Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
दिलीप चित्रे

Hitguj » Language and Literature » पद्य » दिलीप चित्रे « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through July 26, 200426 07-26-04  8:21 am

Dhruv
Monday, July 26, 2004 - 8:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageinarÜp

gaLuna pDNaaáyaa bahraMKalaI tUM ]BaI Aahosa
maaJyaa [Cocyaa.

vasaMtatlyaa kÜvaL\yaa ]nhaMt AaplaI saavalaI
navyaanao nyaahaLNaarI tUM
AaiNa kÜmala JauLka laagaUna JaDNaara
ÔulaaÔulaagaNaIk maI ......

xaNaaMcyaa AÜJar%yaa spXaa-MnaI vaLUna jaaNaaro
AdRXya maagaa-Mnaa AapNa
BaivaYyaQau@yaaMtuna. parKoM
yaapuZo dÜGaaMnaa maIpNa.


Dhruv
Monday, July 26, 2004 - 8:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagekivatohuna kÜvaLoM ÌXa itcaoM AMga

kivatohuna kÜvaLoM ÌXa itcaoM AMgaÊ ra~IMnaI cauMbaavao huLhuL%yaa AÜzaMnaI
EaavaNagaarvyaacyaa. itcyaa Jauklaolyaa AaCaidt DhaL\yaa
paKraMnaI lavaavyaa. AakaXapakL\yaa
gaLuna pDavyaa. maatIMt samaud`aMt saMQyaakaL vhavaI.
ekakI klaNaaáyaa inaNaa-yak vaogaaMt Jaukt jaaNaara
maaJaa ek idvasa Asaaca saMpavaa. itcyaasaazI. eka
ekTopNaacaI yaacanaa krtaMnaa.


Bee
Wednesday, November 10, 2004 - 9:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ica~oMcaI kivatovar ek kivata Aaho. kuNaalaa jar tI [qao Takta AalaI tr Ôar baro hܚla. maI Kup idvasaaMpasaUna XaÜQat Aaho.

Dhruv
Thursday, November 11, 2004 - 11:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kivatovarcyaa Kup kivata Aahot %yaaMcyaa. qaÜDa AaNaKI saMdBa- do please

Mayurlankeshwar
Tuesday, March 13, 2007 - 6:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

रेल्वे प्लटफाॅर्म
------------------
शेवटची गाडी निघुन गेल्यावर
आणि पहिली गाडी येण्याअगोदर
माझे सगळे सिग्नल रिलक्स झालेले असतात.
सुन्नता
आणि भरीवपणा
रिकामं असुनही
भयंकर जड असणं
मी अनुभवलंय
मी भोगलंय
दगडी मौन
रिकाम्या स्टेशनाचं
आणि शेवटची गाडी चुकलेल्यांचं.
(एकूण कविता-३)
Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators