Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
बा. सी. मर्ढेकर ...

Hitguj » Language and Literature » पद्य » बा. सी. मर्ढेकर « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through January 02, 200435 01-02-04  6:59 am

Dhruv
Tuesday, June 29, 2004 - 11:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

" iXaiXaragamana "

iXaiXar?tucyaa punaragamao
ekok pana gaLavayaa
ka laagata maja yaotsao
nakLo ]gaaca rDavayaa.
panaat jaI inajalaI [qao
[valaI saukÜmala paKro
jaatIla saaMga Aata kuzo
inaYpNa- JaaDIt kapro Æ

ÔulalaI Asaola tuJyaa prI
baagaotlaI bakulaavalaI
vaaLut inaJa-rI baasarI
iktI gaÜD }ba mahItlaI
yaotIla hI }DunaI itqao
[valaI saukÜmala paKro
panaat jaI inajalaI [qao.
inaYpNa- JaaDIsa kapro ²
pusatÜ sauhasa smaÉnaIyaa
tuja AasavaoÊ jair laagalao
ekok pana gaLavayaa
iXaiXar?tucyaa punaragamao.


Dhruv
Tuesday, June 29, 2004 - 11:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


(a gaMgaomaQaI gagana ivatLlao
XauBaaXauBaacaa iÔTo iknaara Â
AQyaa- hakovarI ]trlaa
bauwgayaocaa ipvaLa vaara.

ivaTaLlaolaI manao ]GaDtI
JaapD­daro AapÜAapÂ
Ana icaKlaI yao ibacakt Xvaasa
jaNau paPyaacaa pXcaatap

saurat BarlaI iTTvaIcyaa kuNaI
maR%yauMjayata BaÜLIÊ BagavaI Â
AaiNa Acaanak iXavalaI gaolaI
QaRvaaQaRvaaMtIla kahI kDvaI.

AjaaNa%yaa AakaMxaatIla
XaMK­iXaMplao yao}na vartIÊ
]GaD\yaa rMQa`aMmaQao Anaaimak
gaganagaMQa ha zovauna GaotI.

[qaoitqaocao ÔuTlao Kapr
ZasaLlaI Ana jara ‘AhM’taÂ
]Byaa jagaavar caZlaI ADvaI
tva maayaocaI kmaana Aata.

(a gaMgaomaQaI gagana ivatLlaoÊ
XauBaaXauBaacaa iÔTo iknaaraÂ
AsaiXala jaoqao itqao rha tuÊ
ha [qalaa maja puro Ôvaara ²


Panku
Saturday, September 11, 2004 - 10:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

if any one knows"BHAKARI CHA CHANDRA......"
then please post here.bahutek hi mardhekaranchi kavita aahe

Prasadmokashi
Saturday, September 11, 2004 - 5:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Panku, Not sure... pNa maaJyaa mato tI naaryaNa sauvao- yaancaI kivata Aaho...

Bee
Sunday, September 12, 2004 - 10:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pMkuÊ Aro hI naarayaNa sauvao-McaI kivata Aaho. %yaaMcyaa baIbaI var tulaa imaLola.

Gajanandesai
Wednesday, January 05, 2005 - 9:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

var AakI-vhmaQyao nhalaolyaa jaNaU gaBa-vatIcyaa... hI kivata AahoÊ tIt Aazvyaa AÜLIt
' iptat saaro gaÜD ]nhaLa ' nasaUna
' iptat saaro gaÜD ihvaaLa ' Asao Aaho.


Bee
Tuesday, January 11, 2005 - 8:18 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘badkaMcao gauipt’ hI maZo-kraMcaI ek kivata maI gaolyaa ik%yaok maihnyaaMpasaUna XaÜQat Aaho. jar kuNaakDo Asaola tr [qao ilahayacaI Ìpa kravaI²

ilaihta ilaihtaca malaa AazvalaM badkacao gauipt hI saMgaIitka naaTuklaI Asao kaihtrI Aaho.. jaaNakaraMnaI madt kravaI.


Bee
Tuesday, January 11, 2005 - 2:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

BaukMpacaa [kDo Qa@ka
plaIkDo Ana\ yauw nagaaroÂ
cahUMkDo Ana\ ekca igallaaÊ
jaunyaa XavaaMvar navao inaKaro.
---
p`omaacao lavhaLo
saÝMdya- navhaLo
XaÜQaUMÆ
- Aasapasa
mauDVaMcaI rasa.
---
tola paNyaat ijaravao
pap bauDavao saM&otÂ
hoM tÜM AXa@ya AXa@ya
iva&anaacyaahI BaaYaoMt²
---
]naaD naaD\yaa hÜitla saMqa
manaÜrqaaMcao qakitla tabautÂ
qaMD manaaMitla qaDgyaaMBavatI
p`Xnaicanh Ana\ ]rola Ô>.
---
Aaš gaÜjaaMrto maulaa
kasayaa ha baap - laLa
baašlaip`itcyaahI kLa
kXaastvaÆ

yaoto }r kaM Ba$na
jaatI AatDI tuTUnaÊ
kuNaI kuNaacaa laagaUna
naahI jarÆ
---
kuzo trI koMvha trI
jaato Asao ho caukUnaÊ
AaiNa tvaMgatÜ jaIva
ivanaa rMgaÊ ivanaa }na
---
- AaMbaÜNaIcyaa maagao kaM ga
tuJaa maaJaa caMd` gaolaa -
AaMbaÜNaIcyaa maagao pNa
AvaoLI kaM caMd` gaolaaÆ


Rahul_bhivare
Thursday, July 07, 2005 - 6:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

konakade Mardhekaranchi 'ganpat wani' hi kavita aahe ka?

Shirishk
Friday, July 08, 2005 - 7:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

puNa- naahIyao²
gaNapt vaaiNa ivaDI iptanaa
AÜZayacaa nausatIca kaDI
AaiNa mhNaayacaa baanQaona
(a jaagaovarit maaDI²


Asaca kaihsa Aaho naa²
lahana pNaI 34Âva`u<aÊ Alankar vagaOro kXaat trI hÜt²


Manya2804
Saturday, July 09, 2005 - 5:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

BaMgau do kaizNya maaJao
Aamla jaa] do manaIcaoÂ
yaovau do vaaNaIt maaJyaa
saUr tuJyaa AavaDIcao.

&at hotUtIla maaJyaa
do gaLU maailanyaÊ AaiNa
maaiJayaa A&at TakIÊ
sfuit-­kond`I %vad\ibayaaNaI.

rahu do svaatM~\ya maaJao
Ô> ]ccaaratlao gaaÊ
Axara Aakar tUJyaa
ÔuF,pusaaMcaa vaahu do gaa.

laÜBa jaIBaocaa jaLU do
do iqajaU ivad\vaoYa saaraÊ
d`ÝpdIcao sa%va maaJyaa
laaBau do BaaYaa­XarIra.

jaa] do kap-Nya ‘maI’caoÊ
do Qa$ savaa-Msa pÜTIÂ
Baavanaolaa yaovau do gaa
Xaas~­kaT\yaacaI ksaÜTI.

KaMba do šYyao-sa maaJyaa
baaLgaU tUJyaa tpacaoÂ
nao] do tItUna maato
Xabd tUJyaa spMdnaacao.

%va%sma`uitcao AÜLKU do
maaiJayaa hata saukaNaUÂ
qaÜr ya%naa XaaMtI do gaa
maaiJayaa vaR<aIt baaNaU.

AaNa tUJyaa laalasaocaIÊ
AaNa laÜkaMcaI ABaagaIÂ
AaNa maaJyaa DÜiLyaaNcaI
papNaI zovaIna jaagaI.

QaOya- do Ana\ nama`ta do
pahNyaa jao jao phaNaoÊ
vaakU do bauiQdsa maaJyaa
tPt pÜlaada p`maaNaoÂ

GaovaU do AaGaat tIto
šMid`yaa­d\vaara jagaa jaoÂ
pÜLU do AatUna tIto
gaa AtIMid`yaaqa`a Aacao.

AaXayaacaa tUca svaamaI²
XabdvaahI maI iBakarIÂ
maagaNyaala AMt naahIÊ
AaiNa doNaara maurarI.

kaya maagaavao prI myaa
tUih kOsao kaya VavaoÂ
tUca doNaara ijaqao Ana\
tUca GaoNaara svaBaavao²²Paragkan
Sunday, July 10, 2005 - 4:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

namaskar hÜ bauvaa :-)

gaNapt vaaNaI ibaDI iptaMnaa
caavaayaacaa nausaitca kaDIÂ
mhNaayacaa Ana\ manaaXaIca kI
(a jaagaovar baaMiQana maaDIÂ

imacakavauina maga ]javaa DÜLa
AaiNa ]DvaunaI DavaI iBavayaIÊ
iBarkavauina tI tiXaca Vayacaa
lakor baocava jaOsaa gavaš.

igaáha[kacaI kdr raKNaoMÂ
ijaroMÊ QaNaoÊ Ana\ QaanyaoM gaiLtÊ
KÜbarola Ana\ tola itLIcaoM
ivakUna basaNao ihXaoba kÜiLtÂ

svaPnaaMvartI QaUr saaMDNaoM
@vaicat ibaDIcaa vaa pNatIcaa
imaNa\imaNa\ jaL%yaa AaiNa laoTNaoM
vaaicat gaaqaa EaItukyaacaa.

gaÜNapTavar ivaTkrrMgaI
satrMjaI Ana\ ]Xaasa pÜtoMÂ
AaDÜXaalaa vaasa tupacaaÂ
AsaoM JaÜpNao maaiht hÜtoM.

kaDoM gaNapt vaaNyaanao jyaa
haDaMcaIM hI eoXaIM kolaIM
dukanaatlyaa jamaInaIsa tIM
sadOva ÉtlaIM AaiNak ÉtlaIM.

kaD\yaa gaNapt vaaNyaanao jyaa
caavauina caavauina fokuna idQalyaaÊ
dukanaaMtlyaa jamaInaIsa %yaa
sadOva Étlyaa AaiNak Étlyaa.

gaNapt vaaNaI ibaDI baapDa
iptaMiptaMnaa ma$na gaolaaÂ
ek maagataM DÜLoM dÜna
dova dotsao janmaaMQaalaa²


Nitu_teen
Monday, January 09, 2006 - 4:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

'अजुनि येतो वास फ़ुलांना
अजुनि माती लाल चमकते,
खुरट्या बांधावरती चढूनी
अजुनी बकरी पाला खाते'
कुणाकडे पुर्ण कविता असल्यास क्रुपया पोस्ट करावी.


Bee
Tuesday, January 10, 2006 - 6:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

नितु, ती कविता archive मध्ये आहे बघ. अनुदोनने पोष्ट केली आहे आणि माझ्या आवडीची कविता आहे. मला जरी ती पूर्णपणे कळली नाही तरी ती कविता वाचून मला एक विषेश आनंद मिळतो.

Nitu_teen
Friday, January 13, 2006 - 11:42 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

धन्यवाद बी माझ्यासुद्धा आवडीची आहे ही कविता..

Bee
Wednesday, July 19, 2006 - 10:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मर्ढेकरांची ही एक कविता मला आज मिळाली. खूप सुंदर आहे..

जशि धोब्याची मऊ इस्तरी
तलम फिरावी सुतावरूनी
फाल्गुनातली चन्द्रकोर तशि
मलिन मनाच्या धाग्यांवरुनी

शिणेल धोबी यदाकदाचित,
पडेल खाली चन्द्रकोर अन्
सुरकुतलेल्या मनोवृत्तिंना
पुनश्च कोठे भट्टी भगवन्


Tushar_zaware
Friday, October 20, 2006 - 1:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

गणपत वाणी बिडी पिताना
चावायाचा नुसतीच काडी;
म्हणायचा अन मनाशीच की
या जागेवर बांधिन माडी;

मिचकावुनि मग उजवा डोळा
आणि उडवुनी डावी भिवयी,
भिरकावुनि ती तशीच ध्यायचा
लकेर बेचव जैसा गवयी.

गि~हाईकाची कदर राखणे;
जिरे, धणे अन धान्यें गळित,
खोबरेल अन तेल तिळीचे
विकून बसणे हिशेब कोळित;

स्वप्नांवरती धूर सांडणे
क्वचित बिडीचा वा पणतीचा
मिणमिण जळत्या; आणि लेटणे
वाचित गाथा श्रीतुकयाचा.

गोणपटावर विटकररंगी
सतरंजी अन उशास पोते;
आडोशाला वास तुपाचा;
असे झोपणे माहित होते.

काडे गणपत वाण्याने ज्या
हाडांची ही ऐशी केली
दुकानातल्या जमीनीस ती
सदैव रुतली आणिक रुतली.

काड्या गणपत वाण्याने ज्या
चावुनि चावुनि फेकुन दिधल्या,
दुकानांतल्या जमीनीस त्या
सदैव रुतल्या आणिक रुतल्या.

गणपत वाणी बिडी बापडा
पितांपितांना मरून गेला;
एक मागता डोळे दोन
देव देतसे जन्मांधाला!

Girishmusic
Saturday, April 14, 2007 - 6:59 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

नितू,
तू पोस्ट केलेल्या कवितेच्या ओळी 'झळाळ' या वासन्ती मुझुमदारान्च्या ललितलेख संग्रहातील 'अजून बकरी' या लेखातल्या आहेत ना?


Akhi
Wednesday, December 12, 2007 - 7:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

कोणा जवळ "पिपात मेले ओले उंदीर" अशी काही तरी १ कविता आहे कुणा जवळ असेल तर please post करा ना पण अर्था सकटTopics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators