Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
नरहर कुरुंदकर

Hitguj » Language and Literature » साहित्यिक » नरहर कुरुंदकर « Previous Next »

Mvdeshmukh
Wednesday, June 25, 2003 - 6:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

narhr kuÉMdkr yaaMcao kahI ilaKaNa

Mvdeshmukh
Wednesday, June 25, 2003 - 7:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mahMmad gaJanaInao saÜmanaaqa fÜDlaaÊ hI maaihtI samaajaat iTkaNyaasaazI iXaxaNaËmaat [ithasaacaI garja nasato. AByaasaËmaat [ithasa Asalaa kaya Agar nasalaa kayaÊ Asalyaa p`kracaI maaihtI samaajaat iTktca Asato. karNa samaajaalaa sva¤¥tacyaa kahI prMpra Asatat. prMpra iXaxaNaËmaavar iTkt nasatat ikMvaa AvalaMbaUnahI nasatat. iXaxaNaËmaacaI garja prMprocyaa icaik%saosaazI Asato. mahMmad gaJanaInao saÜmanaaqa fÜDlaaÊ ho saaMgaNyaasaazI iXaxaNaËmaat [ithasaacyaa AByaasaacaI garja nasato. pNa gaJanaIhUna inaGaalaolaa mahMmad saÜmanaaqaa pya-Mt yaošpavatÜ saumaaro 300 maOla ihMdU rajavaTItUna caalt AalaaÊ trI %yaalaa kuNaI p`itkar kolaa naahI. saÜmanaaqa jyaa rajavaTIt hÜtaÊ tyaa gaujaratcyaa rajavaTIt saÜmanaaqa ho sarh_Ivarcao pihlao zaNao navhto. trIhI mahMmad gaJanaIlaa p`itkar Jaalaa naahI. saImaa AÜlaaMDUna Xa~U p`caMD fÜjaa Gao}na XaokDÜ maOla Aat caalat yaotÜÊ trIhI %yaalaa p`itkar hÜt naahIÊ štkI gaafIla va AMQaEaQd samaajarcanaa jaoqao Asato toqao saÜmanaaqa Asaurixat hÜtÜÊ kovhahI fuTtÜ. tÜ baarvyaa Xatkatca fuTtÜ Asao naahI. tÜca gaafIlapNaa rhIlaaÊ tr ivasaavyaa Xatkt raX~acao sava- maanaibaMdU farsaa p`tIkar na hÜta ]Qvast hÜ] Xaktat

Vinayak
Wednesday, June 25, 2003 - 7:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Cana² kuÉMdkraMnaI ‘EaImaana yaÜgaI’laa far Cana p`stavanaa ilaihlaolaI Aaho. %yaatlaa kahI Baaga jamalaa tr Taka.

Mvdeshmukh
Thursday, June 26, 2003 - 9:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

puZo........

tÜca gaafIlapNa rahIlaaÊ tr ivasaavyaa Xatkat raYT/acao sava- maanaibaMdU farsaa p`itkar na krta ]Qvast hÜ] XaktatÊ ho BaavaI naagarIkaMnaa saaMgaNyaasaazI [ithasaacaI garja Asato. [ithasaatIla Kra naayak rajaa nasatÜÊ [ithasaacaa naayak jaunaa samaaja AsatÜ. %yaa samaajaacyaa saMdBaa-t naayak inamaa-Na hÜtat. iXavaajaIcao maÜzopNa rajya inamaa-Na krNyaat nasatoÊ navyaa p`orNaa janmaalaa GaalaNyaat Asato. ho sava- samajaavaUna saaMgaNyaasaazI mhNajaoca prMpraMcaI icaik%saa krNyaasaazI AByaasaËmaat [ithasa Asaavaa laagatÜ. hI icaik%saa k$naca maagaasalaolao AMQaEaQd mana AaQauinak banaivata yaoto. [ithasa icaik%saa AsaÜÊ kI Qama-icaik%saa AsaÜÊ icaik%saa TaLUna maaNasaalaa AaQauinak krta yaot naahI.

³raYT/Iya eka%mata AaiNa [ithasaacaa AByaasaËma´

varIla prIcCod ‘jaagar’ (a gau$jaIMcyaa pustka maQauna Gaotlaa Aaho.


Mahaguru
Friday, June 27, 2003 - 5:42 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

http://www.org.chemie.tu-muenchen.de/people/mvdesh/Shivaji.htm

mv - maI pNa tumacyaaca Baagaatlaa ³gaavavaalaa´ Aaho


Mvdeshmukh
Friday, June 27, 2003 - 10:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mahaguru,
tumache ithe swagat.. Nanded chya BB var bheta aaapan tithe boluya...

kurundakaranche aajun jasta sahitya ithe takayachi majhi ichcha aahe..lavkarach takel.

Tanmay_1978
Saturday, June 28, 2003 - 3:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Are va Mandar tuze vachan pan gadhe aahe sahi ha aawadale mala.....Maze vadil pan Kurundkaranche shishya aahet te tar tula mahitich aasel.

Mvdeshmukh
Thursday, July 03, 2003 - 5:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

narhar kurundkar yanchyaa baddal thodese....


http://www.nandedcity.com/Society/Personalities/Kurundkar.aspTopics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators