Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
दत्ता हळसगीकर

Hitguj » Language and Literature » पद्य » दत्ता हळसगीकर « Previous Next »

Tushar
Saturday, March 13, 1999 - 1:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ijatko jaavao sauKamaagaunaI
ittko dUr pLo
kQaI na SaaMt haoNaarI tRYNaa
inaraSaunaI tLmaLo
hvao tovaZo imaLalao trI
p`aPt vaaTto iqaTo
dUramaQalao maRgajaL %yaahUna
vaaTto gaaomaTo
AnaadI kalaapasaUna maaNaUsa
SauKasa jaatao Qa$
sauK trI iAtko caMcala
vaara Pyaalaolao vaasa$
sauvaNa-maRga haona kQaIkQaI
sauK yaoto darI
dUr pLo maRga nakLt Apuilaca
maRgayaa haoto KrI
Asao ksao inaima-laosa p`BaU
AsaUna nasalaolao
nasalaolyaacaa SaaoQa Gaot ho,
jaga ro fsalaolao.


Bee
Wednesday, January 22, 2003 - 3:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


tuYaarÊ Krca Cana Aaho ro varcaI kivata. tU ha message vaacaayalaa kdaicat [qao maayabaÜilavar Aata nasaXaIla. pNa hI kivata [qao vaacaayalaa zovalyaaba_la Qanyavaad²


Rajanishj
Friday, July 30, 2004 - 6:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

halasgikaranchya aanakhi kavita havya ka?

Neel_ved
Saturday, July 31, 2004 - 6:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aro rjainaXaÊ ja$r pÜsT kra.

Robeenhood
Sunday, August 01, 2004 - 3:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hlasagaIkr Ê ho A%yant saaQyaa rcanaa krNaaro Garndaja kvaI Aahot . CÜT\yaa pna saundr kivata Asatat %yaaMcyaa

Rajanishj
Sunday, August 01, 2004 - 7:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dattajichi 1 kavita. tancha 7 augustla solapurat satkar hoto aahe.

jhanchi bag fulun aali
tanyi don fule dayvit
jhanchya angnat jukale DHAG
tanyi oanjal pani dyave
jhanche hat matit malale
tanyna jara oochalun ghyave
Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators