Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

Archive through August 31, 2002

Hitguj » Language and Literature » पद्य » सौमित्र » Archive through August 31, 2002 « Previous Next »

Mugdharani (Mugdharani)
Wednesday, February 06, 2002 - 10:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi Friends,

saQyaa gaajat Asalaolyaa naUpur serial cao ho title song Aaho.
saÝima~aMcyaa ³gaarvaa fame ´kivata Aaplyaalaa maahItI AsatIla tr yaoqao ja$r post kra.

naUpur

jasao vaajatI naUpur sauKacao
duÁKacaIhI ikNaikNa Asato
tÜca Aarsaa AsatÜ hI pNa..
CbaI vaogaLI ]gaaca idsato

tsaa ekTa nasatÜ maaNaUsa
saÜbat AsaUnahI saarokahI..
AÜMjaL idsato BarlaolaI pNa
AÜMjaLIt %yaa kahI naahI

tsaa sarL\hI nasatÜ rsta
naiXabahI nasato sarL tsao..
kLthI naahI ÉtUsaarKo
badlat jaatI idvasa ksao ..

jasao vaajatI naUpur sauKacao ..


Dr_Ashutosh (Dr_Ashutosh)
Friday, February 08, 2002 - 2:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sahi kavita ahe !

Well , mugdha , have u heard a poem of Soumitra named
NAKALATA ASE KON MAGUN YETE
SUKHACHI PUNHA DU:KHA CHAHUL GHETE

Aapali manasa ya picture madhe Ashabainni gayalele ahe he gane

Abedekar (Abedekar)
Friday, February 08, 2002 - 6:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

isnt soumitra the one who wrote the songs from "gaaravaa" ....... i believe that he is also the one who does the fairly crappy narration in between the songs....

Varada (Varada)
Saturday, February 09, 2002 - 1:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'divas ase ki' mhaNoonahee ek album ahe tyachya kavitancha. surekh ahet tya paN kavita.
ho, aNi to khoop changala actor paN ahe. Kishor Kadam of 'Dhyasaparv'.

Ajjuka (Ajjuka)
Sunday, February 10, 2002 - 6:46 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

I did not find Kishor's narration crappy in any sense.. yes he is the same guy who wrote and recited those poems in gaaravaa. He is one of the very good in marathi.

'Ayushyat Pahilyandach' hya kusumagrajanchya kavitanvarachya karyakramachi suruvat aamhi Kishor chya kavitene karat asu... tyacha sadharan mood asa hota ki.. tumhi kelet tyacha arth aamhi aamachya jaanivanni lavun baghu.. etc... maze tya karyakramache script sapadale tar ti kavita jarur post karin ithe.

Paragkan (Paragkan)
Sunday, February 10, 2002 - 8:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

varada: 'divas ase ki' ha albam saumitracha nahiye. to 'sandeep' aaNi 'shailesh' raanaDe cha aahe. kharach khoop chhaan aahe to hi.

aaNi gaarawa madhala narration crappy nahi mhanata yeNaar. kaahi bhaag kharach khoop sahi aahe paN kahi ThikaaNi faarach shabdabambaaL vaaTata. gaaNi maatra class aahet.

I think, aruN daate ni gaayalela 'dis nakalat jaai' he gaaNa paN saumitrachach aahe.

Varada (Varada)
Sunday, February 10, 2002 - 3:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

thanks for the info paragkan.
mala kuNitari sangital kee tyachi gaNi soumitr ne lihiliyet aNi mala te khara vatala! :-)

Ajjuka (Ajjuka)
Sunday, February 10, 2002 - 5:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

PK yup te gane Kishor chech aahe.

Mugdharani (Mugdharani)
Monday, February 11, 2002 - 6:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Dr. Ashutosh :
tumhi ti kavita yethe post karu shakal kaa Plz.? don oli vaachalyaanantar purn kavita vaachayachi ichhaa aahe.

Dr_Ashutosh (Dr_Ashutosh)
Monday, February 11, 2002 - 4:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Very unfortunately , I dont remember now and Audio cassete of AAPALI MANASA is not available ( as usual like of other films of Anand modak ! )
Well , Konala
nakLta Asao kÜNa maagaUna yaoto
sauKacaI punha duK caahUla Gaoto

he gane poorna mahit asalyas post karawe.

Well , Can Not call Somitra's commentary in Gaarwa as crappy etc.
It was a very good attempt fisrt time made in marathi album to compose the narration with the help of long "poetic prose ! "

Mugdharani (Mugdharani)
Friday, February 15, 2002 - 7:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

eka kavyasaMmaolanaat kahI ivaYaya doNyaat Aalao hÜto and was asked to compose verses within a minute .

%yaat ek subject hÜta ÊfUlaNao AaiNa ]malaNao.

Soumitra caI caarÜLI AXaI hÜtI..

]malaNaM AaiNa fulaNaM.
hI ekmaokat gauMtlaolaI iËyaa Aaho
]malaNaarI p`It Aaho.
tr fUlaNaarI ip`yaa Aaho..


Mugdharani (Mugdharani)
Friday, February 15, 2002 - 7:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

varda , paragkan :

After reading your comments on 'divas ase ki' the very next day, I purchased the cassette. The words are touching indeed. Thanx friends !!

Ashishchaskar (Ashishchaskar)
Saturday, February 16, 2002 - 7:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idvasa Asao kI cyaa saMdIp cao Ajauna kahI Aalao Aaho kaÆ

regards,

Vinayak (Vinayak)
Tuesday, February 19, 2002 - 7:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaiJayaa manaa, jara qaaMba naa
pa}laI tuJyaa maaiJayaa KuNaa
tuJao QaavaNao Ana\ malaa vaodnaa

maaiJayaa manaa , jara baaola naa
AaoLKU ksao maI , ho tuJao
?RtU
ekTI na maI saaobatIsa tU
AaoLKU kSaa maI tuJyaa Baavanaa

MmaaiJayaa manaa , jara eok naa
saaMjavaoL hI , tuJao caalaNao
ra~ hI saunaI , tuJao baaolaNao
]Xa:kala Aaho navaI klpnaaSbhuu (Sbhuu)
Tuesday, March 05, 2002 - 5:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hee pan saumitra (kishore kadam)chi kavita aahe

Aapoaap

Sandhyakali man aapoaap hot jaat udaas
Bolu lagato aapan
Kavitanchya oli aapoaap
Aakashat udnaare pakshanche thave
Aapapalya gharatyankade paratat aahet
Asa aapoaap vatat jaat aaplyala
Aapalihi paval valatat gharakade
Aapoaap

Titkyach aapoaap
Aapan mitra jhalo
Bhetat gelo aapoaap
Aaplyatalya ya aapoaap pana mulech
Jeevant aahot aapan
Pan…
Titakyach aapoaap aapan marunahi javu kadachit
Mag aapale pudhache janma mrutyu
Sagalach aapoaap ghadat rahil nehami sarakh
Pan…. Kadachit

Tevha aapan anolakhi vaagu aekmekanshi
Aapoaap
( mhanunach tar kiti tari maanas anolakhi asun olakhichi vatatat aapoaap)
pan…. Majha shareer
majha chehara…..kitihi badalal tari
mee aapoaap lakshat yein tujhya

he phar pudhach
mala aata havay phakta
aekhadya jagalelya sakali
ranrantya dupari
bhirbhiratya sandhyakali
tujh aapoaap yena
tujhya aathavanin sarakha
mee tujhi tharavun vaat baghato roj
pan tu maatra aapoaap ye
kadhitari.....

Dr_Ashutosh (Dr_Ashutosh)
Wednesday, March 13, 2002 - 6:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

BHANNAT KAVITA AHE HI AAPOAAP

Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Thursday, March 21, 2002 - 7:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


AapÜAap

saMQyaakaLI mana AapÜAap hÜt jaat ]dasa
baÜlau laagatÜ AapNa
kivataMcyaa AÜLI AapÜAap
AakaXaat ]DNaaro pxaaMcao qavao
Aapaplyaa GaraT\yaaMkDo prt Aahot
AsaM AapÜAap vaaTt jaatM Aaplyaalaa
AaplaIhI pavala vaLtat GarakDo
AapÜAap

itt@yaaca AapÜAap
AapNa ima~ JaalaÜ
BaoTt gaolaÜ AapÜAap
Aaplyaatlyaa yaa AapÜAap pNaa mauLoca
jaIvaMt AahÜt AapNa
pNa ...
itt@yaaca AapÜAap AapNa maÉnahI jaa} kdaicat
maga Aaplao puZcao janma ma`u%yaU
sagaLca AapÜAap GaDt raihla naohmaI saarKM
pNa ...

kdaicat
tovha AapNa AnaÜLKI vaagau ekmaokaMXaI AapÜAap
³ mhNaunaca tr iktI trI maaNasa.sa AnaÜLKI Asauna AÜLKIcaI vaaTtat AapÜAap´
pNa...
maaJa XarIr
maaJaa caohra iktIhI badlalaa trI
maI AapÜAap laxaat yao[na tuJyaa

ho far puZcaM
malaa Aata hvaya f>
eKaVa jaagalaolyaa sakaLI
rNarNa%yaa duparI
iBariBar%yaa saMQyaakaLI
tuJaM AapÜAap yaoNaM
tuJyaa AazvaNaIM saarK
maI tuJaI zrvauna vaaT baGatÜ rÜja
pNa tu maa~ AapÜAap yao
kQaItrI .....Rasikyash (Rasikyash)
Thursday, March 21, 2002 - 9:46 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagesauna.dr kivata Aaho² mast vaaTla vaacauna²

jaa vaaDokr Qanyavaad²


Sagar29in
Tuesday, March 26, 2002 - 8:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

its really cool!!!!!!!

kharach aprateem kavita ahe hi.

vadekar saheb thanx for posting such a beautiful poem!!!

Ja_wadekar
Tuesday, March 26, 2002 - 8:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saagarÊ maI saahoba naahI tr madam Aaho. AsaÜÊ hI kivata vartI english maQao AahoÊ tI maI marazIt ilaihlaI evaZoca

Sagar29in
Friday, April 05, 2002 - 6:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

oh vadekar madam!!!! sorry ....my mistake...

anyways thanx for posting such a beautiful poem!!!

Dr_ashutosh
Sunday, May 12, 2002 - 5:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mugdharani ,

Soumitra = Kishor kadam

His best acting was seen in film DHYASPARVA
and seriel Shravansari ( katha : I beg you sir )

Mugdharani
Monday, May 13, 2002 - 4:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

thanx Dr. Te acting chhanach karataat mhana !

Rar
Monday, May 20, 2002 - 7:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mi arun date yanch pune yethe zalele live prog aaikala hota..tyaveli "dis nakalat jai " chya janmachi story tyanni sangitali hoti...
te gane soumitracheche..far purvi lihilele...jeva tyanchi gani navajleli navti tevache...i guess tyanchya kahi "survatichya" kavitatle


Raja
Monday, June 17, 2002 - 4:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi friends

navin pakitat toch maal!!!! olkha pahu kon te!!!

Paaus
Monday, June 24, 2002 - 10:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maage kuNeetaree sandip (khare) chee "diwas ase kee" nantar kuThalee casette aaliye kaa wichaarala^ hota^ -
1) mee gaato ek gaaNe
2) taruNaai
maagachyaa warshee puNyaat sandip aaNee kishor chaa ekatr kaaryakram "D.S.K gappaa" madhye zaalaa hotaa.
kaaryakram smaraNiy hotaa saangaNe n laage.

saumitr chee "gaarawaa" nantar "paaus weLaa" naawaachee casette aaliye asa^ aikalay.
kuNaalaa maahitiye?

Mugdharani
Saturday, July 06, 2002 - 4:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nukataach saumitracha 'aani tarihi mi' kaavyasangrah prasiddha zala aahe. 200 pages che book purn mukta-chandatil aahe.

Jnikhil
Wednesday, July 24, 2002 - 3:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malahi saumitrachya kavita awadatat.
In fact mala divas ase ki peksha garva album jast awadala.
aani tyatala saumitracha narration apratim.
wisheshta paus datlela chya aadhicha


Vaisanty
Saturday, July 27, 2002 - 7:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tumhI kQaI
tumacaa ekÜ pܚMT XaÜQalaayaÆ

p`%yaokakDo ek naava AsatM
ek hak Asato
ek Aavaaja XaÜQaayacaa AsatÜ
samaÜr Ô> ek DÜMgar XaÜQaayacaa AsatÜ
VayacaI Asato hak
naavaalaa AavaajaatUna
p`itQvanaI Aalaaca
tr Aaplaa QabaQabaa vaahtÜya AsaM samajaayacaM
naahItr dÜGaaMt AsalaolaI drI
ZgaaMnaI Ba$na gaolyaacaM sanajaUna GyaayacaM

maga %yaa ZgaaMcyaa samaud`at
kuNaI kuzlaI hÜDI Gao}na ]trayacaM
ho jyaacaM %yaalaaca zrvaavaM laagatM.
kuNaacyaa naiXabaI kuzlaa ekÜ pܚMT yao[la
ho jyaacyaa %yaacyaa ?tuvar AvalaMbaUna AsatM

p`caMD pavasaat malaa maaJaa DÜMgar BaoTlaa..
ijaqao ijaqao Aavaaja AapTlao
itqao itqao QabaQabao inamaa-Na Jaalaolaa
pNa maaJaa Aavaaja itqavar pÜhÜcalaaca naahI
QabaQabaa inamaa-Na Jaalaaca naahI
maJaa duÁK maga maaJyaa DÜL\yaaMtUna drIt kÜsaLU laagalaM
malaa Ka~I hÜtI
sagaLI drI maJyaa duÁKanao Ba$na jaaNyaacaI..
pNa itt@yaat vaaáyaacao sausaaT GaÜDo
ZgaaMsakT kÜsaLU laagalao drIt
AaiNa sagaLI drI Ba$na gaolaI ZgaaMnaI

tumacaM duÁK kQaI ZgaaMcyaa KalaI purlaM gaolaMya.Æ
tumhI kQaI
KÜla drItUna GaÜMGaavaNaaro Zga paihlaot duÁKat icaMba iBajalaolao
ikMvaa ZgaaMcaa KÜla samaud` pahIlaaya BayaaNa duÁKIÆ
barMÊ tumhI kQaI
tumacaa ekÜ pܚMT XaÜQalaayaÆ


Dr_ashutosh
Sunday, July 28, 2002 - 8:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Great poem --- point


Paankaj
Wednesday, August 07, 2002 - 6:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaa va_okr
kvaIta sauMdr Aaho.
Qanyavaad


Muks77
Thursday, August 15, 2002 - 6:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi,
i'm mukund.
dis nakalat jai..hi kavita purn koni pathavel ka?

Vinayak
Thursday, August 15, 2002 - 5:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idsa nakLt jaašÊsaaMja roMgaaLUna rahI
xaNa ek hI naa jyaalaaÊ tuJaI AazvaNa naahI

BaoT tuJaI tI pihlaIÊ laaK laaK AazvatÜ
Ép tuJao to Qau@yaacaoÊ kNa kNa saazvatÜ
vaoD saKI saajaNaI hoÊ maja vaoDavaUna jaaš

Asaa Ba$na yao }rÊ jasaa vaLIva Baravaa
AXaI hUrhUr jasaa gaMQa ranaI psaravaa
rana manaatlao maaJyaaÊ maga iBajaUnaIyaa jaaš

Aata AbaÜQa manaacaIÊ AnaaklanaIya BaaYaa
kXaa gaUZ gaUZ maaJyaa tLhatavar roYaa
Asao AaBaaL AaBaaL dUr psa$na rahI


Manya2804
Tuesday, August 20, 2002 - 3:43 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

punha pavasaalaaca saaMgaayacao
kuNaalaa iktI qaoMba vaaTayacao

ma} kapsaanao drI gaÜzlaI
ZgaaMnaI iktI KÜla ]trayacao

Garanao malaa Aaja samajaavalao
iBajaunaI GarI rÜja prtayacao

itcaI Aasavao paJa$ laagata
Káyaa pavasaanao kuzo jaayacao


Jnikhil
Saturday, August 31, 2002 - 4:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

thanks vinayak aani manya...
hi donhi gani mazi atishay awadati aahet..
punha pawasalach cha shevatacha kadawa tar keval ashakya aahe
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions