Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through May 21, 2001

Hitguj » Language and Literature » पद्य » कुसुमाग्रज » Archive through May 21, 2001 « Previous Next »

Sagar29in (Sagar29in)
Thursday, February 08, 2001 - 3:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

neela,

thanks a lot!

Chandrabm (Chandrabm)
Saturday, February 17, 2001 - 4:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Tatysahebanshi bolanyachi sandhi mala milali hoti.mee evhada down-to-earth manus pahilela nahi.
Hi ghya tyanchi ajun ek kavita. I think I have missed a para or two if you have it please post it.
must for anyone who falls in love and dont know where to begin .


Pauro Jaalao sauya- caMd,,/
Pauro Jaalaa vaara
Pauro Jaalao nadI naalao
Pauro Jaalaa tara

SaovaaLlaolao Sabd AaiNa
yamak CMd krtIla
DaMbarI saDkovartI EaavaNa
[Md/qanau baaMiqala kaya

]nhaLyaatlyaa ZgaasaarKa
hvaot rahSaIla ifrt
fartr baara mahInao
maulagaI basaola Jaurt
naMtr tulaa lagaIna ica{I AalyaaiSavaaya raihla kaya

jaaLasaarKa najarot najar
baaMqauna rha
maaorasaarKa CatI kaZuna
]Baa rha
saaMga itlaa tuJyaa imazIt svaga- Aaho saara

P/aoma kr iBallaasaarKM
baaNaavartI KaocalaolaM
maatImaqyao ]gavauna sauqda
AaBaaLapya-Mt paohaocalaolaM

P/aoma mhNajao jaMgalaasaarKM jaLt rahNaM
P/aoma mhNajao vaNavyaasaarKM jaaLt jaaNa

SabdaMcyaa yaa qau@yaat ADku nakaosa
bau$jaa vartI JaoMDyaasaarKa fDku nakaosa

]qaLuna do tufana sagaLM
kaLjaamaqyao saacalaolaM
p/oma kr iBallaasaarKM
baaNaavartI KaocalaolaM


Vinya (Vinya)
Monday, February 19, 2001 - 9:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mastch re! thanks.

Swanand (Swanand)
Monday, February 19, 2001 - 4:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yes.. khalasach re ...

Mihir (Mihir)
Monday, February 19, 2001 - 11:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kuna jawal "Columbus che garvgeet" hi kavita aahe ka?

Varada (Varada)
Wednesday, February 21, 2001 - 1:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

KOLAMBASACHE GARVAGEET

hajaar jiwhaa tuzyaa garju de pratidhwanine tyaa
samudraa DaLamaLu de taare !
viraaT vaadaL helakaawu de parwat paaNyaache
DhaLu de dishaakon saare!

taamrasuraa praashooni maatu de daitya nabhaamadhale
daDu dya pataLee savitaa!
aaNi tayaanchi hee adhiraaNee dubhang dharaNeelaa
karaayaa paajaLu de palitaa!

kee swargaatun kosaLalelaa sooD - samaadhaan
miLaaya pramatta saitaan
jamawuni meLaa vetaaLaanchaa ya daryaavaratee
karee he taanDav thaimaan!

padachyutaa tav bheeshaN nartan asech chaaloo de
phuTu de nabha maathyaawaratee
aaNi tuTu de akhaND ulkaa varShaavat agnee
naavikaa naa kuThalee bheetee!

sahakaryanno, kaa hee khantee janma khalashanchaa
zunjaNyaa akhaND sangraam
nakshatraapari aseem neelaamadhe sancharaave
dishaanche aamhaalaa dhaam!

kaay saagaree taaru loTale parataayaa maage
ase kaa haa apulaa baaNa
tyaahun gheu jaLee samaadhee sukhe, kashaasaathee
japaave paraabhoot praaNaa! ...

kotyavadhee jagataat jivaanoo jagatee an maratee
jashee tee gavataachee paatee,
naavik aamhi parantu firato saat nabhaankhaalee
nirmito nav kshitije pudhatee!

maarg aamuchaa rodhoo na shakatee naa dhan, naa daara
gharaachee vaa vitabhar kaaraa
maanavateche nishaaN miravoo mahaasaagaraat
jinkunee khaND khaND saaraa!

chalaa ubhaaraa shubhra shiDe tee garvaane varatee
kathaa yaa kuLyaa saagaraalaa
"anant amuchee dhyeyaasaktee anant an aashaa
kinaaraa tulaa paamaraalaa!"

Vinya (Vinya)
Wednesday, February 21, 2001 - 2:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kusumagrajnachya vishakha madhalya kavitancha sangrah ithe sapdel. marathi madhe.

http://www.gis.net/~vinaya/

Asami (Asami)
Wednesday, February 21, 2001 - 5:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Varadabai aaj baryach divsaani aagman aapale ?

Mihir (Mihir)
Friday, February 23, 2001 - 8:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Varada,
Dhanyawad...

-Mihir.

Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Friday, March 09, 2001 - 6:53 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mastk zovauna gaolaIsa jaovhaÊ
Agaitk maaJyaa payaaMvartI
yaa payaaMnaa Admya [cCaÊ
AÜz vhayacaI JaalaI hÜtI


Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Sunday, March 11, 2001 - 3:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


yaoNaM jaaNaM

Aalyaa Aalyaa mhNatosa Aata
punha kQaI jaaNaar naahI
jaata jaata mhNatosa Aata
punha kQaI yaoNaar naahI

yaoNaM jaaNaM kuNaasa za]k
GaDola ksaM
vaaáyaavartI trMgaNaarI
saarIca ipsaM

nasataMhI Barpur Asatosa
yaovaZM tulaa kLNaar naahI.


Asmadik (Asmadik)
Friday, March 23, 2001 - 8:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kavita premino,

http://www.kusumaavali.org/ hya site la bhet dya. Kusumagrajanchya kavitancha anand luta. Aapan ya kavita ithe post karun data duplication karata ahat.
--- Asmadik

Rshubha (Rshubha)
Friday, March 23, 2001 - 10:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

thanks, kharach chhan site ahe.

Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Monday, March 26, 2001 - 8:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

QanyavaadÊ site Cana idsaityaoÊ vaacat Aaho...

Chandrabm (Chandrabm)
Wednesday, April 04, 2001 - 9:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Konakade Kusumagrajanchi 'Jamav' hi kavita ahe ka?? tyatil shabd far effective hote.
asalyas Please post karavi.

Varada (Varada)
Friday, May 18, 2001 - 5:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaÜgaINa

malaa hvaI Aaho naaistkta
pNa sahsr vaYao-
manaalaa imazI GaalaUna basalaolaI
hI Aaistkta hÜt naahI dUr
maaJyaapasaUna.
rMgamaMcaavarIla idvyaaMcyaa PrkaXat
vyaaQaacyaa naxa~asaarKI
ivaivaQa rMgaaMt ]malaNaarI
saurola pdnyaasa krIt maaJyaa AMtÁkrNaat p`vaoXa krNaarI
tI maÜhk naR%yaaMganaa
]BaI Aaho maaJyaa maMidracyaa daraXaI.
pNa malaIna vas%ro pirQaana k$na
gahna kLÜKt gaurfTlaolaI
ektarIvar ekca ek gaIt gaaNaarI
hI ]dasaI imatBaaYaI jaÜgaINa
maana TokUna drvaajyaacyaa stMBaavartI
basalaI Aaho vaaT ADvaUna
PrvaoXaacyaa payarIvar.


Asami (Asami)
Monday, May 21, 2001 - 1:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Neet varada....hey, avadichya kamabarobar tu sutat chalali ahes asa distay.
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators