Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through February 03, 2005

Hitguj » Language and Literature » पद्य » संदीप खरे » Archive through February 03, 2005 « Previous Next »

Dr_ashutosh
Friday, February 13, 2004 - 4:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mi , Sandeep ani Sangitaa barve udya PATHFINDER madhe premkavitaanvar karyakram karat aahot .
PREM MHANAJE ...
At 6.00 PM
Venue : PATHFINDER , near Nilayam talkies , Pune
Sarvaannaa amantran

Paaus
Saturday, February 14, 2004 - 12:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaXautÜYaÊ

sahI ro...kaya-ËmaasaazI XauBaocCa²
saMdIp laa BaoTtÜca Aahosa tr %yaalaa ‘AsaM hÜ kaya saaKLkr’ hI %yaacaI gaÜYT p`isaw JaalaI ka ivacaarÊ AaiNa jamalyaasa upload kr naa²
3 ek vaYaa-MpuvaI- kqaocaM p`qamavaacana kolaolaM %yaanao Aamha ima~aMsamaÜr.
2 vaYaa-MpuvaI- rahula cyaa lagnaat BaoTlaa hÜta tovha ‘saaKLkr’ AjaUna laxaat raihlyaaba_la %yaalaa maÝja vaaTlaI hÜtI...

baakI saMdIp kqaahI ]<ama ilaihtÜ ho maaihtI AsaolaMca tumha laÜkaMnaa...
‘]DdamaajaI kaLo gaÜro’ hI %yaacaI kqaa sakaLmaQao p`isaw JaalaI hÜtI AaiNa gaajalaIhI hÜtI. sakaL kqaa spcao-t ‘Amaoirkna saMQyaakaLIcaM ica~’ ihlaa ]<aojanaaqa- AaiNa ‘yalaÜ Aa^kr’ laa p`qama ËmaaMk imaLalaa hÜta.
malaa vaOyai>k ‘Amaoirkna....’ jaast AavaDtoÊ AaiNa ‘saaKLkr...’ tr javaaba nahI...

- paaus

Dr_ashutosh
Tuesday, February 17, 2004 - 12:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

This is not frm any of his current albums. Tyani mala gappa maratana eikawali. Mi kagad gheun ithe lihili . I dont know exactly whether its published somewhere or else but surely its not in any of his albums.

Dr_ashutosh
Wednesday, March 31, 2004 - 4:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Eh ! I think no maaybolikars attended the same . All Oldies were there ! And infront of them , we had to sing our love-poems !
Fun apart , but really cool programm it was . I , Sandeep and Sangita barve recited our own work as well as work by even by others. Baghu punha jamat ka te

Kmanasi
Monday, April 05, 2004 - 10:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

does any one know sandeep khare's email id?


Yogeshakkar
Saturday, June 19, 2004 - 12:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saundr kivata Aahot sandIp cyaa

Shankha
Tuesday, September 07, 2004 - 9:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[qao paNaI . . . itqao paNaI

AXaI duparlaI vaoL naBaI Barlaolyaa sarI
jaIva Gaot Gaot maaJaa kÜNa ]Bao maaJyaa darI
iktI japUna zovalao gaUja AÜzavar Aalao
saaáyaa sayaIMcao vaáhaD maoGaa ka ro baÜlaavalaoÆ

dUr vaajato sanaš itlaa AaBaaL puronaa²
manaatlaI hurhur jaXaI manaat maavaonaa
maaJyaa manaat maaMDva Asaa sahjaI pDonaa
Aat- manaacao manaacao jagaBar saaMgavaonaa

Aata trI do naa do naa manaatlao AavataNa
manaatlyaa maaNasaalaa yaovaÜ maaJyaa dohBaana²
Aata yaoqaunaIca qaaMba nakÜ manaBar hÜ]
maaJyaa kÜYaat maI bara itqao hak nakÜ do]

hakotUna trI kayaÆ svar paNyaacaa paNyaacaa²
tuJao AakaXa paNyaacao ... maaJaa DÜLahI paNyaacaa
[qao paNaI ...itqao paNaI ...evaZoca naa krNaoÆ
]nho pDlyaavartI punha BaajaUna inaGaNaoÆ

Aata ‘AMqa$na’ vaoL punha paya psarIna
AaNaI kÜsaLta sarI Aat Aat paJarona...Sucheta
Friday, October 01, 2004 - 4:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

anyone of u hv any idea of one of sandip khare's poem..it goes like this.."ek masa..khol khol rutlela..." asa kahitari aahe..please athavali tar sangal?

Parissparsh
Saturday, October 30, 2004 - 11:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mazyasathi Sandip chi "Megh nasta, Veej nasta" hi kavita koni upload karu shakel ka?

Sumati_wankhede
Monday, November 01, 2004 - 5:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘yaXavaMtrava cavhaNa p`itYzana’ va ‘naaivanya klaa AkadmaI’ d\vaara AayaÜjaIt ‘AayauYyaavar baÜlaU kahI’ ha saMdIp Kro va salaIla kuLkNaI- (aMcaa kaya-Ëma bauQavaar id. 3 naÜvhoMbar 2004 rÜjaI saayaMiTifk saÜsaayaTIcao saBaagaRhÊ laxmaInagarÊ naagapUr [qao saayaMkaLI saaDo saha vaajata AayaÜjaIt krNyaat Aalaolaa Aaho. sava- risak naagapUrkraMnaa Aga%yaacao AamaM~Na ²

Aadi_gem
Tuesday, November 02, 2004 - 4:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mazhyakade 'love letter' hi kavita aali aahe.
pan 81KB aslyamule mi ti upload karu shakat nahi.
aankhi kahi marg aahe ka...?Kaua
Tuesday, December 21, 2004 - 7:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Can you mail it to me at:
kaua1980@gmail.com


Upas
Monday, January 03, 2005 - 4:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kala saMdIpcaa AaiNa sailalacaa AayauYyaavar baÜlaU kahI pahIlaaÊ A p` it ma... Xabdca naahIt.. naivana kivata eokvalyaa p{\yaanao.. he is gem kvvaalaIÊ gaJalaÊ ka$NyaÊ p`omaÊ ivarhÊ ivanaÜdIÊ maaima-kÊ saamaijakÊ AÜja sagaL\yaa p`karcyaa kivata eokayalaa imaLalyaa.. %yaacyaa krarÊ maÜcaa-Ê maI hjaar icaMtanaI (a kivata kÜNaI došla kI kaya-Ëmaasa jaa}na jaa}naca paz kravyaa laagatIlaÆ :-)

Maitri
Tuesday, January 04, 2005 - 6:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

upas
tyanchya kavita sathi ekhadi site aahe ka?
kuthe wachayala milatil tya kavita?
maitri

Rar
Tuesday, January 04, 2005 - 6:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

]pasa , tulaa maÜcaa- mhNajao
maI maÜcaa- naolaa naahI
maI saMphI kolaa naahI
maI inaYaoQa sauQQaa saaQaa
kQaI naÜMdvalaolaa naahI

hI kivata hvaI Asaola tr maI ]Va ilaihto.


Upas
Tuesday, January 04, 2005 - 7:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AgadI AgadI.. AvaXya ilahI rarÊ AaiNa saÜnyaacaM AMD doNaaáyaa kÜMbaDIsaarKM nakÜ k$sa.. source sauwa saaMga² :-)

Rar
Tuesday, January 04, 2005 - 7:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho gaaNao ' AayauYyaavar baÜlaU kahI ' yaa album maQao Aaho

Rar
Wednesday, January 05, 2005 - 12:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मी मोर्चा नेला नाही, मी संपही केला नाही
मी निषेध सुद्धा साधा, कधी नोंदवलेला नाही

भवताली संगर चाले, तो विस्फ़ारुन बघताना
कुणी पोटातून चिडताना, कुणी रक्ताळून लढताना
मी दगड होउनी थिजलो, रस्त्याच्या बाजूस जेव्हा
तो मारायाला देखिल, मज कुणी उचलले नाही

नेमस्त झाड मी आहे, मूळ फ़ांद्या जिथल्या तेथे
पावसात हिरवा झालो, थंडीत झाडली पाने
पण पोटातून कुठलीही, खजिन्याची ढोली नाही
कुणी शस्त्र लपवले नाही, कधी गरूड बैसला नाही

धुतलेला सातिव सदरा, तुटलेली एकच गुंडी
टकलावर अजून रुळते, अदृश्य लांबशी शेंडी
मी पंतोजींना भ्यालो, मी देवालाही भ्यालो
मी मनात सुद्धा माझ्या,कधी दंगा केला नाही

मज जन्म फ़ळाचा मिळता, मी केळे झालो असतो
मी असतो जर का भाजी, तर भेंडी झालो असतो
मज चिरता चिरता कोणी, रडले वा हसले नाही
मी कांदा झालो नाही, आंबाही झालो नाही

Album- आयुष्यावर बोलू काही
कवी आणि गायक - संदीप खरे

ह्या कवितेतले काही शब्द फ़ार बालीश वाटतात मला ( especially शेवटचे कडवे) पण एकूणच कवितेची concept/ विषय छान आणि वेगळा आहे ( IMHO )


Rar
Wednesday, January 05, 2005 - 1:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hLU hLU itnao malaa kuXaIt KÜla Gaotlao
inaraMjanaapir manaat XaaMt dIp laagalao

AbaÜla ratraNaI kaya baÜlalaI vyaqaaMsavao
hLU hLU hvaovarI saugaMQa saMqa saaMDlao

baMd baMd pakLyaat maMd gaMQa kÜMDlao
kuNaI trI mhNaa Aata ]jaaDlao ]jaaDlao

imaTUna caalalaI hLUca AMtrat AMtro
kuNaI na hat laavataca spXa- spXa- jaahlao

basaayacao jaraÊ baGaayacao tulaaÊ naI prtUnaI inaGaayacao
idXaaplyaaD dUr kÜNaI qaaMbalaoÊ inaGaayacao

Album- maI gaatÜ ek gaaNao
gaayak - XaOlaoXa ranaDo


Upas
Wednesday, January 05, 2005 - 9:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

rar Qanyavaad.. XaovaTcyaa kDvyaatlaM Épk AgadIca baailaXa Aaho pNa Krca baakI kivata vaastvaacyaa iktI javaL naoNaarI Aaho naahI..

Maitri
Wednesday, January 05, 2005 - 5:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

rar , upas
aaj chya yuva sakal madhye saleel kulkarni cha maitri war lekha alela aahe. jamal tar wacha . chhan lihilay lekha.khali link det aahe.
http://www.esakal.com/today/yuv_nivadak9.html

Raviupadhye
Thursday, January 06, 2005 - 9:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

{kharokaharach sundar lekh aahe}

Prasadmokashi
Friday, January 14, 2005 - 5:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nasatosa GarI tu jaoMvha
jaIva tuTka tuTka hÜtÜ
jagaNyaacao ivartI Qaagao
saMsaar faTka hÜtÜ

naBa faTuna vaIja pDavaI
kllaÜL tsaa AÜZvatÜ
hI Qara idXaahIna hÜto
Ana\ caMd` pÜrka hÜtÜ

yaotat ]nho daraXaI
ihrmausauna jaatI maagao
iKDkIXaI qabakuna vaara
tva gaMQaavaacauna jaatÜ

tva imazIt ivarGaLNaaáyaa
maja smartI laaGava vaoLa
Xvaasaaivana œudya ADavao
maI tsaaca Agaitk hÜtÜ

tu saaMga saKo maja kaya
maI saaMgau yaa Gardara
samašcaa jaIva ]dasa
maaJyaasah imaNa imaNa imaTtÜ

na AjaunaI JaalaÜ maÜza
na svatM~ AjaunaI JaalaÜ
tujavaacauna ]magat jaato
tujavaacauna janmaca ADtÜ


Dipti
Saturday, January 15, 2005 - 4:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hello everyone...mi dipti.tumchyasarkhich sandeep ani salil chi fan..pleez konitari mala 'megh nasata veej nasata' cha shevatcha kadwa pathwel ka?

Dipti
Sunday, January 16, 2005 - 11:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi again....mazyakade sandip chi 'mi hajaar chintanni' ahe..konala havi aslyaas mail id dyawa...ani maza id
efriend.dipti@gmail.com asa ahe..

Upas
Monday, January 17, 2005 - 6:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aga [qaoca upload kr kI type k$na..mhNajao sagaL\yaaMnaaca imaLolaÊ jyaaMnaa hvaoya %yaaMnaahI AaiNa nakÜya %yaaMnaahI.. :-)

Tusharvjoshi
Monday, January 17, 2005 - 7:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idPtI cao AaBaarÊ kivata maola kolyaaba_laÊ maI sagaL\yaaMsaazI šqao TaktÜya...

maI... hjaar icantaMnaI ho DÜko KajavatÜ..
tÜ...k+\yaavar basatÜÊ GaumatÜÊ XaIL vaajavatÜ..

maI jaunaaT daraprI ikrikra bandI
tÜ sataD ]GaD\yaa iKDkIprI svacCMdI
maI ibajaagarIXaI jaIva gaaMjavaIt basatÜ
tÜ laaMGaUna caÝkT par inaGaayaa baGatÜ

DÜL\yaat maaiJayaa saUyaa-hUna saMtap
idsatat %vacaovar rap ]nhacao Xaap
tÜ %yaaca ]nhacao JagaJagaIt laKlaKto
GaDvaUna daiganao saUya-fulaaprI JaulatÜ

maI payaI Étlyaa kacaaMvartI icaDtÜ
tÜ %yaaca Gao}naI naxaI maaMDUna basatÜ
maI Dava rDIcaa Kat ijaMktÜ AntI
tÜ svacC maÜkL\yaa mau> manaanao hrtÜ

maI Aaistk maÜjat puNyaašcaI KÜlaI
navasaaMcaI zo}na laaca laavatÜ baÜlaI
tÜ mauLat yaotÜ [cCa ApU-na saaáyaa
Ana Qanyavaad dovaacao Gao}na jaatÜ

maja AQyaa%maacaa rÜja navaa XaRMgaar
laptÜ naa prI caohra Aat BaosaUr
tÜ f> AÜZtÜ Xaala naBaacaI trIhI
%yaa Xaama inaL\yaa cyaa maÜripsaaprI idsatÜ...


Kshipra
Monday, January 17, 2005 - 10:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dipti, tushar thanks. majhee avaDatee kavita ahe..:-) tushar/mod, kahee kaahee shbda gaDabaDeeta lihilyaane " pohyaata khaDe" laagalyaasaarakha vaaTataya. koNaalaa veLa jhaalaa tar karaNaara kaa?

Dipti
Monday, January 17, 2005 - 12:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

koni sandeepcha kawitasangraha wachla ahe ka?
sundar ahe..awashya waacha. naaw 'kadhi he kadhi te' ase ahe..u can get it at PATHFINDER in pune.

Giriraj
Wednesday, January 26, 2005 - 5:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

20 jaanao laa saMidp AaiNa sailala yaaMcaa ‘AayauYyaavar baÜlaU kahI..’ ha kaya-Ëma Jaalaa.%yaaAaQaI saMidpcaI kÜNatIhI kivata eoklaI vaa vaacalaI navhtI.³KrM tr %yaacyaa k^saoTvar AsaNaara kahIsaa JaTÐga fÜTÜ pahUna kQaI GaotlaI navhtI.´

%yaacaM kivatavaacana AgadI BaÙaT AsatM|gadI AajaÜbaa AajaIhI p`omakivataMt gauMga hÜtanaa idsalao.

saMidp kuzlaa Aaho maahIt naahI pNa %yaacao ]ccaar kaihsao raMgaDo vaaTtat %yaamauLo tr AjaUnaca majaa yaoto. ‘[kDUna itkDUna laaMbaca laaMba ek gaÜYTca gaÜYTM..’ hI kivata tr AavajaU-na eokavaI AXaI.kivatocaa Baava AgadI vyavaiXqat ]trvatÜ.

malaa AaADlaolaI AaiNak ek gaMmat mhNjao %yaacaa ‘L’ caa ]ccaar.

kya-Ëma AgadI Jakasa Jaalaa.malaa baÜlaavaUna svatÁca gaayaba AsaNaaáyaa ixap`abaašMnaa Anaok Qanyavaad²


Kaua
Thursday, January 27, 2005 - 9:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kona kade "Atasha ase" hi "Ayushyavar bolu kahi" madhali kavita ahe ka?

And I'm still waiting for poem 'love letter'.
Plz. send it to me at:
kaustubh_agashe@yahoo.com

Paragkan
Thursday, January 27, 2005 - 3:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kaua, ‘AtaXaa Asao ho’ ho gaaNaM yaaca panaacyaa varcyaa baajaUlaa jaÜ archive Aaho %yaat Aaho. itqao iTcakI maaÉna baGa.

Mrunmayi
Tuesday, February 01, 2005 - 1:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sandeep kharechi sang sakhya re aahe ka ti ajun hiravya gard rai pari hi kavita aahe ka konakade ?

Neeta_boltiy
Thursday, February 03, 2005 - 11:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sandeep khare chya kavitasangraha che prakashan punyat hot ahe 11 tarakhela...Neeta_boltiy
Friday, February 04, 2005 - 3:42 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

konakade sandeep chi

"deva mala roj ek apaghat kar" kavita ahe ka?
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators