Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

Archive through February 05, 2004

Hitguj » Language and Literature » पद्य » Closed BBs » Mahit Nahi » Archive through February 05, 2004 « Previous Next »

Sakharam_binder
Saturday, January 10, 2004 - 1:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ja_Wa.. asali kavati vachli mhanaje binder cha janma sarthaki lagla asa vatata!

Sakharam_binder
Saturday, January 10, 2004 - 1:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ja_Wa, jara jaasta zali bagha...kavati nahi, kavita mhanaychay mala...binder ne lihu naye hech bara

Swaagat_samiti
Saturday, January 10, 2004 - 3:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

namaskar Sakharam_binder ihtgaujavar tumacao mana : pUva-k svaagat . ihtgauja tfo- hI tumhalaa CÜTIXaI BaoT.

ihtgaujavarcyaa sava- ivaBaagaaMnaa BaoT Va. ga,ulamaÜhr caa ÔulaÜra AnauBavaa. taMi~k ADcaNaIMsaaiz Technology ivaBaagaalaa BaoT Va. kahI maahIit hvaI Asalyaasa Looking For Aaho. tumacyaa raha%yaa gaavaalaa
My City maQao jaavauna BaoTa . AnauBava XabdaMikt krayacao Asalyaasa My Experience laa BaoT Va. saaih%ya Ê saMgaIt Ê saMsËutI ba_la maaihtI hvaI Asalyaasa Culture ivaBaaga pha. ivacaar p`dXa-naa saazI Views and Comments caa BB Aaho. AaiNa (a iXavaaya nausataca Tašmapasa krayacaa Asaola tr General Time Pass Aahoca.

kahI madt laagalyaasa ja$r saaMgaa.Bee
Tuesday, February 03, 2004 - 1:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tarun aahe ratra ajunee
rajasaa nijalas ka re

he geet preyasee aapalyaa priykaralaa mhaNate aahe kee Aaee aapalyaa mulaalaasaaThee gaate aahe. arth ulagaDoon saangitalaa tar faar bare hoeel.

Girishbora
Wednesday, February 04, 2004 - 5:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aaš maulaalaaÊ vaIJalaasa ka roÆ Asao ivacaarNaar naahI ro baI²

Coolajit
Wednesday, February 04, 2004 - 9:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kr Aaho igarIXabaÜra.

‘t$Na Aaho ra~ Ajauina’ ho ek p`oyasaIcaM m*NaU Xakto.
:-)

Bee
Wednesday, February 04, 2004 - 9:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Giri, thanks. tujhee hee ek oL haLawee waaTalee...

Ek_rasik
Wednesday, February 04, 2004 - 1:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sauroXa BaT maagacyaa vaYaI-ca gaolao ho eka Aqaa-nao caaMgalao Jaalao naahItr .. .. ..

Vinaydesai
Wednesday, February 04, 2004 - 2:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Bee Ê tumacaa ha p`Xna tumhI tufana ivanaÜdI laoKna maQyao Takayalaa hvaa hÜta.... malaa gaolaI 10 imainaTo hsaU Aavart naahI Aaho .....

p`oyasaI mhNato Aaho tovha Aqa- laxaat yaošlaca...
:-)

Pha
Wednesday, February 04, 2004 - 2:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maQyaMtrI " t$Na Aaho ra~ AjaunaI " caI Qa@kadayak paXva-BaUmaI eokNyaat AalaI ... ho gaaNaM p`oyasaI ip`yakralaa ]_oXaUna mhNato KrM. pNa A^@cauAlaI itcaa ip`yakr itcyaasamaÜr ma$na pDlaolaa AsatÜ. AaiNa %yaa duÁKacyaa Aavaogaat tI ho gaaNaM %yaa ip`yakralaa saMbaÜQaUna mhNato.

(a paXva-BaUmaIvar maaJaa AjaUna ivaXvaasa basat naahIe. kÜNaalaa AaNaKI tpXaIla maaihtoya kaÆ


Ana
Wednesday, February 04, 2004 - 3:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kaal bee cha waril prashna waachlyawar mala pan tyachya niragasteche(!) aascharya waatle hote !

Ashishchaskar
Wednesday, February 04, 2004 - 3:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dosaašÊ
jara ]lagaDUna saaMgaa rava ..


Bee
Wednesday, February 04, 2004 - 3:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

if u guys want to do fun then please do it with somebody else and not with me. Direct or indirect remarks are indigestable for me!

jenwhaa mee preyasee aani aaee donhee mhaNato aahe tenwhaa mee wichaar karunach tase lihile aahe. naaheetar fakt Aaee asech lihile asate.

aso... faalatu lok BB war yeun kaay aanand luTatat tech jaaNe.

Pha, thanks ... maahitee khup baree waaTalee!

Lalu
Wednesday, February 04, 2004 - 5:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baIÊ raga maanaU naka. pNa ho gaaNao tumhI pUNa- eoklao Asaola tr Asaa p`Xna pDayacao karNa naahI Asao vaaTto. punha Ô> pihlyaa dÜna AÜLI va$nahI to kLto. kuzlaI Aaš maulaalaa ‘inajalaasa ka roƒ AsaM mhNaNaar naahIÊ maI eoklaolaI trI sagaLI gaaNaI ‘naIja maaJyaa nandlaalaa’ ca mhNatat. :-)
Pha Ê tumhI tI maaihtI kuzo eoklaIt to saangaala ka. malaahI naahI pTt. kÜNaI p`otalaaÊ ‘%yaa kuXaIvar vaLlaasa ka ro’ mhNaolaÆ


Bee
Wednesday, February 04, 2004 - 5:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aaee he geet gaate aahe ase dharun ghetalelaa arth ithe saangato. krupayaa cheshta karu nakaa itakeech winantee!

ek jananee..maataa aapalyaa porasawadaa mulaalaa paarakhee jhaalelee aahe. to aataa uralaa naahee.. sampalaa aahe. tyaalaa ajun khup kaahee upabhogaayache hote hyaa saathee kawitet chaandaNe, fule.. gandh, tarun raatra he sagaLyaa bhaawawaachak oLee aalyaa aahet.

fakt shewaTache ek kaDawe hyaa mee ghetalelyaa arthaashee meL khaat naahee. kuthalee maataa kinwaa kuThalee preyasee aapalyaaa putralaa/priyakaralaa soDun gelyaawar mhaNel kee 'usaLatee hrudayaat maajhyaa amrutaachyaa dhund laaTaa aaNi tu kinaaRyaawar koraDaa uralaas kaa re'! tareehee malaa ase waaTate kee shewaTachyaa kaDawyaat aapalaa hyaa puDhachaa aanand koraDaa asaNaar aahe ase tilaa saangaayaache aahe mhanun tee tase mhanate aahe.

Lalu, nijalaas kaa re aaNi kushiwar waLalaas kaa re he tar kiteetaree general waakyaa waaTate te Aaee kaa naahee aapalyaa mulaalaa mhanun shakat? anyway ... tujhe feelings totally diff asel. fyi, tarun aahe ratra ajunee he geet khupadaa aikale aahe. Aasha Taeennee khup sundar mhanTale aahe!

Ashishchaskar
Wednesday, February 04, 2004 - 5:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baIÊ
tumacao Kro Aaho . sauTIcyaa idvaXaI AaLXaasaarKo laÜLt pDlaolyaa maulaalaa Aaš mhNaNaarca naa ‘gaaZvaaÊ idvasaaZvaL\yaa laÜLt kaya pDlaa Aahosa Æ ’. Aata hoca vaa@ya AlaMkarIk BaaYaot ‘inajalaasa ka roƒ Asao hÜto Ê ho Qyaanaat Aalao naahI. sagaL\yaa AayaaMnaI AXaIca AlaMkarIk BaaYaa vaaprlaI Ê tr kaya bahar yaošla naahI Æ

kÜNa%yaahI kivatokDo [t@yaa vyaapk dRYTIkÜnaatUna phaNyaasa ]Vu> krNaaáyaa tumacyaa ivacaxaNa bauwIma<aocao malaa kÝtuk vaaTto.


Bee
Wednesday, February 04, 2004 - 5:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ashish, tu ithe na bolalelaas baraa aahe. itake diwas gappa hotaas te adhik bare hote aani tasech asoo det. boleebhaashebaddalache tumache dnyaan mahaan aahe. aapaN faar taatwik aahot asaa tumaachaa gairsamaj malaa faar wilakShaN waaTato.

nijane haa shabd alankaareek naahee paN junyaa paddhatichyaa Marathitalaa aahe. mee lahaan asataanaa Aaee mhaNaayachee nij lawkar mee thakale. ajunahee tee nij haach shabd waaparate aaNi itar ajubaajuchyaa gareeb baayaakaa dekheel haa shabd sarraas waaparataat.

kaay aahe kee tumachee waad ghaalaayachee kaL sosalee jaat naahee aaNi jityaachee khoD moDat naahee mhanun he asale postings!

Lalu
Wednesday, February 04, 2004 - 6:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baIÊ barÜbar Aaho. tumacaI AašÊ ‘naIja Aata’ mhNaayacaI. ‘ka inajalaasa’ naahI. eKado maUla jar ragaavaUnaÊ na jaovataÊ iknvaa Aašlaa %yaacyaaXaI KoLayalaa vaoL Aaho tovha naomako JaÜplao tr Aaš ‘ka inajalaasa’ Asao mhNaolahI. pNa tXyaa p`karcaM gaaNaM maI AjaUna trI eoklaolaM naahI. AaiNa caasakr naI mhTlyaap`maaNao JaÜpa kaZNaaáyaalaa ]zvatanaa Aaš AXaI BaaYaa vaaprNaar naahI.
to ‘kuXaIvar vaLNao’ ba_la maI p`otacyaa sandBaa-t ‘f’ laa ivacaarlao Aaho.


Ashishchaskar
Wednesday, February 04, 2004 - 7:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

problem ha Aaho kIÊ tuJyaa RY p`XnaaMnaI tU laÜkaMnaa irritate krNao AjaunahI caalaUca Aaho. jaÜpya-Mt tuJao RY p`Xna yaot rhtIla tÜpya-Mt you have to face it ! Aaja maI ]Va Ajauna dusaro kuNaI.
laÜkM ka irritate hÜtat ho AjaunahI tulaa kLt naahI ho jaast AaXcaya-kark Aaho.
baakI tuJyaa RY p`XnaaMcaI samaqa-naohI tovaZIca ivanaÜdI Asatat Ê ha Baaga inaraLa.
AsaÜ. ija%yaacaI KÜD kuNaacaIca jaat naahI baaL yaXavaMt ² AapNa %yaabaabat baÜlaU nayao.


Storvi
Wednesday, February 04, 2004 - 7:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Lalu, mala tari pha ne dileli background barobar watate ahe.... tya kushi var valne he metaphor asave mrutyuche ase mala watate

Chafa
Wednesday, February 04, 2004 - 7:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa hsaavao ka rDavao to kLt naahI. spYT Xabdat saaMgatÜ mhNaUna raga nasaavaaÊ pNa baI tumhI idlaolaa Aqa- mhNajao maUK-pNaacaa kLsa Aaho. yaa gaaNyaacao XaovaTcao kDvao jao AaXaa naohmaIca gaato Asao naahI tumhalaa naIT maahItI Asaola kdaicat pNa nasaola tr to Asao AahoÁ

]saLtI )dyaat maaJyaa
AmaRtacyaa QauMd laaTa
tU iknaaáyaasaarKa pNa
kÜrDa ]rlaasa ka ro

Aata yaa kDvyaavaÉna trI saaxaa%kar hÜtÜya kaÆ var kÜNaItrI mhTlaya kI hI mau>afLM vaacaayalaa sauroXa BaT naahIt to barM JaalaM pNa %yaa sauMdr XabdaMcyaaÊ )dyanaaqaaMcyaa AlaÝikk saMgaItacyaaÊ AaXaanao jyaa ‘AMdajaanao’ gaaNaM gaayalaMya %yaa Ap`itma maaQauyaa-cyaa AsaM#ya caah%yaaMcaM kayaÆ

Storvi ‘f’ nao idlaolaa Aqa- saaf caukIcaa AaiNa baadrayaNa vaaTtÜ. ‘AjaUna maI ivaJalao kuzo ro’Ê ‘]malato AMgaaMga maaJao’ ho kÜNa p`otalaa saaMgaolaÆ AaiNa baI cyaa Aqaa-ba_la baÜlaayalaaca nakܲ²


Shrini
Wednesday, February 04, 2004 - 7:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI paXva-BaUmaI KrI AsaolaÊ tr %yaa p`oyasaIlaa Aaplaa ip`yakr marNa pavalaa Aaho ho maanyaca krayacao naahIÊ mhNaUna tr tI ho gaIt gaat Aaho²

ervaI kÜNa eKaVa p`otalaa * kÜNatahI * p`Xna ivacaarola Æ


Lalu
Wednesday, February 04, 2004 - 7:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

storvi. I agree. pan he sagale gane tya context madhe basavane mhanaje... agadich odhun tanun basavave lagel. I find that line of thinking interesting, mhanun tya sandarbhatala purn tapasheel vachayala milala tar bare hoil.

Shrini, you have a point too.

Anjali28
Wednesday, February 04, 2004 - 7:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

I second Chapha ..
maagao ekda sauroXa BaTaMcaI maulaaKt vaacalaI hÜtI. tovha yaa gaaNyaacaa Aat-toivaYayaI baÜlatanaa to mhNaalao hÜto kI ek p`NayaÜ%sauk p`oyasaI Aaplyaa ip`yakralaa AaLvato Aaho. AaXaa BaÜsalaoMnaI yaa gaaNyaalaa pUNa-pNao nyaaya idlaa Aaho Asa %yaaMca mhNaNaM hÜt.

User
Wednesday, February 04, 2004 - 7:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pha: leka suresh bhat mhanaje kay bha. ra. tambe ahet kaay? ~D

Lalu
Wednesday, February 04, 2004 - 7:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

varIla cacao-nao ~asalaolyaa laÜkaMnaI [qao jaa}na ho gaaNao eoka AaiNa %yaacaa AanaMd Gyaa.

http://www.geetsargam.net/asha_bhosle/

tumacyaa manaat kuzlaahI Aqa- AsaÜ. gaaNaM na@kIca saundr vaaTNaar.baIÊ tumhI pNa eoka. :-)

Seema0618
Wednesday, February 04, 2004 - 8:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

laalau
maI Baartat Asatanaa eoklaolyaa " naxa~acao doNao " ( CBDG ) yaa program maQyao inavaodkanao yaa gaaNyaacaI paXva-BaumaI saaMgatanaa " ho gaaNa ek p`NayaÜ%sauk p`oyasaI ip`yakralaa p`NayaasaazI Êp`omalaapasaazI Aajava- krtI Aaho ... it vyaakuL hÜvauna %yaalaa samajaavato Aaho pNa ip`yakr maa~ itcyaa Aajavaa-kDo dula-@Xa krtÜ Aaho .. %yaatuna itcyaa BaavanaacaI tIva`ta AiQakca vaaZto AaiNa tI XaovaTI %yaacyaa AilaPtpNaacao karNa ivacaarto ... maI [tkI p`oma vyaakuL hÜvauna maaJyaa AMgaÜpaMgaI hI Baavanaa ÔulalaI Asata ha Asa kÜrDopNaanao ka vaagatÜ Aaho yaacao rhsya itlaa ]lagaDt naahI.
Aqaa-t ha maI eoklaolaa Aqa- Aaho ... caukIcaa Asaola tr maaÔ kra

Eliza
Wednesday, February 04, 2004 - 8:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Bee, take it easy...geetacha artha ha perception cha bhag aahe he khara aasala tarihi tumhi khadhlela arth hou shakat nahi hya geetacha. fakta pahilyaa don ooli ghetalya tarihi kontihi aai aaplya mulala laadaane 'tarun aahe ratra' aasa mhannaar nahi....'raajasaa' he sambodhan suddha aai vaparel aasa vatat nahi. On the other hand preyasee ne vaparleli udasharane aahet...

rajasaa javali jara basa, etc.

pudchyaa kadavyanna explaination chi garaj aahe aasa vatat nahi.

Pha cha arth shrinichaa point lakshat gheoon suddha khara vatat nahi "'yeevdhyaatch' tya kushi var tu aasa valalaas ka re" hyat priyakaraane keleli 'action' aahe je pret nahi karnaar...(I hope)

'maajhyaa mate' he ek aatishay sundar pan udaas pranay geet aahe. dhund pranayaa naantar preyasee aapale man bolun dhakhavate aahe aani hyachi teela khant aahe te teene anubhavalelee 'passion'(sorry pan marathi shabdha nahi suchala) priyakaraane nahi anubhavalee. haa anubhav teela havahavaasaa vatatoy pan teecha priyakar matra 'korada' rahun 'jhopi' jatoy...Storvi
Wednesday, February 04, 2004 - 9:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

>>aahe je pret nahi karnaar...(I hope)
>> Eliza

Girishbora
Thursday, February 05, 2004 - 4:59 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaa manaÜrMjanaasa karNaIBaUt baI mahÜdyaaMcao manaÁpUva-k AaBaar²

Archie99
Thursday, February 05, 2004 - 5:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

>>tarun aahe ratra ajunee
rajasaa nijalas ka re

he geet preyasee aapalyaa priykaralaa mhaNate aahe kee Aaee aapalyaa mulaalaasaaThee gaate aahe. arth ulagaDoon saangitalaa tar faar bare hoeel.

>>if u guys want to do fun then please do it with somebody else and not with me. Direct or indirect remarks are indigestable for me!

>>jenwhaa mee preyasee aani aaee donhee mhaNato aahe tenwhaa mee wichaar karunach tase lihile aahe. naaheetar fakt Aaee asech lihile asate

awesome shit man.. kya baat hai.. !!!
chchya, nako nako asa man mhanat asatana sudhdha pratikriya lihaycha moh avarat nahiye.. :-) ROM sodavach lagala mala. :-)
kiti hasava yala sumarach rahila nahi. maza boss gela tasbhar mazyakade baghun thodavel yachyapasun lambach rahava asa tharavtana mala disto ahe. harshavayu hone mhanje kaay yacha pratyay ala. :-)
baki aai mulala he git ka nahi mhanu shakanar asa prashna mala padto ahe. I know the statement will be controversial. aplya marathi jamatit he hot naselhi. pan jagat ashi kuthetari ekhadi jamat aselahi. ti jamat Bee la mahit asel. mhanun to tasa mhanto ahe? tyache he vakya paha >>"jenwhaa mee preyasee aani aaee donhee mhaNato aahe tenwhaa mee wichaar karunach tase lihile aahe"<<. yavarun mala vatata he Bee che khupach pragalbha vichar asavet. :-)
mala GAnchya kathetle ek vakya rahun rahun athavte ahe. bukka pivala ahe ki kala yavarun vaad asto. tenva fakir mhanto "baba re, aselahi va naselahi asa mhan." :-)

Pha
Thursday, February 05, 2004 - 6:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

laalauÊ gaaNyaacyaa yaa " eokIva " ba^kga`a}nDvar maaJaadoKIla AjaUna ivaXvaasa basat naahI. mhNaUnaca kÜNaalaa kuzlyaa pustkat / maulaaKtIt yaabaabatcaa tpXaIla maahIt Aaho ka AXaI ivacaarNaa kolaI.


Bee
Thursday, February 05, 2004 - 8:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Archie, kiLasapaNaachee seemaa asate. mee ghaaeeghaaeet 'kinwaa' aiwajee 'aaNi' ghaatale aaNi tyaachaa itakaa ghaaNeraDaa arth tu ghetalaas mhaNaje tujhe wichaar waasanene kitee barabaraTalele aahet he disoon yete. Aaee aaNi mulaachaa arth laawataanaa mee tyaanchyaa waatsalyaawishayee ithe bolato aahe... tyaat mee kaahee praNay aaNalelaa naahee. U r really third graded person to feel like this about my posting!

malaa waaTat haa BB agadee surwateepasun tumhee ekadaa waachaa. 'samayeechyaa shubhra kaLyaa' aaNi 'nawawadhu priya mee baawarate' hyaa kawitaanchaa don wyakteennee kaDhalelaa arth kitee bhinna aahe he lakshat yeiil.

Bee
Thursday, February 05, 2004 - 8:45 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ashish, maajhyaa prashnaannee irritate hoNaaraa ithe fakt chaar paach lokaanchaa group aahe aaNi tyaat tu saamil aahe. kaalachaa group toch hotaa aaNi aajachaahee toch aahe. baakee itar kuNeehee malaa tyaabaddal rokhat naahee kee bolat naahee. aaNi prashna wichaarane he jase tumhalaa upadraw nirmaaN karaNaare waaTate tashyaa kaahee upadraw nirmaaN karaNaaRyaa qualities tumachyaatahee aahet he wisaroo nakaa.

malaa ekaa goShTeeche faar aascharya waaTate, malaa mahit naahee mhanun mee wicharato paN jyaannaa tyaache uttar naahee maahitee naahee tyaannee maajhyaa wichaaraNyaawar kaa itakaa aakShep ghyaawaa?

Bee
Thursday, February 05, 2004 - 8:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

chafa, chuk daakhawoon dilyaabaddal dhanyawaad! mee ghaaeeghaaeet te typing kele hote mhanun chuk jhaalee tee nako wyaayalaa hotee hehee titakech khare. tumachyaa bhaawanaa dukhawalya gelyaa asateel tyaabaddal kShamaswa!

Eliza,Seema,Shrini tumhee ghetalelaa arth khup wegaLaa waaTato. thanks!!!


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions