Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
केशवसुत

Hitguj » Language and Literature » पद्य » केशवसुत « Previous Next »

Shireesh_Mp (Shireesh_Mp)
Friday, August 03, 2001 - 7:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mitraho.....
Shir Keshav Sutanchya kahi kavita asatil tar tya mala pathvavyat.
shireesh_mp@mantrafreenet.com

Shireesh_Mp (Shireesh_Mp)
Tuesday, August 21, 2001 - 5:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mitraho]

Mi type karayala surwat keli aahe. prayatna karoon somwari me keshav sutanchya kahi kavita net war sodin. awashya wachavyat.

aapnankadoon vachnyachi apeksha aahe
aapla
shireesh

Vinya (Vinya)
Wednesday, August 22, 2001 - 12:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

avashya vachu. tumhi patkan lihavtyat.

Manatlya_Unhat (Manatlya_Unhat)
Sunday, August 26, 2001 - 11:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mauit-BaMjana

mauit- ÔÜDaÊ Qaavaa ! Qaavaa ÔÜDa mauit-
AatIla saMpi<a Ôst kra
!
vyaqa- naako GaasaunaIyaa kaya laBya?
DÜMgaircao AamhI d\vaaD AaDdaMD
Aamhalaa to caaD saMp<aIcaI
!
kÜDo Gaalauinayaa basaila kšdaXaINa
}kilalyaavaINa Ka[la tI
!
itcyaa KLImaQyao naahI Aamha jaaNao
m*Nauina krNao KTaTÜp
mauit- ÔÜDuinayaa do}M jaÜDunaIyaa
prI ivakunaIyaa TakuM na %yaa
!
ivakuina TiktI toica hramaKÜr
toica Kro caÜr AamhI navhÜM


...
.. koXavasaut
.

Rajanishj
Tuesday, October 19, 2004 - 11:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ZAPURZA KAVITA KUNAKADE AAHE KA

Surthorat
Friday, February 18, 2005 - 10:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

satarIcao baaola

kaLaoKacaI rjanaI haotI
)dyaI Barlyaa hao%yaa KMtI
AMQaaratica gaZlao saaro
laxya na laxyaI varcao taro
ivamanaskpNao svapdo ]cailat
rs%yaatunaI maI haotao ihMDt
eka iKDkItuina saUr tda
pDlao idD da idD da idD da

jaD )dyaI jaga jaD ho yaacaa
p`%yaya haota p`gaTt saacaa
jaD to KaoTo ho maa~ ksao
to nakLo maja jaDlaoca ipsao
kaya kravao kaozo jaavao
naumajao majalaa kI ivaYa Kavao
maga maja kOsao $catIla vada
QvanaI ho idD da idD da idD da

saaosaaT\yaacao vaadL yaoto
tir to tovha maja maanavato
BaUto BaaovatI jair AarDtI
tir tI Kicatica maja AavaDtI
karNa Aaitla ivaYaNNa vaRi<a
baa( BaOrvaI Qairto p`Iit
sahja ksao itja krNaar ifda
rva to idD da idD da idD da

eokunaI to maja jaao %vaoYa caZo
%yaasarXaI %yaa gavaaxaakDo
maUz vaLunaI maI hat ihsaiklaa
puTpuTlaaohI ApXabdalaa
mhTlao “AaTp AaTp maUKa-
satar faoDuina TaksaI na ka
ipripr ksalaI KuXaalacaMda
kirsaI idD da idD da idD da”

sarlaao puZta caar pavalao
tao maja na kLo kaya jahalao
$YT jarI maI satarIvarI
gatI mama vaLlaI tir maaGaarI
QvainajaalaI %yaa jaNaU gauMtlaao
Asaa svavaXata ivasa$ina basalaao
eka AaoTyaavarI isqar tda
eokt idD da idD da idD da

toqa kaopro AMkI Tokuina
kraMjalaIlaa mastk do]naI
basalaao [tu@yaamaajaI k$Naa
rsapUNa- gatI maaJyaa EavaNaa
AakRYT krI )dya inavaalao
tnmaya Jaalao d`valao Aalao
laaocanaatunaI taoya ikitkda
eokt Asata idD da idD da idD da

sknQaI maaJyaa hat zovaunaI
AaXvaasaI maja gamalao kaoNaI
mhNao “ Kod ka [tuka kirsaI
ijavaasa ka baa Asaa ~asasaI
QaIr QarI ro QaIra paoTI
AsatI maaozI fLo gaaomaTI
eok manaIcyaa hirtIla gada
Qvaina ho idD da idD da idD da

AaXaap`ork inaGaU laagalao
saUr tQaI maI DaoLo puiXalao
vartI maga maI najar ifrivalaI
naxa~o tao AgaNaIt idsalaI
Aist%vaacaI %yaaMcyaa navhtI
ha vaoLvarI dadca maja tI
“tma Alp Vuit bahu” yaa Xabda
vadtI rva to idD da idD da idD da

vaaVatuina %yaa inaGatI naMtr
]da<atocao paoYak sausvar
tao maja gamalao ivaBauit maaJaI
sfurt psarlaI ivaXvaamaajaI
id@kalaasaih AtIt Jaalaao
]gamaI ivalayaI Anant ]rlaao
ivasa$ina gaolaao AiKla Baoda
eokt Asata idD da idD da idD da

p`omarsaacao maQaur baaola to
vaaV laagata baaolaayaato
Baulalaao doKuina saklaih saundr
sauraMganaa tao naacatI BaUvar
svaga- Qarolaa caumbaayaalaa
KalaI lavalaa majalaa gamalaa
AXaa ivatirtI A%yaanaMda
Qvaina to idD da idD da idD da

Xaant vaajalaI gatI XaovaTI
Xaant Qair~I Xaant inaXaa tI
Xaantca vaaro Xaantca taro
Xaantca hdyaI Jaalao saaro
Asaa sauKo maI sadnaa Aalaao
baaola baaolalaao prI ikitkda
svaPnaI idD da idD da idD da


Vaibhavmalse
Wednesday, September 21, 2005 - 10:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

koXavasaut yaaMcao maUL naava kaya Aaho Æ

Vinaydesai
Wednesday, September 21, 2005 - 3:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

%yaaMcao maUL naava ÌYNaajaI koXava damalao Aaho...Bee
Friday, March 17, 2006 - 9:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ही कविता कुणी पूर्ण करणार का?

झपूर्झा


हर्षखेद ते मावळले
हास्य निमाले अश्रू पळाले
कंटकशल्ये बोथटली
मखमालीची लव वठली
काय म्हणावे या स्थितीला
झपूर्झा गडे झपूर्झा


Gajanandesai
Monday, June 26, 2006 - 6:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

               आम्ही कोण?

आम्ही कोण म्हणूनि काय पुससी? आम्ही असू लाडके-
       देवाचे दिधले असे जग तये आम्हांस खेळावया;
       विश्वी या प्रतिभाबले विचरतो चोहीकडे लीलया,
दिक्कालांतुनि आरपार अमुची दृष्टी पहाया शके

सारेही बडिवार येथिल पहा! आम्हांपुढे ते फिके;

       पाणिस्पर्शच आमुचा शकतसे वस्तूंप्रती द्यावया -
       सौंदर्यातिशया, अशी वसतसे जादू करांमाजि या;
फोले पाखडिता तुम्ही, निवडितो ते सत्त्व आम्ही निके!

शून्यामाजि वसाहती वसविल्या कोणी सुरांच्या बरे?

       पृथ्वीला सुरलोक साम्य झटती आणावया कोण ते?
       ते आम्हीच, सुधा कृतींमधुनिया ज्यांच्या सदा पाझरे;
ते आम्हीच शरण्य, मंगल तुम्हां ज्यांपासुनी लाभते!

आम्हांला वगळा - गतप्रभ झणी होतील तारांगणे;
आम्हांला वगळा - विकेल कवडीमोलावरी हे जिणे!

[समग्र केशवसुत]


Subhash_1
Thursday, March 06, 2008 - 12:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'Goshti Gharakadil me Vadata Gadya Re Zale Pahaa Kitik he Viparit Sare
Aahe Gharasachi Aase Gamate Manaas Hyaa SakaL Vastu Yethil Ugich Bhaas,.....

konala purna mahit aslyas pl ithe dya.

Gajendra_suryavanshi
Wednesday, July 29, 2009 - 6:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mala tutar hi kavita havi aahe koni deu shakel ka?
Mala Lokmaany TiLakanchi Nirdhar hi kavita sudhaa koni deu shakel ka.Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators