Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
भालचंद्र नेमाडे ...

Hitguj » Language and Literature » पद्य » भालचंद्र नेमाडे « Previous Next »

Jaganbua
Thursday, March 25, 1999 - 9:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Nemadyaa.nchee aajee hee kawitaa malaa nawyaa marathi kawitaa.n madhe pracha.ND bhiDalelyaa
kawitaa.n paikee ek. tyaa.nchyaa dekhaNee yaa sa.ngrahaa madhalee..

AajaI tuJyaa Aaocyaat taoMD KupsaUna Aao@saabaao@saI rDNaarM maaJaM lahanapNa
tuJyaabaraobar saRYyIAaD JaalaM. gaolaM maaJyaa AayauYyaacaM koMd`‚ maaJaM mama-
tuJyaa pdraKalaI JaakUna zovalaolaM. Aata ho ]rlyaa AayauYyaacaM irMgaNa
maI iktI idvasa vaahUÆ tuJaI dIGaa-yauYaI AanauvaMiSakta saaMBaaLt
vaaQa-@yaacyaa k`Ur BaItIcaI hI ivasaja-napUva- KaT
maaJyaa pazIvar iktI idvasa Gao}na if$Æ

kvazacaa maQaur vaasa idvasaBar AaoTIt saaMBaaLUna maaJyaasaazI AaNalaolyaa
AayauYyaacyaa duKáyaa jaKmaaMBaaovatUna ifrt rahIlaolaa tuJaa kYTI hat
maaJyaa vaoLI sau[-Na tUca haotIsa tUca maaJyaa taoMDat pihlaa Svaasa Ba$na
*yaa AayauYyaacaM iSaMga fuMklaM. saTI GaatlaI kana Taocalao baaiSaMga baaMQalaM
Baajalaolyaa payaavar tuJyaa tLhatacaI fuMkr TaLuvarcyaa jaKmaovar AasavaaMcaI paKr
tuJao AGaaorI ]pcaar taplyaa pLIcao car-r- Daga ]saL%yaa ]rfuT\yaa ikMcaaLIvar
tuJyaa inavvaL k$Naocaa vaara Gaalat fDfDNaara p`dIGa- pMK.

navvad vaYaa-Mcyaa tulaa maaJyaakDo TakUna gaolao Aa[-baap‚ mhNat
maolaI tr [kDoca jaaLUna Tak kLvaUsauQda nakao. tU mhNaalaIsa
zovasaana tqaI rahIna‚ marona taovar jagaona. to ek vaYa- tU maaJaI pazIraKI JaalaIsa
AByaasaacyaa KucaI-maagao maaJyaa ]Byaa pazduKIlaa AaDvaa AaQaar tuJaI KaT
AmaRtaMjanacaa vaasa AaiNa ivaz\zlaacaa GaaoYa ikrikro pazpaoT ratidvasa
p`saMgaaopa<a Aaovyaa

AsaM saasar WaD baa[- kaoMDUna maairlaM‚
laokI tu*yaa maahorpNaasaazI maI ho saasar saaoiSalaM.

navvad pavasaaLyaaMcaM ]%Knana maR%yaUcyaa p`doSaat gaolaolao ipZ\yaaMcao nakaSao
laokI jaava[- naatvaMDM saasaUsaasaro naNadajaavaa AajaopNajao jao jao gaolao to to
tU tuJaM AayauYya jagat haotIsa maI maaJaM ekaca sqaLkaLat
to maaJaohI kDU idvasa haoto Apmaanaacao zaokraMcao TkraMcao jaKmaaMcao
caLvaLIcao t<vaacao ija_Icao saMsaaracaa daor vaLNyaacao
pgaaracyaa taLyaat Jaaop na yaoNyaacao puZo pahaNyaacao jaagarNaaMcao

AajaI‚ tulaa maI dusarM kahIca do} Saklaao naahI
eokvalaI f@t maaJyaabaraobar iflmaI gaItM laaokgaItM jagaBarcyaa roka^DI- Top
kUT cacaa- saMSaaoQanaacyaa saaih%yaacyaa. idlaI jaovaNaM AaQaar Aasara
iBaMt Qa$na caalata caalata hat ifrvaU idlaa Dao@yaava$na rDvaa
KaoDacaa palavaIlaa spSa-‚ AaiNa SaovaTI purvalaa h+ GarI prt jaaNyaacaa
AaMQaL\yaa hataMnaI raoja tyaarI krt haotIsa‚
maihnaaBar laaMbavat SaovaTI maoTakuTInaM paocavalaM
lahanapNaI tU malaa tsaM maI tulaa kDovar Gaot GarI.
punha BaoTNaM jamalaM naahI karkunaanaM faona Aalaolaa kLvalaa
Aap kI ga`^Ndmadr gaujar gayaI kla Saama‚ bahut yaad kr rhI qaI baaolao hO.


AajaI‚ tU maolaIsa tovha kaoNaI rDlaM naahI kaoNaacaa gaLa Ba$na Aalaa naahI
idsalaI tuJaI tuTkI KaT prkr caaoL\yaa jastacaI taTlaI
ijacyaatlaI paoLI maaMjaracaI iplaM AaoZUna KayacaI ibanaQaast
AaiNa gaaoKlyaat Anaok vaYaMa-cyaa vaOQavyaalaa saajaoSaI dattuTkI laakDI fNaI
ijacyaatlao na inaGaNaaro SauBa` Qavala kosa maaJyaa baaoTaMnaa Ga+ ibalagalao.


AajaI‚ e@@yaaNava vaYaMa-caI tuJaI gaaovarI gaolaI raK hao}na Aamacyaa BaDaD kuTuMbaacyaa BaanacaulaIt
tuJaa tLtLaT laagaao maaJyaa ApoSaI kpaLalaa jao vaoLaovaoLI jaIvaGaoNyaa xaud` maaoihmaaMpUvaI-
tuJyaa kYTkrI payaaMvar zovaUna zovaUna jaI maI iJajavalaI maagat yaSa
jao tulaa kQaIca idsalaM naahI AaiNa "hyaatI rahao" evaZaca tuJaa var
jaao malaa imaLalaa pNa jyaacaM maaola hyaatBar kLlaM naahI


Kaakaaso (Kaakaaso)
Friday, November 30, 2001 - 7:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Bhalachandra Nemade receives Maharashtra Foundation Gaurav Puraskar

http://www.maharashtratimes.com/2001121/raj04.htm

Earun (Earun)
Thursday, February 28, 2002 - 3:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Bhalchandra Nemadkarnchi gharatlya jivanawar aani mhatarpanachya katu aanubhavawar aadharleli kavita mhanun jarur lakshat rahil ankhi ekadi pathava na hitgujwale mandali
arun

Vivekdharm
Monday, October 13, 2003 - 7:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

prem konavar karava
konavarhi karava
prem radhechya vatsal stanavar karava
kubdechya vidrup kubdawar karava
bhishma-dronanchya thaklelya tirtharup charnanwar karava
duryodhan-karnachya abhimaani aparajit marnawar karava
prem konawarhi karava


prem sudama navachya bhatjiwar karava
arjun naavachya rajendrawar karava
baasritun paajharnarya saptaswaranchya chandanyawar karava
yamunecha doha zaharun taaknarya kaaliyachya phanyawar karava
prem konawarhi karava

prem rukminichya laalas othaanwar karava
wakratundachya haasyaspad potawar karava
gaaichya netraatil athaanga karunyawar karava
prem kaaljachya naatyawar karava
ani khadgachya paatyawarhi karava
prem konawarhi karava

prem gopinchya maadak lilaanwar karava
pendyachya bobdya bolawar karava
yashodechya dudhawar,
devakichya aasawaanwar
prem balraamachya khaandyawaril naangrachya phaalaawar karava
kansaachya kaljaatil dveshachya jaalawar karava
jyaalaa taaraychay tyachyawar tar karavach
pan jyaalaa maaraaychay, tyaachyaawarhi karava
prem konavarhi karava

prem raagawar karava
bhogaawar karava
ani tyaahunhi adhik
prem tyaagawar karava

prem, chaarhi purshaarthachi jhinga denarya
jeevanaachya sarwaangawar karava
ani paardhyaachya baanana ghaayaal houn
aranyaat ekaaki padnaaryaa swatahachya shawawarhi karava
prem konawarhi karava

kaaran
prem ahe maansaachya jeevaanacha saaransh
tyaachya itihaasacha nishkarsha
ani abhyudayaachi ashaa
ekmeva

Aadi_gem
Tuesday, October 12, 2004 - 9:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tumacyaapOkI kuNaI ‘kÜsalaa’ vaacalaI Aaho ka Æ
iktI sauroK Aaho %yaat sagaLMca..²

mahaivaValayaacao idvasa Aazvatat. AaiNa BaavaUk k$na jaatat.


Rajanishj
Wednesday, December 08, 2004 - 1:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AADI
KOSALA MI VACHALI AAHE. GREAT.
MARATHIMADHE AASE BOOK PUNHA KADHI YEIL
TE SANGTA YET NAHI.
NEMADENCHI HINDU KADAMBARI KADHI YENAR TE PAHAYACHE.


Zaad
Tuesday, November 29, 2005 - 1:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

कशा रंगोळ्या काढता तुम्ही घरंदाज व्यथांनो,
कसा सडा घालता माझ्या अंगणाचा कोपरा कोपरा खुलेल असा.
कशी सजवता तुळशीवृंदावनाची दर्शनी बाजू
खुडता मंजि-या दुपारच्या सुकलेल्या मऊ नखांनी
रोज नव्या हातावर केलेल्या कापसाच्या वातींनी लावता
माझ्या पाताळघरातला अंधार प्रार्थणारी
देवघरातील आंदणाची उभी समई.

आत बाहेर येता जाता कसल्या गुणगुणता आरत्या
पुसट शब्दांच्या, सुरांच्या वेणीत अर्थ गुंफून टाकून.
तो अर्थ मी चाचपू पाहतो. पाहतो तेव्हा -
भिंतीला खेटून उभा असलेल्या माझ्या डोक्यावरच्या पिंपळाची
फांदी फांदी ओरडणा-या कावळ्यांनी काळीकुट्ट लदलेली असते.

कुणासाठी ही अबोल संथ वाटपाहणी.
उंबरठ्यात रुतवलेल्या बांगड्यांच्या नक्षीलाच कळणारी
तुमच्या आंगठ्यांची लवलव कुणासाठी?
किती दिवस हे आरशालाच माहित असलेले
तुमचे कोरीव कुंकवाच्या चांदणीखालचे
पहाटचे फटफटीत कपाळ...

मलाही कळू द्या तुमची उभार दृष्टीघोळ जवळीक.
न्हाणीपासून आतपर्यंत उमटलेल्या पावलांची आणि
परकरांच्या किनारीवर भरलेल्या बिनपायांच्या मोरांची भुलावण
मलाही कळू द्या.

का पदर घालून असता माझ्यासमोरही सकाळ संध्याकाळ
सदा कपाळापर्यंत, ह्या आपल्याच आपल्याच घरात.

चेहराच नसलेल्या अपु-या शिल्पासारख्या बेसूर बायांनो
माझे अंगण पांढरे झाले तुमच्या रांगोळ्यांनी.

Mayurlankeshwar
Monday, March 12, 2007 - 4:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

झाड.. ह्या कवितेने मी अक्षरश्: हेलावुन जातो.जेव्हा जेव्हा वाचतो तेव्हा तेव्हा व्यथित होतो प्रचंड. ह्या व्यथा चिरंतन आहेत.
झाड...'देखणी' मधील 'सरळ' कविता असेल तर पोस्ट कर

'एवढी दोन स्टेशनं गेली की आपण सरळ'...


Bee
Monday, March 12, 2007 - 7:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

जगनबुवांनी लिहिलेली कविता खूपच व्याकूळ आहे. त्या स्त्रिचं सर्व आयुष्य डोळ्यासमोर उभं राहतं

Mayurlankeshwar
Tuesday, March 13, 2007 - 3:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

झाड तुला काल सांगत होतो ती कविता खरी अशी आहे(लिहिताना थोडा चुकलो मी)--
-------------------------------------------------------
बाकावर काही ढुंगणभर जागा असली की....
-----------------------------------------------------
बाकावर काही ढुंगणभर जागा असली की आपण संपलो
सगळंच सरळ गाडी सरळ रूळ सरळ
आपण लायब्रीत वाचलं ते सरळ सरळ
ओळी किती सरळ एकाखाली एक
पानं किती सरळ एकामागून एक
हमरस्त्यावरची रहदारीही रांगेत
जरा थुंकायला जागा सापडली की आपण संपलो.
मेंदुवर घाण आलीच आता जाईल जिरुन मेंदुतच
बाकी रस्त्यावर इतक्या मुली सणक
सगळे पाहतात पण कोणी हात लावत नाही.
दिव्यांची बटणं संध्याकाळी दाबुन
जाहिरातींची झकपक चालेना का रात्रभर
बाकी रात्री दिवे पाहिजेतच.म्हणजे
दिवसभर सूर्य असतो त्याचं कुणाला काहीच नाही.
दिव्यांची माळा रात्रीच्या छातीवर शोभते मात्र. हे सुंदर
आता दोन स्टेशनं गेली की आपण संपलो.

----------------------------------------------------
ह्या कवितेतुन झालेले मध्यमवर्गीय मानसिकतेचे उपरोधात्मक चित्रण... जबरदस्तच!!
----------------------------------------------------


Zaad
Wednesday, May 02, 2007 - 8:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मयुरा ही कविता आता नीट समजली आणि मी संपलोच!

Bee
Wednesday, May 02, 2007 - 8:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

झाडा, काही खास उलगडली असेल ही कविता तर मलाही सांग नक्की काय वेगळे समजले तुला. मला वर मयुर जसे म्हणत आहे तसेच वाटते आहे.. ती अखेरची ओळ त्याची..

Zaad
Thursday, May 03, 2007 - 6:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

बी मलासुद्धा तेच उलगडलंय! :-)

Bee
Thursday, May 03, 2007 - 7:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

हात्तिच्या.. .. .. .. ..Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators