Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through September 23, 2004

Hitguj » Language and Literature » पद्य » चंद्रशेखर गोखले » Archive through September 23, 2004 « Previous Next »

Shirya
Tuesday, April 11, 2000 - 1:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Charoli prakaracha ata sulsulat zala ahe..pun mala ChanGo chya chaarolya ch 'sahi' vattat..

Mala vatlach hota mala pahilyavar
tu mage valun pahshil
Valun pahnyaitki
Tu nakkich mazi rahshil...

ahet ka koni ChanGo premi ?

Santosh_Habade (Santosh_Habade)
Monday, November 06, 2000 - 12:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

caaraoLIvarIla cacaa- saQyaa qaaMbalaIyao ka ? maI maaJaa.ka^ma var farSyaa kahI caaraoLyaa idlaolyaa naahIt. malaa yaoqao kahI dyaavyaaSaa vaaTtat :

kahI baosaavaQa xaNa
saavaQapNao TaLayacao Asatat
javaL yaotanaa duravyaacao
kahI inayama paLayacao Asatat


pusaNaarM kuNaI Asaola tr
DaoLo Ba$na yaayalaa Aqa- Aaho
kuNaacaoca DaoLo BarNaar nasatIla tr
marNa sauQda vyaqa- Aaho


tuJaI maaJaI khaNaI saarKIyao daost
maaJyaahI vaaTolaa zocaaca Aahot daost
AapNa Aahaot mhNaUna Aahot zocaa KuSaala
zocaaMnaahI AaplyaaiSavaaya kuNaInaahI daost


hI SaovaTcaI KrM tr ek $baayaa Aaho. maaJaI saavalaI yaa kavyasaMga`hatlaI.kvaIcaM naava bahutok caMd`kaMt kulakNaI-.


Shirya (Shirya)
Tuesday, November 07, 2000 - 10:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanx ro san%yaa maIca ivasarlaÜ hÜtÜ kI..
AjaUna ek caMgaÜ caI

laÜkaMcyaat vaavartanaa maI
maaJaa tÜtyaa mhNaUna vaavartÜ
kuNaI maaJa Kr $p AÜL#la kI
maaJyaatlaa maI baavartÜ


Santosh_Habade (Santosh_Habade)
Saturday, November 11, 2000 - 11:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

puYpgaucCabawla AaBaar ²

p`aja> AaDava$na AÜGaLtÜ
%yaacaa Aavaaja hÜt naahI
yaacaa Aqa- Asaa naahI kI
%yaalaa šjaa hÜt naahI


Sundip (Sundip)
Wednesday, January 24, 2001 - 9:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

svatba_la baÜlatanaa
maI jaast KÜlat iXart naahI
naaihtr maI naavaalahI
inardÜYa Asaa ]rt naaih


Sundip (Sundip)
Wednesday, January 24, 2001 - 9:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

svatba_la baÜlatanaa
maI jaast KÜlaat iXart naahI
naaihtr maI naavaalaahI
inardÜYa Asaa ]rt naahI


Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Thursday, March 08, 2001 - 8:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaNaKI yaok kivata ­

jaovha tu maaJaa
Alagad haqa QarlaasaÊ
Kr saaMga tuJyaa javaL
tu iktIsaa }rlaasa


Swayam (Swayam)
Tuesday, May 22, 2001 - 12:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

this is the one which i like most.

tuzyavar ragavan ha tula
athavanyacha ek bahanna ahe .
tu aalas ki to jato
tasa maza raag shahaana ahe

Sundip (Sundip)
Wednesday, June 06, 2001 - 6:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ranaÜmaaL pLuna gaolaolao Xab_
tu gaolyaavar prt yaotat
AaiNa kaya kaya baÜlaayaca hÜt
%yaaica AazvaNa kÉna dotat


Shuma (Shuma)
Wednesday, June 06, 2001 - 10:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI malaa AavaDNaair...

Gar ho dÜGaaMca Asat
ekanao psarayacaM tr dusaáyaanao Aavarayacaa AsatM


Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Thursday, June 07, 2001 - 7:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tI AQa-vaT Aaho ­ malaa farsaM Aazvat naahIyao Ê tI AXaI kahIXaI AahoÊ

Gar ho dÜGaaMcaM AsatM
dÜGaaMnaI saavarayacaM Asat ....

AaNaKI ek.......

tÜ p`caMD va`Uxa ksaa
]nmaLUna pDlaa hÜtaÊ
%yaalaa ibalagalaolaa saayalaIcaa
vaola kuNaI KuDlaa hÜta


vruxa and hruday ksao ilahayacao marazI tÆ

Swayam (Swayam)
Thursday, June 07, 2001 - 11:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

shuma , wadekar
ti charoli ashi ahe .......


ghar doghanch asat
te doghanich savarayach asat
ekane pasaraval tar
dusryane aawarayach asat

Sundip (Sundip)
Thursday, June 07, 2001 - 2:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tu AaiNa maI BaoTayacaÜ
to vaDaca JaaD maaJyaasaarK kmarotuna vaakla Aaho
%yaa JaaDa Kaila maaJyaa maulaana
cahaca dukana Takla Aaho


Karadkar (Karadkar)
Friday, June 08, 2001 - 5:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idvasa ZLtanaa kLUna cauklaM
tuJyaa AazvaNaIMtUna Aata sauTka naahI
ho tr kNa kNa jaLNaM JaalaM
ha xaNaacaa caTka naahI.

caZaAÜZ yaa Xabdacaa Aqa-
AapNa iktI ]laTa laavatÜ
kÜNaI var caZtanaa idsalaa
kI lagaoca KalaI AÜZayalaa QaavatÜ.

[maart banaayalaa vaoL laagat naahI
Gar banaayalaa vaoL laagatÜ
GarasaazI dÜna jaIvaaMcaa
KraKura maoL laagatÜ.


Manya2804 (Manya2804)
Thursday, September 27, 2001 - 3:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


paNyaacaM vaagaNaM
iktI ivasaMgat
pÜhÜNaaáyaalaa bauDvaUna
p`otalaa zovatM trMgat


Manasi13 (Manasi13)
Monday, December 24, 2001 - 10:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tu maaJao AsaNao
iktI Cana Aaho
nahI tr ho jaga mhNjao
nausat maNasanacao rana Aaho


Nachikets (Nachikets)
Sunday, February 17, 2002 - 8:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuzlaIhI naatI tuTt naahIt
tI nakLt imaTuna jaatat
jaXaI baÜTaMvar rMga saÜDuna
fulapaKrM hatuna sauTuna jaatat

Dafodils23
Monday, March 25, 2002 - 2:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ekda ek fulapaK$
maaJyaa tLhatavar yao]na bsalao
maI savayaInao mauz vaLNaar
evaZ\yaat to ivaXvaasaanao hsalao


Shambhu_raje
Saturday, April 13, 2002 - 5:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tuj,(a saaqaI paihlaolaI p`%yk svapna taja,I Aahot
tu jarI ja,alaIsa dusayaa-caI trI svaPna maa~ maaja,I Aahot


Nmutha
Saturday, April 13, 2002 - 3:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

caMd`kaMt gaÜKlaoMcaI website:
http://www.meemaza.com

Rose21
Sunday, April 14, 2002 - 4:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[qao p`%yaokalaa za]k Aaho
p`%yaokacaM gaupIt
pNa p`%yaok jaNaca DagaLlaolaa
[qalaa caMd` ih Xaaipt.


Shambhu_raje
Monday, April 15, 2002 - 7:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tu mazhyaa kade pahavas mhnun
mee devala naral phodla hota
barech devas zhale tu pahile nahi
mala vatat mee naral ulta dhrala hota.

Manatlya_unhat
Wednesday, July 02, 2003 - 9:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dovaLat gaolaolaI maaNasao
dukanaat gaolyaasaarKI vaagatat
caar Aaz AaNao Takuna
kahI naa kahI maagatat


Manatlya_unhat
Friday, July 04, 2003 - 2:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJyaa *saNyaavar jaavaU naka
maaJyaa $saNyaavar jaavaU naka
jarI tumacyaat AasalaÜ trI
maaJyaa AsaNyaavar jaavaU naka


Sharvarijoshi
Friday, July 04, 2003 - 3:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pivle dhamak fulpakharu
unhamadhe laple
savalimule sapadle
he shirish pai chi ahe kunala ajun mahit ahet kaa? ply post kara

Badbadi
Monday, July 07, 2003 - 4:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ptMga ADklaa kI
kaZayalaa baGatatÊ
inaGat naahI kLlyaavar
%yaalaa faDayalaa baGatat


Kshitij_s
Tuesday, July 08, 2003 - 5:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Tu budatana me tuzyakade dhawalo
te madatila navhe sobatila
nahitar
malatari kuthe yetay pohayala...!

Manatlya_unhat
Monday, July 14, 2003 - 8:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI Aahoca jarasaa Asaa
ekTa ekTa rhaNaara
vaaLk pana sauQda gaLtanaa
tnmayatonao phaNaara


Aksharkinara
Sunday, May 30, 2004 - 5:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

iKDkIXaI JauklaolaI
ratraNaIcaI ÔaMdI
AaNaI malaa tI
iKDkI ]GaDayacaI baMdI

ChanGo-


Sumati_wankhede
Tuesday, June 15, 2004 - 6:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naatI tXaI AsaavaIt
jaXaa roXaImagaaj,hI
sauTlyaa jarI caukuna
Knt naahI AÜj,hI


Sumati_wankhede
Tuesday, June 15, 2004 - 7:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tuJaI hLuvaar pavala
darat maaJyaa ]maTlaI
Aavaaja naahI Aalaa trI
manaana maa~ AÜLKlaI


Madhura_d
Wednesday, September 22, 2004 - 10:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaahI ca.gaÜKlyaanacyaa caarÜL\yaa KUp AavaDtat. KUp Ticanga Aasatat.maI %yaancaI vaoba saašT pNa paihlaI. %yaaAncya eka XaÜ laa pNa gaolaolao ekda. pNa ka kÜNaasa za}kÊ sagaLca KUp naOraXyavaadI vaaTla. %yaa ]laTÊ paDgaavakrancyaa kvaItaÊ jyaa hI malaa KUp AavaDtatÊ AaXaavaadI AaNaI Aanand dayak vaaTtatÊ naaš kaÆ

Rar
Wednesday, September 22, 2004 - 10:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI ha BB Aajaca paihlaaÊ AaiNa tÜ pNa ]%sauktopÜTI² karNa caMd`kaMt gaÜKlyaaMnaI kivata Aqavaa caarÜLyaa ilaihlyaacao malaa maaihto nav*to² :-)
pNa vaacalyaavar samajalao kI laÜk caMd`XaoKr gaÜKlyaaMcyaa caarÜLyaa ilaiht Aahot²
Admin/Mods, please (a BB caI naava ' caMd`kaMt gaÜKlao " eovajaI " caMd`XaoKr gaÜÓlao " Asao kravao hI ivanaMtI²


Ra_na_jadhav
Thursday, September 23, 2004 - 5:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maÜr qauš qauš naacatÜ
%yaacaI ipsa saaMDtat
laÜk [tkI huYaar kI
%yaacaa hI baajaar maaMDtat....


Asmadik
Thursday, September 23, 2004 - 8:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

agadee yaach dharteevar ...
dovaLat gaolyaavar laÜk
dukanaat gaolyaasaarKo vaagatat
caar Aaz AaNao dovaapuZo Takuna
kahI naa kahI maagatat


--- Asmaadik
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators