Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
गोविंदाग्रज

Hitguj » Language and Literature » पद्य » गोविंदाग्रज « Previous Next »

Meera
Thursday, May 22, 2003 - 9:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


ivaramaicanhoM

jaovhMa jaIvanalaoKnaasa jagatIM p`arMBa maIM maaMiDlaa,
jaao jaao dRiYTt yao pdaqa- sahjaI vaaTo hvaasaa malaa
baalyaacaI pihlaI AXaI badlatI dRYTI sada baagaDo,
tovha ‘svalpivarama’ maa~ idsatI svacCMd caaMohIMkDo

Aaho kaya jagaaMt kaya itkDo hoM kaoNa kaozMo Asao
saMagaa [-Svar kaoNa %yaapilakDo toM kaya kovhMa ksaoM
jaMo tMo pahuina yaaprI Baktsao, dRk\ saMXayaoM Taikt
saara jaIvanalaoK maI kirtsao tOM ‘p`SnaicanhMa’ikt.

AQaMa-gaI puZtI krI vaXa manaa XaRMgaardovaI naTo
AQaMMo- jaIvana saaqa- hao[la [qaoM saaxaI manaacaI pTo
p`omaanMaMo maga ekjaIva banataM BaUmaIvarI svaga-yao
kolaa ‘AQa-ivarama’ toqa gamalaMo yaoqaUna halaMU nayao

JaalaI vyaapk dRiYT ica<a ifrlaoM saaScaya- ivaSvaMatrIM
id@kalaaid AnaMt$p baGataM maI haot vaoD\yaaprI
saUxmasqaUlaih saarKIM Ba`maivatI laagao mauLIM AMt na
%yaakaLIM maga jaahlaoM sahjacaI ‘]d\gaar’vaacaI mana

AaXaa p`oma navaIna vaOBava tXaI kIit-p`Baa saVXa
hIM ekok samaqa- Aaja nasatIM ica<aa krayaa vaXa
savMaa-caa prmaaocca saMgama icarM jaoqaMo Asao jaahlaa
dovaa ‘pUNa-ivarama’ %yaa tva pdIM do XaIGa` AataM malaa

kiva gaaoivaMdaga`ja


Storvi
Tuesday, August 03, 1999 - 5:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Govindagrajanchi chimuklichi kavita konala athavate ka?

Lahan Sundar gojirvani bala dashavarsha,

anybody?

Vinya
Wednesday, December 15, 1999 - 2:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dila tilanjali ashruncha ha tya premachya nava
partayache nahi aata tya premachya gava

Vinya
Thursday, December 16, 1999 - 2:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


AKor JaalaI Aata Gaoha p`Naama jaata jaata

P`oamao tujalaa ijMakUna hao[na dasa tuJaa janmaacaa
yaa AaSaovar jaIva TaMgalaa haota yaa idnaacaa

najar jaraSaI tuJaI badlata qaaoDa qaaoDa haoš
vaoDa maaJaa jaIva bauDvalaa tu Saaokacyaa DaohI

haoto navhto %yaacaI kolaI tuJyaa izkaNaI paoca
jaIvaaMcyaa jaaLyaat Jaolalaa Sabd na pDlaa taoca

$p manaaohr Asalao baiQdhI itva` laaBalaI tujalaa
K­yaa gauNaaMcaI parK kahI Asaola tuja )dyaalaa

vaoDI AaSaa ASaI k$inayaa QaDa jaIvaacaa kolaa
Balyaa bau­yaacaa Baod na tujalaa AnuaBava Balata Aalaa

kolyaa jyaacyaa payaGaDyaa maI tuJyaa pavalaaMsaazI
%yaa )dyaalaa tuDvauna gaolaI naTvyaa qaaTapazI

jag sagalao ho DaoLyaaMpurto $p jaIvaalaa purto
]dar )dyaa prI inad-ya jaga dgaDaKalaI purto

jyaa dovaanao jaga ho kolao jyaa p`omao ho caalao
%yaa dovaalaa %yaa p`omaalaa jaaLIna Aata baalao

jagaavaacaunaI laaBatIsa trI jaga maI kolao Asato
tuJyaa vaacaunaI jaga ho sagaLo Asauna Jaalao nasato

idlaa itlaaMjalaI AEauM caa ha %yaa p`omaacyaa naavaa
prtayaacao naahI Aata %yaa p`omaacyaa gaavaa

haošla haošla vaaTt haoto toca AKorIsa Jaalao
naava Gaotlyaa vaacaunaI Aata manaat JaurNao Aalao


.

Vinya
Monday, March 27, 2000 - 2:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


kivacaI iTp
sanQyaakaLI sauya- maavaLayacyaa vaoLosa pXcaIma idXaa gaulaabaI hÜtoca pNa %yaaca
vaoLosa puvao- sahI AsÔuT laalasar CTa idsaUna yaoto ho bayaa-ca jaNaaÙI pahIlao
Asaolaca.


rnga gaulaabaI sanQyaa psarI pXcaIma idgBaagaI
samaÜr puvaa- svamauK rngavaI %yaaca rmya rngaI

prI pXcaImaa œudyaI tambaDo sauya-ibamba ivalasao
kXaI rngalaI puvaa- yaacao karNa kahI nasao

ivanaÜdcatura maugQaa baalaa ivacaarI inaja naaqaa
Xaas~&a pnDIta ]lagaDa ho kÜDo Aata

ApravadnaI rmato laalaI rivasahvaasaanao
riva nasata pir ka rngaavao p`acaIcyaa vadnao

rnga [kDcaa itkDo vazlaa CTa kuzUnaI gaolaI
hI jaadUcaI najarbandI kuiNa kQaI kXaI kolaI

ivanaÜd pnDIt ptI kÝtuklaa hsao tsaa qaÜDo
AÜz gaulaabaI gaala gaulaabaI gaulaabaIca kÜDo

vado itlaa ho rhsya Asalao kqaIna kanaat
kir knzI kr ek dujyaanao QarI dusara hat

AÜZUnaI javaLI eokvalaa itsa maukaca kanaat
gaalaavarcao gaIt ksao to vazvaU gaanaat

dUr sarkta lajjaIt baalaa p`aNanaaqa baÜlao
baGa œudyaacyaa AarXaat jao ica~ tuJao DÜlao

rivaibambaasama caumbana ibambacaI ivalasat yaa gaalaI
sahja tyaacaI CTa gaulaabaI psaro BavatalaI

caumbanaica~ na prI ]maTta yaa dusayaa- gaalaI
saanga vallaBao naacatsao ka %yaavarhI laalaI

rnga [kDcaa itkDo vazlaa CTa kuzUnaI gaolaI
hI jaadUcaI najarbandI kuiNa kQaI kXaI kolaI

kaT\yaanao kaZavaa kaTa Xaas~&a zavao
gaulaaba TakUnaI gaulaabaasa maga ka naca ]Dvaavao

hI œudyaacaI kÜDI saÜDvaI œudyaancaa maoL
Xaas~anaa ha ksaa kLavaa œudyaacaa KoL

AÜzhÜYT maga kXaI baÜlalaI tI imaTlaI tÜnDo
gaÜivandaga`ja risaka TakI gaulaabaIca kÜDo
.

Santosh_Habade (Santosh_Habade)
Saturday, November 11, 2000 - 5:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaDvaaTolaa dUr ek maaL
t$ %yaavartI eklaa ivaXaaL
AaiNa %yaacyaa ibalagaÜnaIyaa pdasa
jaINa- pacaÜLa pDo tÜ ]dasa

]Xaa yaovaÜ iXampIt jaIvanaaXaI
inaXaa kaLÜKI dD} Va jagaaXaI
saUya- gaganaatunaI AÜtUVa inaKara
maUk saaro ho saahtÜ ibacaara

t$varcaI hsatat %yaasa panao
hsao maUz\Bar to gavathI majaonao
vaaTsa$ vaa tuDvaIt %yaasa jaat
prI pacaÜLa idsao ina%ya Xaant

AaiNa AntI idna ek %yaa vanaat
yaoš Qaavat caÝÔor xaubQa vaat
idsao pacaÜLa Gao$naI tyaato
naoš ]D}naI %yaa dUr dUr kÜzo

AaiNa jaagaa hÜ maÜkLI tLaXaI
punha pDNyaa vartUna pNa- raXaI


Shireesh_Mp (Shireesh_Mp)
Friday, August 03, 2001 - 6:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mitraho,
Me hya hitguj chya site var navin aahe. Lahan pana pasoon hindi bhashik kshetra madhya shiklela aslelya mule maha marathi sahitya chya babtit jast mahit nahi. Tumha sarvanchi madad apekshit aahe.
Prashna mhanje Govindagraja hyanche purna nav kay aahe. asel tar tyanche ekhade chayachitra kinvha sketch aani prasiddha jhaleli kavita mala post karavit.

aapla,
Shireesh Mahohar Phadke
shireesh_mp@mantrafreenet.com

Nvgole
Thursday, July 24, 2003 - 12:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMtÜYaÊ

tI pacaÜLa kivata gaÜivaMdaga`jaaMcaI nasaUna kusaumaaga`jaaMcaI Aaho.Deepblue
Monday, June 21, 2004 - 1:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

desha

Vinya
Monday, July 12, 2004 - 9:28 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI AXaI dusayaa- site va$na copy k$na [qao kivata ka post krtaÆ %yaa poXaa [qao %yaa site ica link dot jaa.

Deepblue
Tuesday, July 13, 2004 - 10:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ivanyaaÊ maaJyaa maharaYT/acaI kivata t%kaL tumhalaa idsaavaI haca ]d\doXa hÜta. maaJyaa profile maQyao maharaYT/acao vaNa-na krNyaasaazI maI (a image caa AaQaar Gaotlaa hÜta. tovha tI image post hI kÉna TaklaI lagaocaÊ evhZoca²²²

Xa@ya AsaunahI original image var Asalaolao mauL saašTcao naava maI Aijabaat edit kolaolao naahI Aaho.

Xa@ya Asato tr pUNa- kivata maI dovanaagarImaQyao type in kolaI AsatI. pNa tI far maÜzI Aaho. mhNauna ivacaar saÜDuna idlaa

XaovaTI marazI AaiNa gaÜivaMdaga`jaaMcaa p`saar mah%vaacaa. Image, site ikMvaa link inaima~maa~ Aaho.


Milindaa
Tuesday, July 13, 2004 - 10:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Deepblue, ivanyaa mhNatÜya to barÜbar Aaho. [maoja inaima<amaa~ Aaho ikMvaa naahI yaapoxaa hI [maoja yaoqao Taklyaanao kaya value addition JaalaI yaacaahI ivacaar kra. ilaMk nao pNa toca saaQya JaalaM AsatM. iXavaaya ekca [maoja dÜna dÜna izkaNaI saazvaUna zovalaI jaaNaar naahI. maayabaÜlaI cao Xa@ya ittko resources vaacavaNyaacaa p`ya%na AapNa savaa-MnaIca kolaa paihjao.

baGaaÊ pTtMya ka... :-)


Deepblue
Wednesday, July 14, 2004 - 6:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pTlaM²²

maayabaÜlaIcao resources vaacavaNyaakirta f> varIla ek Xabd ilaihlaaÊ pNa malaa allow nahI kolao :-)


Suneetajk
Saturday, October 30, 2004 - 10:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

zashichyaranivaril kavita konala mahiti ahet ka?

Surthorat
Sunday, December 05, 2004 - 6:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

paca dovaIMcaa paLNaa

gauNaI baaL Asaa jaagasaI ka ro vaayaa
naIja ro naIja iXavarayaa

Apra~Icaa p`hr laaoTlaa baa[- tir DaoLa laagat naaih
ha caalatsao caaLa ekca Asalaa itL ]saMt naaih ijavaalaa
inajavaayaalaa hrlaa sava- ]paya jaagaaca tir iXavaraya

caalaola jaagata caTka
ha Asaaca GaTka GaTka
kurvaaLa ikMvaa hTka
ka kYTivaXaI tuJaI saavaLI kayaa naIja ro naIja iXavarayaa

hI XaaMt inajao baara maavaL qaoT iXavanaorI jaunnar poz
%yaa inajalyaa naa tXaaca GaaTaKalaI kaokNacyaa cavada talaI
yao iBavavaayaa baagaula tao baGa baaLa iktI baa[- kaLa kaLa

[kDo ho isai_ jamaana
tao itkDo AfjaulaKana
pilakDo maulauKmaOdana
ho Aalao ro tuja baaL Qarayaa naIja ro naIja iXavarayaa
Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators