Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
डॉ. आनंद यादव

Hitguj » Language and Literature » पद्य » डॉ. आनंद यादव « Previous Next »

Dhruv
Wednesday, November 24, 2004 - 6:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AanaMga yaadvaaMcyaa maL\yaacaI maatI yaa kivata saMga`hatIla kahI kivata [qao Takt Aaho. ÉZ marazI kivatopoxaaÊ jaanapd kavya mhNaavyaat AXaa (a kivata.

baÜlaIBaaYaotlaoÊ maatItlaoÊ ga`amya jaIvanaatlao AnauBava Kup sarL saaQyaa pQatInao maaMDlaolao jaaNavatatÊ %yaatca ek naOsagaI-k p`asaMgaIk naaT\yamayatahI Aaho.... AaiNa AanaMd yaadvaaMcyaa laoKNaatlaI sahjataÊ sarLpNaa (athI jaaNavatÜ.....²


Dhruv
Wednesday, November 24, 2004 - 6:59 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘XaovarIcaM lagaIna’

]saakDMcyaa saaravar
gaulajaar gaar XaovarI.
varNyaacaa vaola naosauna }BaI
ih baurKa GaotlaolaI navarI ²

vaaáyaasaMga hla%yaat kvaatr
XaoMgaaMcaI tÜrNaM laÜMbat KalaI ²
ipvaL\yaa ÔulaaMcaM hLdI gaÜMDMÂ
AhÜÊ (a ihcyaa mauMDavaLI ²

AataXaI JaalaIyaa kvaLI phaT
GaTkaBarnaM TakayacaM taMdUL ²
QaukM yao}na GaalaMla ihlaa
dihvaracaI gaar AaMGaUL ²

inama-L gaÜrIpana ikrNaM
hLU hLU pusatIla AMga ²
JauLUk krvalaI hlavaUna saaMgaMlaÊ
" AgaMÊ naadat hÜ} nakÜ dMga. "

icamaNyaa yaotIla yaosa Baraya
Gao}na BaatacaM gaaNaM.
QartIla ekmaoikcyaa pdralaa
navaáyaacyaa naavaanaM mhNaayalaa gaaNaM ²

]saa - XaaLvaacaI BaÜvatI daTNa Â
pavhNaM Aalyaat ho kraya lagaIna.
maIbaI maaL\yaavar caZUna to
paKrM maarta maarta baGaIna ²


Kaakaaso
Wednesday, November 24, 2004 - 1:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ekdma laš fsklaasa²

­ kakasaahoba


Dhruv
Wednesday, November 24, 2004 - 4:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘yao pavasaa’

yao Aannada%yaa pavasaa
vaaáyaasaMgaM gaDgaDt.

hI ranaacaI jaLkI Kaš
haya AjaUna QaDQaDt.

AaNa saÜsaaT\yaacaa vaaraÊ
maÜD JaaDMÊ ]pT %yaoMcaI mauLM.

]DIva hI palyaacaI KÜpTM
AaNaUna BautacaM vaavaTuLM.

yao} dot cavataLuna ZgaÊ
Ba$ dot vaDM - vaGaLI.

[jaa paDUna payajao tr
Gao ZÜra - pÜraMcaa baLI.

- pr nagaM AsaM jaa}
tÜMD Gao}na kÜpUna.

laagalyaat samadIca vaaTMlaa
AannapaNyaavaacaUna ²


Dhruv
Wednesday, November 24, 2004 - 4:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘kaL\yaa pdracyaa AaD’

gaolaI prtUna paKrM
pÜTM Ba$na Garlaa.

AaBaaLacyaa maaLavarnaM
idsa KalaI ]trlaa.

hat laavauna kpaLalaa
saaMja kuNaacaI vaaT pahI.

AaiNa ikrIT pDta
lagabaga GarI jaaš.

rat gaolaolaI kamaalaa
AalaI dmaUna Garat.

XaojaarI ]gavatIcyaa
hLU Garasa tvaa gaolaI.

kaL\yaa pdraAaDnaM
caaMd - icamaNaI AaNalaI.

- zocaaLXaIla gaM ratI Â
saavakaXa caala baaš.

zava@yaatlaMca tola Â
dusarabaI idvaa nhaš ²


Dreamdevil
Saturday, February 26, 2005 - 6:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Does here anybody know the song/poem "Gulabachi phule don, Roj rati dolyatun musu musu pani sang bharateel naa"

Paragkan
Saturday, February 26, 2005 - 6:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMdIp KrocaI Aaho tI. [qao pha
saMdIp KroTopics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators