Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through October 12, 2004

Hitguj » Language and Literature » पद्य » इंदिरा » Archive through October 12, 2004 « Previous Next »

Kaakaaso
Thursday, December 17, 1998 - 2:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageSaolaa

inama-la inaBa-r vaatavarNaIM
Qauko trMgao QaUsar QaUsar
Jagamagato Ana naxaI %yaavar
saaonaorI ikrNaMacaI sauMdr

qaMD gaulaabaI kait-kMatlaa
hvaahvaasaa spSa- tyaacaa
saugaMQa %yaalaa naajauk maadk
navyaa ]mala%yaa baUca fulaaMcaa

caa$d<a ha kaoNa kaozunaI
AMgaavarcaa foikt Saolaa
vasaMtsaonaa vasauMQaronao
Jaoluaina tao )dyaaSaI Qarlaa

… [Midra saMt

TIp : "Saolaa" cyaa navyaa AavaR<aImaQyao AazvaI AaoL "gaganamaaogara prmaLlyaacaa" ASaI Aaho. daonhI ]pmaa sauMdrca Aahot…


Kaakaaso
Thursday, December 17, 1998 - 7:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagehI inaLI paMZrI

hI inaLI paMZrI SardaMtIla dupar
taplyaa duQaapir }na ihcao hLuvaar
daTlaI saaya kI isnagQa SauBa/ AakaSaIM
ifrtat tSaa yaa SauBa/ ZgaaMcyaa raSaI

%yaa }na duQaacao GauTko Gaot KuSaala
saustIt laaoLtao KalaI ihrvaa maaL
Ana basalyaa toqao gaayaI kirt rvaMqa
vaarIt SaopTyaa kaoNaI cartI saMqa

saacalyaa tLyaacaoM paNaI laalagaZUL
]maTlaMo %yaamaQao duparcaMo AaBaaL
tI JaaDI ]laTI : QauMd hlaonaa pana
naijakcyaa pulaacaI ]laTI Bavya kmaana

laavaUna samaaQaI basalyaa %yaaca tLyaaMt
jalaivahar krNyaa mhSaI iktI QauMdIt
kuiNa prIT toqao kaLyaa dgaDavartI
QaUtsao : Sabd tao QaMud kaoMdlaa BavatI

daorIvar halao kpDyaaMcaI tI AaoL :
trLto saMqa tI ka bagaLyaaMcaI maaL
javaLIca laaoLtI kuNaI gauraKI paorMo
kuiNa ptMga saaoDuna Koicat haotIM daoro

kaM ASaI ivalaxaNa [qao psarlaI QauMdI
kaM p/sannata hI sauMdpNao AanaMdI
kaM gaaoD jaaDya ho psaro QarNaI vartI
kaM roMgaaLt ho saaO#ya ivalaxaNa BaMvatI

idsa BarlaolaI hI kaya trI gaBaa-r
TakIt pavalaoM caalao rmya dupar

…..[Midra saMtMeera
Thursday, December 17, 1998 - 10:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

"Kaakaaso"nni Aj "06:13 am"lA war "post" kelelyA IndirA SantAnchyA "shelA" hyA sundar kawitewaroon malA ujawikaDachi "gammatikA" suchali ti ek kewaL gammat mhaNoon mi ithe "post" karate.


Saolaa............................... AakaXaatlaa kMduk


inama-la inaBa-r vaatavarNaIM..................... inama-la inaBa-r vaatavarNaI
Qauko trMgao QaUsar QaUsar...................... saUya- trMgao saayaMkalaI
Jagamagato Ana\ naxaI %yaavar.................... Jagamagato Ana\ naxaI saBaaovatI
saaonaorI ikrNaMacaI sauMdr..................... saaonaorI ikrNaMacaI sauMdr

qaMD gaulaabaI kait-kMatlaa..................... qaMD gaulaabaI kait-katlaa
hvaahvaasaa spSa- tyaacaa..................... ]YNa ]YNa hao spSa- tyaacaa
saugaMQa %yaalaa naajauk maadk.................... saugaMQa %yaalaa gaMmatIcaa maadk
navyaa ]mala%yaa baUca fulaaMcaa.................... navyaa kaor\yaa katD\yaacaa

caa$d<a ha kaoNa kaozunaI.................... flaMdaja ha kaoNa kaozunaI
AMgaavarcaa foikt Saolaa..................... fLInao maarI Apulyaa Taolaa
vasaMtsaonaa vasauMQaronao....................... saavaQa pir xao~rxako
Jaoluaina tao )dyaaSaI Qarlaa.................... Jaoluaina caoMDU hatI Qarlaa

kvaiya~I: [Midra saMt


Kaakaaso
Sunday, March 21, 1999 - 11:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagemarvaa

pustkMatlaI KUNa krayaa
idlao ekda pIsa paMZroÂ
ipsaahuina saukumaar kaMihsao
dotaM GaotaM %yaaMt qararo.

maojaavarcao vajana Canasao
mhNauna idlaa naajaUk iXaMplaaÂ
dotaM GaotaM ]maTo kaMhI
imanaa tyaacaa %yaavar jaDlaa.

Asaoca kaMhI Vavao …Gyaavao…
idlaa ekda tajaa marvaaÂ
dotaM GaotaM %yaaMt imasaLlaa
gaMQa manaaMitla %yaahuna ihrvaa.

.. ..[Midra saMt


Kaakaaso (Kaakaaso)
Friday, July 14, 2000 - 1:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagekLivaNyaasa A%yaMt du:#K vaaTto kIM jyaoYz kivaya~I EaImatI [Midra saMt yaaMcao Aaja phaTo vaRQdapkalaIna p`dIGa- Aajaaranao baoLgaaMva yaoqao dohavasaana Jaalao. gaolaI saha saat Satko marazI kivatolaa maRduta¸ trlata AaiNa saaoiXaktocaa saaja dot saat%yaanao jaaojaivaNaaro ek maatRtulya vyai>ma%va kaLacyaa pdVaAaD gaolao. %yaaMnaa EaQdaMjalaI mhNaUna %yaaMcaIca ek baaolakI kivata AamhI yaoqao AuQaRt krIt Aahaot ¹ kakasaahoba

PaUNa-ivarama

AlaIkDo AlaIkDo AsaoM haotoM :
AakaSavaaNaI varIla vaata-
kuNaacyaa jaIvanaacaa pUNa-ivarama doAUna qaaMbato.
PaUNa-ivarama.
AadrNaIyaaMcaa, snao(aMcaa, ijavalagaMacaa, kuNaakuNaacaa.
manaacaI vaIja baMd pDto.
sagaLyaa BaUtkaLacaa huMdka ek AavaMZa igaLUna Taktao.

Augaacaca Aazvato lagnaatlaI jaovaNaavaL ……
Paanaava$na AuzUna jaaNaarI maaNasaoM AaiNa
ho saMpva¸ to saMpva¸ krIt roMgaaLNaarI maI ……
tsaoca hoM kaMhI ……
Baana yaotoM toMvha maI rahuladovacyaa svarkllaaoLMat
malaa JaaokUna idlaolao AsatoM.

……[Midra saMt


Storvi (Storvi)
Friday, July 14, 2000 - 10:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaeet batmi...
Indira Sant passes away...

http://www.maharashtratimes.com/2000713/upd01.htm

Storvi (Storvi)
Friday, July 14, 2000 - 10:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kakaaso.. geli saha-saat dashake ase pahije.. shatake zale ahe chukun....

Kaakaaso (Kaakaaso)
Sunday, July 16, 2000 - 1:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Storvi :

Sorry for the oversight and thanks for the correction. Guess it reflects one's state of mind
after hearing something like this :-(

Kaakaasaheb

Rshubha (Rshubha)
Friday, August 25, 2000 - 7:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

http://www.esakal.com/static/raviwar50.html

Varada (Varada)
Saturday, February 02, 2002 - 10:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kubjaa

AjaUna naahI jaagaI raQaa
AjaUna naahI jaagao gaÜkuL
AXaa AvaoLI pOlaitravar
Aaja Gaumao ka pavaa maMjauL.

maavaLtIvar caMd` koXarIÂ
phaTvaara BavatI BaNaBaNaÂ
AQyaa- paNyaamaQyao ]BaI tI
itqaoca TakUna Apulao tnamana.

ivaXvaca AvaGao AÜzaM laavauna
kubjaa PyaalaI tÜ maurlaIrvaÂ
DÜL\yaamaQaunaI qaoMba sauKacao
‘ho maaJyaastva.... ’ho maaJyaastva..‘


Aalao maI

vaYao-itla saMQyaopir
Aalao maI AavarIt
r>acaa jaaL laalaÊ
duÁKacaI gaDd laaT.

vaYao-itla ra~Ipir
Aalao maI saavarIt
nayanaaMitla AEau inaLoÊ
œudyaaMitla vaIja r>.

QagaQagato jaIvana ho
QaÉna Asao AÜMjaLIt
Aalao maI kuzuna kXaI...
­­­­­­ Aalao maI hoca Ô>.

­­­­[Midra


Shailesh2000 (Shailesh2000)
Saturday, February 02, 2002 - 5:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sunder

Paragkan (Paragkan)
Sunday, February 03, 2002 - 9:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

great !!!

Paragkan (Paragkan)
Tuesday, February 12, 2002 - 11:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

trla manaacyaa yaa kvaiya~Icyaa (a AaNaKI kaih malaa AavaDlaolyaa kivata. ' inarakar ' yaa %yaaMcyaa XaovaTcyaa saMga`hatUna.

caaMdNyaacao tLo

idvasa ]gavatÜ AaiNa maavaLtÜ.
pNa manaalaa to kahIca nakÜ Asato.
to basaUna rahto AMQaaratÊ tL\yaakazI
ekTk DÜLo laavaUna
%yaa JaLmaLNaaáyaa paNyaavar ...
%yaat KÜla ]trlaolyaa taraMgaNaavar
thanalaolyaa baalahirNaanao
paNyaavar AÜz TokUna ekBaana vhavao tsao ...

kQaI to f> caaMdNyaacao tLo AsatoÊ
kQaI satarIcyaa ' Jaalyaa ' t ibaMdumaalaocao $p GaotoÊ
kQaI karMjao hÜ}na rMgatuYaar naacavaIt rahtoÊ
kQaI Aaplyaa caMdNyaa maoGaavalaItUna
Xabd hÜ}na iJarimarto ...
laaD@yaa manaacaa ha CMd
maI far far japto ...
!

Paragkan (Paragkan)
Tuesday, February 12, 2002 - 11:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[Midra saMtaMcyaa kivatotlyaa sahja sauMdr ]pmaa KUp Baavatat. hI AXaIca ek kivata.

hI hvaa

Aaja
JauMJaur@yaat paihlaolaa ek kaLaBaÜr Zga
kaLjaasaarKa AÜqaMbaUna Aalaolaa
manaasaarKo Aarspaina KÜDkr qaoMbauTo
pUvao-cao koXar AMgaavar fokNaaro ...
AÜlaoÊ lavalava kvaDsaoÊ AanaMdacyaa xaNaasaarKo hsaroÊ naacaro ...
DÜL\yaaMnaa KoLvaNaaro
rMgabahar ...

sahja AÜMjaLIt ]trlaolao ho fUla
gaMQasauMdr p`aja>acaoÊ
saukumaar AazvaNaIcao ...

Aaja ijavaalaa vaoZNaarI hI hvaa ...
jaašcaa bahrlaolaa taTvaa ...
fulaaMcaa vaasa ...
jasao XvaasainaÁXvaasa
!

Paragkan (Paragkan)
Wednesday, February 13, 2002 - 12:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaNaKI ek

iXakara

maata AaiNa ipta
baMQaU AaiNa BaiganaI
ptI AaiNa p%naI
knyaa AaiNa pu~
yaaMcao
maayaonao - p`omaanao
garjaonao - sa>Inao
ek AYTkmaL GaDaivalao
trI XaovaTI tÜ ek
pakL\yaaMcaa psaara ²

vaogaLa p`vaah
vaogaLa iXakara
vaogaLo DÜla - JaÜla
AaiNa vaogaLa
iknaara.
trI
ek maÜripsaara
!

Dr_ashutosh
Thursday, May 09, 2002 - 5:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aale mi ...
hi kavita AFAT ahe . Indira baii , jithe kuthe asal tithe , pan maza tumhala agadi saShtang namaskar ! mi ashi ekhadi kavita jari lihili tari janmacha sarthak hoil .

Rasikyash
Friday, May 10, 2002 - 8:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Parag : Thx! khoopach chhan!

Dr_ashutosh
Monday, May 20, 2002 - 5:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Indira santa yanchya kavita : ek aakalan

ya navache Sunita Joshi yanni lihilele ek changale pustak ahe . Indirabainchya fans ni jarur wachave ase !

Sharvarijoshi
Monday, January 05, 2004 - 12:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ase tase
ase asave watate ,
tase nasave watate
asha tasha waatnyane
man saarkhe kondate

asha watnyane jhale
jag majla paarkhe
asha waatnyane jhale
dukha majhe muke muke

kiti ushira hi thech ,
kiti ushira he dyaan
aataa aajpasuniya
maajhe aabhaalache mann.

Sharvarijoshi
Monday, January 05, 2004 - 12:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kadh

kuni nindave tyalahi
karaavaa mi namaskaar
kuni dharavaa durava
tyacha karava satkaar

kaahi vagave kunihi
mich vagave japun
saambhaalnyaasathi mane
maajhe gilaave mipan

kitikanna dilaa ahe
majhya taatatil ghaas,
kitikaanchyaa dolyaatil
paani maajhya padraas!

aaj majhya aasvanna
ek saakshi te aabhaal
manaatil kadhaasathi
ek andhaar premal

Sharvarijoshi
Monday, January 05, 2004 - 12:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jhalambalyaa aakaashaalaa

jhalamblyaa aakaashala tujhyaa moun nilya jwalaa
kevhahun maandlelaaaahe johaar sohlaa

kes ole paathivari kaalyaa ratriche mokle
chandrakoriche keshar bhangaamadhe rekhlele

sparsha hirvya chudyacha naad maavenaa taalaat
utaavalichi paijane chand bhaarli paayaat

kiti ushir lavaaya ek kunkvaache bot.

Kmahesh77
Thursday, July 08, 2004 - 3:43 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

inavaDungaacyaa XaINa- Ôulaancao }bao laalasar lyaavao kaina
jara iXaravao pdr KÜvaUina krvaindcyaa jaaLImaQauina

ih kivata pUNa- kÜNaalaa yaot Aasaola tr PlaIja pÜsT kravaI.
Qanyavaad² :-)


Bee
Monday, August 23, 2004 - 2:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Dr -- nusate kawiteche naaw kaay ghetaa.. jaraa lihaa kee tee kawitaa ithe.

Paragkan
Saturday, August 28, 2004 - 8:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[Midra saMtaMcaI ‘maalanagaaqaa’ jyaaMnaI vaacalaI Aaho %yaanaa %yaaMcyaa laÜkgaItaMcyaaÊ s~IgaItaMcyaa AByaasaaivaYayaIÊ AavaDI ivaXayaI maahItI Asaolaca. %yaaMcyaa svatÁcyaa kivatovarhI yaa laÜksaaih%yaacyaa p`Baava Aqaa-tca idsatÜ. AXaIca ek kivataÊ saMga`h Á gaBa-roXaIma

gaulamaÜhÜr
palavalaI faMdI faMdI
ihrvyaa naajaUk Jauba@yaaMnaI
kaya maahoracaI vaaT
hÝrašcyaa pavalaaMnaIÆ

bahrlaI faMdI - faMdI
laala - koXarI Jauba@yaaMnaI
kaya maahorvaaihNaIcyaa
Gar Barlao hsaNyaaMnaIMÆ

AMgaNaat gaulamaÜhÜr
palavatÜÊ bahrtÜ
maayalaokI ijavhaL\yaalaa
XauBaXakuna saaxaI hÜtÜ.


Paragkan
Monday, August 30, 2004 - 11:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaaLvaNa

caMd` - saUya- - caaMdNyaaMcao
kuNaIM GaatlaoM vaalavaNa
kNaI iTpayaa paKranaoM
[qaoM paKiDlao p`aNa

roXamaI baMQa payaIM
paya kacatI baGavaonaa
r>baMbaaL maaJaIM baÜToM
ksao Aava$M Aavaronaa

kuNaI Gaatlao vaaLvaNa
raKNaa ksaa naahIM
maaJao paMK$M fsaNaaroM
AataM maaJyaapaXaIM naahIM.


Paragkan
Monday, August 30, 2004 - 11:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AMgaNaat jauš

AMgaNaaMt jauš ..
jaušlaa bahr
itcyaapaXaIM psarlaa pdr.
pdraMt AalaI AgaiNat fulaoMÊ
pdracaoca maga AaBaaL JaalaoM.

AaBaaL AsaoM saavartanaa
maIca jaušcaI punava JaalaoM
jauš ... dahI idXaaBar
pÝiNa-maolaa Aalaa bahr.

AataM Asaa bahr tÜlaUna
vaaTokDo DÜLo laavaUna ...


Paragkan
Monday, August 30, 2004 - 11:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tuJyaa kotkI rMgaat

tuJyaa kotkI rMgaaMt
ksaoM dUQa DhuLlaoM
kaL\yaa tojaaL DÜL\yaaMt
laÜNaI maad-vaacaoM AalaoM

Xabd maMjaUL GaDlao
jasao saayasaaKrocao
vaagaNaoMhI tRPt saMqa
ksaoM QaarÜYNa fosaacaoM

maaMDIvarI iptoM baaL
gaalaIM duQaacaa AÜGaL
AnnapUNaa- tU saaxaat
dugQaa mhNaU kI saÜjjvaL

dUQa AaTIva koXarI
ksaoM caaMdIcyaa vaaTIMt
tXaI tulaa pahtanaa
maaJaI laagaola ka dRYT

saMga`h Á gaBa-roXaIma


Sakheepriya
Wednesday, October 06, 2004 - 2:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘nakÜ nakÜ ro pavasaa ’ Asaola koNaakDo tr Taka naa [qao kuNaItrI ...

Kaakaaso
Thursday, October 07, 2004 - 9:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nakÜ nakÜ ro pavasaa
Asaa iQaMgaaNaa AvaoLI
Gar maaJao caMd`maÝLI
AaNaI daraMt saayalaIÂ

nakÜ naacaUM tDatDa
Asaa kÝlaarava$na
taMbao­satolaIM­patolaIM
AaNaUM BaaMDI maI kÜzUnaÆ

nakÜ k$ JaÜmbaaJaÜmbaI
maaJaI naajaUk vaolaNaÊ
nakÜ TakU fUlamaaL
AXaI maatIMt laÜTUnaÂ

AaDdaMDaÊ nakÜ yao}M
Jaopavat daraMtUna
maaJaoM naosaUcaoM jaunaor
nakÜ TaMkU iBajavaUnaÂ

iktI saÜsalaoM maIM tuJaoM
maaJaoM evaZoM eok naa
vaaTovarI maaJaa saKa
%yaalaa maaGaarI AaNa naaÂ

vaoXaIpuZo Aaz kÜsa
jaa ro AaDvaa QaavatÂ
ivajaobaašÊ kDaDUna
maagao ifrva paMqasqa

AaiNa pavaasaa rajasaa
naIT AaNa saaMBaaLUna
Gaala iktIhI iQaMgaaNaa
maga mauLI na baÜlaonaÂ

iptLocaI laÜTIvaaTI
tuJyaasaazI maI maaMDInaÊ
maaJyaa sa#yaacyaa DÜLyaaMt
tuJyaa ivajaolaa pUjaInaÂ

nakÜ nakÜ ro pavasaa
Asaa iQaMgaaNaa AvaoLI
Gar maaJao caMd`maÝLI
AaNaI daraMt saayalaI.


‘rMgabaavarI’ maQaUna


Surthorat
Sunday, October 10, 2004 - 11:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

DaoLa vaaTulaI saMponaa

[qao rMgalaI pMgat
imaT@yaaMcaI Baur@yaaMcaI
saaQaasauQaa maaJaa hat
baaLjaIBa AmaRtacaI

[qao caalalaa AByaasa
[qao JaalaI BaatuklaI
gaaoYTI gaaNaI ina maskrI
KaolaI Ba$na raihlaI

[qao GaDlao ptMga
[qao ifrlaa Baaovara
[qao hdgaa maaMDlaa
[qao KuDlaa maaogara

KoLa XaaLocyaa maagaUna
dUr dUr idsaakazI
saaMjaavata daramaQao
kmarolaa Ga+ imazI

idsaamaaXaI vaaZtaMnaa
Gar Jaalao ho lahana
palaivat pMK navao
gaolaI %yaaca daratUna

saaMja TLlaI trIhI
dar laavaavao vaaTonaa
“vaLola ka kuNaI maagao”
DaoLa vaaTulaI saMponaa

saMpavayaa hvaI vaaT
laavaavayaa hvaa idvaa
paoTasaazI maukaTyaanao
hvaa Takayalaa tvaa


Kaakaaso
Sunday, October 10, 2004 - 1:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ap`itma² AamhI hI kivata vaacalaI navhtI. Qanyavaad²

kakasaahoba


Surthorat
Monday, October 11, 2004 - 7:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Gar

]Byaa idvasaBaracao
]psauna vyaaptap
yaota yaota GarapaXaI
laagaavaIhI manaa Qaap

kovha yaoNaar maO~INa
vaaT pahI saaonakoL
m,alaa baGaUna hasato
itcao gaaoijarosao baaL

ranagaulaaba Jaulatao
fUla TaokaXaI Qa$na
mhNao “Gao naa tuJyaasaazI
ek zovalao japuna”

gaaoMjaaravao koLfUla
fUla AaozaXaI laavaavao
AaiNa payayaa- caZUna
dara kulaup kaZavao

AalaI QanaINa QanaINa
dar naacalao svaBaavao
“iktI phayacaI vaaT ”
Gar fulaUna ]zavao

yaotao AatUna Qaavat
maaJaa gauNaI kalaIdasa
GaaoTaLt payaapaXaI
baaolao maaMjaracaI Baasa

mhNao samaaorcaI KucaI-
“baOsa [qao xaNakaL”
Gaoto zo}na Tobala
maaJaI QanaaolaI GaDyaaL

]Baa tama`vaNaI- hMDa
paNaI tuDuMba Gao}na
mhNao “GaalavaI ga XaINa
jaL XaItL iXaMpuna”

baXao-nacao laala pIp
mhNao “Aata caha k$”
paT haotaca AaDvaa
Aalao polao tu$tu$

baOsaivalao ivamaanaat
cahavarIla vaafaMnaI
maaDIvarI paocalao maI
ijanaa caZlyaavaacaUnaI

paya Taktaca Aat
maakao-naIcaI caalao Gaa[-
“caukola naa A#trIcyaa
kovaDyaacaI QauMdXaahI”

“nakao AXaI ]BaI rahU
nakao kaZU kahI kama”
malaa Aaja-vaI plaMga
“Gao[- qaaoDasaa Aarama”

A<aracao kanaI saUr
DaoLyaavarI gaaoD glaanaI
sauK Garacao ho yaoto
Asao laaTaMnaI laaTaMnaI


Kaakaaso
Monday, October 11, 2004 - 12:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Canaca² Ìpyaa kavyasaMga`hacao naaMva ilahavao.

Prasadmokashi
Monday, October 11, 2004 - 4:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaBaar saurijatÊ

tuJyaamauLo Aamhalaa ekahUna ek sauMdr kivata vaacaayalaa imaLtat.

~ p`saad


Surthorat
Tuesday, October 12, 2004 - 7:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

namaskar kakasaahoba vairla daonhI kivata rMgabaavair maQaIla Aahot
Qanyavaad p`saad

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators