Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

Archive through January 02, 2004

Hitguj » Language and Literature » पद्य » बा. सी. मर्ढेकर » Archive through January 02, 2004 « Previous Next »

Kaakaaso
Friday, December 18, 1998 - 3:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagenhalaolyaa jaNau gaBa-vatIcyaa


nhalaolyaa jaNau gaBa-vatIcyaa
saaojvaL maaohktoMnao baMdr
mauMbaapuircao ]jaLt yao[-
maaGaamaQalaI PrBaat sauMdr
sacaotnaacaa hu$p XaItla
Acaotnaacaa vaasa kaovaLa
hvaot jaatI imasaLuina daonhI
iptat saaro gaaoD ]nhaLa

DaokI Alagad Garo ]calatI
kaLaoKacyaa ]XaIva$naI
ipvaLo hMDo Ba$na gavaLI
kavaD naotI maana maaoDunaI
inatL nyahairsa ihrvaI JaaDo
kaLa vaayaU hLUca GaotI
saMqa ibalaMdr laaTaMmaQaunaI
saagar.pxaI saUya- vaoicatI
gaMjadar paMZáyaa ina kaLyaa
imarivat rMgaa Ana\ naairMgaI
Qa@@yaavaracyaa AjaUna baaoTI
saaKrJaaopomaQao ifrMgaI
kuzo Qauracaa jaLka pirmala
garma cahacaa p<aI gaMQa
kuzo DaMbarI rs%yaavarcyaa
Bauáyaa XaaMttocaa inaiXagaMQa

(a saRYTIcyaa inavaaMt paoTI
prMtu laplaI saOravaOra
Ajas~ QaaMdla xaNaaMt do[la
ijavaMttocao Aqa- Baaskra

qaaMba jarasaa vaoL taovarI
AcaotnaMacaa vaasa kaovaLa
sacaotnaaMcaa hu$p XaItla
]ro GaaoTBar gaaoD ihvaaLa

…. baa. saI. maZo-kr


Anamikag
Thursday, March 30, 2000 - 8:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mardhe karanchi i kavita kunala mahi ahe ka?
mala jevadhi yete tevadhi lihit ahe.

bhangu de kathinya maze amla jaude maniche
yeu de vaneet mazya soor toozya awadiche

rahu de swatantrya maze fakta uccharatale ga
akshara akaar tuzya fuffusancha vahu de ga

lobh jeebhecha zadu de de jalu vidvesh sara
draupadiche satva mazya labhude basha shareera

--- ---- -----
bhavane la yeu de ga shastra katyachi kasoti

dhirya de an namrata de pahanya je je pahane
---- ---- -----

---- ---- -----
maganyala anta nahi ani denara murari

Yogiraj (Yogiraj)
Tuesday, August 22, 2000 - 10:46 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Apratim Anamika.jabardast ...hi kavita mi far divasanpasoon shodhat hoto...mala avadalelya anek kavitanmadhali hi eak kavita. ...chhaananch !!

Mugdha (Mugdha)
Wednesday, April 11, 2001 - 9:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dvaat AalaIsa Balyaa phaTI
XauËacyaa tÜáyaat ekda
javaLunaI gaolaIsa poirt Apulyaa
trla pavalaaMmaQalaI XaÜBaa

ADlaIsa AaiNak puZo jaraXaI
puZo jaraXaI hsalaIsa - maagao
vaLunaI pahNao ivasarlaIsa kaÆ
ivasarlaIsa ka ihrvao QaagaoÆ

laxya kuzo Ana kuzo ippasaa
sauMdrtocaa ksaa [Xaara
DÜL\yaaMmaQalyaa DaiLMbaaMcaa
saaMga Qaravaa kOsaa para

AnaÜL#yaanao AÜLK kOXaI
gatjanmaaMcaI VavaI saaMga
kÜmala AÜlyaa AazvaNaIMcaI
yaoqalyaaca jar baujalaI raMga²

tLhatacyaa naajauk roXaa
kuNaI vaacaavyaa kuNaI pusaavyaa
taMbausa inama-la naKaMvarI Ana
XauBa` caaMdNyaa kuNaI gaÜMdavyaa²

dvaat AalaIsa Balyaa phaTI
ABa`aMcyaa XaÜBaot ekda
javaLunaI gaolaIsa poirt Apulyaa
maMd pavalaaMmaQalyaa gaMQaa

baa. saI. maZo-kr


Anudon (Anudon)
Thursday, July 26, 2001 - 3:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


AjaUna yaotÜ vaasa fulaaMnaa
AjaUna maatI laala camakto Â
KurT\yaa bauMQyaavarI caZUna
AjaUna bakrI palaa Kato .

Asmaanaavar Bagavaa rMga
AaiNa naagavao samaÜr pÜr Â
AjaUna Dula@yaa Gaot maÜjato
(a dÜhÜMitla AMtr ZÜr .

BaUkMpacaa [kDo Qa@ka
plaIkDo Ana yauQd­nagaaro Â
cahUMkDo Ana ekca igallaa Ê
jaunyaa XavaaMvar navao inaKaro .

f<aratlaa dova phatÜ
kuzo jahalaI maaJaI f<ao Â
maaNausa mhNatÜ icarMtnaacao
manaaMt maaJyaa Assala ik<ao .

caZola tusaDI toZI naatI
naXvartotih icarka naKra Â
iXaja%yaa maaMsaamaQaUna kÜNaI
svaga- huMgatÜ baulaMd baihra .

saiTk maanavatocaI iTpNaI
punha vaacalaI Aqa- tÜca tir Â
AaBaaLacyaa plyaaD spMdna
iTprI %yaacaI (a maD@yaaMvair .

jagauna qaÜDo AKor marNaoM
]GaDJaap hI DÜL\yaacaIca Â
AMQaaratuna rDaracaa
ikrNa caalalaa salat puZoca

kait-katlao gavhaL }na
jarI manaacaI AXaa irtInao
faDuina baGato iZlaI katDI
jaKma AatlaI jaunyaa iBatInao Â

AjaUna yaotÜ vaasa fulaaMnaa
AjaUna maatI laala camakto Â
KurT\yaa bauMQyaavarI caZUna
AjaUna bakrI palaa Kato .

Asmaanaavar Bagavaa rMga
AaiNa naagavao samaÜr pÜr Â
AjaUna Dula@yaa Gaot maÜjato
(a dÜhÜMitla AMtr ZÜr .

AhÜ bat mahdBaagyaM d`YTuM vyavaisata vayama


Santosh_Habade (Santosh_Habade)
Friday, August 17, 2001 - 9:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maZo-krancaI kZyaI naavaacaI ek kivata Aaho. yaa kivatot %yaanaI maanavaacyaa jaIvanaacaIÊ %yaacyaa du KacaI jaLalaolyaa kZyaIXaI tulanaa kolaolaI Aaho AaiNa AtIXaya saundr jaIvanaivaYayak t%va saangaItlao Aaho. malaa qaÜDIXaI Aazvatoya tI AXaI

yaa duKacyaa kZyaIcaI gaa
AXaIca dovaa GaDNa AsaUdo
kajaLlaolyaa laÜKnDathI
jaLNyaacaI pNa punha zsaU do
kNaKr Xa>I takt jaLkT

maÜlaacaI pNa malaUla Ba>I
jaXaI kuntIcyaa ilahIlaI BaaLI
...........

puZcao kahI naIT Azvat naahIyao. kuNaalaa hI kivata maahIt Asalyaasa ja$r pÜsT kra.


Vaatsaru (Vaatsaru)
Wednesday, September 26, 2001 - 4:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


marazIt pÜsT krt Aaho

BaTkt ifrlaÜ BaNaMga AaiNa
imaLola toqao paNaI PyaalaÜÊ
jauLola toqao KUNa jauLvalaI
trI hÜtÜ tsaaca raihlaÜ.

iXaMpIt AalaIsa tÜca maaQaurI
sahja hsaáyaa DÜL\yaaMmaQalaIÊ
saaMDavaI jaNaU qaoMbaaMcaI sar
caaMdNyaat kuNaI JaaDavarlaI

AaiNa....

AaiNa kalacaI thana maolaI
gaL\yaat kÜrD dusarI AajaÊ
vyaqa- navho ka AÜnjaLÊ
jaoqao XarIrca sagaLo mhNato paja²

jarI vaaLlaa AÜz kalacaaÊ
Aaja inaraLI laahI %yaavarÊ
XabdaMcao kuNaI krÜt camacaoÊ
‘AaAa’ banalao ho sagaLo Antr.


Anudon (Anudon)
Thursday, September 27, 2001 - 11:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


iktI trI idvasaaMt
naahI caaMdNyaat gaolaÜ Â
iktI trI idvasaaMt
naahI nadIt DuMbalaÜ.

Kulyaa caaMdNyaacaI AÜZ
Aaho maaJaI hI jaunaIca Â
AaiNa vaah%yaa paNyaacaI
XaIL AÜLKIcaI tIca.

kovha trI caaMdNyaat
punha jaašna inaBa-yaÂ
gaaMvaakazcyaa nadItÂ
hܚna maI jalamaya.

Aaja AMtrat BaItI
Kulyaa caaMdNyaacaI qaÜDIÂ
AaiNa nadIcaa p`vaah
AMgaavar kaMTa kaZI.

bara mhNaUna ha [qao
idvaa parvaa paáyaacaaÂ
barI tÜtáyaa naLacaI
iXarI QaarÊ mauKI ?caa.Manya2804 (Manya2804)
Saturday, September 29, 2001 - 5:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


saMtÜYaÊ
hI Gao tulaa hvaI tI kivata...

yaa duÁKacyaa kZšcaI gaa
AXaIca dovaa GaDNa AsaUdoÂ
jaLUna gaolyaa laÜKMDatih
jaLNyaacaIÊ pNa punhaÊ zsaUM do
kNaKr Xa>IÊ takd jaLkT.

maÜlaacaI pNa malaUla Bai>
jaiXa kuMtIcyaa ilaihlaI BaaLIÊ
iKLo paDunaI itcao jara (a
kZšcyaa do ku+ kpaLI
zÜkuina p@koÊ kaLoÊ baLkT.

fuTola ]kLIÊ jamaola fosaÊ
]DUna jaašla jaIvana vaafÂ
tir saaMQyaatuna kZšcyaa (a
f> basaavaa qaÜDa kOf
tva naamaacaa Baosaur QaurkT.


Shailesh2000 (Shailesh2000)
Monday, October 01, 2001 - 3:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

varsha vahini,

"ghal ghal pinga" ithe ahe rm format madhye
Ghal ghal pinga vara

Manya2804 (Manya2804)
Wednesday, October 03, 2001 - 2:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


pÜrsavada hÜtIsa
kalaprvaapavaotÜÂ
hÜta payaathI vaara
kalaprvaapavaotÜ.

Aaja TpÜrlao pÜTÊ
jaOsaI maÜgarIcaI kLIÂ
pDo kuXaItUna payaI
CÜT\yaa jaIvaacaI saaKLI.

pÜrsavada hÜtIsa
kalaprvaapavaotÜÂ
qaaMba ]Qyaacao maa}laIÊ
tIqa- payaaMcao GaoštÜ.


Beti (Beti)
Thursday, October 04, 2001 - 12:45 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Manya ,

Dhanyawad re! Too paN Mardhekarancha pankha ka? ka 'jeew-sakhaLee' ahe mhaNoon hee kawita awadalee?


Sums,

he awaghad ahe. Tula maheet ahe na sadhya apaN chapatoonchya deshat rahto te? I dont think I could reinstall this OS without chinese.

Manya2804 (Manya2804)
Thursday, October 04, 2001 - 3:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


baoTIÊ
maaJyaakDo maZo-kraMcaa saMpUNa- kavyasaMga`h Aaho. %yaat ‘iXaXaIragama’Ê ‘AaNaKI kivata’Ê AaiNa ‘AaNaKI kahI kivata’ (a kavyasaMga`hatlyaa sava- kivata Aahot. ek saMga`hI zovaNyaasaarKM pustk Aaho to.


Shonoo (Shonoo)
Friday, November 02, 2001 - 8:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


BaMgauM do kaiznya maaJaoM
Aamla jaa]M do manaIcaoM ;
yao]M do vaaNaIMt maaJyaa
saUr tuJyaa AavaDIcao.

d\nyaat hotUMtIla maaJyaa
do gaLuM maailanya ¸ AaiNa
maaiJayaa Ad\nyaat TakIM
sfUt-I koMd\rIM %vad\ibayaaNaIM .

rahuM do svaatM~\ya maaJaoM
f> ]ccaaraMtlao gaa ¸
AxaraM Aakar tUJyaa
fuFfusaaMcaa vaahuM do gaa .

laaoBa jaIBaocaa jaLUM do
do iqajaUM ivad\vaoYa saara ¸
d\rÝpdIcaoM sa%va maaJyaa
laaBauM do BaaYaa SarIra .

jaa]M do kap-Nya ' maI ' caoM
do QaÉM sava-aMsa paoTIM ;
Baavanaolaa yao]M do gaa
Saas~–kaT\yaacaI ksaaoTI .

KaMba do šYya-osa maaJyaa
baaLgauM tuJyaa tpacao ;
nao]M do tIMtUna maatoM
Sabd tUJyaa spMdnaaMcao .

%va%smaRtIcaoM AaoLKUM do
maaiJayaa hata saukaNaUM ;
qaaor–ya%naa SaaMit do gaa
maaiJayaa va`u<aIMt baaNaUM .

AaNa tUJyaa laalasaocaI ¸
AaNa laaokaMcaI ABaagaI ;
AaNa maaJyaa DaoiLyaaMcaI
papNaI zovaIna jaagaI.

QaOya- do Ana\ nama`ta do
pahNyaa jao jao phaNaoM
vaakuM do bauwIsa maaJyaa
tPt paolaadap`maaNao;

Gao]M do AaGaat tItoM
[Mid\rya d\vaara jagaacao ;
paoLuM do Aatuna tItoM
gaa AtIMid\ryaaqa- AacaoM.

AaSayaacaa tUMca svaamaI ²
SabdvaahI maI iBakarI ;
maagaNyaalaa AMt naahI ¸
AaiNa doNaara maurarI.

kaya maagaavaoM prI myaaM
tUMih kOsao kaya Vavao ;
tUMca doNaara ijaqao Ana\
tUMca GaoNaara svaBaavaoM ²²


pahilyaa oLiita kaaThinya asach shabda aahe. kaaThiNya nahi.

Sarva semicolons ni navin ruup dhaaraaN kele aahe. tyanna muuL rupaat kase aaNaayache?
vidwaan, vidwesH sarakahe shabda neet maraaThii saarakhe kase lihayache? Visarale mii :-(

Mvdeshmukh (Mvdeshmukh)
Tuesday, January 01, 2002 - 1:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Manya,
tujhya sangrahatun tu 'Pipat mele ole undeer' hi kavita post karashil ka ? Tya kavitechya aarthavarun aajunahi marathi sahitikat vaad chalu aahet.

Manya2804 (Manya2804)
Sunday, January 06, 2002 - 2:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageDr_ashutosh
Wednesday, April 03, 2002 - 5:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ba Si nchyA kavita magachya week madhye wachalya . Afat ahet !
He pipat ... madale Bekality prakaran kay ahe ? ( Othanwarati jamale tehi bekality bekality !)


Mvdeshmukh
Thursday, April 04, 2002 - 8:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

doctorsaheb,
mag tya paiki kahi ithe post kara. Mardhekaranchya kavitancha arth shodane mhanaje ek kathin kaam aahe.


Dr_ashutosh
Monday, May 27, 2002 - 4:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageiktI ivatIncao ijavana maaJao
tulaaca zavao sadarnga tU
iktI iXatancaI maaJaI BaUk
AÜrbaaDto Aaitla ikntU

hÜto­Aaho­hÜ[la yaatuna
vaIja vaahto hÜNyaaicaca
Aamacyaa mainacyaa tarancaa ro
tuJyaaca hataKalaI isvaca ²


Cant remember third stanza of this poem , will anybody ?

Shonoo
Friday, May 31, 2002 - 12:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

iktI ivatIMcaoM jaIvana maaJaoM
tulaaca zavaoM sadarMga tUM Â
iktI iXataMcaI maaJaI BaUk
AÜrbaaDto Aaitla ikMtU .

hÜtoM Aaho hܚla yaaMtuna
vaIja vaahto hÜNyaacaIca
(a snaayaUMcyaa taraMcaa roÊ
tuJyaaca hataKalaI svaIca .

purola majalaa isqar vaaTÜL\yaa
tojaacaa baGa Asaa jair xaNaÊ
maolyaaivaNa jaOM jaLitla tara
traritla Ana snaayaUMcao kNa²


Beti
Saturday, October 19, 2002 - 4:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maZo-kraMcaI AaNaKI ek malaa ip`ya AsalaolaI kivata ..
ihtgaujavar kahIvaoLa jaastca p`%yayakarI vaaTNaarI..:-)

AalaÜ xaiNacaa ivasaavaa mhNaUna ;
Toklao paya :
tÜM tUMca hTklaosa ' kÜNa ?' mhNaUna.
AaiNa manaaMtlao iXaNalaolao hotU
XaoNa Jaalao.


Ajjuka
Saturday, October 19, 2002 - 6:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tyanchi badakanche gupit hi sangitika pan afat aahe. athavel tashi post karin. aamhi TA madhun keli hoti

Beti
Thursday, June 19, 2003 - 1:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageiktI payaI laagaUM tuJyaa
iktI Aaz\vaU gaa tUMto
iktI Xabd banavaU gaa
Abd Abd manaI yaoto

kaya gaa myaaM pamaranao
KrDavaI baaraKDI
AaiNa baÜlaavaI ]<aro
iTnapaT vaa caÜmaDI

kQaI laagaola gaa naK
tuJao maaiJayaa gaL\yaalaa
AaiNa saamaqyaa-caa svar
maaiJayaa gaa vyaMjanaalaa


Beti
Thursday, June 19, 2003 - 1:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ba$na yaošla )dya jaoQavaa
XarIr ipLUnaI inaGaola Gaama
Ana XabdaMcyaa tÜMDamaQao
basaola tuJaa gacca lagaama

kaL\yaavartI jara paMZro
yaa paPyaacyaa hatUna vhavao
Ô> toQavaa : AaiNa ervhI
hoca paMZáyaavartI kaLo


Ashishchaskar
Thursday, June 19, 2003 - 1:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ma ... ha ... na ²²²²²²²
yaa laÜkaMcao AapNa Kup doNaM laagatܲ


Paragkan
Thursday, June 19, 2003 - 2:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Krya AaiNa barya .. :-)

Bee
Friday, June 20, 2003 - 7:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XaaLot AsatanaaÊ maZo-kraMcaI ek Kup sauMdr kivata hÜtI. tI kuNaalaa Aazvato kayaÆ

Varsha_rutu
Friday, June 20, 2003 - 8:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa XaaLot Asatanaa ek kivata hÜtI.

Aalaa AaYaaZ YravaNa
Aalyaa pavasaaMcyaa sarI
iktI caatk caÜcaInao
Pyaavaa vaYaa- ?tu trI


Mvelanka
Friday, June 20, 2003 - 2:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XaaLot Asatanaa Aamhalaa maZo-kraMcaI

‘navyaa manaUitla igairQar putLa’

hI kivata AByaasaalaa hÜtI. malaa f> XaovaT AazvatÜya....

Aha kÜLsaovaalaa kaLa
navyaa manaUitla igairQar putLa


Beti
Friday, June 20, 2003 - 11:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tI yaoto bahuda malaa .. naIT AazvaUna pÜsT krona vaolaNakr..

Arocyaa vaYaa- tI kaivata maZo-kraMcaI AahoÆ maaJyaa navhto ho laxaat..

pkyaa nausatM Krya barya ilahU nakÜÊ ho kLtMya tr maga jara kivata ilahI esp. itrLo original format maQao .. eKaVa XabdacaI itsarI AÜL Asao :-)


Bee
Tuesday, September 02, 2003 - 7:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hee mahitee mala neT war miLalee. kuNa Rahul nawachya eka mulane post kelee. khup sundar aahe.

Hi ek khari gosht ahe.
england hun ek tishitala tarun nuktach maharashtrat paratala hota.mulcha tasa to maharashtrainach......pan barech divas videshat rahila hota. nahi mhanake tari tikadachi sanskrutich tyala jast priy hoti.
maharashtrat aalyavar tyala lagech mumbai chya eka college madhye nokri lagli.prof. chi....[ tya kalat prof. chya job la sadhyachya manane barich pratistha hoti ].
to engrajallela prof. marathi students chya roshas patra jala. ekmev karan mhanaje -- to marathi asunahi chukunahi marathi shabda kahi uchchrayacha nahi.[anavdhanane ekhada marathi shabda uchcharla gela tar chul hi bharun yet asava]sagale aapale english....aani english uchchar pan agadi sahebala lajvatin ase.
pan tyache mat barobar hote--mi marathivar prem ka karave ? ase kay ahe marathit?
aani to aapalya mudyashi tham rahila.
ek divas tyachya wachanat 'tukaramachi gatha ' aali.tasa mulacha marathich asalyane sahaj chala mhanun kahi abhang tyane wachale.
bass!! sadhya shabdat mandalele te gudh abhang tyachya manacha thav gheun gele.tyala tyanchi godi lagli.mag tyane dnyaneshwar, tukaram vagaire sant tar wachalech pan vamanpandit vagaire pan wachale.
Tyala watale 'hi khan jya bhashet ahe ti niaschitpane samanyabhasha nahiye'
tyala marathiche samarthya samajale. shabdanchi jadu samajali.
mitrano....tya tarunache naav hote Ba.Si. Mardhekar.
tyani nanter marathi bhashetun jya alankarik kavita lihilya tyabaddal mi kay sangu? pan tya aadhi matra te ase hote.
----------------------------------------------------------
urdu bhashet khup chan sher aahet vagaire mhanun koutak kele jate...pan tya bhashela maryada ahet.tya bhashet aapan aai, nisarg vagaire kavita karu shakat nahit.pan marathi bhashetale shabdach ase ahet ki kotyahi vishayavar kavita liha ...samarpak shabda milatinach.[I think kavi lok hya baddal jast sangu shakatin.
--------------
* sangayache mhanaje..............dusare lok tyanchya bhashevar prem, karatat mhanun aapan aapaly bhashevar prem karave ....ase duble karan nako ahe.prem he kahi comparative nasate.
marathi madhye tevadhi shaili aahe , samarthya aahe.....mhanun prem karayache. aani ho....te janalyashivay ugach prem karanyat kahi artha nahi.

Bee
Wednesday, December 24, 2003 - 4:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Shishiragam madheel Suhas nakkee koN aahe he kuNala Thaawook aahe ka? mhaNaje tee tyanchee preyasee hotee he mahitee aahe paN hee wyaktee nakkee koN, kuThe.. he kuNala mahitee aahe ka?

Mardhekaranchee 'paaNee, 'taambaDee maatee' aaNi dikapaal paatra asalelee kadambaree kuNee wachalee aahe ka?

tyanchee 'badalakanche gupit' ithe kuNala post karayala jamel ka?

Mardhekaranchee kawita: swaroop aaNi sandarbh he Vijaya RajyadhyakSha hyanche pustak khup surekh aahe. mala te faar abhyaasoo waaTale. jyanna Mardhekaranbaddal prem aahe tyannee tar awashya wachawe.

Manya2804
Wednesday, December 31, 2003 - 12:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJaa ABaMga maaJaI AÜvaI È natd`YT gaaqaa gaÜvaI È
[MjaInaavaINa gaaDI jaovaI È GarMgaLo ÈÈ 1 ÈÈ

kuzo &anaoXvar EaoYz È kuzo tukarama piva~ È
kuzo samaqa- iQarÜda<a È saMt sava- ÈÈ 2 ÈÈ

saMt XabdaMcao naayak È saMt Aqaa-cao QaurMQar È
ek Xabdacaa ikMkr È DFfr maI ÈÈ 3 ÈÈ

&ana iva&anaI ]maaLa È sa<aa maarI tIrpa DÜLa È
saÜnyaa caaMdIcaa saÜhLa È AattayaI ÈÈ 4 ÈÈ

eoXaa TapUt caÝfor È naahI maahor saasar È
kOcao gaÜ~ vaa p`var È Anaaimaka ÈÈ 5 ÈÈ

naoNao ibajalaI vaa pNatI È isqar Aaho trI dRYTI È
AapQd`\mao naahI kYTI È baavaLa maI ÈÈ 6 ÈÈ

pir faTo ho AMtr È AaiNa janmaa yaoyaI AMbar È
tÜDa naaL AvaDMbar È naarayaNaa ÈÈ 7 ÈÈ

AhÜ XabdrajaoÊ eoka È laaja saovakacaI raKa È
naahI trI vartI kaKa È Aahot yaa ÈÈ 8 ÈÈ


Manya2804
Friday, January 02, 2004 - 4:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaoiXala toMvha japUna yao tU
izsaUL maaJyaa pha bargaD\yaa
AailaMgana tU dota majalaa
kDkDunaIÊ yaa ipcatIla inaQaD\yaa

prMtU TaLU nakÜ yaavayaa
izsaUL maaJyaa mhNaUnaI bargaD\yaa
)dyaamaQalyaa hotUMsaazI
hvyaat haDaMcyaa (a itrD\yaa


Prabha
Friday, January 02, 2004 - 6:59 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

wah manya....
happy new yr
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions