Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through February 07, 2001

Hitguj » Language and Literature » पद्य » कुसुमाग्रज » Archive through February 07, 2001 « Previous Next »

Mastikhor
Monday, April 03, 2000 - 7:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mandali,

Kunakade kusumagrajanche 'Natasamrat' ahe ka ?
Asalyas ithe post karal ka ?

kuni ghar deil ka ho ghar .. he aapasahebanche swagat kalajala agadi sparsha karoon jate..

Vinya
Tuesday, April 04, 2000 - 5:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maayadoXacaa vaara

JaoptÜÊ ibalagatÜÊ ifrtÜ Bavait Barara
ha kaya maaiJayaa maayadoXacaa vaara²

d`axaancao bahrt baaga manaÜhr jaoqao
%yaa saunaIt vaolaI ranga pyaa-ncaI gamato
lao]na ]Byaa jaNau ihrvyaa nava vasanaato
kiTknzavartI vartI maÝ>Ik hara

to naagavaoilacao maanDva XaItla Xaant
ivaEaaintca jaoqao JaalaolaI ivaEaant
ivahIrIvar naando saurola jaIvanagaIt
kaLIt vaahtI sanqa ÉporI Qaara

]ztat Qauracyaa ÉKavaLItuna roYaa
svaPnaapir saundrÊ AaËmatI AvakaXaa
laajayaa- nadIvar DÜlat ihrvyaa AaXaa
%yaa Amala jagaatIla AaiNasaI yaoqainavaara

rsarsato jaoqao knakrsaat p`Baat
caandNyaat ]malao inaiXaganQaaprI rat
jaa%yaavar GaumatÜ manjauL jaoqa inaXaant
rsatuYaar toqaIla vaahisa kaya ]dara

kI yaaca idXaolaa Asaola doKt kÜNaI
nao~antuina iXampt saunaopNaavar paNaI
%yaa œdyaamaQalaI kÉNarsaat- ivaraNaI
tva lagarInvartI lahrt maa~ samaIra

ha kaya maaJaIyaa maayadoXaIcaa vaara

1945
.

Varshap
Tuesday, April 04, 2000 - 10:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vinya tuzyamule kharach chan kawita wachayla miltat ahere! good.

Santosh_Habade (Santosh_Habade)
Friday, November 10, 2000 - 12:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pRiqvacao p`omagaIt

yaugaamaagaunaI caalalaI ro yaugao hI
kravaI iktI Baaskra vaMcanaa
iktI kaL kxaot QaavaU tuJyaa maI
iktIda k$ p`IitcaI yaacanaa


navhaLItlao naa ]maaLo ]saasao
na tI Aaga AMgaat Aata ]ro
ivaJaUnaI Ata yaaOvanaacyaa maSaalaI
iSarI rahIlao kajaLI kaopro


prI AMtrI p`IitcaI jyaaot jaagao
AivaEaaMt rahIla Ana jaagatI
na jaaNao na yaoNao kuzo caalalao maI
kLo tU puZo AaiNa maI maagautI


idmaaKat taro naTaonaI qaTaonaI
iSarI TaiktI idvya ]lka fulao
prMtu tuJyaa maUtI-vaacaUna dovaa
malaa vaaTto ivaSva AMQaarlao


tuvaa saaMDlaolao kuzo AMtraLat
vaocauinayaa idvya toja:kNa
malaa maaohvaayaa baGao ha sauQaaMSaU
tpacaar isvaka$naI da$Na


ipsaara p`Baocaa ]Baa$na darI
phaTo ]Baa Sauk` ha p`omaL
krI yaacanaa p`IitcaI laajaunaI
laala haovUinayaa laajara maMgaL


phaTosa saMnyast haovaUna baOsao
?YaIMcyaa kuLI ]%trolaa QaRva
ipsaaTaprI kosa ipMjaa$naI ha
krI QaUmakotU kQaI Aaja-va


prI Bavya to toja pahUna pUjaUna
GaovaU gaLyaaSaI ksao kajavao
nakao xaud` SaRMgaar tao duba-LaMcaa
tuJaI dUrta %yaahunaI saahvao


gamao kI tuJyaa $d` $pat jaavao
imaLaonaI gaLa Gaalauinayaa gaLa
tuJyaa laala AaozatlaI Aaga PyaavaI
imazInao tuJyaa tIv`a vhavyaa kLa


Amayaa-d ima~a tuJaI qaaorvaI Ana\
malaa &at maI ek QaUlaIkNa
AlaMkarNyaalaa prI paya tUJao
QauLIcaoca Aaho malaa BaUYaNa


Shailesh2000 (Shailesh2000)
Friday, November 10, 2000 - 3:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Surekh

Storvi (Storvi)
Friday, November 10, 2000 - 5:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tLI jaagaNaara inaKara
]faLUna yaotao kQaI Aazvaanao var
Saha$na yaoto kQaI AMga tuJyaa smaRitnao
]lao Ana\ salao AMtr

he kadva visarlas santosh.

Santosh_Habade (Santosh_Habade)
Saturday, November 11, 2000 - 4:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

du$stIbawla AaBaar
kaya Aaho KUp pUvaI- XaaLot Asatanaa hI kivata vaacalaI hÜtI. ho kDvao %yaat navhto vaaTt. Aata naIT Aazvat naahI


Santosh_Habade (Santosh_Habade)
Sunday, November 12, 2000 - 11:42 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


.......... gaulaaba ...........


jana mhNatI kI kaT\yaavaacaUna gaulaaba naahI idsaavayaacaa
ekhI kaTa yaa kusaumaalaa kÜzo naahI
dLa dLatuna dhIvar kovaL saazuna rahI
mhNaUna mhNatÜ AEaunvaacauna gaulaaba naahI Asaavayaacaa


Santosh_Habade (Santosh_Habade)
Sunday, November 12, 2000 - 12:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


.... jaalaIyanavaalaa baaga ....

r>acao naca AÜGaL sauklao AjaunaI Ëusaavarcao
ivarlao naa QvanaI tuJyaa p`oYaIta AjaunaI Xabdancao
mangala tva gaItancaa hÜtÜ mandIrat GaÜYa
p`oma XaantI Ana xamaa XaantI yaamaQao vasatÜ prmaoXa
AaiNa Aaja ho tuJyaa ptaka jyaancyaa hatat
inaXas~ancyaa r>amaasaamaQao naahtat
mada-ncyaa banduka ]Dalyaa maulaabaayakat
jagajao%yaancyaa praËmaacaI spUtI-p`d rIt
Asaola hI vaa saOtanaacaI p`BaUvarI maat
ek jaKma Ana navaIna yaoXaU tuJyaa kaLjaat


malaa anuswar Taakataanaa jaraa problem yetoy. please kuneetaree madat kara.

Santosh_Habade (Santosh_Habade)
Monday, November 13, 2000 - 12:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


.. Anaaimakasa ..
 
Anaama vaIra ijaqao jaahlaa tuJaa jaIvanaaMt
stMBa itqao naa kuNaI baaMiQalaa poTlaI na vaat
QagaQaga%yaa samaracyaa jvaaLa yaa doSaakaSaI
jaLavayaas%ava saMsaaratuna ]zaoinayaa jaaSaI
maUkpNaanao tmaI laaoptI saMQyaocyaa roYaa
marNaamaQyao ivalaIna haoSaI naa Baya naa AaSaa
tuJyaa maui@tcao tTavarI naca ]QaaNalao Baava
iryaasatIvar nasao naaoMdlao kuNaI tuJao naava
jarI na gaatIla BaaT Dfavar tuJao yaSaaogaana
safla jaahlao tuJaoca ho ro tuJaoca balaIdana
kaLaoKatuna ivajayaacaa yao phaTcaa tara
p`Naama maaJaa phIlaa tujalaa maR%yauMjaya vaIra


Sagar29in (Sagar29in)
Wednesday, January 24, 2001 - 3:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vinya,
kusumagrajanchi kolambasache garvageet hi kavita tak na.tyache shevatche kadve far sundar ahe.

"anant amuchi dhyeyasakti anant an asha
kinara tula pamarala."

he kolambas jameen dislyawar samudrala uddeshoon mhanto.

Vinya (Vinya)
Wednesday, January 24, 2001 - 3:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

are rahul (?), kharach khup sundar kavita aahe ti. lihin lavakarach.

Sagar29in (Sagar29in)
Tuesday, February 06, 2001 - 1:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vinya

are yaar ajun tu mazi avasti kavita takli nahis?plz taak na!

rahul

Sagar29in (Sagar29in)
Tuesday, February 06, 2001 - 4:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vinya,

tula kusumagrajanchi ti kavita mahit ahe ka re?

'prem kunavarhi karave,
radhechya vatsal othanvar karave,
ganpatichya hasyaspad potavar karave....

hi kavita.me suddha pahato mala milali tar pan mazyakade shivaji01 font chalat nahi re.tyamule tulach tasdi ghyavi lagel!

rahul

Neela (Neela)
Wednesday, February 07, 2001 - 4:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p`oma
p`oma kuNaavar kravaM
p`oma kuNaavarhI kravaM

p`oma
raQaocyaa va%sala stnaaMvar kravaM
kubjaocyaa ivad`up kubaDavar kravaM
BaIYma d`aoNaaMcyaa qakloalyaa carNaaMvar kravaM
duyaao-Qana kNaa-cyaa AiBamaanaI
Apraijat marNaavar kravaM
p`oma kuNaavarhI kravaM

p`oma
saudamaa naavaacyaa BaTjaIvar kravaM
Ajau-na naavaacyaa rajaoMd`avar kravaM
baasarItUna paJarNaaryaa
saPtsvaraMcyaa caaMdNyaavar kravaM
yamaunaocaa Daoh jah$na TakNaaryaa
kailayaacyaa fNyaavarhI kravaM
p`oma kuNaavarhI kravaM

p`oma
$i@maNaIcyaa laalasa AaozaMvar kravaM
vak`tuMDacyaa hasyaaspd paoTavar kravaM
maaoracyaa ipsaaryaatIla
Ad\Baut laavaNyaavar kravaM
p`oma kaLjaacyaa naa%yaavar kravaM
AaiNa KD,gaacyaa pa%yaavarhI kravaM
p`oma kuNaavarhI kravaM

p`oma
gaaopIMcyaa maadk laIlaaMvar kravaM
poMdyaacyaa baaobaDyaa baaolaMavar kravaM
yaSaaodocyaa duQaavar kravaM
dovakIcyaa AasavaaMvar kravaM
p`oma balaramaacyaa KaMdyaavarIla
naaMgaracyaa FaLavar kravaM
kMsaacyaa kaLjaatIla
WoYaacyaa jaaLavar kravaM

p`oma
jyaalaa tarayacaMya
%yaacyaavar tr kravaMca
pNa
jyaalaa maarayacaMya
%yaacyaavarhI kravaM

p`oma yaaogaavar kravaM
p`oma Baaogaavar kravaM
AaiNa %yaahUnahI AiQak
%yaagaavar kravaM

p`oma
caarI pu$Yaaqaa-caI iJaMga doNaaryaa
jaIvanaacyaa d`vaavar kravaM
AaiNa parQyaacyaa baaNaanaM GaayaaL hao]na
ArNyaat ekakI pDNaaryaa
svat:cyaa SavaavarhI kravaM
karNa
p`oma Aaho maaNasaacyaa
saMskRtIcaa saaraMSa
%yaacyaa [ithasaacaa inaYkYa-
AaiNa BaivaYyakalaIna %yaacyaa
AByaudyaacaI AaSaa
ekmaova


Sanuli (Sanuli)
Wednesday, February 07, 2001 - 9:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kusumagrajanchya 2 aajun chhan kavita

krantiaaggadivjamin

Sanuli (Sanuli)
Wednesday, February 07, 2001 - 9:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

See :
kavya kusumanjali

Sanuli (Sanuli)
Wednesday, February 07, 2001 - 12:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

phataka

Swanand (Swanand)
Wednesday, February 07, 2001 - 1:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

DiwaN-khanyat basun charchaughanchya sangatit
Jeva mi tuze astitva nakarato,
Teva Akashache ek Daar kilkile karun
tu pahatos mazyakade kautukane
Aani kutuhalanehi !

Aani sagale nighun gelyavar
Tu utartos mazya ekantat
Aani smorachya shurchivar basun mhanatos:
"Va.. tuze vivechan chanach hote !
Etake ki malalhi shanka aali
mazya astitvachi.

PuN mala mahit aahe,
Mala manaNaryamdhye tu agresar aahes...
Fakt tuza DiwaN-khana tuzya
kaLajapasun khup dur aahe etakech."


-Kusumagraj

Saroj (Saroj)
Wednesday, February 07, 2001 - 7:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sanuli : phar chan !
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators