Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
पुरुषोत्तम पाटील ...

Hitguj » Language and Literature » पद्य » पुरुषोत्तम पाटील « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through May 22, 200235 05-22-02  7:34 pm
Archive through July 15, 200335 07-15-03  1:57 pm

Paragkan
Tuesday, July 15, 2003 - 4:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baaaasss..... vaachawat naahi re !!!!!

Saurabh
Thursday, July 17, 2003 - 2:43 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


kotkIcaoM }r

kotkIcaoM }r....
sauvaasalao rMga
CaMidYT caalaIMt
DhuLlaoM AMga

AÜMzaXaI qaoMbalaa
caMd`acaa ]d\gaar
hatGaaš Jaalaa
madalasa vaar

svaPnaaXaIM maÜhUna
ivaJalaI kuMvaar
kajaLacao DÜLo
haMsatI duQaar²


Saurabh
Thursday, July 17, 2003 - 2:46 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


hataMmaQyaoM jaDlaa hat

hataMmaQyao jaDlaa hat
rat ]XaaXaIM rDto Aaho
kaL taNalaa jair taáyaaMnaIM
jaKmaI xaNa tÜ sfuMdt raho

p`kaXa imaMQaaÊ caMd` GaatkI
AmaRtasahI naaT laagalaI
AÜMjaLIMtlyaa p`itibaMbaalaa
AaMsavaaMt (a BaÜMvaL AalaI...


Kshipra
Thursday, July 17, 2003 - 8:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaah..!!! saurabh mast..

'theMbalaa' haa shabda kiti surekha vaaparalaa ahe...

Saurabh
Friday, July 18, 2003 - 2:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kshipra, kharay!


kÜMvaL\yaa maMijaáyaa

kÜMvaL\yaa maMijaáyaa
DÜlatIÊ DÜlaUM do
AMijarI saaDIlaa
sauvaasa JaolaUM do

vaoMQaL\yaa vaaáyaalaa
fokUM do pdr
inarIlaa roKUM do
rÜKlaI najar

Apap pa}la
pDUM do jaÜDUna
kXaalaa maÜjaavaI
jaÜDvyaacaI KUNa

kÜMvaL\yaa maMijaáyaa
JaulatIÊ JaulaUM do
AMijarI saaDIlaa
caaMdNaoM maagaUM do²


Paragkan
Monday, December 15, 2003 - 9:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hak

tuJao AaLÜKo ipLÜKo
svasqa caÜLIlaa ]KaNao
gaaz sauTta sauTonaa
³hat iktI ho XahaNao²´

]savalaI naIja jarI
zova svaPnaaMcaa gaM Qaak
barLola rat punha
tuJyaa ]ratlaI hak²


Paragkan
Monday, December 15, 2003 - 9:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maujara

tuJao tovhacao to
QaiTMgaNa Xvaasa ...

AiNa

Aata qaklaolyaa
inaÁXvaasaaMcaa maujara²

pNa rajaa||
drbaar saMplaaya kuzM AjaUna
dÜGaaMcaa ...
paLIpaLInao AaBaaLcaaMdNyaaMcaa
najaraNaa pahNyaacaa²


Paragkan
Monday, December 15, 2003 - 9:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AnauraQaa

jayadovaacao gaItgaÜivaMd gaÜMdlaosa
jaovha maaJyaa dohacyaa vaLNaavaLNaavar
tuJyaa Aasa> Aat- DÜL\yaaMtUnaÊ
tovha
roXamaI rÜmaaMcaaMcaI baagaXaahI
%vacaocyaa rMQa`arMQa`atUna ]%savat hÜtI.

naMtr
maaJyaahI imaTlyaa najarot -
ek kailaMdIkllaÜLÊ
fonatuáyaaMcaI XauBa` tIT imarvaNaaáyaa
spXaa-tur laaTa
ÌYNasauKalaa dRYT laagaU nayao mhNaUna ...

hI gaÜivaMdgaaNaI
jaovha AMgap`%yaMgaatUna iJaNaiJaNatat naa
tovha
kuMjavanaatlyaa vaolaIMp`maaNaoca
AapNaalaahI ABaya Asato
%yaacyaa baasarIcyaa sauraMtIla
AnavaT ragaaMcaoÊ
jyaavar trMgat Asatat
]ratlyaa Aaidma Anaavar ]maI-
ptnaatlao paiva~\ya maMjauLvaIt.

ho maaJao pittpavana saÝBaagya
AaBaaLrMgaavar gaulaala AÜMjaLUna
AnauraQaa Jaalao Aaho.


Mvrushali
Monday, December 15, 2003 - 9:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

CanaÊ " ho maaJao pittpavana.... " KUpca laÜBasa klpnaa Aaho..Qanyavaad PK..Cana kivata pÜsT kolaIsa

Paragkan
Tuesday, December 16, 2003 - 10:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Jaulavaa

ijanyaacaI ekok KTnaT payarI ]trtanaa
XaalaIna layamaugQa ]nnatgaÝrva
Aaplyaaca najaronao dRYTavat
tI AQaÜmauK.
eka Asvasqa tRPtIt payaaMtlyaa tÜrD\yaaMcaI
Apap GausarGauTmaL.

Aata XaovaTcyaa payarIva$na
AMgaNaat pa}la zovaayacao.
itnao kajaLpUva-k paihlao -
tI AalaI tovha
itcyaa svaagatasaazI
%yaanao Aaplyaa ica~kar hataMnaI
kaZlaolyaa rMgaavaLIt
panaafulaaMbarÜbar
ek kuyarIcaohI ica~ hÜto ...
ijanaa caZtanaa
ho Aaplyaa laxaat ksao Aalao naahI
yaacao AaXcaya- krIt
tI kaL\yaaBaÜr DÜL\yaaMtUna
ismatstbQa.

Aata fulaacyaa pavalaaMnaI
AMgaNapar hÜtanaa
itcyaa manaat
ek maÜhÜrsaugaMQaI saLsaL ihrvaa
Aama`palaI Jaulavaa.


Paragkan
Tuesday, December 16, 2003 - 11:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI ek vaogaLI kivata

rIt

Artuna prtuna
%yaaca gaÜYTI
saarvalao trI
]rtat ]YTI

%yaavar Bartat
jaMgama pÜTo
³Baukolyaa navala
]gaaca vaaTo´


Ksha
Wednesday, December 17, 2003 - 4:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sauroKca Aahot ro praga yaa kivata .. @laasaca !!

Ja_wadekar
Saturday, December 20, 2003 - 3:43 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pragaÊ kuzlaa kivata saMga`h Aaho roÆ malaa hvaaya

Paragkan
Saturday, December 20, 2003 - 6:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

" pirdana "

‘tL\yaatlyaa saÝlyaa ³1978´ AaiNa %yaanaMtr tbbala 20 vaYaa-MnaI 1998 maQyao ha ’pirdana‘. %yaanaMtr kahI p`kaiXat Jaalao Asalyaasa maahIt naahI.


Paragkan
Tuesday, December 23, 2003 - 4:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aro ha maaNaUsa AXa@ya Xabd vaaprtÜ ro.... AaNaKI ek ]dahrNa

baMidvaasa

tulaa p~ ilaihtanaa
maaJao manamaaKlao XabdhI
Aaplyaa rMgaKuNaa
naahI ]maTvaU Xaklao purtopNaI.

tuJyaaXaI dÜna Xabd baÜlatanaahI
DLmaLt ADKLlaÜ maI.

pNa samaÜrasamaÜr basalaÜ Asatanaa
tuJyaa cauMbak najarot
kXaI AÜZlaI gaolaI maaJaI Aat- najarÊ
iktI KÜlavar XaÜYaUna Gaotlaosa malaa
sava-cyaa sava-Ê inaÁXaoYa²
ivarGaLt gaolaÜ maI
tuJyaa AMgaÜpaMgaatUna
kNaakNaat Ba$na
BarlaopNaI BaaravaUna
tuJyaa inatL %vacaocyaa
rÜmaaMcaaMtUna ]malaUna...

AaiNa tuJaa
AQa-sfuT gaulaabaacyaa kLIsaarKa
kÜmala AQarÜYz
Ésalaolyaa baaLacyaa AÜzap`maaNao
ikMicat qarqart vaLvaUnaÊ
tuJao kmaLDÜLo
tU imaTUna Gaotlaosa.

qaÜD\yaa vaoLanao
tuJyaa palavapapNyaa ]GaDUna
tU paihlaosa malaa -
pNa idsalaÜca naahI maI
samaÜr tulaa²

tulaa eokU Aalao
tuJyaa )dyaat
ivarGaLUna ivasaavalaolyaa maaJao
maMdmaQaur hasaU...
AaiNa lagabagaInao
tuJyaa kMcaukItlaa
AÜsaMDNaara ]Baar
dÜnhI hataMcyaa svaistkat
Ga+ dabaUna QarlaasaÊ
tTbaMdI tÜDUna Aatlaa maI
baahor pLUna jaa} nayao mhNaUna²

ha ÌYNacatur baMidvaasa
raQaonao GaDvalaolaa
maaJyaahI vaaT\yaalaa idlaasaÊ ho ivajaiyanaI²
praBaUt maI ³ kI tU´Æ


Ashishchaskar
Tuesday, December 23, 2003 - 5:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

PKyaa..

ra^ya ikNaIkraMbaabat pu. la. mhNaalao hÜto kI ‘ yaa maaNasaanao Ajauna ka naahI ilaihlao Ê Asaa p`Xna pDavaaÊ hoca %yaacyaa yaXasvaItocao pirmaaNa Asaavao’

maaJyaamato paTlaaMnaasauwa ho tMtÜtMt laagaU pDto. 2 kivata saMga`haMvar thana Baagat naahI .
:-)

Saurabh
Wednesday, January 14, 2004 - 3:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

@yaa baat hO PK . maI pNa doXaat gaolaÜ hÜtÜ Aa<aaca toMvha Gao}na AalaÜ pirdana.

saaya

AQaaXaacao AÜz tuJao
maaJyaa ]paXaIcyaa gaalaI
gaalaavarcyaa KLIt
AÜlaI ]nho saaya JaalaI²

... AaiNa saayaIcaoca Jaalao
AMga AMga ho AKor
kXaI ]$ punha punha
ivaGa-LUna gaolyaavarÆ


Kshipra
Wednesday, January 14, 2004 - 9:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saÝrBaÊ

kXaI ]É punha punha
ivarGaLUna gaolyaavarÆ

mastca..²²


Giriraj
Sunday, June 06, 2004 - 7:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

var RH nao ilaihlao Aaho %yaat qaÜDI sauQaarNaa ikMvaa Bar ....

PP ho SSVPS ka^laojalaa p`aQyaapk hÜto..
saQyaa to QauL\yaat rahtat... AgadI maaJyaa Garacyaa javaL... maagacyaa QauLo BaoTInt %yaaMnaa kahI BaoTNyaacaa yaÜga Aalaa naahI... baGaUyaa yaavaoLosa ....


Saurabh
Monday, June 07, 2004 - 4:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

igarI nao AazvaNa kÉna idlaI Aaho mhNaUna punha ekda..

gaaMQaar

jaLBarlaI Gaagar
%yaacaa caZivata hat
DܚvarlaI cauMbaL
jara Asvasqa AXaaMt.....

paNaÜz\yaalaa hsaU Aalao
jaIva ihMdkLo itcaa
tÜla punha punha jaaš
paJar%yaa GaagarIcaa

]laNaaáyaa kacaÜLIlaa
AÜla izbakqaoMbaaMcaI
dUr ]Byaa saajaNaacaI
dIz EaavaNa ]nhacaI

%yaaca ]nhanao CoDlaa
itcaa pdr kÜvaLa
AaiNa kuMvaar ]rIcaa
Jaalaa gaaMQaar maÜkLa....


Asami
Monday, June 07, 2004 - 11:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kaya khr ila*tÜ ro h manauYya

Deepblue
Tuesday, June 08, 2004 - 5:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ilahI kivata sauroK
jaaš qaoT kaLjaat
kmaI XabdaMcaa vaapr
Baava kavyaaqa- Apar

%yaacaI ]<auMga p`itBaa
šcCu AamhI mauKAaBaa
imaLola ka ek sauK
phavayaa kivamauKÆ


kvaI puÉYaÜ<ama piTla yaaMcao Photos kÜNaI Post kÉ Xakola kayaÆ %yaaMcyaa kvaItaMnaa ek caohra dota yaošla.

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators