Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through February 16, 2004

Hitguj » Language and Literature » पद्य » संदीप खरे » Archive through February 16, 2004 « Previous Next »

Shrini
Thursday, January 30, 2003 - 9:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMdIp Kro yaaMcyaa ‘idvasa Asao kI’ yaa saMga`hacaI CD nauktIca GaotlaIÊ AaiNa yaatlaI kahI kahI gaIto malaa AitXaya AavaDlaI. XabdaMbarÜbarca %yaaMcaI caalaÊ AaiNa %yaaMcao gaayanaÊ %yaaMnaa AiQak sauMdr krtat.

%yaatlaI malaa AavaDlaolaI kahI gaIto [qao dotÜ.
Others, pl. feel free to add any other of S. K.'s poems.

Shrini
Thursday, January 30, 2003 - 9:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

कसे सरतील सये.

कसे सरतील सये, माझ्याविना दिस तुझे
सरताना आणि सांग सलतील ना
गुलाबाची फुलं दोन रोज रात्री डोळ्यांवर
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना, भरतील ना...

पावसाच्या धारा धारा मोजताना दिस सारा
रिते रिते मन तुझे उरे
ओठ वर हसे हसे उरातून वेडेपिसे
खोल खोल कोण आत झुरे
आता जरा अळिमिळी तुझी माझी व्यथा निळी
सोसताना सुखावुन हसशील ना,
गुलाबाची फुलं दोन...

कोण तुझ्या सौधातून उभे असे सामसूम
चिडीचुप सुनसान दिवा
आता सांज ढळेलच आणि पुन्हा छळेलच
नभातून गोरा चांदवा
चांदण्यांचे कोटी कण आठवांचे ओले सण
रोज रोज निजपर भरतील ना,
गुलाबाची फुलं दोन...

इथे दूरदेशी माझ्या सुन्या खिडकीच्या पाशी
जडेसर काचभर तडा
तूचतूcअ तुझीतुझी तुझ्यातुझ्या तुझेतुझे
सारासारा तुझा तुझा सडा
पडे माझ्या वाटेतून आणि मग काट्यातून
जातानाही पायभर मखमल ना,
गुलाबाची फुलं दोन...

आता नाही बोलायाचे जरा जरा जगायाचे
माळूनिया अबोलीची फुले
देहभर हलू देत विजेवर झुलू देत
तुझ्या माझ्या विरहाचे झुले
जरा घन झुरु दे ना वारा गुदमरु दे ना
तेव्हा नभ धरा सारी भिजवील ना,

गुलाबाची फुलं दोन रोज रात्री डोळ्यांवर
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना, भरतील ना...


Shrini
Friday, January 31, 2003 - 2:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mana tL\yaat maL\yaat


mana tL\yaat maL\yaat
jaašcyaa kL\yaat
mana naajaukXaI maÜtImaaL
tuJyaa naajaukXyaa gaL\yaat

}rI caahulaIMcao maRgajaL
vaajao pacaÜLa ]gaI kXaat

[qao vaaáyaalaa saaMgatÜ gaaNaI
maaJao raNaI
AaiNa JauLuk tuJyaa manaat

iBaDU laagao rat AMgaalaagaI
tuJyaa naKacaI kÜr naBaat

maaJyaa nayanaI naxa~tara
AaiNa caaMd tuJyaa DÜL\yaat...


Bhalya
Friday, January 31, 2003 - 6:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Shreeni - Mala paNa hee don gaNee jast aavDalee tya CD madhalee.:-)

Sandeep Punyaychacha aahe. Bahutek Govt Polytechnic la hota aaNi 'Man taLyat' tyane collegechya annual social madhye gayala hota asa mee aaikun ahe.(Adheeka mahitee kadachit Shreemant PeshvyankaDe asavaee. Majhya samajutinusar te paNa tycha college la hote):-)

Saurabh
Friday, January 31, 2003 - 6:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AroÊ to sarIvar sar pNa sauMdr Aaho kI² infact maI %yaa gaaNyaasaazI tI k^saoT ivakt AaNalaI hÜtI

Saurabh
Friday, January 31, 2003 - 7:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


दूर दूर नभपार डोंगराच्या माथ्यावर
निळे निळे गार गार पावसाचे घरदार
सरीवर सर..

तडा तडा गार गारा गरा गरा फ़िरे वारा
मेघियाच्या ओंजळीत वीज थिजलेला पारा
दूरवर रानभर नाचणारा निळा मोर
मोरपीस मखमल उतू गेले मनभर
सरीवर सर..

थेंब थेंब मोती ओला थरारत्या तनावर
शहार्‍याचे रान आले एका एका पानावर
ओल्या ओल्या मातीतून भिजवेडी मेघधून
फ़िटताना नवे ऊन झाले पुन्हा नवथर
सरीवर सर..

उधळत गात गात पाय पुन्हा परसात
माती मऊ काळी साय हूर हूर पावलात
असे नभ झरताना घरदार भरताना
आले जल गेले जल झाले जल आरपार
सरीवर सर..

अशा पावसात सये व्हावे तुझे येणेजाणे
उमलते ओले रान रान नव्हे मन तुझे
जशी ओली हूर हूर तरारते रानभर
तसे नाव तरारावे मझे तुझ्या मनभर


Paragkan
Friday, January 31, 2003 - 3:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mala sagaLyaat aawaDala ...

एवढंच ना .. एकटे जगू .. एवढंच ना

आमचं हसं आमचं रडं
ठेवून समोर एकटेच बघू
एवढंच ना ...

रात्रीला कोण दुपारला कोण
जन्माला अवघ्या या पुरलंय कोण
श्वासाला श्वास क्षणाला क्षण
दिवसाला दिवस जोडत जगू
एवढंच ना ....

अंगणाला कुंपण होतच कधी
घराला अंगण होतंच कधी
घराचे भास, अंगणाचे भास
कुंपणाचे भासच भोगत जगू
एवढंच ना ...

आलात तर आलात तुमचेच पाय
गेलात तर गेलात कुणाला काय
स्वतःच पाय, स्वतःच वाट
स्वतःच सोबत होऊन जगू
एवढंच ना ...

मातीचं घर, मातीचं दार
( मातीच घर मातीच दार )
मातीच्या देहाला मातीचे वार
मातीच खरी, मातीच बरी
मातीत माती मिसळत जगू
एवढंच ना ...


Thanks shrini .... kaahi kelya te kaDawa aaThawatach navhata ... kaDawyaancha kram barobar aahe kaa saang ekada naahitar change karato.

Shrini
Friday, January 31, 2003 - 4:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

PK, to kDvaMÊ ‘Aalaat tr AalaatÊ tumacaoca paya...’ ivasarlaasa... to pNa add krXaIla ka Æ :-)

Shrini
Friday, January 31, 2003 - 4:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

दिवस असे की.

दिवस असे की कोणी माझा नाही
अन् मी कुणाचा नाही...

आकाशाच्या छत्रीखाली भिजतो
आयुष्यावर हसणे थुंकून देतो
या हसण्याचे कारण उमगत नाही
या हसणे म्हणवत नाही
दिवस असे की...

प्रश्नांचे हे एकसंधसे तुकडे
त्यावर नाचे मनीचे अबलख घोडे
या घोड्याला लगाम शोधीत आहे
परि मजला गवसत नाही
दिवस असे की...

मी तुसडा की मी भगवा बैरागी
मद्यपि वा मी गांजेवाला जोगी
अस्तित्वाला हजार नावे देतो
परि नाव ठेववत नाही
दिवस असे की...

'मम' म्हणताना आता हसतो थोडे
मिटून घेतो वस्तुस्थितीचे डोळे
या जगण्याला स्वप्नांcआही आता
मेघ पालवत नाही

दिवस असे की कोणी माझा नाही
अन् मी कुणाचा नाही...


Bhalya
Saturday, February 01, 2003 - 5:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sandeepa cha dusara album nuktacha release jhala asa mee aaikal. kuNee aaikalee aahet ka gaNi ?

Prutha_sut
Saturday, February 01, 2003 - 9:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hÜ maaJyaakDo Aaho
%yaat %yaacyaa svatacyaa Aavaajaat jaast gaaNaI Aahot. qaÜDa confidence vaaZlaolaa idsatÜya


Vinayak
Tuesday, February 04, 2003 - 2:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ivaXvaarMBaapasaUna yaoqao naaMdt Aaho gaaNao.
AaBaaLacaoÊ drI
-iXaKraMcaoÊ inaL\yaa naVaMcao gaaNao ²

ivaXvaarMBaapasaUna yaoqao naaMdt Aaho gaaNao.

AgnaIcyaa jvaaLatUna fulato lavalava laplap gaaNaoÊ
vaoLUcyaa vaaáyaatUna Jaulato maMjaUL maurlaI gaaNaoÊ
paNyaamaQaunaI vahat Asato AvaKL KLKL gaaNaoÊ
vaIja naBaacaI gaa}na jaato kDa|D kDkD gaaNaoÊ
mahaBautaMcyaa )dyaaMtrIhI AmaIT Asato gaaNao.

ivaXvaarMBaapasaUna yaoqao naaMdt Aaho gaaNao. ÈÈ

hsaNyaacaohI hÜto gaaNaoÊ fsaNyaacaohI gaaNao ²
AsaNyaacaohI Asato gaaNaoÊ nasaNyaacaohI gaaNao.
AanaMdacao Kijanao AaMdNa Ana duÁKalaa doto kÜMdNaÊ
sadOva ÉMjaI Gaalat Aaho manaImaanasaI gaaNao. ÈÈ
....
AaBaaLacaoÊ drI iXaKraMcaoÊ inaL\ya naVaMcao gaaNao²
ivaXvaarMBaapasaUna yaoqao naaMdt Aaho gaaNao


Shankha
Wednesday, April 30, 2003 - 11:42 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘kQaI ho ...’ AaiNa ‘kQaI to ...’ AXaa dÜna Albamsa
maQalyaa ekatlaI ih kivata

ro ÔulaaMcaI rÜK ikMMmat kÉ nayao kÜNaI
gaMQa maatI caa kupItuna BaÉ nayao kÜNaI

vaaT XaÜQaavaI phavaIÊ vaaT BaÜgaavaI
gaava Aaho dUr mhNaUnaI ADu nayao kÜNaI

laaK duÂKo pcavaUnaI yaotat jao DÜLa
dÜna %yaa qaoMbaaMsa xaullak mhNaU nayao kÜNaI

Aaistkalaa dova naahI mhNaU nayao kÜNaI
evaZo hI zar naaistk AsaU nayao kÜNaI

saat ÔuT@yaa GaagarItUna janma ha gaLta
qaoMba %yaatIla ekhI dvaDU nayao kÜNaI

sava- maI saÜDUna jaata p`aqa-naa [tukI
kÜpáyaavar AÜLKIcao idsaU nayao kÜNaI

kvaI saMdIp Kro


Shankha
Wednesday, April 30, 2003 - 2:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

imaLt Asaavyaat yaa saIiD,ja baajaarat. maI %yaa purMdro p`kaXana cyaa puNyaatlyaa Aa^iÔsa maQaUna ivakt Gaotlyaat.

AsaÜÊ ih AjaUna ek kivata %yaaca Albama maQaUna

laaih laaih ]na ]na laaih laaih JaLa
jagaNyaacyaa DÜkyaatUna marNaacyaa kLa

Ba+ItUna vaaho jaNau vaairyaacaa JaÜt
laala Qaga mauXaItUna saaro ijaNao AÜt
maatItUna Aakarola pÜlaadI putLa

maRgajaLatUna dUr bauDalaolaa gaava
nasalaolyaa jaLI caalao nasalaolaI naava
nasalaolaI vaaT jaato nasalaolyaa sqaLa

KurTlyaa JauDupacao sauklaolao AÜz
caGaLt kaTo Baro bakrIcao pÜT
KpaTlyaa pÜTatUna Baukocaa saÜhLa


... naaih naaih ]na ]na naaih naaih JaLa
kaL\yaa kaL\yaa kÜikLocaa palavalaa gaLa
hak AÜlaI pazvalaI naBaatlyaa jaLa


Shriramb
Wednesday, April 30, 2003 - 4:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sandeep kharenchi kahi gaani ithun download karta yeteel.
http://www.coolgoose.com/go/music?c=10294

Rar
Thursday, May 01, 2003 - 4:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuNaItrI baÜlaavatyaM
kuNaItrI hak maartyaM
baÜlaavatyaM pNa baÜlalaM kaya
[tkM hLu kI kLlaca naaya

baÜlaNaM AsalaM naajaukXyaa ÔulaaMcaM kL\yaaMcaM
kLlaca naaya
Aaplyaa kanaI baÜlaNaM AsalaM tlama hLu gaaNaM AsalaM
pDlaca naaya
laajaaLucyaa JaaDamaagao laajaaLusao ]Bao rahuna kuNaI baGatyaM
kuNaItrI baÜlaavatyaM
kuNaItrI hak maartyaM

ÔulaM kXaI yaotat Ôulauna Acaanak kLonaa
vaaTa kXaa maQyaatuna vaLtI kLonaa
kLonaa manaat kÜNa ]gavalaa caaMd
]QaaNalyaa drIyaacao kanaat inanaad
saaMga vaaáyaa saaMDuna ha saDa kÜNa gaolayaM
idsao Ô> p`aja>caM JaaD hlatyaM
kuNaItrI baÜlaavatyaM

Arun
Wednesday, June 25, 2003 - 2:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ixaitjaacyaa par vaoD\yaa saMQyaocao GarTo
vaoD\yaa saMQyaocyaa AMgaNaI rat qarqarto
kuNaI jaaš dUr tXaI manaI hUrhUr
rat AÜlaavat saUr vaat maalavato ...

Aata baÜlaayaalaa kÜNa saMgao caalaayaalaa kÜNa
kÜNa Takola jaIvaacao AÜvaaLUna ilaMbalaÜNa
payarIlaa zsao dar Kulao Ct ipsao
kuNyaa ]Dlyaa ravyaacao gaIt Gar Barto ...

Aata ivaJavaola idvaa saaMja kapáyaa hataMnaI
AaiNa AaBaaLacao gaUja caMd` saaMgaola KuNaaMnaI
pDtIla kuNaI punha BartIla DÜLo
punha pusatIla paNaI hat qarqarto ...

manaI jaagaa ek jaÜgaI %yaacao AaBaaL faTko
%yaacaa idXaaMcaa ipMjara %yaacyaa JaÜLIt caTko
iBajalaolaI maatI %yaacao hlalaolao maUL
%yaacao ixaitjaacao kUL %yaa caalavato ...

saaMja AbaÜlaa AbaÜlaa saaMja kllaÜL kllaÜL
saaMja jaÜgaINa ivaragaI saaMja saajaIrI vaolhaL
saaMjaovar fUla gaMQa maÝnaacaa hvaot
dUr laagalao gaavaat dIp frfrto ...Ashishchaskar
Tuesday, August 26, 2003 - 3:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'आयुष्यावर बोलू काही' या अल्बम मधून.

जरा चुकीचे जरा बरोबर बोलू काही
चला दोस्त हो आयुष्यावर बोलू काही

उगाच वळसे शब्दांचे हे देत रहा तू
भिडले नाहीत डोळे तोवर बोलू काही

तुफ़ान पाहून तीरावर कुजबुजल्या होड्या
पाठ फ़िरू दे त्याची नंतर बोलू काही

हवेहवेसे दुःख तुला जर हवेच आहे
नकोनकोसे हळवे, कातर बोलू काही

उद्याउद्याची किती काळजी? बघ रांगेतून -
- 'परवा' आहे उद्याच नंतर बोलु काही

शब्द असु दे हातामध्ये काठी म्हणूनी
वाट आंधळी, प्रवास खडतर बोलू काही


Ashishchaskar
Tuesday, August 26, 2003 - 4:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

नसतेस घरी तू जेंव्हा
जीव तुटका तुटका होतो,
जगण्याचे विरती धागे
संसार फ़ाटका होतो.

नभ फ़ाटून वीज पडावी
कल्लोळ तसा ओढवतो,
ही धरा दिशाहीन होते
अन चंद्र पोरका होतो.

येतात उन्हे दाराशी
हिरमुसून जाती मागे,
खिडकीशी थबकून वारा
तव गंधावाचून जातो.

तव मिठीत विरघळणार्या
मज स्मरती लाघव वेळा,
श्वासाविन ह्^ऋदय अडावे
मी तसाच अगतिक होतो.

तू सांग सखे मज काय
मी सांगू या घरदारा?
समईचा जीव उदास
माझ्यासह मिणमिण मिटतो.

ना अजुन झालो मोठा
ना स्वतंत्र अजुनी झालो,
तुजवाचून उमगत जाते
तुजवाचून जन्मच अडतो.


Ashishchaskar
Tuesday, August 26, 2003 - 4:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

अताशा असे हे मला काय होते?
कुण्या काळचे पाणी डोळ्यांत येते
बरा बोलता बोलता स्तब्ध होतो
कशी शांतता शून्य शब्दात येते

कधी दाटू येता पसारा घनांचा
कसा सावळा रंग होतो मनाचा
असे हालते आत हळुवार काही
जसा स्पर्श पाण्यावरी चांदण्याचा

कधी ऐकू येता क्षणांचा इशारा
क्षणी व्यर्थ होतो दिशांचा पसारा
नभातून ज्या रोज जातो बुडोनी
नभाशीच त्या मागू जातो किनारा

न अंदाज कुठले न अवधान काही
कुठे जायचे यायचे भान नाही
जसा गंध निघतो हवेच्या प्रवासा
न कुठले नकाशे न अनुमान काही

कशी ही अवस्था कुणाला कळावे?
कुणाला पुसावे? कुणी उत्तरावे?
किती खोल जातो तरी तोल जातो
असा तोल जाता कुणी सावरावे? |


Rutu_hirwaa
Saturday, August 30, 2003 - 9:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

aai ga
mhanje aalet tarreee kitee albums?
aani divas ase kee sodunchee nave kalteel?
pls............kunala mahitee aahet ka?
aani tya navya cassettes worth buying aahet ka hehee kallyas bare!!!!!1

Ashishchaskar
Sunday, August 31, 2003 - 5:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

3 Ajauna Aalaot

1. AayauYyaavar baÜlaU kahI. ³caaMgalaI Aaho. ´
2. maI gaatÜ ek gaaNao. ³ izk Aaho ´
3. kQaI ho
4. kQaI to ³ kQaI ho Ê kQaI to ek~ca imaLtat mhNaUna tÜ 1 ca AlbamaÊ pNa malaa imaLalaa naahI. bahuQaa ]plabQa naahIyao. ´Rar
Tuesday, September 02, 2003 - 1:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJyaakDo ‘kQaI ho kQaI to ’ Aaho. marazI rap AaiNa pop krNyaacaa A+hasa vaaTtÜ.
kahI kivata tr baalagaIto vaaTtat. ‘idvasa Asao kI’ naMtr Apoxaa vaaZlyaa hÜ%yaaÊ pNa ApoxaaBaMga Jaalaa ‘Kro’ tr²


Dr_ashutosh
Tuesday, September 16, 2003 - 6:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sandIPcaI gaaNaIca [qao cacaI-laI jaat Aahot . kivata naahIt . ek namaunyaacaI kivata ilaihtÜ .


tXaI AaplaI sagaLIca gaaNaI AaplaI samajat AsatÜ Aapna
eKadocasao gaaNao %yaatlao AatlaI iXavaNa ]savat jaato
Asalao gaaNao barocada rdta rDta AÜzI yaoto
saaQaarNata Asalyaa vaoLI Aaplao kÜNaI javaL nasato
Aaplao Asao Asatoca kÜNa Æ ekdÜna imaz\yaa AiNa cardÜna qaomba Æ
Asalao gaaNao Asalyaa vaoLI Asalaoca kahI saangat Asato


maQao bairca kDvaI ....

trIsauwa kiQatrI iXavaNa ]savat jaato KrI
ekda iXavaNa sauTlaI kI Aat kaya na baahor kaya
evaZoca hÜNyaasaaqaI trI Asalao gaaNao manaat gaavao
Asalao kahI gauNagauNalao kI eklao kaya na duklao kaya


I think , the way with which he presents his poems ( not songs ) is pretty different than contemporary writers which makes significant effect as far as normal reader is concerned

Sharvarijoshi
Friday, October 10, 2003 - 2:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanx ,
saglya kavita sahich ahet pan tyala ek dukhaccha kavadsa aslyasarkhe watate, may be related to his pewrsonal life, pan kavita matra sahi ahe may be some time SAndeep Swatah hya site la visit kartill,jase Soumitra detat,
tyanna kalel kiti fans ahet tyanche.
lobh asava

Rutu_hirwaa
Saturday, October 11, 2003 - 7:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

e Aro ima~aMnaÜ
maaJao eoka AaiNa PlaIja PlaIja...
tI
maI gaatÜ ek gaaNao......
Aijjabaat ivakt Gyaayacyaa fMdat naka pDU...
maI kala AaNalaI AaiNa.....
p...p.....pstavalao.
%yaa saMdIplaa kuNaItrI saaMgaa ro
baabaa ro
tU ilahI pNa eka AaTIvar..
to ilaihlaolao tU gaayacao naahIsa...
Bayaanak
BaIYaNa....
AaiNa...yao[na svaPnaat ho gaaNao m*Najao tr XauQQa fsavaNaUk Aaho.....
kIsaMdIp Pyaalaaya to gaaNao mhNaNyaapUvaI- kÜNa jaaNao..


Sharvarijoshi
Wednesday, October 22, 2003 - 10:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

to mhanala ekda , megh bolava jasa
mi tujha prarambh ani mich ahe sagtaa
to thararun ekda ho unhatil arsa
ajuni mi sambhalite to gondlela kavadsa
to mhanala ekda megh bolava jasa ..
to usasun ekda gaat ase venu jasa
nandte pratevha pashchimechi stabdhataa
to mhanala ekda...
to asa anekda to kasa kaikda
toch majhi gahanta an thang hi majhyatla
to mhanala ekda megh bolava jasa
mi tujha prarambh ani mich aahe sangta


Sharvarijoshi
Wednesday, October 22, 2003 - 10:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

chal unch unch jaau, chandras haat lavu
aahet pavlanshi pathdeep tarkanche
nakshtra madhun vata ani dhuke tamanche
othaat chandnyanche tejaal geet gheu
kevha kase nighalo aalo ithe mi kaise
kshan ek ek juluni jhali prakash varshe
asvashtha tya kshananchya hatat chandra deu
chal unch unch jau....
astitva an layacha jhulalaa jhulaa jithun
distaat tya dharechya sarya kala ithun
chal apulech asne ata durun paahu
chal unch unch jaau chandras haat lavu...


Dr_ashutosh
Friday, November 28, 2003 - 4:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sandIpcaI ek navaI kivata kalaca %yaacyaaXaI gaPpa maartanaa e[klaI . DhaLI naavaacaI . inavvaL Ap`itma . ek baap Aaplyaa pÜirlaa DhalaI dotÜ AXaI kaihXaI Aaho.
lavakrca [qao ilaihNyaacaa p`ya%na krIna


Sharvarijoshi
Monday, January 05, 2004 - 12:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sandeep ani saleel kulkarni ne gaylela ani sandeep ne sangeet dilela ajun ek album ala aahe kavita chan ahet ani gaylya pan chaan ahet doghanni duet! konala havya astill tar mi ithe post kare.
ani ho! sarvanna nutan varshachya hardik shibhechaa!

Mani_manasi
Thursday, January 08, 2004 - 1:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jara chukiche jara barobar bolu kahi
chala dostho ayushyavar bolu kahi

ugaach valaseshabdanche he det raha tu!
bhidle nahit dole tovar bolu kahi

tufaan pahun teeraavar kujbujlyaa hodyaa

paath firu de tyachi nantar bolu kahi

havehavese dukkhatula jar havech aahe
nako nakose halve , katar bolu kahi

udyaudyachi kiti kalji?bagh rangetun -
-'parwa' aahe udyanantar!bolu kahi!!

shabda asu de hatamadhyekathi mhanuni
waat aandhali pravas khadtar!bolu kahiSharvarijoshi
Thursday, February 05, 2004 - 4:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ayushyavar bolu kahi saleel ne pan tyat gaane mhanle aahe, ani sandeep ne pan music sandeep chech aahe, mala mahit navhte ki hya album che discussion jhale hote! sorry jaga ghetlyabaddal

Saurabh
Tuesday, February 10, 2004 - 2:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AayauYyaavar baÜlaU kahI (a AlbamacaI cacaa- AaiQaca JaalaolaI Aaho. trI ho ilaihlyaaiXavaaya rhavat naahI. maI (aKopolaa AaNalaa ha saMca. saMdIp ek saMgaItkar mhNaUnahI tuÔana yaXasvaI Jaalaolaa Aaho (a saMcaamaQao.
ivaXaoYatÁ ‘AtaXaa malaa ho Asao kaya hÜto’ ho gaaNao tr Ôarca AÔlaatUna Aaho. %yaatlyaa ‘Asao halato Aat hLuvaar kahI’ (a AÜLImaQao gaayakacaI AaiNa saMgaItacaI takd idsato. ca@k Aat kaihtrI hlalyaasaarKo vaaTto hI AÜL eoktanaa...


Ashishchaskar
Tuesday, February 10, 2004 - 5:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saÝrBaÊ tU mhNatÜsa to Kro Aaho.
maI pihlyaaMda ho gaaNao eoklao toMvha maaJao DÜLo AÜlao Jaalao hÜto. :-)


Paragkan
Wednesday, February 11, 2004 - 3:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa tr %yaat kivataMpoxaa saMgaItca jaast AavaDlaM. gaItM caaMgalaI Aahotca pNa saMgaItat AaQaIcyaa dÜna Albamsa poxaa KUp vaOivaQya Aaho AaiNa salaIla kulakNaI-caa Aavaaja AitXaya pUrk Aaho %yaa gaaNyaaMnaa. ivaXaoYatÁ ‘AtaXaa Asao ho’ AaiNa ‘nasatosa GarI tU’.

Dr_ashutosh
Monday, February 16, 2004 - 5:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ही डहाळी ठेवून जातो तुझ्यासाठी

जेव्हा लगडून येतील फ़ुल याच्यावरती
अन आयुष्याची रेषा होइल हिरवीगार
तेव्हा मी नसेन कदाचीत पण जाणवेल तुला
हा माझाच गन्ध आहे हा आहे माझाच बहार..

मातीपाण्यावाचूनही राहील ती डहाली
ती लागली आहे कुण्या काळी माझ्या आत
डोळ्यान्ना दिसणार्या पावसाची गरज नाही तिला
तिची सारी हयात गेल्येय रणरणत्या उन्हात

अगदी राजवर्खी फ़ुलान्ची नव्हेच ती डहाळी
पण इतकि साधीही नव्हे की फ़ुलच येणार नाहीत
प्रत्येक गोष्टिची चिमणे यावी लागते वेळ
तीच तेवढी नव्हती बघ या जन्माच्या हद्दीत

सारा जन्म गेला बापाचा ढगान्च्या सावल्या मोजण्यात
कुणिही विचारल तरी बेलाशक सान्ग
असे निरूद्योगही करावे लागतात कुणितरी
कधितरी सोडावीच लागते मेन्ढरान्ची रान्ग

बहरलेलिच द्यायची होती ही डहाळी तुला
माहीत नव्हते आशेपेक्षा श्वास छोटे पडतील
हरकत नाही हेही बरेच! तुला तरी आता
दोन्ही रुतू निट निरखून पारखून घेता येतिल

झोपून घे थोडी अजून उजाडायला वेळ आहे
उद्या चिमणे आहेच तुला तुझा तुझा प्रवास
तुला तरी दिसोत फ़ुल या डहाळीच्या हक्काची
या शब्दान्हून काही नाही जवळ तेव्हा तूर्तास

... ही डहाळी ठेवून जातो तुझ्यासाठी

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators