Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through July 11, 2002

Hitguj » Language and Literature » पद्य » शांता शेळके » Archive through July 11, 2002 « Previous Next »

Gundyabhau
Thursday, May 22, 2003 - 9:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mitrho,
Jeev ovAlun takava asha Shantabi.nchya kavita ani gANi !
'Toch chandrama nabhAt' sarakha' hurhur lavanAre geet aso kinva 'Me dolkar me dolkar' sArakhe zing ananare koligeet aso. Shantabai
mhanaje shambhar takke sone! KolhApurAt ekA kAryakramAt me tyAnA bhetalo hoto. TyA.ni tyAnchyA kArykramAt tyAnchyA geetA.nchyA janmagoshti sA.ngitalyA hotyA. It was interesting!

ShAtAbAi.chyA gAnysAthi kAhi takers?

Shonoo
Tuesday, December 08, 1998 - 11:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Shanta bai.nchya lekha.nche ek pustak vacahle hote
kahi mahinya.npurvi paN kavita sangrah vachala nahi.
gaNi nakkich aikali aahet, paN paTkan kuthalehi
aThavaNAr nAhi. Why don't you mention some songs and that will ( hopefully) trigger the somnolent grey cells

Jaganbua
Tuesday, December 08, 1998 - 11:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kaay baa.ee saa.ngoo
kasa ga saa.ngoo
malaach maajhee waate laaj
kaahee taree ho.oon gelaya aaj

he gaaNe shaa.ntaabaa.ee.nchech aahe kaa?

Jaganbua
Tuesday, December 08, 1998 - 11:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa aaThawaNaare pahile ingrajee chitrapaTaa.nche samikshaN mee shaa.ntaabaa.ee.nchech waachale hote. samikshaN ase nawhatech khare tar, tyaa.naa aawaDalele chitrapaT aaNi kaa aawaDale yaache thoDe warNan ase hote paN te pustak waachoon mee 'A streetcar named desire' miLawaNyaachee bareech khaTpaT kelelee aaThawate aahe.

Fantoo
Wednesday, December 09, 1998 - 12:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hey
mala he gane milale tar mi shatasha runi rahin... kuni sangel ka...?

Jaganbua
Wednesday, December 09, 1998 - 1:43 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kaay baa.ee saa.ngoo
kasa ga saa.ngoo
malaach maajhee waate laaj
kaahee taree ho.oon gelaya aaj

ugeech phulunee aala phool
ugicha jiwaalaa paDalee bhool
tyaa ra.ngaachaa
tyaa ga.ndhaachaa
tyaa ra.ngaachaa tyaa ga.ndhaachaa
a.ngaawar mee lyaale saaj

puDhache aaThawoon parat lihito

Gundyabhau
Wednesday, December 09, 1998 - 9:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Shonoo,
hi ghe list..

1. maage oobha mangesh
2. shur amhi sardar
3. he shyamsunder
4. manachya dhundit
5. hi chaal turuturu
6. reshamachya reghani
7. tuzyamule ..aaj chandane unhat hasale
8. mi dolkar
9. toch chandrama
10. mazya saranga
11. saajnibai, yenar
12. marathi pauul padate pudhe


Do let me know if this doesn't suffice ;-)
-Gundyabhau

Shonoo
Wednesday, December 09, 1998 - 1:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Gundya bhau :
kaLtat bare asali bolaNi :-(

shur amhi sardar amhala used to be my favorite song for the longest time. The music before the
words begin still gives me goose bumps.

more on the other songs as I find time

Kaakaaso
Friday, December 18, 1998 - 1:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saUcanaa : AakravaI AaoL : 'saaryaa' tIla r 'AQao- ' Aaho.


ivajanaamaQalao pDko do}L

ivajanaamaQalao pDko do}L
AaoXaT Aaolaa tao gaaBaara
kaLaoKaitla iXavailaMgaavar
AiBaYaokacaI AKMD Qaara

TpTNaarI fulao vaocata
vayask va%sala bakuLIKalaI
baaLibamba mama iTpNyaasaazI
baarva puZcaI dp-Na JaalaI

XauBa/ ZgaaMcyaa ivarL saavalyaa
KoLt hao%yaa AMgaMagaavar…
gaLtca haotI fulao saarKI
mana BarkTlao..dUr..dUrvar

prIkqaoitla Aalao rajao
prIkqaoitla Aalyaa raNyaa
AaTpaT nagaraitla saaryaa
daTuna Aalyaa gaaoD khaNyaa

..vaahuna gaolao ]dMD paNaI
]rlaa maagao Kara vaara
Aasausalaolyaa tLvyaaMsaazI
kQaI fUla tr kQaI inaKara


… XaMata XaoLko

TIp : "Aqao- r " ksao 'TaAIp' kravao kuNaI jaaNakar saaMgatIla kaya
?

Ajitv
Friday, December 18, 1998 - 1:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Alt+0225 Ta[-p k$na AQaa- r ilaihta yaotao. eg. 'saaáyaa'

Rasik
Thursday, January 20, 2000 - 8:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mala ek kavita hoti shalet

Aali bagh gai gai shejarachya anganat
phulalase nishigandh ghotalali tatvyat

Aali bagh gai gai ghei lochnanche pape
Mhanun ka bharavale dole mazya ladakiche
.........

Mala vatate ki ti Shantabainchi hoti.
Konala mahit aahe kay purna?

Rshubha
Friday, January 21, 2000 - 8:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Rasik,

hi kavita
http://sanskrit.gde.to/marathi/shatataarakaa/gif/gAI.gif
ithe ahe.

Limboni
Friday, January 21, 2000 - 11:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

he gaaNa wachalyaawar mala ajun eka gaaNyachi aathawaN zaali. shubha tu nakkich yabaddal sangu shakashil. ek sushama shreshth ni mhatalela hech kinva asach 'gai gai' shabda asaNara ek gaaNa mi khup purvi eikalyasarakha watatay. te 'kilbil' ya cassettewar hote. tyaat shrinivas khaLeni sangit dileli gaaNi hoti. shama khaLe, sushama shreshth & aasha bhosaleni mhatalele ek gaaNe asa kahi hota.

Rshubha
Friday, January 21, 2000 - 11:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kar ata gai gai
tula gate mi angai
aj mazya bahulichi
zop kuni neli bai

??? he gane mhanatiyes ka tu ?
mazyakade "kilbil" cassette ahe. mazi adhichi kharab zli, mhanun kautukani anali. pan ajun tyache cover hi kadhale nahi !

Limboni
Monday, January 24, 2000 - 4:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho tech gaaNe mi aathawat hote. mi khoop purvi aikale hote.

Sagar29in (Sagar29in)
Friday, January 26, 2001 - 4:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kata rute kunala akrandatat koni
maj phoolhi rutave ha daivayog ahe

Mihir (Mihir)
Monday, February 19, 2001 - 11:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Shanta bai yanchi ek kavita nawawi chya Marathi chya pustakaat aahe. Tya kavite chi shewatichi ol aahe
" Aaji la maze kushal sanga.." Hi kavita kona jawal aahe ka?
-Mihir

Kaakaaso (Kaakaaso)
Friday, February 23, 2001 - 1:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


pOzNaI

fDtaLaMt ek gaazaoDoM Aaho %yaacyaa tLaXaIM AgadIM KalaIM
ijaqaoM Aahot jaunao kpDo¸ kuMcyaa¸ TaopDI¸ Xaolao¸ XaalaI¸
%yaaMtca Aaho GaDI k$na japUna zovalaolaI ek pOzNaI
naarLI pdr¸ jarI caaOkDI¸ rMga itcaa sauMdr QaanaI.

maaJaI AajaI lagnaamaQyaoM hI pOzNaI naosalaI haotI
pDlaI haotI saaáyaaMcyaa payaaM haca pdr Qa$na hatIM
pOzNaIcyaa AMvatIBaMvatI drvaLNaara saUxma vaasa
AaoLKIcaI…AnaaoLKIcaI … jaaNaIva gaUZ Aaho %yaasa.

QaUp ­kapUr­Audba<yaaMtUna jaLt gaolao iktI EaavaNa
PaOzNaInao japlao ek tna… ek mana…
Ksa­ihnyaaMt maaKlaI baaoToM pOzNaIlaa kovhaM pusalaI
XaovaMtIcaI¸ camaolaIcaI Aarasa pdraAaDUna hsalaI.

vaYaa-MmaagaUna vaYao- gaolaI¸ saMsaaracaa sarava Jaalaa
navaa kaora kDk paot ek maAupNaa lyaalaa
pOzNaIcyaa GaDIGaDIMtUna AvaGao AayauYya AulagaDt gaolaoM
AhovapNaIM marNa AalaoM¸ AajaIcao maaJyaa saaonao JaalaoM.

kQaIM trI hI pOzNaI maI QartoM AurI kvaLUna
maAu roXamaI spXaa-maQyaoM AajaI BaoTto malaa javaLUna
maQalaI vaYao-M gaLUna pDtat kalapTacaa jauLtao Qaagaa
pOzNaIcyaa caaOkDyaaMnaaoM¸ AajaIlaa maaJao kuXala saaMgaa.

……… XaaMta XaoLko


Shrini (Shrini)
Friday, February 23, 2001 - 8:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kaakaaso, 'kata rute kunala' hi kavita Shanta Shelke yanchi aahe ka ? asalyas ti krupaya yethe deu shakaal ka ? dhanyavaad!

Deepakvb (Deepakvb)
Friday, February 23, 2001 - 8:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

RShubha - "kilbil" cassette US madhye milnya chi shaketa ahhae kya ?

Mukundm (Mukundm)
Saturday, February 24, 2001 - 4:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

shrini,

hoy, kata rute kuNala shanta sheLakyanchi ch aahe,

kaaTaa rutey kuNaalaa,
aakrandataat koNi,
maj fool hee rutaave,
haa daiv-yog aahey...

saangoo kashi kuNaalaa,
kaL aatalyaa jivaachee?
chir-daah vedanechaa,
maj shaap haa ch aahey....

kaahi karoo pahaato,
rujato anarth tethey,
maaze abolaNe hee,
vipareet hot aahey...

haa sneh, vanchanaa ki?
kaahee ch aakaLenaa,
aayushy oghaLoni,
mee rikt-hast aahey....

aah, my god...

thanks for reminding me..
have you ever heard it sung by pt. jitendra abhisheki? a great song.
mukund

Shrini (Shrini)
Saturday, February 24, 2001 - 7:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mukund, kharach faar chaan kavita aahe. mi ajun ti aikali nahiye, pan nusti vachayalahi sundar vatali! mana:purvak dhanyavaad!

Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Friday, March 16, 2001 - 7:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


maOi~NaI

kuzunaXaI AalaIsa
Avaicat samaÜr yao}na ]BaI raihlaIsa
AaiNa maaJyaa gaL\yaat hat Taklaosa.

tuJao AÜz hsat hÜto
pNa DÜLo baarkašnao maaJaa vaoQa Gaot hÜto
maI maaJyaa ekakIpNaat gaurfuTUna basalaolaI
iKÙÊ ]dasaÊ kahIXaI BaaMbavalaolaI
AaiNa maaJyaaBaÜvatI ek duBao-Qya kÜYa tyaar Jaalaolaa
tÜ BaodUna tU kQaI maaJyaapaXaI pÜhÜcalaIsa
kLlaoca naahI

maga tuJyaa tufana gaPpaÊ pÜrkT ivanaÜd
maaJao AMga GausaLIt svatÁca KdKdUna hsaNao
jaNaU maQalao kahI GaDUnaca gaolao navhto.

maaJyaa manaacao baMd kvaaD tU hlakoca ]GaDlaosa
maaJyaa duÁKalaa spXa- na krta BaÜvatI BaÜvatI if$na
maukpNao %yaalaa kurvaaLlaosaÊ gaÜMjaarlaosa.

saara idvasa tuJaa spXa-Ê tuJaa hYa-Ê
tuJaa pirhasaÊ sauKd sahvaasaÊ
AaiNa Bauimagat p`vaahasaarKo %yaaAaDUna iJarpNaaroÊ
AÜlaavaa doNaaro tuJao saaM%vana....

inarÜp dotanaa xaNaBar gaL\yaat huMdka daTlaaÊ
tÜ tuJaa hÜt kI maaJaa Æ
AjaunahI kLlao naahI.


Ja_Wadekar (Ja_Wadekar)
Friday, May 11, 2001 - 7:59 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


iktI sauMdr Asato ho ivasma`utIcao vardana
BaUtkaL caalalaa Aaho ATLpNao ivarGaLt
AaiNa ijavaaplaIkDo japUna zovalaolyaa
TvaTvaIt xaNaaMcyaahI pakL\yaa rahtat gaLt ²

payaaMKalacyaa jaunyaa idXaa jarI hrvalyaa
trI navyaa vaaTa Gaotat %yaaMcaI jaagaa
AaiNa p`%yaok navyaa vaLNaavar punha
Asatatca Dvarlaolyaa AnaÜ#yaa fulabaagaa ²

idlao hÜto maI AaXvaasana ip`ya AnauBavaaMnaa
kI ZLU naahI doNaar œuVatlao %yaaMcao sqaana
pNa tovha kuzo za}k hÜto malaa
kI AMtsqadoKIla baGata baGata hÜto dohBaana Æ

ra~ AasavaaMt iBajatoÊ gadgadto huMd@yaaMnaI
trIhI ekvaTUna AvaGaa AavaogaÊ jaÜr
BaivaYyaacaI dud-mya AaXvaasanao pdrat Gao}na
rsarsalaolaI hsarI phaT zaktoca samaÜr ²


Beti (Beti)
Wednesday, July 18, 2001 - 5:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mala neet athawat nahee Pan mala watate ya olee Shantabainchyach ahet:

Du:kh samanjas maze, Nahee firawalee dwahee,
Kadhee ale ani kadhee gele te kalalech nahee.

Kunala poorna kawita maheet ahe ka? please kalawa.

beti

PS. du:kh kase lihayach?

Ashishchaskar
Friday, June 07, 2002 - 5:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

shaaMtaa baaee gelyaa atishay duHkhad ghaTanaa aahe.....................................

Abhay
Friday, June 07, 2002 - 6:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

shantabai gelya hi kharokharach dukhad ghatana aahe, batmi eikun me patkan hitguj var tyanchya navacha BB sodhat hoto pan milala nahi, ani aata ekdam ha sapadla, Thanks for creating it. mitrano aata tyanchya badal ithe saglyani bharbharun lihave ani tyana shardhanjali arpan karavi.

Dr_ashutosh
Saturday, June 08, 2002 - 1:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Shantabaincha aaj Choughijani ani dhulpati punha wachala .
Watal , ya kuthalya gelya ? Ya tar ahech ahet aapalya pustakatalya panapanat .. apalyala sukhwat ......

Mrsbarve
Saturday, June 08, 2002 - 5:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mi shantabainchya kavywachanachachya karykramala gele hote aani shantabaina prtyaksh bhetale hote,bai khup mrudu aani hushar hotya.Aani tyanchya kavitani sagali jan agadi khush zali hoti.

Anamikag
Wednesday, July 10, 2002 - 2:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

shantabinchi hi kavita kunala maheet aahe ka?

Sahaja mile tyaat jeev truptata na pave,
je sudoor je asadhya tethe mana dhave.

Gaganala bheduniya
lakhalakhate jee chapala
tej tiche vate ki rhidayee kavalave
je sudoor je asadya tethe mana dhave..

mala he ekach kadava athavata. Konala bakichee maheet asalyas please sanga.
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators