Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

Archive through March 31, 2003

Hitguj » Language and Literature » साहित्यिक » गौरी देशपांडे » Archive through March 31, 2003 « Previous Next »

Kaukhan
Friday, January 24, 2003 - 11:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Gauri ani Sunitabai Deshpande yanchyateel samya ? Well.....tyanche aadnaav "same" vatatay :-)

Seriously, mazyamate Gauri Deshpande yanchya javal javal saglya kathanmadhye bhaavananchya phulbaajyaa udavlelya asataat. Yachya barobbar ulat Sunitabaincha likhan he anekda GAnchya likhanachi aathvan karun deta...esp. GAnni "Manase - Arbhaat ani Chillar" madhye shevatchi kahi pane jashi lihili aahet tasech Sunitabainni dekhil "Ahe Manohar Tari" ani itar kahi lekhanmadhye lihilela aahe.

Okay, nahi mhatala tar ankhin ek samya aahe doghinmadhye.....doghinche likhan baryapaiki "swa" kendrit aahe. Pan tyaatahi ek motha farak mhanaje GD che likhan aatmakendrit aahe ani Sunitabainche likhaan he "antarmukhi" aahe "aatmakendrit" navhe.

Nahi mhanaayla mage eka Diwali ankaat GD cha ek lekh vachala hota jo tyanchya typical goshtinpeksha faar faar vegala ani surekh hota. Pan ata mala tyabaddal kahihi athvat nahi aahe. To lekh vachlyavar mala punha ekada asha vatali hoti ki GD haste veglya prakarche ankhin kahi chaangale likhan hoil mhanun.

Bee
Friday, January 24, 2003 - 12:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


kÝKnaÊ GD (a kadMbarI ilaihtatÊ maga tulaa %yaaMcao ilaKaNa Aa%makoMd`It Aaho ho ksao kaya AÜLKayalaa AalaoÆ GD MnaI Aa%macarI~ tr ilaihlao naahI naaÆ

AaiNa SD Mcyaa ilaKaNaaba_lahI maaJao mat tuJyaaXaI jauLt naahIÊ Aijabaatca naahI²


Asami
Friday, January 24, 2003 - 3:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

GD caI 3-4 pustko ekdma vaacalaI. savaa-t p`qama " dustr ha GaaT " vaacalao tr XaovaTcao " Aaho ho Asao Aaho "
malaa iEanaI AaiNa baoTI (aMcao ivacaar baáyaaca AMXaI pTlao. GD cyaa ilaKaNaacaa djaa- etc laoiKkocyaa kÝXalyaaXaI inagaiDt AsaNaaro pOlaU maI baajaUlaa zovatÜ karNa GD cyaa XaOlaInao maI trI p`Baaivat JaalaÜ.
pNa barocasao ilaKaNa ho naMtr %yaaca %yaaca sva$pacao vaaTto (a iEanaIcyaa maataXaI maI pUNa- sahmat Aaho. ikmbahunaa pa~o badlaUna tIca theme prt maaMDlyaasaarKI vaaTlaI. AaXaIXa mhNatÜ %yaap`maaNao baašMcaa kaihsaa XaahÉK Kana Jaalaa Aaho. ekda tyaar kolaolaI caakÜrI prt tÜDNao %yaaMnaa jamalaolao vaaTt naahI. AaNaI mauLat vaašT (aca gaÜYTIcaI vaaTlao kI evaZI caaMgalao ilaihNyaacaI takd AsalaolaI laoiKka tsao krt naahI Aaho.

Aqaa-t (alaa saNasaNaIt Apvaad ivaMcaUNaI-cao QaDo vaaTlaa. %yaacaa baaja pUNa-pNao vaogaLa AsaUna to saMqa Asalao trI takdvaana pustk vaaTlao.Kaukhan
Monday, January 27, 2003 - 4:43 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Bee:
Tuzya prashnache mi thodya veglya prakare uttar deto. Mahesh Bhat ne kadhlele "Arth", "Janam", "Phir Teri Kahani Yaad Aayi" he chitrapat atmakendrit aahet asa tula vatat naahi ka ? Tyane kitihi "disclaimers" chhaapale tari he sagalyanna mahit aahe ki he tyachach ayushya aahe. Kinva agadich technically ani politically correct vidhaan karayche tar mi asa mhanen ki GD chya sagalya naayika aatmakendrit aahet...nidaan mala ani Chiutaila tari tya tashya vatalya.

SD baddal - tula jari maze mhanane patale nasel tar theek aahe pan mi ullekh kelele pustak - "Manase:Arbhaat ani Chillar" tu vachala aahes ka? Vachala nasalas tar vaach. Mi jevha "Ahe Manohar.." vachala teva mala 10000 volt cha current basala hota. Mi punhapunha haach vichaar karat hoto ki ya likhaanaat mala GAncha bhaas ka hoto aahe (sarva pustak-bhar navhe tar kahi tharavik thikaani). Nantar mazya vaachanaat aala ki SD ani GA yancha faar jordaar patravyavahaar hota. I see that as a vindication.

BTW, maze naav kÝKana aahe :-)

Asami: Mala na athavnaara GD cha likhaan mhanaje kadaachit Vinchurniche Dhadech asel......poornapane vegala baaj ani santha-takadvaan....the description fits. GD chi shaili mala pan avadali pan tyach shailit tich goshta saangane mhanaje "pa-ramayan", "parantu-ramayan" hota...ani tula dekhil he janavlela disatay.

Bee
Monday, January 27, 2003 - 9:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


kÝKanaÊ malaa GD Mcyaa vaOya>Ik AayauYyaasaMbaMQaI kahIca maaihtI naahI. tonvha %yaaMcyaa kadMbarItUna %yaaMcao ilaKaNa Aa%makoMd`Iya Aaho ho AÜLKta Aalao naahI. AsaÜ.

sauinatabaašMcao ilaKaNa malaa Ôar vaOcaarIkÊ AnauBavaI AaiNa %yaaMcaI ilaKaNa XaOlaI GD Mcyaa XaOlaI [tkIca ]%kT Aaho Asao vaaTto.

dÜGaIhI laoiKka (a vaacakaMnaa kahItrI caaMgalao saaih%ya dotat ho mah<vaacao.

postings laa p`itsaad idlyaaba_la Qanyavaad²


Chinmaydamle
Wednesday, January 29, 2003 - 9:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kaukhan, mala watata ki atmakendrit asanyapeksha tya GD la havya tevadyach hushar aahet,mhanaje, tya vyaktirekha 'vyakti' na watata, Gd ni rachalelya kathetil tichya soyini wagnari patra adhik watatat

Kaukhan
Thursday, January 30, 2003 - 6:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

icanmaya , let's agree to disagree on that :-)

Ashishchaskar
Thursday, January 30, 2003 - 11:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tya vyaktirekha 'vyakti' na watata, Gd ni rachalelya kathetil tichya soyini wagnari patra adhik watatat >>>>>

Chinmay,

Can you please take little efforts to explain your statement in detail? I am confused.

Bee
Thursday, January 30, 2003 - 1:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


malaa trI icanmayacao varIla vaa@ya Ôar baro vaaTto. eKaQyaa vya>Icaa svaBaavagaUNa ha %yaacyaa ilaKaNaatIla pa~aMmaQyao AsaU XaktÜ.


Ninavi
Sunday, March 02, 2003 - 2:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Did you hear about sad demice of GD today ?

Nandita
Monday, March 03, 2003 - 5:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hmmmmm aajach vachal Ma.Ta. madhe.

Saee
Monday, March 03, 2003 - 8:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baatmaI vaacauna Kup vaašT vaaTlaM. pNa iktI Cana AayauYya jagalyaa %yaa. prvaaca maI %yaaMcaI ivaMcauNaI-varcaI dÜna pustkM vaacalaI. malaa maaihtI navhtM [ravatI kvao- %yaaMcaI Aaš hÜtI.

Badbadi
Monday, March 03, 2003 - 5:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aga sašÊ ek KUp p`isaw pustk Aaho..‘mahXaI- to ga,ÝrI’. kÜNaI vaacala Aaho kaÆ

Keya
Monday, March 03, 2003 - 5:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Badbadi,
me te pustak vachale aahe. Mala tari te pustak avadale aahe. milale tar jarur vaach.

Ninavi
Monday, March 03, 2003 - 7:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baDbaDIÊ
maI nauktoca to pustk vaacalao. Cana Aaho. tXaI Aaplyaalaa mahYaI- kvyaa-Mba_la qaÜDIfar trI maaihtI Asato. [ravatI kvyaa-Mcyaa ‘pirpUtI-’ maQao ‘AajaÜbaa’ yaa laoKat %yaaMcao far sauMdr vyai>ica~ rMgavalaolao saapDtoÊ AaiNa p`stut pustkatIla mahYaI-Mcya ica~Naat %yaatlaoca saMdBa- vaaprlao Aahot. gaÝrI doXapaMDohI ³Aata kO.´ %yaaMcyaa ilaKaNaatUna Aaplyaalaa BaoTlaolyaa Asatat. yaa pustkat KrI navaIna AÜLK hÜto tI r. QaÜM. kvyaa-McaI.
ja$r vaacaavao Asao pustk ²


Asami
Monday, March 03, 2003 - 10:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Saee vinchurnivarache ek pustak "Vinchurniche Dhade" mahit aahe. Ajun dusare sangshil ka please ?

Saee
Tuesday, March 04, 2003 - 5:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

bahuda ivaMcauNaI-cao ivaMcau AsaM naava Aaho. baGauna punha saaMgato. kahI vya>Iica~MhI Aahot %yaat. ³kI maI mhNatoya to QaDocaÆ gaÜMQaL hÜtÜya maaJaa kahItrI.´

Dr_ashutosh
Tuesday, March 04, 2003 - 5:53 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaÝirtO gaolyaa ho Krca vaTt naahI. pNa sa%ya tr Aahoca .
Ana yaa jaÜDIlaa hohI sa%ya Aaho kI %yaanaI saaih%yatUna maandlaolao ivacaar Aaplyaa manaat Aahot . tovha AaplaI manao ivacaar krayacaI qaambatIla tovhaca %yaa Kyaa- Aqa-nao gaolyaa Asa mhNata yao[laBadbadi
Tuesday, March 04, 2003 - 7:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho pustk kuzlyaa site var vaacaayalaa imaLola kaÆÆ ka ivaktca Gyaavao laagaolaÆ maaJya library maQao naahI imaLt Aaho :-(

Bee
Friday, March 07, 2003 - 3:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


baDbaDIÊ marazI saaih%ya ho vaobavar AjaUna Ôarsao ]plabw naahI. kahI kivataÊ laoK ho vat-maanap~atUna vaacaayalaa imaLtat. %yaamauLo tulaa pustk ivakt ikMvaa ga`MqaalayaatUna Gyaavao laagaola.


GD'nchee he ek kawita. net war milali. tyannee aahe mahohar taree che English madhye bhashantar kele he tya gelyanantar kalale. kunala hya pustakache title mahiti aahe asel tar sanga.

The Female of the Species

Sometimes you want to talk
about love and despair
and the ungratefulness of children.
A man is no use whatever then.
You want then your mother
or sister
or the girl with whom you went through school,
and your first love, and her
first child - a girl -
and your second.
You sit with them and talk.
She sews and you sit and sip
and speak of the rate of rice
and the price of tea
and the scarcity of cheese.
You know both that you've spoken
of love and despair and ungrateful children.

Gauri Deshpande, Indian, born 1942


Jay
Friday, March 07, 2003 - 7:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘Aaho manaÜhr trI’ cao BaaYaaMtr : '.....and pine for what is not ‘

Bee
Friday, March 07, 2003 - 9:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Jay, many many thanks really! The little prince che Marathi madhye dekheel kele aahe na tyannee bhashantar. te mahit asel tar tehee sang!

Badbadi
Friday, March 07, 2003 - 11:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Qanyavaad baI...kivata pNa Cana Aaho

Maitar
Sunday, March 09, 2003 - 6:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sahheee...
mast vatale itakya sarvanche vachoon..!
Mala tyanchi 'ekek pan galavaya' hee deerghakatha/laghukadambari faar bhavali.
Tyat fakta shaili vishayi ch bolato; sampoorna kalakriti madhye chitran ahe,kathan navhe..manatale vichar hi sangitale jaat naaheet,te taraltat. He vichar,aathavani, dusaryanchya vaganyaache adakhe he manovyapar ani vartamanatale ghatana-prasang yanche atishay sahaj-sundar vinkaam janavate.
Flashback faar ch sajeev ani sahaj aalet..
Vyaktichya vichranna ani pratikriyanna kiti vividh mitinche sandarbha asataat he tya khoopch samarthpane chitrit karatat.
Ekhade visham angi mukta hasta chitra jase swatantra aavishkaar vatate tase!
Pun:pun: vachun tar ya kalakritiche navanave antarang janavu lagatat, he ajun ek durmil vishesh!
Aani ho! Aata 'maharshi te gouri' nakki vachato,tumhi sarvanni sangitalay na!
Enjoying!


Iravati
Monday, March 10, 2003 - 2:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Just Take A Look.........

http://www.loksatta.com/daily/20030310/lokviv3.htm


Iravati
Monday, March 10, 2003 - 2:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Another one.........Take A Look....

http://www.esakal.com/static/sr_prasangik5.html

Smk
Monday, March 10, 2003 - 2:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[ravatIÊ dÜnhI links ba_la manaÁpUva-k Qanyavaad.

Bee
Tuesday, March 11, 2003 - 1:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks Irawati! mala widhya baL hyanche adhik aawaDale. Meghana Pethe took it as an opportunity to explain about her own writings. She didn's say much about GD.

ajoon kahi asel tar asheech det chal.. nice job!

Iravati
Tuesday, March 11, 2003 - 1:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ajun ek.......Smk, Bee tumachya pratisadabaddal dhanyavad........

http://maharashtratimes.indiatimes.com/cms.dll/html/uncomp/articleshow?artid=39685910

Bee
Tuesday, March 11, 2003 - 3:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Iravati -- khupach surekh warNaN kele aahe Mangala Athalekarannee. tantotant!!

Thx once again!

Hawa_hawai
Tuesday, March 11, 2003 - 10:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

bee hya weleschya saptahik sakal madhe ambika sarkarancha lekh aahe GDnwar. netwar saptahik sakal chya site war vachayla milel tula.
GD ek vyakti mhanun kasha hotya vagaire goshti lihilya aahet.

Bee
Tuesday, March 11, 2003 - 2:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ok HH. mi wachato to lekh. mahiti dilyabaddal aabhar.

Keya
Tuesday, March 11, 2003 - 2:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

HH,
Netwar current saptahik sakal nahiye. he lok current issue ka upload karat nahit kon jane?

Bee
Sunday, March 30, 2003 - 2:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mi aajach sapatahik sakaL'chya link la bheT dili paN GD'n baddalacha to lekh mala nahi gawasala. kuNala exactly sangata yeil ka ki kuThalya section madhye kinwa kuThalya ankat HH mhaNate aahe to lekh aala aahe?

Keya
Monday, March 31, 2003 - 3:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Bee, try 'Prasangik' link ...
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions