Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through December 06, 2003

Hitguj » Language and Literature » पद्य » शांता शेळके » Archive through December 06, 2003 « Previous Next »

Smk
Thursday, July 11, 2002 - 12:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AnaaimakaÊ ek kDvaM AazvatMyaÊ pNa Ka~I naahI.

pva-t jaÜ ]Mca ]Baa cauMibatsao naIla naBaa
iXarI %yaacyaa kI salaIla vaaTo ivahravao


Mugdharani
Saturday, July 13, 2002 - 4:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

smk : salil ka arth kaay ?

Jay
Sunday, July 14, 2002 - 6:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

salil ca Aqa- ‘paNaI’

Jay
Sunday, July 14, 2002 - 6:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

salil caa Aqa- ‘paNaI’

Smk
Monday, July 15, 2002 - 1:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sailala Ä paNaI
salaIla Ä XaaMtÊ sahjaga%yaa


Mahaguru
Tuesday, December 03, 2002 - 1:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XaaMta XaoLko yaaMcaI ek kivata..
I got this poem in pdf format but since size is more than limit ..i am attaching zip file...any help to display properly?
application/x-zip-compressedMaay Marathi
maay.ZIP (26.5 k)


Dafodils23
Friday, December 06, 2002 - 1:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI AaBaaLÊ maI caaMdNaI
maIca AnaMt AvakaXa
maI tufana vaadLvaara
maIca hlaka inaXvaasa....

maaJyaahI nakLt maI
maaJyaatUna $jalaolaI
$jalaopNaatUna vaaZt vaaZt
AvaGaopNaI sajalaolaI....
..........XaaMta XaoLko

Ja_wadekar
Thursday, December 19, 2002 - 6:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


eKada XabdÊ eKada saur

eKada XabdÊ eKada saur
eKadI ]%kT tana
eKada rMgaÊ eKada Zga
eKado ihrvao pana

eKado AsaoÊ eKado tsao
eKado naohmaIcaoca
sahja Asao navyaanao kLo
sauTt jaatat poca

KÜlaat kuzo DhuLo kahI
holaavao AatUna p`aNa
cauklyaa tara jauLtI punha
Jarto Axaya gaana

AXaaca kahI eKaVasaazI
inamaUT saÜsaavao saaro
sahja laaBao eKado fUla
tovaZo vaasaalaa puro.Itsme
Friday, December 20, 2002 - 11:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baahor .. Aat

ivasaMvaadI vaatavarNaat vaavartanaa AXaa
GaDt jaatÜ vaogaLoca Aatlyaa Aat AapNaÊ
ijaqao AsatÜ AaXvaasak XabdhIna ekant
AaiNa saMqapNao izbakNaaro xaNa ²

baahorcao kÜrDo prkopNa saÜsatanaa
pTt jaato Aaplyaalaa AaplaI KrI AÜLKÊ
Aaplyaa DÜL\yaalaa QaIT DÜLa iBaDvauna
baGau XaktÜ AapNa svatalaa naIT ekTk ²

baahor Asao satt Ba`antica<a hÜtanaa
pavalaaMnaa kuzuna ksao yaoto [tko baL Æ
[qao itqao AaXaonao caacapDt Asato trI
Aatlyaa AaQaaralaa pÜcat naahI ZL ²

... XaaMta ja. XaoLko.


Dafodils23
Thursday, March 06, 2003 - 11:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

i~vaoNaI

iktItrI AaNaKI saUya- ]Dalao AasamaMtat
maI AakaXaacao gaUZ ]klat hÜtÜ
tI Ta^vaolanao AÜlao kosa JaTkt hÜtI ...
----

raMgaot zovalaolyaa pustkacaI panao fDfDU laagalaI Acaanak
hvaa dar ZklaUna qaoT Aat GausalaI
hvaosaarKIca tuhI kQaItrI [qao yao jaa kr naa ...
-----

JauMbaralaa hlakoca spXa- krIt hvaa vaavarto Garat
tovha tuJyaa Aavaajaacaoca jaNaU tI iXaMpNa krt rahato
gaudgaulyaa kolyaa ik tU AXaIca KudKud hsaayacaIsa naa ...
---


Itsme
Thursday, March 06, 2003 - 11:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

daf:
tu post keleli triveni kuthalya pustakat aahe .. sangashil ??

Dafodils23
Friday, March 07, 2003 - 11:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AartI gaulajaar cyaa i~vaoNaI XaaMta XaoLkoMnaI translate kolyaa Aahot
maI Ajauna pustk paihlaM naaihyao pNa hoca naava Aaho i~vaoNaI


Dafodils23
Friday, March 07, 2003 - 2:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kaLjaatlao Anaok A&at p`doXa

kaLjaatlao Anaok A&at p`doXa
jyaaMcao Aist%vahI za]k nav*to Aajavar ,
hlako hlako idsat Aahot malaa
pavalaaMKalaI navyaaca vaaTa , Aatbaahor , sava-Bar.

hrrÜja hrGaDI Acaanak navao p`Xna samaÜr
jaunyaa saMbaMQaaMcaI navaI toZImaoZI At@ya- vaLNao ,
caËvyauhat Aaplao Aaplyaalaa japNao jaÜpasaNao
Anaok gaÜYTIMcao Aqa- AayauYyaat p`qamaca kLNao.

maaJaa maIca Aata iktI XaÜQa Gaoto Aaho ,
A&ataXaI jauLvato Aaho rÜja navaI naatI ,
AatlyaaAat GaDt maÜDt punha GaDt
ApircaIt $po Gaot Aaho maaJaI maatI.Smk
Sunday, March 09, 2003 - 12:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baoTIÊ archive maQalyaa tuJyaa eka jaunyaa p`XnaatlaI kivata..

samaMjasa

duÁK samaMjasa maaJao
naahI ifrivalaI WahI

kQaI Aalao AaiNa gaolao
malaa kLlaohI naahI

malaa kLlaohI naahI
]ro pusaTXaI KUNa

...f> ifkT caaMdNao
...f> maMdavalao }na


Itsme
Tuesday, March 25, 2003 - 6:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[t@yaa saavaQaigarInao caMd` ]gavalaa Aaho AaBaaLat
jaXaI ra~Icyaa kaLÜKat iKDkIXaI yaotosa tU

kaya² caMd` AaiNa jamaIna yaaMcyaathI Aaho kahI AakYa-Na Æ


******
AXaa rNarNa%yaa ]nhathI ekTa navhtÜ maI
ek saavalaI maaJyaa Aagaomaagao Qaavat hÜtI saarKI

tuJyaa AazvaNaInao ekTo rahUca idlao naahI malaa²


******
DÜL\yaaMcao Aarsao Asao jaagajaagaI tDklao Aahot
kI kuzlaaca caohra Aata pUNa-pNao idsat naahI

laÜk tukD\yaatukD\yaatUnaca BaoTt Aahot tovhapasaUna²


Daf, malaa triveNI milaale .. :-)

Ja_wadekar
Friday, April 18, 2003 - 5:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

rsto

Aat KÜlavar rsto ]lagaDt jaatat
samajautdar pa]sa yaotÜÊ
sagaL\yaa rKrKaTavar maayaocaa AÜlaavaa psartÜÊ
saMqapNao Aat Aat maurt rhatÜÂ

%yaa rs%yaaMvaÉna Aata maI
maMdpNao pa}lao TakIt caalalao Aaho.
maagao vaLUna phavao Asao kahI naahI
pavalaaMnaa mau@kamaavar pÜhÜcaNyaacaI Gaaš naahI.


Kardali
Tuesday, April 22, 2003 - 12:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ek kavita post karat aahe. hi kavita archive madhe "Jaganbua" yaanni post keleli aahe. mi fakta ti purna karayacha prayatna kela aahe.


Dafodils23
Saturday, May 03, 2003 - 10:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baaMQaayalaa hvao Aaho

saMpUna gaolao saaroca Aata ksao , kÜNa jaaNao ?
kÜsaLUna pDlao Aahot maaJyaa AaBaaLacao KaMba
prvaapya-Mt vaaTt hÜto jao AgadI hatalagat
to saaro gaolao Aaho dUrca dUr .. laaMba..

AaBaaLmaayaocaa AaQaar dUravalaa Aaho AaiNa
ivaJaUna gaolaI rMgaIbaorMgaI ZgaaMcaIhI Aarasa
holakavatanaa maMd hÜt qaaMbalao vaaáyaacao ihndÜLo
]rlao f> AatlyaaAat gad\gad\Naaro Xvaasa

imaTt gaolaI nao~sauKd $p`MgaacaI ikmalaa
maUk Jaalao %vacaoAaD JaMkarNaaro spXa-saUr
vastujaatat f> ek kzÜr inaga`hI iJaDkar
AaiNa kaLIja pÜKrNaarI Anaaimak hurhUr

Aaplao mhNaavao , Asao kahIca naahI BaÜvatI
ABaavataca ifrt Aaho maI ina$_oXa , htaXa ,
baaMQaayalaa hvao Aaho Aata maaJaoca navao AaBaaL
ijaqao AsatIla maaJao caMd` , sauya- , tar - maaJa p`kaXa !


XaaMta XaoLko
pUva-saMQyaa


Kshipra
Friday, July 04, 2003 - 7:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sahja fulaU Vavao fUlaÊ sahja drvaLavaa vaasa
AiQak kahI imaLvaNyaacaa kÉ nayao A+ahasa
sauvaasaÊ pakL\yaaÊ pragaÊ doz fula [tkIca doto gvaahI
Alaga Alaga kÉ jaata hatI kahIca ]rt naahI...

qaoMbaamaQyao samaud`acaI jar pTto sahjaKUNa
sauMdracaa Qaagaa Qaagaa kXaasaazI Gyaavaa ]klaUnaÆ
mauKvaTahI AsaolaÊ AsaÜ... maagalao kahI nayao idsaU
saaQao XabdÊ purot tocaÊ ek saaQao saÜpo hsaU...


Beti
Sunday, July 27, 2003 - 2:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

laÜksa<aacyaa laÜkrMga purvaNaIt sauica~a purÜihtaMnaI Aaplyaa laoKat ]wRt kolaolaI maOi~NaIvarcaI XaaMtabaašMcaI hI )V kivata. laoKhI KUp Cana Aaho. jagaatlyaa sagaL\yaa maOi~NaIMsaazI...kuzUnaXaI AalaIsa
Avaicat samaÜr yao}na ]BaI zklaIsa
AaiNa maaJyaa gaL\yaat hat Taklaosa
tuJao AÜz hsat hÜto
pNa DÜLo baarkašnao maaJaa vaoQa Gaot hÜto
maI maaJyaa ekakIpNaat gaurÔTUna basalaolaI
iKÙa ]dasa kahIXaI BaaMbaavalaolaI
AaiNa maaJyaaBaÜvatI ek duBao-V kÜYa tyaar Jaalaolaa...
tÜ BaodUna tU kQaI maaJyaapaXaI pÜcalaIsa kLlaohI naahI
maga tuJyaa tuÔana gaPpaÊ pÜrkT ivanaÜd
maaJao AMga GausaLIt svatÁca KdKdUna hsaNao
.. jaNaU maQalao kahI GaDUnaca gaolao navhto
maaJyaa manaacao baMd kvaaD tU hlakoca ]GaDlaosa
maaJyaa duÁKalaa spXa- na krta BaÜvatI BaÜvatI iÔ$na
maUkpNao %yaalaa kurvaaLlaosaÊ gaÜMjaarlaosa
saara idvasa tuJaa spXa-Ê tuJaa hYa-
tuJaa pirhasaÊ sauKd sahvaasa
AaiNa BaUimagat p`vaahasaarKo %yaa AaDUna iJarpNaaro
AÜlaavaa doNaaro tuJao saaM%vana
inarÜp dotanaa xaNaBar huMdka daTlaa
tÜ huMdka tuJaa ik maaJaa hÜtaÆ
AjaUnahI kLlaoca naahI..


Itsme
Tuesday, September 30, 2003 - 8:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

iKD@yaa baMd AahotÊ daraMnaahI kulapo Aahot
tr maga hI svaPnao punha punha Garat kuzuna yaotat Æ

JaÜpothI eKada JarÜka Kulaaca AsatÜ vaTto Æ


Itsme
Tuesday, September 30, 2003 - 9:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘maIr’ naohI paihlao Aahot tuJao AÜzÊ
mhNauna mhNatÜÊ ‘hI jaNau gaulaabaacaI pakLIca Aaho ²’

baÜlaNao eoklao Asato tr gaailaba Jaalaa Asata ²


Itsme
Tuesday, September 30, 2003 - 9:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XaÜQatÜ Aaho yaa dohacyaa KÜlaIt AaNaKI kuNaalaa
ek jaÜ maI AahoÊ ek jaÜ AaNaKI kuNaI camaktÜ Aaho

eka myaanaat dÜna tlavaarI rahatat kXaaÆ


Itsme
Tuesday, September 30, 2003 - 9:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idvasa ra~ Asao ivaKurlao Aahot
jasaa tuTlaa Aaho maÜ%yaaMcaa har

jaÜ Gaatlaa hÜtasa tuca ekda maaJyaa gaL\yaat


Itsme
Tuesday, September 30, 2003 - 9:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ek ek AazvaNa ]calaunaÊ papNyaaMnaI pusauna zovauna do punha
ho AEaU naahItÊ DÜL\yaaMt japUna zovalaolao maulyavaana Aarsao Aahot

KalaI pDlyaa tr ikMmatI icajaa ÔuTuna jaayacyaa kdaicat²


Itsme
Tuesday, September 30, 2003 - 9:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kaya saaMgaUÆ kXaI AazvaNa ma$na gaolaIÆ
paNyaat bauDUna p`itibaMbaohI maRt JaalaI ...

isqar paNaI sauQda iktI KÜla AsatoÆ


Itsme
Tuesday, September 30, 2003 - 9:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaLsaavalaolao ]na KalaI ]trlao naahI AjaUna
qaMdInao gaarzlaolao to Cpravar JaÜpUna raihlao Aaho

AaNaI ]%saahacyaa paMGaÉNaacyaa tr kQaIca ÔaTuna icaMQyaa Jaalyaa Aahot²


*********
AiXa AalaI tuJaI AazvaNa Acaanak
jaXaI JaaDaMcyaa gadI-tUna inaGaavaI pa]lavaaT

]Baa Aaho maI GanadaT BautkaLacyaa jaMgalaat


Rutu_hirwaa
Monday, October 13, 2003 - 7:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AartI
AilTmaoT²²
pNa ho saaro Aaho trI kayaÆ
mhNajao tInaca AÜLIMcyaa kivataÆÆ


Itsme
Tuesday, October 14, 2003 - 4:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

RH,
XaMta XaoL\@yaaMcao ek pustk Aaho ‘i~vaoNaI’ ... gaulajaar cyaa pustkacaa svaOr Anauvaad

Iravati
Saturday, December 06, 2003 - 1:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators