Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through May 08, 2002

Hitguj » Language and Literature » पद्य » कुसुमाग्रज » Archive through May 08, 2002 « Previous Next »

Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Tuesday, May 22, 2001 - 4:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maM pa caI pNa naahIÊ ivamala ilamayaoMcaI AsaavaI. naMtr TaktoÊ kuzo TakuÊ [qao caalaola ka Æ

Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Tuesday, May 22, 2001 - 4:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sorry, I am posting it here itself.

Gar Asaavao GarasaarKo
nakÜt nausa%yaa iBaMtI
itqao Asaavaa p`oma ijavhaLa
nakÜt nausatI naatI

%yaa XabdaMnaa Aqa- Asaavaa
nakÜca nausatI vaaNaI
saUr jauLavao prspraMcao
nakÜt nausatI gaaNaI

%yaa Aqaa-laa Aqa- Asaavaa
nakÜt nausatI naaNaI
AEautUna hI p`It JaravaI
nakÜca nausato paNaI

yaa GarT\yaatUna ipllau ]Davao
idvya Gao}na Xa>I
AakaXaacao pMK Asaavao
]Mbarz\yaavar Ba>I.


Varada (Varada)
Tuesday, May 22, 2001 - 6:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho, vimal limaye.nchich aahe hi kavita.
aso. back to Kusumagaraj:

tohI Asao --

tuJyaa AQarkpÜlaavarIla ]YaÁkala
iTpUna Gyaavao AÜzaMnaI
tohI Asao -
duparcyaa raKI AaBaaLalaa fuTavaIt
koXarI
iknaKapI ipsao
AaiNa
jaavao GaTkaBar ivatLUna
AÜlyaa saÜnaorI saavalyaaMt
pRqvaIvar saacalaolao
]nhacao iXasao.


maÝna

Xabd - jaIvanaacaI Ap%yao -
maR%yaUpya-Mt pÜhÜcat naahIt
mhNaUna tuJyaa samaaQaIvar
maI vahat Aaho
maaJao maÝna.

maR%yaUsaarKoca AqaaMga
AspYT AnaakarÊ
saaro AakaXa vyaapUna
A&anaacyaa PrdoXaakDo
Prvaahat jaaNaaáyaa
svarhIna saMqa maoGamaalaocao
maÝna.


Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Tuesday, May 22, 2001 - 7:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


vardaÊ 2 vaogavaogaL\yaa kivata Aahot naaÆ
mastca Aahot.


Storvi (Storvi)
Tuesday, May 22, 2001 - 4:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

masta ..
ankhin ek:
maI XabdaMcyaa Gailat basatÜ Amaap raXaI
jaKmaI hÜta Qaavat jaatÜ XabdaMpaXaI
Xabdca Jaalao maalak Aata tuJyaa ijaNyaacao
janaavaranao kaibaja kolaa ha dvao-XaI


Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Tuesday, June 12, 2001 - 7:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


mau>

ipMjara tÜDUna
mau> Jaalaolaa tÜ pxaI
­ jaKmaI pMKatIla r>anao
ihrvyaa BaumaIvar
laala naagamaÜD ]maTvaIt
]DtÜ Aaho
Aaplyaa GarT\yaakDoÊ
kdaicat
Aaplyaa maR%yaUkDohI.
pNa ­
%yaacyaakDo kÉNaonao pahNaaro
saaro AakaXahI
ihravaUna Gao} Xakt naahI
r>at maaKlaolaa
%yaacaa AanaMd ... AiBamaana ...
ipMjara tÜDlyaacaa.


Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Friday, June 29, 2001 - 9:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


baMQana

pja-nyakalaatIla eKada idvasa
]gavatÜ Asaa ­
AMQaar p`kaXaacyaa saImaaroYaa
saRYTIlaa idsat naahIt.
saÜnaorI kuMtlaacaIÊ BarjarI AMcalaacaI
Aar> gaalaacaIÊ tojaÜmaya BaalaacaI
yaÝvanama<a ]Yaa
navaivaQavao p`maaNao AMgaavar saavalaI poh$na
kovhatrI yaoto
ixaitjaacyaa iBaMtIvar xaNaBar DÜko TokUna
jaD pavalaaMnaI inaGaUna jaato
gaUZ ivaYaNNa rhsyaasaarKI ²

tIca gat duparcaI ­
itcyaa ivaJalaolyaa QaunaItIla raKÜDa
psartÜ saaáyaa AvakaXaat
AaiNa QauraLlaolyaa hatanao tI basato XaÜQaIt
%yaa raKotIla AasaÙmarNa inaKaro ²

saMQyaasauQda ­
Astacalaacyaa ]Mbaáyaavar laajat naahI
XauËacao naxa~ vaoNaImaQyao maaLt naahI
kaL\yaajaaMBaL\yaa Ba`imaYT najaronao
baGat rahto yaoNaaáyaa ra~IkDo.

saara idvasa jaatÜ Asaa
rKDt qabakt margaLtÊ
ipsao gaLlaolaaÊ pMK tuTlaolaa
dIna dubaLa pxaI ²

iXasavaI pÜlaadI rMgaacao AvajaD maoGa
saustavaUna
pDlaolao Asatat AvaGyaa AaBaaLat
GaayaaL Jaalaolyaa h<aIsaarKo
inad`ocyaa tIravarIla svaPnaasaarKo
naa jagaNaaroÊ naa marNaaro ²

Asaa marNaÜnmauK idvasa
]gavalaa Aaho Aaja
kaLÜKacaa d`va iJarpt Aaho
sah~ QaaraMnaI saaáyaa saRYTIvar
maaJyaa manaavar.
malaa jaIvanaaXaI baaMQaUna zovaIt Aaho
f>­
gatat hrplaolaa tuJaa spXa-
tuJaI AazvaNa.


Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Thursday, August 02, 2001 - 7:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aata Aazvat naahI. kQaI kaLI vaoD\yaasaar#yaa kusaumaaga`jaaMcyaa kivata gaÜLa kolyaa hÜ%yaa. DayarIt kivata ilaihtaMnaa saMga`hacao naava ilahayacaI savaya naMtr laagalaI.

Dr_Renukadas (Dr_Renukadas)
Thursday, August 02, 2001 - 2:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mala kusumagrujaanchyaa saryach kavita aavadtaat ,pan hi jara jaastach
ivajayaasaaiqa kivata maaJaI kQaIca navhtIÊ
mhNaUna navhtI BaItI itjalaa prajayaacaI
janmaasaazI kQaIca navhtI ADUna basalaIÊ
mhNaUna naahI BaItI itjalaa maravayaacaI


Shireesh_Mp (Shireesh_Mp)
Sunday, August 12, 2001 - 6:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sagle Mitraho,
Pratham Namaskar,

Kavivar Anil hyancha Janma Shatabdi Varsha aahe. He Janma Shatabdi Varsha aslya mule aamhi he sajre kele karan Sept. madhye 10-15 paryant kahi karnanmule he sajre karya yet navhte.

Nagpurhun Dr. Shri Shripad Bhalchandra Joshi yanna Bhopal yethe bolvile aani don divas mhanje kal aani aaj (11.08.2001-12.08.2001) tyancha kathanacha (Kavi Anil ani tyancha kaal, tyanchi aani tenvachi kavita, tyache swaroop) ase mukhya vishay hote.
Hyach veli Anilanchya kavita vachalya gelya aani tya sobat nir-niralya kavinchi kavita aani tyanche Anilanchya kavitevishyi vichar kalale.

aasach pudhehi prayog karayacha vichar aahe.

Tumha sarvanche hya babtit vichar aani suchana apekshit aahe. Mukta manane aaple vichar aani sudharana kalvavyat. Hich apeksha.

aapla
Shireesh M Phadke
G-3/421-A, Deshpande Homes, Gulmohar Colony, Bhopal - 362 039

Santosh_Habade (Santosh_Habade)
Tuesday, September 04, 2001 - 6:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageyaa AagaÜdrhI hI kivata pÜsT kolaI gaolaI Aaho. yaa vaoLI maI tI dovanaagarImaQao dot Aaho.


kÜlambasaacao gava-gaIt

hjaar ijavha tuyaa gajau- do p`itQvanaInao %yaa
samaud`a DLmaLU do taro ²
ivaraT vaadL holakavaU do pva-t paNyaacao
ZLU do idXaakÜna saaro²

tama`saura p`aXaUina maatu do dO%ya naBaamaQalao
dDU Va pataLI saivata²
AaiNa tyaancaI hI AiQaraNaI duBanga QarNaIlaa
krayaa pajaLu do pilata²

kI svagaa-tuna kÜsaLlaolaa saUD ­ samaaQaana
imaLayaa p`ma<a saOtana
jamavauina maoLa vaotaLancaa yaa dyaa-vartI
krI ho tanDva qaOmaana²

pdcyauta tva BaIYaNa nat-na Asaoca caalaU do
fuTu do naBa maaqyaavartI
AaiNa tuTU do AKND ]lka vaYaa-vat AgnaI
naaivaka naa kuzlaI BaItI²

sahkayaa-naÜÊ ka hI KntI janma KlaaXaacaa
JaunjaNyaa AKND sanga`ama
naxa~apir AsaIma naIlaamaQao sancaravao
idXaancao Aamhalaa Qaama²

kaya saagarI taÉ laÜTlao prtayaa maagao
Asao ka ha Apulaa baaNaa
%yaahuna Gao} jaLI samaaQaI sauKoÊ kXaasaazI
japavao praBaUt p`aNaa² ...

kÜT\yavaQaI jagatat ijavaaNaU jagatI Ana martI
jaXaI tI gavatacaI patIÊ
naaivak AamhI prntu iÔrtÜ saat naBaaKalaI
inaima-tÜ nava i@Xaitjao puZtI²

maaga- Aamaucaa rÜQaU na XaktI naa QanaÊ naa dara
GaracaI vaa ivatBar kara
maanavatocao inaXaaNa imarvaU mahasaagarat
ijankunaI KND KND saara²

calaa ]Baara XaUBa` iXaDo tI gavaa-nao vartI
kqaa yaa KuL\yaa saagaralaa
Anant AmaucaI Qyaoyaasa>I Anant Ana AaXaa
iknaara tulaa pamaralaa²


Mugdhac (Mugdhac)
Sunday, September 02, 2001 - 12:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kusumagrajanchi ajun ek chhan kavita...

NATI:

Kahi Nati miravayachi asatat Medals sarakhi,
Kahi Nati dakhavayachi asatat dakhavayachya datansarakhi,
Kahi Nati bhogayachi asatat Samrata sarakhi,
Kahi Nati vahayachi asatat Ozya sarakhi,
Kahi Nati olakhayachi asatat Gupita sarakhi,
Kahi Nati samajayachi asatat Prema sarakhi,
Kahi Nati jodayachi asatat Reshmi dhagyansarakhi,
Kahi Nati pelayachi asatat Govardhana sarakhi,
Nati-goti hatat nasatat nashibasarakhi...
mhanunach,
Kahi Nati visarayachi asatat Dukhhasarakhi...

Manya2804 (Manya2804)
Tuesday, October 16, 2001 - 3:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


svaPnaacaI samaaPtI

snaohhIna jyaÜtIprI
maMd hܚ XauËtara
kaL\yaa maoGaKMDasa
iknaartI inaL\yaa Qaara.

svaPnaasama ek ek
tara ivaro AakaXaat
iKro ra~ kNakNa
p`kaXaacyaa saagarat.

kaZ saKoÊ gaL\yaatIla
tuJao caaMdNyaacao hat
ixaitjaacyaa plaIkDo
]Bao idvasaacao dUt.

ratpaKraMcaa Aat-
naad naca kanaI pDo
saMpvaunaI BaavagaIt
JaÜplaolao ratikDo.

phaTocao gaar vaaro
caÜrT\yaanao jagaavar
yaotIÊ paya vaajatat
vaaLlaolyaa panaaMvar.

XaaMit AaiNa ivaYaNNata
daTlaolaI idXaaMtuna
gajabaja jagavaIla
jaga GaTkonao dÜna²

jamaUM laagalaolao dMva
gavatacyaa patIvar
Baasato BaU tarkaMcyaa
AasavaaMnaI AÜlasar.

kaZ saKoÊ gaL\yaatIla
tuJao caaMdNyaacao hat
ixaitjaacyaa plaIkDo
]Bao idvasaacao dUt.

p`aja>acyaa pavalaaXaI
pDo dUr puYp­­rasa
vaaáyaavar vaahtI ho
%yaacao daTlaolao Xvaasa.

QyaoyaÊ p`omaÊ AaXaa yaaMcaI
hÜtsao ka kQaI pUtI-
vaoD\yaaprI pUjatÜ yaa
AamhI BaMgaNaaáyaa maUtI-²

KL\yaamaQao baaMQalaolao
baOla hÜvaÜnaIyaa jaagao
gaL\yaatIla GauMgauraMcaa
naad kanaI yao} laagao.

AaËutInaa dUrcyaa %yaa
e} laagao $p­­rMga
halacaala kujabaUja
hÜ} laagao jaagaÜjaaga.

kaZ saKoÊ gaL\yaatIla
tuJao caaMdNyaacao hat
ixaitjaacyaa plaIkDo
]Bao idvasaacao dUt.

hÜto mhNaU svaPna ek
ek ra~ paihlaolao
hÜto mhNaU vaoD ek
ek ra~ raihlaolao.

p`kaXaacyaa pavalaaMcaI
caahUla yao kanaavar
Qvaja %yaacao knakacao
laagatIla gaDavar.

AÜttIla Aaga jagaI
dUt %yaacao laxaavaQaI
]jaoDat idsaU vaoDo
AaiNa z$ ApraQaI.


Paragkan (Paragkan)
Saturday, January 19, 2002 - 6:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aajaca kusaumaaga`jaaMcaa " maarvaa " saMga`h vaacalaa. KrM tr idvasaBarat 3 parayaNaM JaalaI. AXa@ya kivata Aahot kahI kahI. A%yaMt saÜPyaa pNa KUpca Aqa-pUNa-. kusaumaaga`jaaMnaI AKorcyaa idvasaat ilaihlaolyaa kivata Asalyaanao baáyaaca kivata maR%yaU ikMvaa prmaoXvar yaaMcyaaXaI saMbaMQaIt Aaho. pNa Krcaca mahana Aahot.

sanga`hatlaI pihlaI kivata yaoqao ilaihtÜya.


maarvaa

]Yaot tovha
tama` naBaatuna
sauvaNa- ikrNaavalaI.

saaMQya Ganaatuna
iJarpt Aata
ivaXvaMBar saavalaI.

]Yaot hÜto
jaagavaNaaro
BaUpalaIcao svar.

maRdula maarvaa
Aaja baaMQatÜ
malaa ivasaavaaGar.


Mvdeshmukh
Monday, March 25, 2002 - 1:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

manyaaÊ
‘kaZ saKo gaL\yaatIla
tuJao caaMdNyaaMcao hatÊ
ixatIjaacyaa plaIkDo
]Bao idvasaacao dUt’
kaya kavya Aaho ro (a AÜLIMmaQao.......Qanyavaad tuJyaa pÜsTIMga ba_la.


Sandeepn
Wednesday, April 24, 2002 - 2:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ima~hÜÊ

p`oma kuNaavarhI kravaM hI kusaumaaga`jaaMcaI kivata Aaho kaÆ nasaola tr
kuNaacaI AahoÆ malaa imaLU Xakola kayaÆ


Paragkan
Wednesday, April 24, 2002 - 2:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sandeep: tI kivata kusaumaaga`jaaMcaIca Aaho. vartI 7 Feb caa archive ]GaDUna baGa. %yaat ilaihlaolaI Aaho. ikMvaa [qao iTcakI maar

http://69.94.96.131/hitguj/messages/34/3340.html?981573030

Saurabh
Thursday, April 25, 2002 - 3:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


hopefully hI kivata AaiQa kÜNaIhI post kolaolaI nasaavaI.

GanaQaar maRgaacaa p`aXauinayaa pja-nya
%yaa tRYaat- BaUvar Aalao navacaOtnya
]nmaad caZoÊ tÜ dp- dva-Lo BaÜtI
to saust QauilakNa gaa} laagalao gaIt
kÜlaahla Gaumalaa cahukDo ranaat -

AiBamaanaI maanava² Aamhalaa AvamaanaI ²
baohÜYa pa]lao pDtI AamaucyaavaÉnaI
%yaa ma<a pdaMnaa naca jaaNaIva AjaUnaI
kI maaga- XaovaTI sava- maaitlaa imaLtI
maatIvar caZNao ek navaa qar AMtI²

pahUna hsau yao tumacao tajamahala
Ana gava- iktI tܲ ‘kala’ kaya ijaMkala Æ
XaokDÜ tajahI ijaqao XaÜBalao kala
tI p`caMD nagaro Aaja Aamaucyaa pÜTI
maatIvar caZNao ek navaa qar AMtI ²

hI xaud` baahulaI kÜNa krI inamaa-NaÆ
baotala naacavaIÊ saU~\Qaar ka kÜNaÆ
maatItca AMtI %yaacaohI inavaa-NaÆ
svaaima%va jagaacao AKor
kalasvara hatI
maatIvar caZNao ek navaa qar AMtI²


laala Xabd ha maUL kivatot naahI Aaho. itqao kÜNatatrI dusara Xabd Aaho. AamhI hI kivata 99 cyaa college magazine saazI vaaprlaI hÜtI AaiNa Aamacyaa magazine caI theme kalasvar hÜtI mhNaUna ha badla kolaa hÜta. kÜNaalaa maahIt Asaola tr tÜ maUL Xabd saaMgaaRasikyash
Thursday, April 25, 2002 - 3:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


p`aja>aMcaI Ôulao maI kQaIca paihlaolaI naahIt. pairjaat mhNajaoca p`aja>a kaÆ


Paragkan
Thursday, April 25, 2002 - 4:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yash: pairjaat = p`aja>


]gavatIcao }na

]gavatIcao }na Aata
maavaLtIlaa pÜcalao Aaho
maaga-ËmaNa maagaa-poxaa
smarNaat AiQak saacalao Aaho.

tËar naahIÊ KMt naahIÊ
pUtI-saazIca p`vaasa AsatÜ
kovhatrI imaTNyaasaazIca
kaLjaamaQalaa Xvaasa AsatÜ

vaaT kovha vaOrINa JaalaI
trI vaRxa p`omaL hÜto
saatI rMga BaoTUna gaolao
inaLašXaI jaDlao naato.

kaLÜKlaolyaa gauhotdoKIla
QaDpDNaaro ikrNa hÜto
dovaLaMmaQalyaa idvyaaMnaahI
snaohaBaavaI marNa hÜto.

vaajat gaajat varat Aata
vaoXaIpaXaI AalaI Aaho
ijavhaL\yaacyaa icata poTvaIt
barIca payapIT JaalaI Aaho

maaqyaavarcaa AaBaaLbaabaa
savaala Aata pusat naahI
pRqvaI JaalaI pavalaapurtI
AlyaaD plyaaD idsat naahI.Mrsbarve
Thursday, April 25, 2002 - 5:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

waaw,sahi! kusumagraj...great aahet...great aahet.

Rasikyash
Thursday, April 25, 2002 - 1:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


p`aja>a ho naava parIjaatkalaa ka pDlaoÆ p`aja>a mhNajao kayaÆ

Thx Parag!Sandeepn
Thursday, April 25, 2002 - 5:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi Saurabh, aare ya kavitechi aanakhi don kadvi mala Kusumaavali.org var milali.. ti aashi aahet.. aani maja mhanaje tya kavitet tuzi kadavi nahiyet.. hi kavita aahe tari kiti kadavyanchi?

p`asaad iBaDUVa gaganaalaa gavaa-t
DÜlauVa ptaka sa<aocyaa ]nma<a
dÝlatI ]zUVa p`aXaUnaI duba-L r>
kÜsaLola [malaa samaUL eka ratI
maatIvar caZNao ek navaa qar AMtI

dp-NaI pahuVa rmaiNa $p dpa-t
vaa baahu sÔu$Va balaXaalaI samarat
paMiD%ya maMDuVa XabdaMcaa AakaMt
to $pÊ bauiw tIÊ Xa>IÊ AamaucaI BartI
maatIvar caZNao ek navaa qar AMtI²


Rabhajo
Tuesday, April 30, 2002 - 6:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'Looking for..' madhye ha msg taaknar hoto - pan tikde evdhi gardi ahe ki tatpartene uttar milne kathin diste..mhantle ithe takava

Mi Company chya e-zine sathi KaNaa hi kavita Ingrajit anuvadit keli ahe..Tycha Webpage madhye Kusumagrjancha ek chhota photo ani 4 oli mahiti havi hoti..Koni madat karel kay ?

Keya
Tuesday, April 30, 2002 - 7:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Rabhajo,
Hitguj » Culture » Literature
ithe 'marathi sahityikanche photo' yalink var ja. tithe kusumagrajancha photo aahe.
Udya tula Kusumagrajachi maahiti deu shaken

Sandeepn
Wednesday, May 01, 2002 - 3:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Rabhajo,

http://www.nashik.com/halloffame/index.html var ja.. Kusumagrajanchi mahiti aani photo pan milel..

Sandeep

Ashishchaskar
Thursday, May 02, 2002 - 4:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

parag,

maarawaa madhalya shakya tevadhya kavita ithe takatos kaay? mala sadhya te pustak milane kathin aahe.

Rabhajo
Thursday, May 02, 2002 - 6:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sandeep,
dhanyavad..LInk var barich mahiti milali..

Keya,
tula pan thanx - to foto hya varil link madun cut n' paste kela ahe..

Maze kam zale ki kalvinach

Paragkan
Sunday, May 05, 2002 - 12:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ashish: maI p`ya%na ja$r krona.
%yaaca saMga`hatlyaa AaNaKI kahI kivata.

samaUh

samaUh mhNajao
ihMs~ janaavar
jaovha dMgala krtÜ

tÜca koQavaa
sa<vaXaIla va`t
vaarkáyaacao vartÜ

saUL ]Baa$na
tÜca XarIro
saMtjanaaMcaI icartÜ

%yaa saMtaMcaI
KaMVavartI
tÜca palaKI QartÜ

laalaT laMpT
dO%ya hÜ]naI
balahInaaMnaa CLtÜ

svaga- krayaa
yaa QartIcaa
tÜca icatovar jaLtÜ
Paragkan
Sunday, May 05, 2002 - 12:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

caË rqaacao

saUya-pu~ maI
ikrNa rivacao pRqvaIvartI
poirt gaolaÜÊ
itimaracaI ivaËaL BautavaL
maairt gaolaÜÊ
Xaap lalaaTatIla Jaugaairt
jagalaÜ jaIvanaÊ
ibalvadlaasama danap`yaagaI
JaalaÜ pavanaÊ
sava- xaNaI yaa
inarqa-laolaoÊ
dIp tpacao maalavalaolaoÊ
jabaDa ]GaDuna maaya Qair~I
vaOrINa banaunaI caË rqaacao
igaLto Aaho
saUya-Ìpocao C~ iXaravar
kpu-rpTlaaprI poTunaI
jaLto Aaho.Rutu_hirwaa
Sunday, May 05, 2002 - 8:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tsao AamhI saaroca duYyaMt

tsao AamhI saaroca duYyaMt
... kailadasaacyaa saMmatIiXavaaya
kuMjaat bsaUna ?iYaknyaaMcao maQauralaap eokNaaro
BauMgyaasamaÜr CatI kaZUna doKNaa prakma daKvaNaaro ....
AaiNa Aaplao sad\Baagya ho kI
?iYaknyaaMcyaa pir~aNaasaazI vaa Aaplyaa
pairp%yaasaazI
kÜNatIhI mauid`ka
³...kailadasaacaI saMmatI nasalyaanao ²´
taMbaD\yaa maaXaacyaa pÜTatUna p`gaT hÜt naahI.....hi friends,
sorry pan mala jithe "o" ase lihayche hote tithe mee chukun ardgchandra dilay...
pan mazee post karaychee pahilich vel asalyane tumhee thor lok samjoon ghyalch...
mee hee kavita m.times madhye "valentines day" chya auchityane vachlee.
mast vatlee...
-supriya

Paragkan
Monday, May 06, 2002 - 3:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

supriya: tu tuza post edit karu shakates (upto 720 min after it has been posted). tuzya user namechya ranget je 'paper pencil' aahe tyavar click kar aaNi have te badal karata yetil.

kawita chhaan aahe !

Ashishchaskar
Monday, May 06, 2002 - 4:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

parag,

XatÁXaÁ AaBaar²
Baukolyaalaa AÙaÊ
thanalaolyaalaa paNaIÊ
AaiNa caoÙaštlyaa risakalaa ]<ama kivata vaacaayalaa doNao ikMvaa eokvaNao yaasaarKo dusaro puNya naahI.

manaÁpUva-k AaBaar. ho jamaola tsao caalau zovaÊ Ëupyaa²² :-)


Rutu_hirwaa
Wednesday, May 08, 2002 - 4:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi parag,
are thanks
pan maza basic prob veglach hota re.
mala na ya shiv05 madhye
"bhungyasamor"
madhla
"mo" lihita yet navta.
te kase lihayche?
-supriya

Paragkan
Wednesday, May 08, 2002 - 5:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

supriya: he asa \dev{bhu.ngyAsamor} = BauMgyaasamaÜr
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators