Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
sh ( shahamruga) ani Sh (Shatkon) - n...

Hitguj » Language and Literature » भाषा » sh ( shahamruga) ani Sh (Shatkon) - nakki farak kaay ? « Previous Next »

Dgg1o
Sunday, October 17, 2004 - 3:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Recently attended English Accent Trng program. Tyaat v ani w yaanchya uchchaarateel farak agadee ghotavun ghetala. Ase uchchaar marathit ka nahi shikavat. Ajun hee aapan sha - shamrugacha , sha - shatkonacha, i = imarat , ee - eedalimbu asech ka shikato/shikavato ?

Paragkan
Sunday, October 17, 2004 - 3:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

karNa iXakvaNaaro yaÜgya BaoTlao naahIt. ‘Xa’Ê ‘Ya’ AaiNa ‘sa’ yaaMcyaa ]ccaaratlaa frk hvaa Asaola tr AiBanao~I AaXaa kaLonaa ivacaara. darvhokr maastraMnaI GaÜTvaUna GaotlaolaM vaa@ya %yaa mhNaUna daKvatIla AaiNa frk AapÜAap spYT hܚla.
‘áhsva - dIGa’-- maQalaa frk KrÜKrca AaplyaakDo ittkasaa gaaMiBayaa-nao iXakvalaa jaat naahI. tÜ tsaa iXakvaNaaro iXaxak maI paihlao Aahot. pNa to ‘saMsaÌt’ iXaxak hÜto. saMsaÌt vaacatanaaca to %yaatlaa frk laxaat AaNaUna dot Asat.
pNa AilakDo ‘kXaalaa hvaot to áhsva dIGa-Æ tumhI mhNata toca kXaava$na KrMƒ AXaa p`XnaaMnaI sauÉvaat hÜto %yaamauLo ...... AsaÜ.


Maitreyee
Sunday, October 17, 2004 - 3:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

PK AgadI KrMyaÊ Aamacyaa iXaxakaMnaI doiKla ho XauwlaoKna BarpUr GaÜTUna Gaotlao hÜtoÊ %yaamauLo AatahI kahI saaQaosao vaa@ya vaacatanaahI eKadasauwa AXauw Xabd DÜL\yaalaa TÜcatÜ. ihtgauja var paihlao trI ³saaQao saMBaaYaNa tr ek vaoL saÜDUna do}´ iktItrI vaoLa kivatot vagaOro doiKla sara-sa ‘tu’ ‘maI AalaI Ê maI gaolaI’ Asalao Xabdp`yaÜga idsatat .. pNa tU mhTlaosa tsaoÊ AXauw ilaihNaaro laÜk ca hmaKasa ‘kXaalaa hvao to inayamaÆkaya mhNaayacaoya to kLlyaaXaI karNa’ Asaa ]laTaca vaad sau$ krtat :-(

Tulip
Sunday, October 17, 2004 - 4:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

áhsva dIGa- ilaihtanaa cauka hÜtat ho Kro pNa kQaI kQaI %yaacao inayama Krca maahIt nasatat. naohmaIcyaa vaapratlyaa XabdaM baabatIt sauwa cauka hÜtat.
]da. ‘É’ áhsva AaiNa ‘$’ dIGa- kQaI vaapravao ilaihtanaa ho pTkna naahI laxaat yaot marazI maQao.
Épyaa maQalaa ‘É’ áhsva AsatÜ tr $p maQalaa ‘$’ dIGa- ho jar %yaacao ]ccaar naIT kolao trca kLt. Anyaqaa naahI. marazI maQao baÜlatanaa áhsva dIGa- laxaat Gao]na baÜlaayacao Asato hoca baáyaaca jaNaaMnaa maahIt nasato karNa XaaLo maQao vyaakrNa ho Ô> dha maa@sa- imaLvaNyaapurtoca iXaxak iXakvatat. QaDo vaacaUna ]ccaar GaÜkuna GaoNyaa [tka vaoL kuzo AsatÜ..


Sakheepriya
Sunday, October 17, 2004 - 5:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

PK, Aata AaXaa kaLoMnaa kuzo gaazayacaM ...Æ
tovha darvhokr maastraMcaM to vaa@ya tUca saaMgaUna Tak... ]%saukta vaaTlaI mhNaUna ivacaartIyao..


Zakki
Sunday, October 17, 2004 - 8:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dqql10 Ê Aata Ku_ marazI baÜlaNaaroca mhNatat krayacao kaya áhsva dIGa- ina ]ccaaratlao frkÆÊ tr maga ]gaIca kÜNa ~asa Gaošla iXakNyaa iXakvaNyaacaa. Aata Amaoirkna laÜkaMnaI mhMTlao kI tumhalaa naÜkáyaa paihjao AsatIla tr naIT ]ccaar iXakaÊ mhNaUna maga laÜk iXaktatÊ tovhZoca pOsao imaLvaayacao saaQana. ervaI [qao yao}na tU paihlaoca AsaXaIla kI gaujaratIÊ baMgaalaIÊ AaiNa [tr spanish, french [. BaaYaa baÜlaNaaro laÜk jao dNaadNa ]ccaaraMcaa KUna krt AsatatÊ pNa to sagaLo caalatoÊ karNa %yaaMcyaakDo pOsao Asatat ina to hvao AsatIlaÊ tr %yaaMcao baÜlaNao Jak maart samajaUna Gyaavaoca laagato²Ê
pOsaa baÜlatÜ baabaa²


Savyasachi
Monday, October 18, 2004 - 6:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa vaaTtÊ sauQaIr ÔDko ‘Xa’ AaiNa ‘Ya’ maQalaa Ôrk barÜbar krayacao ]ccaar krtanaa Asa kuzotrI vaacala hÜt ihtgaujavarca... ² maO~oyaIÊ puvaI- maI ‘maI AalaI hÜtIÊ maI gaolaI hÜtI’ yaaba_la ilahIla hÜt pNa tohI barÜbarca Aaho Asa mhNaala kÜiNatrI. maga mhTla XaovaTI Baavanaa pÜcalyaaXaI karNa.. :-)

btw, has anyone read the mail that said, only first and last letter of the word needs to be at their respective places and no matter how you arrange other letters in the word, you can still read it easily..? :-)

Tulip
Monday, October 18, 2004 - 9:43 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

savyasachi ho.. mi vachali aahe ti mail. quiet an interesting read.

Giriraj
Tuesday, October 19, 2004 - 8:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaa ]ccaaraMtlaa Ôrk eokayacaa Asaola tr vasaMtrava doXpaMDo yaaMcao ‘daTUna kMz’ yaotÜ ho eokavao.

‘Ya’ caa ]ccaar kaihsaa GaXaatUna krtat...

baakI Aata ilahUna daKvata yaoNaar naahI.. p`%yaxaat eoka ²

AgadI rvaIMd` saazoMcaM ‘ibalhNa’ maQaIla gaIt eoka... sagaLM kLola²


Sukhada
Friday, November 26, 2004 - 8:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kÜNaI Alfa TV var [Md`QanauYya maailaka laagaayacaI %yaacao title song eoklao Aaho kaÆÆ %yaatlyaa p`%yaok ‘Ya’ caa ]ccaar [tka sauMdr Aaho ²² Xa XahamaRgaacaa vagaOro iXakvaNao kaya caukIcao Aaho ÆÆ tsaMca tr iXakvaayalaa hvao.. jar iXakvaNaara caaMgalaa Asaola tr %yaatlaa frk na@kIca kLtÜ.. pNa jyaaMnaa ‘na’ AaiNa ‘Na’ kuzo AaiNa kQaI vaaprayacaa hohI kLt naahI to ‘Xa’ AaiNa ‘Ya’ maQalaa frk kaya samajaavaUna saaMgaNaar DÜMbala.. malaa vaaTtM puZcyaa ipZ\yaa ‘Xa’ AaiNa ‘Ya’ ksaa AÜLKayacaa ho vaa@ya ‘na’ AaiNa ‘Na’ ba_la baÜlatIla

Limbutimbu
Friday, November 26, 2004 - 8:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sh ( shahamruga) ani sh (Shatkon)
hocyaat kaya cauk ho Asa kuNaalaa idsala naaya AjaunaÆ


sh ( shahamruga) ani Sh (Shatkon) Asa hva hÜt naaÆ

Ya Ä YaTkÜna Ana
Xa Ä XahamaRga Asao hvao naaÆ
Aar baI baI caI naavaM trI duÉst zovaa naayatr kra ro BaÜ


Yogesh_damle
Friday, April 07, 2006 - 10:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'ष' चा उच्चार करताना जीभ टाळूच्या मध्यभागी टेकवून उच्चारायचा प्रयत्न करा. तो 'ष' आपोआप तीनतारी पाकासारखा 'दाट' वाटू लागेल.

त्याउलट 'श' चा उच्चार नेहेमीप्रमाणे जीभ थोडी पुढे आणून करा.

'ष' हा थोडासा 'कंठव्य' आहे... उर्दू-फ़ारसी 'नुक्ता' सारखा. नुक्ता म्हणजे extreme कंठव्य. उदा..
(१) 'गैर' हा मराठी उच्चार (We Marathis also exaggerate the 'ई'कार in it) पण 'ग़ैर' हा उर्दू. म्हणून 'गम' आणि 'ग़म' हे अर्थानर्थ घडवून आणू शकतात, सुन्दर 'ग़ज़ल'ची वाट लावतात ('गजलेची' नाही. हा शब्दच मुळात 'वाट लागलेला' आहे.)


Zakki
Friday, April 07, 2006 - 8:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

सुधीर फडक्यांची गाणी नीट लक्ष देऊन ऐकली की हा फरक त्यांच्या गाण्यातून स्पष्ट होतो.
तीनतारी पाकासारखा 'दाट' !
मानले! मागे कुणा श्रेष्ठ लेखकाने युरोपमधल्या बर्फाच्छादित पर्वतांचे वर्णन 'मसालेभातावर बारीक खोबरे घातल्यासारखे दिस्तात' असे केले होते, त्याची आठवण झाली!Eksamanyamanus
Tuesday, June 26, 2007 - 6:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

"मागे कुणा श्रेष्ठ लेखकाने युरोपमधल्या बर्फाच्छादित पर्वतांचे वर्णन 'मसालेभातावर बारीक खोबरे घातल्यासारखे दिस्तात' असे केले होते, त्याची आठवण झाली!"

ते लेखक न. चिं. केळकर.

Mahesh
Tuesday, June 26, 2007 - 8:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

फिटे अंधाराचे जाळे, झाले मोकळे आकाश
या गीतामधे असलेले खालील शब्द ऐका,
चांदण्यांचा सोनसळी अभिषेक
लगेच फरक कळून येईल.


Ksha
Tuesday, June 26, 2007 - 7:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

"ष"चा उच्चार करताना जीभ टाळूला पूर्ण न टेकवता तिच्या दोन्ही कडा ( तिच्या म्हणजे जिभेच्या !) टाळूला टेकवाव्या लागतात. जिव्हाग्र टेकू द्यायचे नाही.

सुधीर फडक्यांच्या कुठल्याही गाण्यात हे स्पष्ट होतेच. गीत रामायण ऐका "स्वये श्री रामप्रभू ऐकती" मध्ये सहाव्या आणि आठव्या कडव्यात ( "पुरुषार्थाची चारी चौकट" आणि "उठुन कवळीती अपुले शैशव" ) एकदम फरक समजून येतो.

फडक्यांच्या उच्चारावरून अगदी ह्रस्व-दीर्घाचा फरक पण पटकन कळून येतो.


Bee
Wednesday, June 27, 2007 - 6:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'ष' अक्षर असलेले मराठी शब्द असे आहेतच किती आणि दैनंदीन व्यवहारात आपण त्यांना वापरतो तरी किती!!!!


पोषाख
विशेष
वेष
पुरुष
षटकोन
षंढ
षडज्


मला तरी इतकेच शब्द आठवतात. ह्यातील विशेष आणि पुरुष हे दोनच शब्द आपण जास्ती वापरतो. इतर खूपच क्वचित. बहुतेक ह्याच कारणामुळे 'ष' चा उच्चार नीट येत नसेल :-)
Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators