Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
निशिगंधा वाड

Hitguj » Language and Literature » पद्य » निशिगंधा वाड « Previous Next »

Bee
Monday, July 12, 2004 - 7:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

(aMcaI maI ek kiNaka [qao ilaihtÜ..

gaDd AMQaarat
DÜLo saMqa ]GaDlao
AaiNa AayauYyaacaa ga`Mqa vaacaayalaa
to dÜnaca idvao purlao.

(aMcaa ek Cana ikssaa maI saaMgatÜ. pNa puZlyaa pÜYT maQao.


Bee
Tuesday, July 13, 2004 - 6:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaigala XanavaarI inaiXagaMQaa vaaD India Calling saazI [qao isaMgaapUrlaa Aalyaa hÜ%yaa. %yaavaoLI %yaa Ô> pacaca imainaTo baÜlalyaat pNa Kup sauMdr baÜlalyaat.

XauËvaarI ra~I Aa%mah%yaa jarI kolaI trI dusaáyaa idvaXaI malaa ka^laojamaQao jaaNao Baaga hÜto. maulauMDcyaa sToXanavar maI T/onacaI vaaT baGat hÜto AaiNa [t@yaat ek icamauklaa maulagaa maaJyaakDo Tk laavaUna baGatanaa malaa idsalaa. laÜkaMcyaa p`itiËyaaMcaI malaa AjaUna savaya JaalaolaI navhtI. AavhanamauLo malaa ek navaIna caohra imaLalaa hÜta. tÜ maulagaa Aašlaa saaMgat hÜta.. kalaca ivaNaa ( mhNajao Aavhana maQalaI huMDabaLI gaolaolaI saUna ) gaolaI pNa itcao BaUt pha [qapya-Mt Aalao. maI train stall va$na ek k^DbarI ivakt Gaotlao AaiNa %yaalaa idlao.. baGa ho caa^klaoT tulaa Kro vaaTto naa tXaIca maI doKIla KrIca Aaho. pNa %yaalaa maI KrI vaaTocanaa. maailakaMcaa ica~pTaMcaa Aaplyaa jaIvanaat Kup BaarI pgaDa AsatÜ ho malaa [qao samajalao.


uralelaa bhaag mee nantar lihin. jasaa weL miLel tyapramaNe.

Mulundakar
Friday, March 11, 2005 - 3:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ajauna vaoL imaLalaolaa idsat naahIyao²Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators