Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

गाथा सप्तशति

Hitguj » Language and Literature » इतर साहित्य » गाथा सप्तशति « Previous Next »

Jaganbua
Thursday, January 21, 1999 - 10:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ma.NDaLee,

tumhaalaa gaathaa saptashati he naaw waachoon mee kaahee taree dhaarmik boltoy ase waaTale tar te soDoon dyaa. he pustak aaplyaa maharashtraatlyaa ekaa bhannaaT junyaa raajaa ne lihile aahe aaNi te chakka paikee kawitaa sa.ngrah asalyaa saarkhe aahe. tyaa raajaache naaw haal saatwaahan, aaNi to muLaat ku.mbhaaraachaa mulgaa hotaa te theT raajaa jhaalaa tyaamuLe tyaachee bhaashaa sa.nskrt nasoon prakrtach raahilee. te.nwhaa tyaalaa marathi kawitechaa aadya janak naahee taree aajaa paNajaa nakkeech mhaNaawe lagel. tyaatlee ek chhoTee jhalak mee khaalee deto aahe, arthaat anuwaadit rupaat. waachoon haa maraathmoLaa raajaa kitee romantic hotaa te kaLoon ye.eelach

Last night with scorn,
the lady gave the wanderer straw for his bed:
This morning she gathers it together,
weeping

kaay kasaa kaay aamchaa saatwaahan? aahe ki naahee premaL ? kityek widwaanaa.nchyaa mate jaagtik paataLee wareel aprateem prem kawitaa.nmadhye hichaa samaawesh hoto. kharokhar amrtaatehee paijaa ji.nke

Swati2
Friday, January 22, 1999 - 3:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaganbua,
interesting information!mala shalet shikatana satavahanche saptashati ase path kelyache aathavate pan pustak nakki kashabaddal aahe te mahit navate.saptashatichya anuwaadabaddal ajun mahiti sangal ka? tumhi dileli zalak vachun baki pustakabaddal kutuhal vatu lagale.
dhanyawaad.

Shonoo
Friday, January 22, 1999 - 5:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaganbua :

aattaa paryant he naav aikale hote paN
tyaa palikaDe kaahi parichay navata ya putskaachaa.

yaache maraaTHii madhye bhaashaa.ntar aahe ka ?
koNi lihile? ki tumhi mL prakrut madhech vachale
aahe? kharokhar saatashe ovya /kaDavii aahet kaa?

tumhii sadhyaa faar gaDbaDiit aahaat he
mahiit aahe. tariihii veLaat veL kaDHun ajun
thoDe lihave hi vina.nti

Asami
Friday, January 22, 1999 - 6:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Jaganbuva,

Saptashati fakkad ho ekadum !
Shakya asel tar ajunkahi post kara please !
He pustak kuthe milel te kalu shakel ka ?
I mean anuvaad, original kahihi chalex.

Ani fontoochya "Satya" cha thav thiakana sangitalya baddal dhanyawaad !

Jaganbua
Sunday, January 24, 1999 - 8:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

are dost lok,

jaraa yaa weLee maaf karaa. hee ek majhyaa pakkee Dokyaat basalelee mhaNoon ithe dilee. itar deNyaa saaThee malaa bhaarataa toon pustak aaNale paahije. paN 15 March parya.nt te suddhaa yetach aahe, te.nwhaa thoDee kaL kaaDhaa.

baraay

Varada
Sunday, April 02, 2000 - 3:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaatha saptashati he maraThi/maharashTri til pahile upalabdh saahitya aahe. paN haal tyacha lekhak nasun sampadak hota. tyane ya gaatha tyachya rajyatalya lokankadun ek ek suvarNmudra deun vikat ghetalya. Khudda tya pustakaatach tashi gaatha aahe. to kumbharacha mulagaahi nawhata. to saatvahan rajvamshatala hota.aani tya kaalatil bahutek sarva shilalekh prakrut madhech aahet. kaaran ti tya veLi samaajat sarva staraat vaaparali jaaNaari bhasha hoti (1st century AD).
aaNakhi ek gaatha:
The young lady has old wine in her house, her husband is old, there are vagabonds/taporis in the village and the spring has arrived. ashaa sthiteet tine swairiNee whayache naahi tar kaay maraayache?

Asami
Monday, April 03, 2000 - 2:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Varada Tula kuthe milale he Saptashati ?
Kuthe vikat miltay ka ?

Varada
Wednesday, April 05, 2000 - 8:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Asami,
malaa vaTate ki he pustak aataa out of print aahe. Mee archaeology yaa field shi sambandhit asalyaane malaa librarytoon avilable hote.
AaNi pustak khoopach jaad asalyaane xerox kaadhaNe jaraa avaghaDach aahe.
Anyway I want a copy for myself so am going to enquire about it again. If i do get it shall I reserve one copy for u too?

Asami
Wednesday, April 05, 2000 - 1:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

and if manage to reserve it please me drop me a line at
bipinkc@yahoo.com. ThanX again

Mahesh (Mahesh)
Friday, March 30, 2001 - 10:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

varada : Punyat kuthe milu shakel hi gatha ? karan ya adhi mi ya baddalache lekh vachale ahet teva pasun mala purn gatha vachanyachi utsukata ahe.

Thepunekar (Thepunekar)
Friday, October 19, 2001 - 11:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

janaho, hya gatha saptashati cha ullekh "raja shiwachhatrapati" madhe aalyache aThawate. tyat ek kawita aahe, "sacch^ bhaN godawari..." asa kahisa ullekh aahe. aso. koni ajun kahi kawita uddhrut karu shakale tar uttam hoil.

Maitreyi (Maitreyi)
Wednesday, January 02, 2002 - 6:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho posting [qao iktpt sayaui>k hÜ[la Asaa p`Xna malaa pDlaaya Kra pNa var eka posting maQyao rajaa haL caa ]llaoK Aalaa Aaho %yaacyaaXaI saMbaMQaIt hI Aa#yaaiyaka ekda malaa vaacatanaa AaZL\laI mhaNaUna post krIt Aaho
gauNaaZ\yaacaI Aa#yaaiyaka......
[.sa.pUvaI- AMdajao 300 vaYao- saatvaahna rajaa haL yaacyaa drbaarat gauNaaZ\ya ha pMiDt mhNaUna hÜta ³bahuQaa pOzNaasa´. rajaa haL ha AiXaixat Asalyaanao raNaI naohmaI %yaacaa ]phasa krI. ekd rajaanao pMiDt gauNaaZ\yalaa ivacaarlaoÊ ‘malaa sauivaV hÜNyaasaazI iktI kaL iXakavao laagaolaƒ gauNaaZ\ya mhaNaalaa ‘maI tumhalaa dÜna vaYaa-t pMiDt krIna ²’ toMvha ek tÉNa pMiDt jaÜ saMQaIca XaÜQat hÜt tÜ mhNaalaaÊ ‘maI tr to tInaca maihnyaat kÉna daKvaona.’ gauNaaZ\ya ]<arlaaʑ Asao Asaola tr maI dovaaMcaI BaaYaa saMsËutcaa kayamacaa %yaaga krIna’.
Jaalao. nava#yaa pMiDtanao rajaa haL\laa KrÜKirca tIna maihnyaat pMiDt kolao mhNajao raNaInao tsao maanya kolao. gauNaaZ\yaanao baÜlalyaap`maaNao saMsËutcaa %yaaga kolaa va tÜ dixaNaolaa jaMgalaat inaGaUna gaolaa. itqao %yaanao ipXaacca laÜkaMcaI ‘pOXaacaI’ BaaYaa Aa%masaat kolaI. %yaa laÜkaMkDUnaca %yaalaa ‘baD\D\kha’ yaa kqaa imaLalyaa. ekat ek gauMflaolyaa yaa kqaa AitXaya gaUZÊQaITʜuVMgamaÊ]%kMzavaQa-k AXaa hÜ%yaa.
yaa kqaaMcaa ‘baD\D\kha’ ha ga`Mqa isaQd kÉna Anaok vaYaanaI gauNaaZ\ya rajaa haL\kdo prt Aalaa va %yaanao ho vaa=\maya AvalaÜkna krNyaacaI ivanaMtI kolaI. pNa ‘pOXacaI’ BaaYaa ih %yaavaoLI ‘AsaMsËut’ ³Xabdaqaa-nao´ Asalyaanao navapMiDt rajaanao gauNaaZ\yaacao na eokt %yaacaa Apmaana kolaa va %yaalaa hklaUna laavalao. Apmaainat Ana duÁKI gauNaaQya prt jaMgalaat Aalaa AaNaI ek­­ ek kqaa vaacaUna Aignasamap-Na krNyaasa sauÉvaat kolaI. p`caMD saMga`h Asalyaanao maihnaÜmaihnao ha ya& caalaU hÜta. %yaa œudyaspXaI- kqaaMnaI maM~maugQa JaalaolaI JaaDoÊpXaUÊp@XaIÊpaKro AÙapaNyaaivanaa XauYk hÜt jaat ma`u%yaUlaa saamaÜrI gaolaI.
[kDo rajaalaa kuzlyaaXyaa Aajaaracyaa ]pcaaracyaa inaimatanao rajavaOVanao maaMsa KaNyaasa saaMigatlao. pNa sava- p`aNyaaMcao maaMsa XauYk imaLU laagalao. caÝkXaI kolyaavar parQyaaMnaI saaMigatlaoÊ ‘kuNaItrI ek pMiDt ArNyaat kahItrI vaacatÜ va jaaLUna TktÜ. to eoktanaa thanaBaUk ivasarlyaanao sava- ArNyaa Asao XauYk hÜtoya.’ ho eokUna rajaa haL ha kaya p`kar Aaho ho baGaNyaasaazI ArNyaat Aalaa tr gauNaaZ\ya ya& krtÜya. rajaanao xamaa maaigatlaI va ya& qaaMbaivaNyaacaI ivanaMtI koila.
gauNaaZ\yaanao ya& qaaMbaivalaa va p`aNa%yaaga kolaa. yaa ya&atUna f> ek CÜTasaa AMXa iXallak rhIlaa. puZo kaiXmarI pMiDt saÜmadovaanao ‘pOXaacaI’ BaaYaotUna ha ga`Mqa saMsËutat AaNalaa. AXyaa rItInao ‘baD\D\kha’cao ba`uhkqaot ÉpaMtr Jaalao. kalaaMtranao yaatUnaca ‘kqaasair%saagar’ caa janma Jaalaa.


Bee
Friday, October 06, 2006 - 5:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

आई गं.. मैत्रेयि कथा वाचून खूप वाईट वाटले की असेही इतिहासात घडले आहे.

असामी, शोनू, जगनबुवा, वरदा, महेश, दीपुणेकर -- मी हा बीबी पहिल्यांदाच वाचला. लिंक दिल्याबद्दल असामीचे शतशः आभार. तुमच्यापैकी जर कुणाला "गाथा सप्थशति" वाचायला मिळाली असेल तर मला ती कशी प्राप्त होऊ शकेल ही माहिती देता आली तर ही कथा वाचण्याची अपार ईच्छा पुर्ण होईल.


Bee
Friday, October 06, 2006 - 8:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

आणि जर कुणाला गाथा वाचण्याचा खूपच मोह झाला तर डेविड रेचा ईंग्रजी अनुवाद वाचा. मला खूप भावला नाही. पण एक कल्पना केली की जर ह्याच ओळी प्राकृत मध्ये असतील तर त्या किती शृंगारीक असतील.. मग त्यांच्यापुढे मेघना पेठे सारख्या आजच्या लेखिका एकदम फ़िक्या फ़िक्या वाटतील.Shonoo
Tuesday, February 20, 2007 - 6:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मारुती चितमपल्ली यांचं रातवा नावाचं पुस्तक वाचत आहे सध्या त्यात गाथा सप्तशतीचे काही उल्लेख आहेत.

वडाच्या झाडाबद्दलच्या लेखात त्यांनी म्हटलंय:

पशुपक्ष्यांना पाखरमाया देणारा वटवृक्ष प्रेमिकांवरही पाखरमायेचा वर्षाव करत असल्याचे उल्लेख हाल सातवाहनाच्या गाथा सप्तशतीत मोठ्या मार्मिकपणे आले आहेत. प्राचीन काळात वडाची झाडं गावाच्या शिवेवर लावीत असत. त्यामुळे प्रेमिकांना साहजिकच तिथे एकांत मिळे. शिवेवरील वडाचं झाड केवळ पक्ष्यांनाच प्रिय नसून ते प्रेमीजनांनाही अतिशय प्रिय आहे.

शिवेवरील पुरातन वड उन्मळून पडल्यामुळं स्वैरिणी दु:खित झाल्या. " आपल्या निवासानं सुजन देशाला अलंकृत करतात, त्यांनी त्यागलेला देश उदासवाणा दिसतो. आमच्या गावचा अलंकार असलेला शिवेवरचा मोठा वड उन्मळून पडल्यामुळं आता गाव कसं सौंदर्य विहीन दिसत आहे."


Bee
Tuesday, March 06, 2007 - 4:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

शोनू ही नविन पोष्ट वाचली नव्हती मी. संदर्भ म्हणून उपयोगी पडेल.

मुळात गाथा सप्तशतीचे मराठी किंवा प्राकृत पुस्तक होते का.. आता आहे का?

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions