ naBaa Æ

Aaho manaacyaa gaaDIt... AaiNa imaTuinayaa DÜLo
ksao iBajalyaa DÜL\yaaMnaI... pahu vaaTaMcao saÜhLo ÆDhruv1
Monday, March 28, 2005 - 12:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kup sauMdr .......... ²²²

Sumati_wankhede
Thursday, March 31, 2005 - 11:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ilahU kXaalaa Æ

gauNagauNaNaaro Aahot taroÊ ilahU kXaalaa Æ
saLsaLtanaa Anaama vaaroÊ ilahU kXaalaa Æ

XaaMt layaInao }na caalato AMgaNaatunaI
gaÜYT saaMgatI Cana saavalyaa... ilahU kXaalaa Æ

vaLNaaMcyaa naxaIcaa kagad mhNajao rsta
]naaD %yaacaI baÜlaI AsataÊ ilahU kXaalaa Æ

AnaMt svagato ]rat Gao}na Jaro vaahtI
XlaÜk nadIcaa mhNatI DÜMgar... ilahU kXaalaa Æ

naBaat BarlaI AazvaNaIMcaI dÝt Anaavar
barsat yaoto gaaNao KalaIÊ ilahU kXaalaa Æ

sakaL mhNajao icavaicavaNaarI kujabauja p`omaL
caracarca jar baÜlat ]ztoÊ ilahU kXaalaa Æ

mauMgyaaMcyaa (a raMgaaMmaQaunaI AaXaya hlatÜ
jaXaI caalatI ÌYNa AxaroÊilahU kXaalaa Æ

ra~ gauNagauNao gaJala ivalaMibat laxaidvyaaMcaI
kaL\yaa Xaašcaaca p`hr haÊ ilahU kXaalaa Æ

baÜlat naahIÊ ilahIt naahIÊ trI hasaXaI
ilaihNyaaAaQaI kLto tujalaa... ilahU kXaalaa ÆKshipra
Friday, April 01, 2005 - 5:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘ilaihNyaaAaQaI kLto tujalaa ilahU kXaalaa Æ saumatIÊ trI kivata hÜtat. :-)

Neelu_n
Thursday, April 14, 2005 - 5:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageSumati_wankhede
Friday, May 20, 2005 - 6:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dÜna caarÜL\yaa...

itqao tulaa maI mast maÜkLo
hsatanaa paihlao....
kaya trI ho tgamagaNaaro
spXa- Aat raihlao....

caÝkTIt rahUna manaanao
GyaavaI ]Mca BararI...
Aavaa@yaat nasalaolao varcao
AaBaaL yaoto darI.....


Guddi
Tuesday, May 24, 2005 - 7:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

khupach chan aahet kavita

Yuvrajshekhar
Wednesday, February 14, 2007 - 8:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

अरुण म्हात्रेंचं नवीन पुस्तक आलंय बाजारात 'कोसो मैल दूर आहे चांदणी', पुस्तक छान आहे.Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators