Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through May 01, 2003

Hitguj » Language and Literature » पद्य » कुसुमाग्रज » Archive through May 01, 2003 « Previous Next »

Rabhajo
Tuesday, May 14, 2002 - 7:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mandali -
Varil 30 April chya msg nusaar mazya e-zine madhye he article publish zala bara kaa..Mala kavitechi pratibha ashi kahi nahi pan itar bhashikanna aaplya maaybolitil diggajanchya parichay karun denyacha ha prayatna..
Itar kahi kavita pan suchva - shakyato Sfoortidayak (karan Recession chya jamanyat ashach goshtincha aadhar vatto :-)

"""----------------
V. V. Shirwadkar ( 27th February 1912 - 10th March 1999 ) Versatile literary genius, Vishnu Waman Shirwadkar alias `Kusumagraj' is considered to be one of finest Marathi poets. His volume of poems called 'Vishakha' and play 'Natasamrat' are considered to be his finest contribution to Marathi literature. Apart from several State awards, he was conferred with the Jnanpith Award in 1988. Kusumagraj was also the chairperson of the World Marathi Conference in 1989.


"KaNA" - Kavi Kusumagraj

OLakhlat ka Sir mala ? PAvsAt AlA koNi..
KapDe hote kardamlele kesAnvarti pANi…

KshaNbhar baslA, nantar haslA, bolalA varti punhA..
GangAmAi pAhuNi Ali geli ghartyAt rAhun…
MAhervAshiN porisArkhi chAr bhintit nAchli..
MokLyA hAti jAil kashi bAyko mAtra vAchli…
Bhint khachli , Chool bhijli, hote navhte nele..
PrasAd mhaNun pApnyAnmadhye pANi mAtra thevle…

KArbhArNila gheun sange, Sir AtA ladhto Ahe..
Padki bhint bAndhto Ahe, chikhal gAL kAdhto Ahe…
KhishAkaDe hAt jAtAch, hasat hasat uthlA..
Paise nakot Sir, paise nako - jarA ektepaNA vAtlA…
Modun padlA sansAr tari modla nAhi kaNA..
Pathivarti hAt theun nuste 'laDh' mhanA…
'The Backbone' - Translation by Ravindra Joshi

"Do you recall Sir ?", came a sudden whisper..
I Saw muddy clothes & hair drenched with water…

He sat quiet a while, looked around & then started to talk
"Mother Ganges arrived suddenly, must have come for a walk
Like a married daughter back to home, swirled around & danced..
You know, guests don't return empty handed, only left my wife around…
Walls crashed, stove washed, took all belongings..
Of course left tears in our eyes as the parting Blessings…
With wife helping out, Sir - I'm putting up the Struggle,
Raising those walls, cleaning the trash & wiping the muddle"

Looking at my hand going to pocket - hurriedly got up with a laugh,
"No money please, no money, Sir - just felt was getting lost
Only broken is home, Sir - still the Backbone is very much intact
Please put your hand on my back & say - "Just keep up the Fight"
--------------"""""
Paragkan
Friday, July 05, 2002 - 4:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘maarvaa’ maQalyaa AaNaKI kahI kivata.

AaQaar

jagaNyaacyaa vaaTovar
]trtat Aksmaat\
kahI caMd`aGarcaI svaPnaoÊ
maatItUna caalatat
AaplyaabarÜbar kahI kaL
AaiNa inaGaUna jaatat
punha AMtraLat.
pNa QauLItIla
%yaaMcyaa payaKuNaaMvar
roMgaaLt rahtat
kahI sanyast ikrNa
AiXvanaI caaMdNyaacao.
AMQaar jaovha inaibaD AsatÜ
tovha Aaplyaalaa AaQaar AsatÜ
%yaa mayaa-idt caMd`pNaacaa.Paragkan
Friday, July 05, 2002 - 4:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pUva- idvya jyaaMcao

pUva- idvya jyaaMcao %yaaMnaa -
[%yaadI
EavaNaalaa rmya
TaL\yaaMnaahI p`Ü%saahk
( jaL%yaa vat-maanaacaa pazlaaga
caukivaNyaasaazI
qaDgyaaMcyaa fTItUna
BaUtkalaat ivasaavaNaM
tsaM saܚcaMÊ sauKavahhI )
pNa pRqvaIcyaa
kÝlaaravar ]Baa rahUna
kaL AÜrDtÜya
pUva- idvya jyaaMcao AXaa savaa-Mnaa
[ithasaanaM fokUna idlaM Aaho
kcaáyaacyaa kuMDImaQyaoÊ
izNagyaaMcaa pa}sa paDIt
BaivaYyaacaM sa<va
eorNaIvar GaDvatahot toca
jyaaMnaa pUva- idvya naahI
pUva-ca naahI
vaa jyaaMnaI AaplaM pUva-
dovaasaarKM dovhaáyaat
vaa p`otasaarKM smaXaanaat
pu$na TaklaM Aho.


Vishnugupta
Tuesday, August 06, 2002 - 4:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


maaija-na

[-Svar naahI mhNata Æ
[-Svar naahI mhNata ²
maaJaohI mat AgadI tsaoca Aaho.

eoklaot naa prvaa BaaYaNa¸ saaMigatlao maI
yaa ivaEvaacyaa ivaivaQa dSa-naI
jaD t<vaacaa AMQa kayada BaÉna raho.

ho hI mhTlaM
ijaqao na jaato p`&a
itqao kSaasa Gyaavaa SaaoQa..vagaOro.

mhNaUna mhNatao
[-Svar naahI yaa maud\dyaavar
tumacao Aamacao jamato saaro.

hao tumhI mhNata tohI naahI KaoTo¸
raoja p`aqa-naa maIhI krtao
hat jaaoDlyaaivanaa ijavaalaa baro na vaaTo.

dova nasao¸ pNa
Xai@t Asao tI
ijacao inayaM~Na jagatavartI
itcao krayaa stvana jarasao ADcaNa kaozo Æ

naahI AgadI tsaohI naahI
maanava mana naa inarakarta kQaI saahto
AKor Aaho naahI saaro itqaoca Asato.

Acaotnaalaa krI sacaotna
XaUnyaalaa do Aqaa-cao Qana
mana Aaplyaa najaronao jaIvana sada pahto.

mhNaUna maaJyaa DaoLyaaMpuZtI
ikrITQaarI $p p`BaUcaoÊ
maMidratlaoÊ tsaibarItlaoÊ ]Bao rahto.

Asaao tsaoÊ pNa maaija-na saaoDaÊ
[-Svar naahI yaa maud\dyaavar
tumacao Aamacao jamato ²


Ashishchaskar
Thursday, August 15, 2002 - 7:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


puro Jaalao saUya- caMd`Êpuro Jaalyaa taraÊ
puro Jaalao nadInaalaoÊ puro Jaalaa vaara.
jaaLasaarKa najaromaQyao najar baaMQaUna phaÊ
saaMga itlaa tuJyaa imazIt svaga- Aaho saara.
XaovaaLlaolao Xabd Ana yamak CMd krtIla kayaÆ
DaMbarI saDkovartI EaavaNa [Md`QanaU baaMQaIla kayaÆ
]nhaL\yaatlyaa ZgaasaarKa hvaot basaXaIla iÔrtÊ
jaastIt jaast baara maihnao baaš basaola Jaurt.
naMtr tulaa lagaInaica{I AalyaaiXavaaya rahIla kayaÆ
XaovaaLlaolao Xabd AaiNa yamak CMd krtIla kayaÆ

mhNaUna mhNatÜ jaagaa hÜ jaaNyaapUvaI- vaoLÊ
p`oma naahI AxaraMcyaa BaatuklaIcaa KoL.
p`oma mhNajao vaNavaa hÜvaUna jaaLt jaaNaMÊ
p`oma mhNajao jaMgala hÜvaUna jaLt rahNaM.
p`oma kr iBallaa saarKM baaNaavartI KÜcalaolaMÊ
maatImaQyao ]gavaUna sauwa AaBaaLat pÜcalaolaM.
XabdaMcyaa yaa QaU@yaamaQyao ADkU nakÜsaÊ

************************************
]QaLUna do tuÔana saarMÊ kaLjaamaQyao saacalaolaaÊ
p`oma kr iBallaasaarKM baaNaavartI KÜcalaolaM.

kusaumaaga`ja.


"***" [qalaI AÜL Aazvat naahIyao. xamasva.

Mvdeshmukh
Thursday, August 15, 2002 - 3:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

****** caI AÜL :
bauÉjaavartI JaoMD\yaasaarKa fDkU nakÜsa


Mvdeshmukh
Thursday, August 15, 2002 - 3:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kusumagraj yanchya Online Kavita:
http://www.kusumaavali.org/

Paankaj
Thursday, August 15, 2002 - 7:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

bau$jaavatI- JaoMD\yaasaaKa- FD\kU nakÜsa

AXaI tI AaAÜL Aaheš


this verse is from the drama anand

Limboni
Thursday, October 17, 2002 - 1:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maa@sa-Ê rsaolasaarKo saaro inairXvarvaadI
qaaMbatat sa`uYTIcyaa ]gamaaXaI Asalaolyaa
eka kayaVaXaI
]dya naahIÊ AMt naahIÊ $p naahIÊ rMga naahI
AalyaaD naahIÊ plyaaD naahI AXaa paqaI-va kayaVapaXaI
ek svayaMBaU jaaNaIvahIna Aist%vaapaXaI
maaJyaa tka-laa ho pTto AaiNa trIhI vaaTto
kI yaa inairXvarvaaVaMnaI ]<ar ra~I ]zUna
pahIlaolao naahI kQaIhI caaMdNyaaMnaI Kcalaolao
Apar Qausartonao AÜqaMbalaolao AakaXa
maaJyaa najaronao...

- kusaumaaga`ja


Limboni
Thursday, October 17, 2002 - 1:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maQyaara~ ]laTlyaavar
XahratIla paca putLo
eka caÝqaáyaavar basalao
AaiNa itApM gaaLU laagalao
jyaÜitbaa mhNaalao XaovaTI
maI JaalaÜ Ô> maalyaaMcaa
iXavaajaIraJao mhNaalao
maI Ô> maraz\yaaMcaa
AaMbaoDkr mhNaalao
maI Ô> baÝwaMcaa
iTLk ]d\gaarlao
maI tr Ô> ica%pavana ba`*maNaaMcaa
gaaMQaInaI gaL\yatlaa gaihvar Aavarlaa
AaiNa to mhNaalaoÊ
trI tumhI Baagyavaana Aahat
ekok jamaat jaat trI
tumacyaa pazIXaI Aaho
maaJyaa pazIXaI maa~
Ô> sarkarI kcaoyaa-tIla iBaMtI


Paragkan
Thursday, October 17, 2002 - 3:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

class .. .. !!!!!!

Storvi
Thursday, October 17, 2002 - 5:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ilambaÜina... ÊAla Asa nao*maI vaaTt kI kusaumaaga`jaaMna Aaistkta AaiNa naaistktocyaa p`XNaaMnaI BaoDsaavala AsaNaar.. karNa yaa ivaYayaavar iktI trI kivata %yaaMnaI ilaihlyaa Aahot.. bahutok %yaaMcyaa manaatla WMW kiQa yaa baajaulaa tr kiQa %yaa baajaulaa klat Asaava...

krNa 34šXvar naahI mhNataÆ maaJa mathI AgadI tsaca Aho34 AXaI %yaaMcaI kivata ..

AaiNa maga
34Âmalaa hvaI Aaho naaistkta
pNa sahs~ vaYao- manaalaa imazI Gaalauna basalaolaI hI Aaistkta hÜt naahI dUr maaJyaa pasaUna34Â ih sauÉvaat %yaaMcyaa AaNaKI eka kivatocaI..
tr dusaáyaa kivatot to mhNatat
34ÂiBa~\yaa Baavanaolaa XaÜQaayaasaI QaIr
paYaaNaasaI qaÜr imaca kola34Â

A<aa tu TaklaolaI kivata.. AaiNa AaNKIna ek %yaaMicaca kivata malaa Aazvaityao tI mhNajao
34Âima ek ra~I %yaa naxa~aMsaI pusalaoÊ
prmaoXvar naahI GaÜkt manaÜmama basalao
pir tumhI icarMtna ivaXvaatIla p`vaasaI
ka carNa koQavaa tumhasa %yaacao idsalaoÆ
ismat k$na mhNaalyaa malaa caaMdNyaa kahI
tÜ mau> p`vaasaI iÔrt sadÜidt rahI
]ztat tmaavar %yaacaI pa]la icanho
%yaaMnaaca pusasaI tU.. Aaho kI tÜ naahI..34Â


Shrini
Thursday, October 17, 2002 - 9:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaaca saMdBaa-t %yaaMcaI AjaUna ek kivata. naIT Aazvat naahI... kÜNaalaa maaiht Asalyaasa Ìpyaa duÉst kra...

idvaaNaKanyaat basaUna
caarcaÝGaaMcyaa saaxaInao
maI tuJao Aist%va naakartÜ tovha

AakaXaacao ek dar iklaiklao kÉna
tU maaJyaakDo pahtÜsa
kutuhlaanaoÊ AaiNa kÝtukanaohI

AaiNa maga ra~Icyaa naIrva ekaMtat ]tÉna
tU malaa mhNatÜsaÊ
tuJaM ivavaocana Canaca hÜtM
[tkMÊ kI malaahI XaMka AalaI
maaJyaa Aist%vaacaI...

malaa maaiht AahoÊ
malaa maanaNaaáyaaMmaQao tU Aga`osar Aahosa...

f> tuJaa idvaaNaKanaa tuJyaa )dyaa pasaUna KUp dUr AahoÊ [tkoca²


³p`vaasaI pxaI´


Paragkan
Thursday, October 17, 2002 - 9:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AXaa AaXayaacyaa kahI kivata %yaaMcyaa ‘maarvaa’ yaa XaovaTcyaa saMga`hathI Aahot.

Pra_wparab
Saturday, October 19, 2002 - 4:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mazya kade ek kavite che title aahe Sahavas mhanun ti kavita kusumagraj yanchi aahe pan mal tya pustakache nav va price pahije hoti. aapan mala madat karavi.

Pra_wparab
Monday, November 11, 2002 - 9:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi khalil kavita konachi aahe aani ti kontya pustakat chapli aahe tya pustakache nav kai ?

Gar Asaavae GarasaarKe
nakÜt nausa%yaa iBaMtI
itqao Asaavaa p`oma ijavhaLa
nakÜt nausatI naatI

%yaa XabdaMnaa Aqa- Asaavaa
nakÜca nausatI vaaNaI
saUr jauLavao prspraMcao
nakÜt nausatI gaaNaI

%yaa Aqaa-laa Aqa- Asaavaa
nakÜt nausatI naaNaI
AEautUna hI p`It JaravaI
nakÜca nausato paNaI

yaa GarT\yaatUna ipllau ]Davao
idvya Gao}na Xa>I
AakaXaacao pMK Asaavao
]Mbarz\yaavar Ba>I.

Ja_wadekar
Monday, November 11, 2002 - 1:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI ivamala ilamayao yaaMcaI kivata Aaho. marazIt imaLola tulaa kuzlyaa trI BB varÊ maI pÜsT kolaI hÜtI.

Ja_wadekar
Thursday, December 19, 2002 - 6:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

See "Archive through May 08, 2002" on the same BB for the poem.

Vinya
Tuesday, January 07, 2003 - 2:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

lavalao hÜto fulaUna taTvaoÊ navyaa vasaMtat
cand` ibalaÜrI iXaMpIt hÜtaÊ rjatanao rat

basalaÜ hÜtÜ ihrvaLItÊ gauNagauNat BaavagaIt
AaXaa pxyaaMprI ]DalyaaÊ hÜ%yaa gaganaat

tÜca Acaanak fulao kÜzUnaIÊ pDlaI AÜMjaLBar
AaiNa KÜDkr tuJao hat toÊ Aalao KaMVavar

klaoklaonao cand`aprI toÊ p`omahI maavaLlao
XaID ifrvaUnaI ta$ ApUlaoÊ maaGaarI vaLlao

Aaja punha %yaa jaagaI yaotaÊ tuTlaolao Qaagao
taTvyaat yaa idsatI AjaUnaIÊ hÜ Antr jaagao

Aaja nasao tI vyaakULtaÊ naa ragaÊ na Anauraga
ivaJaUna gaolaI kQaIca jaI tUÊ fulaivalaIsa Aaga

maa~ kutUhla kovaL vaaToÊ vaLtanaa pa]lao
iktI jaNaaMvar ]QaLlaIsa vaaÊ ]QaLXaIla tU fulao


Vinya
Tuesday, January 07, 2003 - 2:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kivatocao naava Aaho ­ kutUhla

Vinya
Wednesday, January 22, 2003 - 1:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

At@ya-

tlama maulaayama pÜt ip`tIcao Asato [tuko
kQaIhI majalaa kLlao navhto
jaaD\yaa BarD\yaa ikMtanaaMcyaa hTat kovaL
sadOva Amaucao saÝdo hÜto

kavya kqaaMtUna saursa manaÜhr stvana vaacalao
caoYTa gamalaI tI p`itBaocaI
sapMK GaÜDoÊ sauvaNa- vaaDoÊ ]Dto maMcak
yaaMtca gaNanaa hÜtI %yaacaI

[Md`QanauYyao rÜja phatÜÊ pulakIt hÜtÜ
ixatIjaavartI caZunaI ka pNa
]psaunaI %yaatIla rMgaIt roXaIma maagaavartI
vasana tyaacao ivaNatÜ AapNaÆ

Asaoca kahI duÉnaI pahNaoÊ vaa vaa mhNaNao
ipTat jaagaa ApulaI raKuna
AlaÝikkacyaa idvyaat dusaroÊ Apulao vhavao
p`oxaagaarI vyatIt jaIvana

toca saurxaItÊ toca samaMjasaÊ to saalasapNa
ibakTvaaT vaihvaaT nasaavaI
At@ya- inayatI AXaI maulaaKt AaBaaLaXaI
pMKaMvaacauna BaaLI AsaavaI²²²


Shrini
Wednesday, January 22, 2003 - 4:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

@yaa baat hO² XaovaTcao kDvao tr kovaL Ap`itma² Thanks Vinya!

Vinya
Thursday, January 23, 2003 - 12:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

KuLo

AXaI maaNasao KuLIbaavaLI jaatI baajaarat
kmaI AaNatI ijaÙasa pOsaa jaast sada dotat.

AsaÜ nasaÜ gaaDIlaa gadI- jaagaa nasato yaaMsa
]Byaa ]Byaanao p`vaasa krtIÊ ~asa nakÜ kÜNaasa

GaD\yaaL Asato javaL prI to ikllaIvaacauna baMd
ivalaMba kirtI sava- izkaNaIÊ caala mauLatca maMd.

harvatI sadyaa-cyaa gauMD\yaaÊ baUT saapDo ek
maudt baar Jaalyaavar jaatIÊ vaTvaayaalaa caok.

kagad hrvao kcaorItÊ to maojaaKalaI iXartI
QaaMdlaIt %yaa pOsao pDtIÊ dÝt saaMDto vartI.

pDtI JaDtI ADKLtI ho praBaUt vyavaharI
vaavartI yaa jagaI prMtU Anya jagaat pqaarI.

prI koQavaa AGaiTt GaDtoÊ kaih pNaalaa laagao
AXaa baavaL\yaaMmaQaUna hÜtIÊ jvaalaaMcao igair jaagao.

AXaa KuL\yaaMcyaa jamaavaatunaI mahaKuLo to yaotI
janaavaraMtunaI maaNasaasa jao puZo jarasao naotI.

mahaKuLo to hÜtoÊ AsatIÊ mhNaUna AapNa saaro
ÉpyaaMsah poTIt zovatÜ dÜnacaar ho taro.


Kjyoti
Tuesday, April 15, 2003 - 6:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

risakhÜÊ idpk cyaa saucanaop`maaNao kusaumaga`jaaMcaI ‘pacaÜLa’ ³naaiXak 1934´ KalaI dot Aaho.

AaD vaaTolaa dUr ek maaL
tÉ tyavartI ekla ivaXaaL
AaiNa %yaacyaa ibalagaUinayaa pdasa
jaINa- pacaÜLa pDo tÜ AÜdasa.

]Yaa yaovaÜ iXaMpIt jaIvanasaI
inaXaa kLÜKI d\D}Va jagaasaI
sauya- gaganaatUnaI AÜtuVa inaKara
maUk saaro ho saahtÜ ibacaara

tÉvarcaI hsatat %yaasa panao
hsao mauzBar to gavathI majaonao
vaaTsaÉ vaa tuDivat %yaasa jaat
prI pcaÜLa idsao ina%ya XaaMt

AaiNa AMtI idna ek %ya vanaat
yaoš Zvat caÜÔor xaubZ vaat
idsao pcaÜLaÊ GaoÉnaI tyaato
nao yaI ]DvaUnaI %yaa dUr dUr kÜzo²

AaiNa jaagaa hÜ maÜkLI tLaXaI
punha pDNyaa vartUna pNa-raXaI ²

jyaÜtI


Ja_wadekar
Friday, April 18, 2003 - 5:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


AaNaKI ek kivataÊ naohmaIcyaa kivataMpoxaa vaogaLI...

icaMba icaMba iBajatÜ Aaho
iBajata iBajata maatImaQyao
punha ekda ÉjatÜ Aaho.
ihrvao kÜvaLo kÜMba maatI
maaJyaaBaÜvatI baaMQato AahoÊ
ivarto paXa sarto naato
punha punha saaMQato Aaho.Anil
Friday, April 18, 2003 - 5:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jayaEaI , varcaI kivata ApUNa- Aaho. ‘punha punha saaMQato Aaho’ cyaa puZIla AÜLI AXaa Aahot :

‘AhÜ maaJao tarNahar
jaaMBaLo maoGa QauvaaMQaar
tovhZa pa}sa maaGaar Gyaa ,
AakaXaatIla p`vaasaalaa qaÜDa trI AaQaar Va.
AaQaar mhNajao inaraQaar ...’


Ja_wadekar
Friday, April 18, 2003 - 6:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


Qanyavaad AnaIla. inaraQaar... naMtr kivata saMpto kaÆ pNa kahIhI mhNaÊ malaa hI kivata saaMQato Aaho pya-Mt Asalyaasa jaast
effective vaaTto.


Shrini
Sunday, April 20, 2003 - 6:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

JW, kvaIcaI šcCa nasatanaahI bahuQaa laÜkaMcao p`oma %yaalaa jagaaXaI baaMQaUna zovat Aaho AsaMca naahI ka XaovaTcyaa AÜLI saucavat Æ malaa trI %yaa AÜLI add Jaalyaavar kivata jaast BaavalaI²

³cyaayalaaÊ ekdma ‘saMdBaa-sah spYTIkrNa Va’ cao ]<ar vaaTto Aaho maaJao pÜsT²´
:-)

Anil
Monday, April 21, 2003 - 6:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

EaIina , maI tuJyaaXaI sahmat Aaho.

jayaEaI , varcyaa kivatocaa Aqa- samajaUna Gaotlaasa tr kdaicat tuJaI XaMka dUr hܚla.

kivatocaa naayak vayaÜvaRw Aaho AaiNa [hlaÜkatlaI saarI kt-vyao pUNa- kolyaanaMtr %yaalaa Aata prlaÜkacao mhNajaoca ‘AakaXaatIla p`vaasaacao’ vaoQa laagalao Aahot. pNa naatvaMDo AaiNa t%sama ‘ihrvao kÜvaLo kÜMba’ maatI %yaacyaa BaÜvatI baaMQato Aaho AaiNa %yaaMcyaa p`omaacyaa vaYaa-vaat tÜ ‘icaMba icaMba iBajatÜ Aaho’ , ‘iBajata iBajata maatImaQyao punha ekda $jatÜ Aaho’.

yaa maÜhmayaI jagaapasaUna %yaalaa Aata dUr vhayacao Aaho mhNaUna tÜ [hlaÜkatlyaa vyaapatUna sauTkosaazI prmaoXvaralaa Aavaahna krtÜya kI ‘AhÜ maaJao tarNahar , jaaMBaLo maoGa QauvaaMQaar , tovhZa p`omaacaa pa}sa maaGaar Gyaa , maaJyaa AakaXaatIla p`vaasaalaa Aata trI AaQaar Va.’

ha AakaXaatlaa p`vaasa mhNajao XaovaTI A&atatIla p`vaasaca Aaho AaiNa Kro tr yaa XarIracyaa , pRqvaItlaacyaa AaiNa ijavalagaaMcyaa AaQaarapasaUna AapNa tuTNaar Asalyaanao p`%yaxaat inaraQaarca hÜNaar AahÜt yaacaI jaaNaIva kivatanaayakalaa Aaho mhuNaUna tÜ mhNatÜya kI ‘AaQaar mhNajao inaraQaar ...’

jayaEaI , tU ]<ama kivata saat%yaanao post krIt Asatosa. %yaaba_la tuJaM kÝtuk AaiNa AaBaar !


Kishori
Monday, April 21, 2003 - 6:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


jaovha maI nasaona
tovhahI Asaona
tuJyaa papNaIcyaa Aat
AvaGaDlaolyaa
eka qaoMbaamaQyao
AaiNa AajacyaasaarKaca
tovhahI hsaona
AaiNa mhNaona
AjaUnahI maI
AvaGaDca²


Vinya
Thursday, May 01, 2003 - 9:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Baod

fulaafulaamaiQa Baod kXaalaa yaa puYpacaa saugaMQa Gyaavaa
%yaa puYpacaa Gao] nayao
jalaajalaamaiQa pxa kXaalaa dyaa-vartI p`oma kravao
sairtocao mauK pahu nayao

kÜT\yaavaQaI gaganaaMt caaMdNyaa ek caaMdNaI inavaDuina %yaaMitla
kaya mhNaavao hIca KrI
gahnanaIla Gana Anaok %yaatuna ek phavaa AaiNa vadavao
haca naBaacaa maanakrI

laxa paKro fosagaucC jaNau EaavaNaatlyaa idglahrIMcao
ka ekavar jaIva vaha
ho ismat sauMdrÊ to saMjaIvakÊ to Avatrlao d`axafaLaMtuna
ka ekatca Eaoya pha

Amaravaitcao fuTlao KijanaoÊ kMjauYapNa maI maaJao toqao
Gao]naI jaavao kaya trI
prmaoXaacaa kÉina praBavaÊ la>r maaJyaa dird`tocao
imarvaavao maI QarovarI²


Vinya
Thursday, May 01, 2003 - 10:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaga-

caalatÜ maI saarKa ha
caalaNyaalaa AMt naahI
caalalaÜ kÜzo kXaalaa
hIih Aata KMt naahI.

ekda pUvaI- malaahI
vaoD hÜto XaÜQaNyaacao
vaodnaovaacaUna kahI
laaBa Jaalaa %yaat naahI.

jaaNa%yaa qaÜrakDohI
KUp kolaI caÝkXaI maI
XabdjaalaatUna kLlao
A&tolaa par naahI.

yaÜjanaocaa yaa nakaXaa
jyaa izkaNaI zovalaolaa
KMdkanao vaoZlaolyaa
%yaa sqaLalaa dar naahI.

naa kLavao hIca [cCa
jaÜ kuNaI Aaho tyaacaI
XaÜQata %yaacyaa Ëupocaa
XaÜQaka AaQaar naahI.

maI mhNaÜnaI saÜDlaa tÜ
naad Aata maMiJalaacaa
caalaNyaacao Eaoya Aaho
Anya Qamaa-caar naahI.


Vinya
Thursday, May 01, 2003 - 10:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

svar

svarlahrIMcaa ipsaaT pa]sa
Aaja hvaa maja kuzo trI
hvaa manaalaa Aaja Aasara
naadacyaa inarpoxa GarI.

Bauyaa- ZgaaMcao BayaaNa Ajagar
gaganaamaQalao }na iptI
tufana basalao igaLuina iknaara
dIp tTavar maalavatI.

malaa hvao svar laala taMbaDo
kzÜr dahk rNaXaalaI
Qavala inaLo vaa mayaUrpMKI
tlama maulaayama maKmaalaI.

AXaa svaraMcyaa kllaÜLanao
Ba$na jaavaI sava- hvaa
saM&ocao svarmaMDla vhavao
laaBaavaI svartaca ijavaa.


Vinya
Thursday, May 01, 2003 - 10:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maQyamavaga- samasyaa

maQyamavagaa-puZo samasyaa
hjaar AsatI
prMtu %yaaMitla ek Bayaanak
far ]ga` tI
pIiDt saaro yaa p`Xnaanao
Qasaka jaIvaa
caha kpanao Pyaavaa Aqavaa
baXaIt Gyaavaa²Vinya
Thursday, May 01, 2003 - 10:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saOinak

saOinak mhNajao naaTkatlaa
samarQaurMQar Aamha idsatÜ
laIlaonao BavapaXa tÜDunaI
jaÜ gainamaaMcyaa fLIt GausatÜÊ
pIL imaXaIlaa Ba$na mhNatÜ ­ yaa yaa saaro
maaya kuNaacaI vyaaila ­ vagaOroÊ
]Dvauina caTNaI Xat Xa~UMcaI
³ipTakDo pahUna jarasaa´
gaalaI hsatÜ ²

AaiNa rolavaomaQao jaoQavaa
ivaTkI KakI pohrNaaro
tuT@yaa d`ÜNaaMtIla vaD\yaaMcao dhI ipNaaro
dÜho Aqavaa ABaMga AÜvaI gauNagauNaNaaro
Asao iXapaš sahja BaoTtI
dot jaaMBayaa ~st svaranao
Aamha mhNatI ­
BalaI naÜkrI karkunaacaI
pgaar Gyaavaa maojaavartI
idvasa rjaocao iktI tyaalaa
naahI gaNatI
ha fÝjaocaa kzINa poXaa
iXastIcao varvaMTo maaqaa sadOva ifrtI
maulaamaaNasaaMmaQaUna laagao dUr jaavayaa
AaiNak ho mhNatanaa DÜLo
ikMicat iBajatI.


vaIr$p ho Asalao pahuna
paMZrpoXaa Eawa Amaucyaa
³iqaeTraMitla banaavaTIcyaa´
ivacailat hÜtI
vyaiqat hÜ]naI prspraMnaa AamhI pusatÜ
kaya iXapaš Asaoca AsatI ²

hÜyaÊ iXapaš Asaoca AsatIÊ
prMtu Aamha ]majat naahI
to ho ­
naaTkatlyaa %yaa XaUralaa
nasato toqao maravayaacao
Asato kovaL TaLIsaazI
vaIr%vaanao sfuravayaacao
payaidvao ivaJalyaavar AaiNak
GarI jaa]naI dulašmaQyao
iXaravayaacao ²

rolavaotlaa saOinak pNa ha ­
kraMt %yaacyaa dhIvaD\yaacaa d`ÜNa AsaU Va
svarat %yaacyaa tËarIcaa Baava idsaU Va
maulao maaNasao ­ mhNata %yaacao nao~ iBajaU Va
jaovha ApulaI ³iTnaÜpÜlacaI´
maulakI duinayaa saÜDunaI jaatÜ
rNagaaDo­tÜfa­tMbauMcyaa jagaat ApulaI
jaagaa GaotÜ

gaLUna pDtI sava- jaaMBayaa
tËarIcaa svarhI ivartÜ
dursqaaMitla AaPtjanaaMcaa
Aazva toqao ivaw na krtÜÊ
maLkT kvacao ³rolavaotlaI´ fuTUna pDtI
AaiNa sanaatna puÉYaaqaa-caa
saÜilava gaaBaa yauwtLavar ]Baa rahtÜ.

tÜca rolavaotlaa iXapaš
AgnaIcao Gana laÜL BaÜvatI barsat Asata
Aivacala d`uYTI samaÜr baaMQauna
gaÜLo BartÜÊ
KMdkatlyaa BaašsaazI
Gaasa Aapulaa dUr saartÜÊ
XarIr ipMjauina gaolao tirhI
hat ]BaaÉina AXarNa vartI
yaa BaUmaIvar kÜsaLNaarI
gaganaacao Ct
rÜKuina QartÜ ²

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators