Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through April 03, 2000

Hitguj » Language and Literature » पद्य » कुसुमाग्रज » Archive through April 03, 2000 « Previous Next »

Kaakaaso
Thursday, March 11, 1999 - 4:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


kusaumaaga`ja mhNajao prmaoEvaranao marazI BaaYaolaa AaiNa marazI maaNasaaMnaa idlaolaI ek Anamaaola zovaca Ñ %yaaMcyaa samaRw ivacaaraMcaa vaarsaa maharaYT/alaaca navho tr saMpUNa- maanavatolaa eKaaVa dIpstMBaap`maaNao maaga-dXa-k zrola. kusaumaaga`jaaMnaa EawaMjalaI Aip-tanaa %yaaMcaIca ek kivata yaoqao ]QaRt kravaIXaI vaaTto :

BaoTIlaagaI

tuJyaa BaoTIlaagaI
isawta hao saaMga
maRi<akocao paMga
taoDlao maI ÈÈ

AhMtocao eonao
saaO)dacao Aat-
jaunyaa baajaarat
ilalaavalao ÈÈ

laxa saMbaMQaacao
KNalao tNaava
]d\Qvast pDava
Qarovar ÈÈ

kId- KtavaNyaa
saaoDlyaa paNyaat
raKlyaa gaaNyaat
naaondI kahI ÈÈ

GaoNao haoto qaaoDo
doNyaasa naa par
inala-jja naadar
jaahlaao maI ÈÈ

idvaaLKaorIcaa
dohlaIlaa dIp
tojaacaI itrIp
tovaZIca ÈÈ

caMd`acao Xaard
saUyaa-cao dhna
kolao ivasaja-na
naBaamaajaI ÈÈ

AakaXagaMgaot
pRqvaIvar bayaa
maatI gaolaI nhayaa
AaiNalaI tI ÈÈ

ijaNyaacyaa kUTaXaI
kolaI JaTapT
%yaacao vaayafT
koramaQyao ÈÈ

dohtocao saaOQa
manaacaI gaaopuro
laala baMdIGaro
vaasanaaMcaI ÈÈ
%yaaMcyaahI daraXaI
rajaInaamaa idlaa
sahIiXa@ka kolaa
krarasa ÈÈ

pavasaaLI Ganaa–
prI pUNa- Aata
haovaaoinayaa irta
qaaMbalaao maI ÈÈ

ibaismallaacyaa f@t
sana[-cao svar
kaMhI baraobar
GaoAU Vavao ÈÈ

… kusaumaaga`ja


Gourish
Sunday, March 14, 1999 - 4:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

bhaaratiiya svaata.ntryaachyaa suvarNamahotsavaanimitta lihilelaa kusumaagrajaa.nchaa eka phaTakaa\.
svaata.ntrya deviichii vinavaNii
pannaashiichii umara gaaThalii abhivaadana maja karuu nakaa |
miicha vinavite haata joDunii vaaTa vaakaDii dharuu nakaa ||
suuryakulaachaa divya vaarasaa priya putraa.nno tumhaa miLe |
kaaLokhaache karuuna puujana ghubaDaa.nche vrata karuu nakaa ||
adnyaanaachyaa gaLyaata maaLaa abhimaanaachyaa ghaalu nakaa |
a.ndha prathaa.nchyaa kujaTa koTarii divaabhitaasama daDuu nakaa ||
junaaTa paane gaLuna paalavii navii phuTe he dhyaani dharaa |
ekavisaave shataka samorii soLaavyaastava raDuu nakaa ||
vetana khaa_una kaama TaaLaNe haa deshaachaa droha ase |
karatila dusare baghatila tisare ase saa.ngunii suTuu nakaa ||
janasevestava ase kacherii tii Daa.nkuu.nchii nase guhaa |
mejaakhaaluna mejaavaratuna dravya kuNaache luTuu nakaa ||
bothaTa putaLe pathaapathaavara hii thoraa.nchii viTaMbanaa |
kaNabhara tyaa.nchaa maarga anusaraa vaa.njha goDave gaa_u nakaa ||
sattaa taaraka sudhaa ase paNa suraahi maadaka sahaja bane |
karina ma.ndirii mii madiraalaya ashii pratidnyaa ghe_u nakaa ||
prakaasha peraa apulyaa bhavatii divaa divyaane peTatase |
ithe bhrashhTataa tithe nashhTataa sha.nkhacha pokaLa phu.nku nakaa ||
paapa kR^ipaNataa puNya sadayataa sa.ntavaakya he sadaa smaraa |
bhalepaNaache kaarya ugavataa kuThe tayaavara bhu.nku nakaa ||
goragariibaa chhaLuu nakaa |
pi.nDa phukaache giLuu nakaa |
guNiijanaa.nvara jaLuu nakaa |
uNe kuNaache disataa ki.nchita deta dava.nDii phiruu nakaa |
miicha vinavite haata joDunii vaaTa vaakaDii dharuu nakaa || 1||
parabhaashhetahi vhaa paara.ngata dnyaanasaadhanaa karaa tarii |
maaya maraaThii marate ikaDe parakiiche pada chepu nakaa ||
bhaashhaa marataa deshahi marato\, sa.nskR^itichaahii divaa vijhe |
gulaama bhaashhika ho_uni apulyaa pragatiiche shira kaapu nakaa ||
kalama karii ye tarii saalabhara saNa shimagyaachaa taaNu nakaa |
sarasvatiichyaa devaLaatale staMbha ghaNaane toDu nakaa ||
putra pashuusama vikatii te nara\, nara na naraadhama gaNaa tayaa |
para vittaache ase luTaaruu naate tyaashii joDu nakaa ||
svachchha saadhanaa karaa dhanaachii vairaagiipaNa nase bare |
sadana aapule karaa sushobhita dusaRyaache paNa jaaLuu nakaa ||
taruNaa_Iche baLa deshaache japaa vaaDhavaa taruuparii |
karamaNukiichyaa gaTaaraga.ngaa tyaata tayaalaa kshaaLu nakaa ||
sujana asaa paNa kujana maatataa hatyaar.h haataamadhe.n dharaa |
saujanyaachyaa burakhyaakhaalii shepuTa ghaaluna paLuu nakaa ||
karaa kaayade para.ntu haTavaa jahara jaatiche manaatunii |
ekapaNaachyaa maaruna baataa aina ghaDiilaa chaLuu nakaa ||
samaana maanava maanaa striilaa tichii asmitaa khuDuu nakaa |
daasii mhaNunii piTuu nakaa vaa devii mhaNunii bhajuu nakaa ||
naastika aastika asaa kuNiihii maaNusakiitacha deva pahaa |
uchcha niicha haa bheda ghR^iNaaspada ukiraDyaata tyaa kujuu nakaa ||
maaNusa mhaNaje pashuu nase |
he jyaachyaa hR^idayaata Thase |
nara naaraayaNa tocha ase |
laakha laakha jana maajhyaasaaThii jaLale mele visaru nakaa |
miicha vinavite haata joDunii vaaTa vaakaDii dharuu nakaa || 2||

kusumaagraja

ana.ntapha.ndii yaa.nchaa upadeshapara phaTakaa vaachaa)

Gondya
Sunday, March 14, 1999 - 9:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks Gourish!
For reader's benefit, here is the above poem in
shivaji font.

BaartIya svaatM~\yaacyaa sauvaNa-mahao%savaainaima<a ilaihlaolaa kusaumaaga`jaaMcaa ek fTka\.
svaatM~\ya dovaIcaI ivanavaNaI
pÙaSaIcaI ]mar gaazlaI AiBavaadna maja k$ naka
maIca ivanaivato hat jaaoDunaI vaaT vaakDI Qa$ naka
saUya-kulaacaa idvya vaarsaa ip`ya pu~aMnaao tumha imaLo
kaLaoKacao k$na pUjana GaubaDaMcao va`t k$ naka
Ad\nyaanaacyaa gaLyaat maaLa AiBamaanaacyaa Gaalau naka
AMQa p`qaaMcyaa kujaT kaoTrI idvaaiBatasama dDU naka
jaunaaT panao gaLuna palavaI navaI fuTo ho Qyaaina Qara
ekivasaavao Satk samaaorI saaoLavyaastva rDU naka
vaotna Ka]na kama TaLNao ha doSaacaa d`aoh Asao
kritla dusaro baGaitla itsaro Asao saaMgaunaI sauTU naka
janasaovaostva Asao kcaorI tI DaMkUMcaI nasao gauha
maojaaKalauna maojaavartuna d`vya kuNaacao lauTU naka
baaoqaT putLo pqaapqaavar hI qaaoraMcaI ivaTMbanaa
kNaBar %yaaMcaa maaga- Anausara vaaMJa gaaoDvao gaa] naka
sa<aa tark sauQaa Asao pNa sauraih maadk sahja banao
kirna maMidrI maI maidralaya ASaI p`itd\nyaa Gao] naka
p`kaSa pora Apulyaa BavatI idvaa idvyaanao poTtsao
[qao B`aYTta itqao naYTta SaMKca paokL fuMku naka
pap kRpNata puNya sadyata saMtvaa@ya ho sada smara
BalaopNaacao kaya- ]gavata kuzo tyaavar BauMku naka
gaaorgarIbaa CLU naka
ipMD fukacao igaLU naka
gauNaIjanaaMvar jaLU naka
]Nao kuNaacao idsata ikMicat dot dvaMDI if$ naka
maIca ivanaivato hat jaaoDunaI vaaT vaakDI Qa$ naka
prBaaYaotih vha parMgat d\nyaanasaaQanaa kra trI
maaya marazI marto [kDo prkIcao pd caopu naka
BaaYaa marta doSaih martao\¸ saMskRitcaahI idvaa ivaJao
gaulaama BaaiYak hao]ina Apulyaa p`gatIcao iSar kapu naka
klama krI yao trI saalaBar saNa iSamagyaacaa taNau naka
sarsvatIcyaa dovaLatlao stMBa GaNaanao taoDu naka
pu~ pSaUsama ivaktI to nar\¸ nar na naraQama gaNaa tyaa
pr iva<aacao Asao lauTa$ naato %yaaSaI jaaoDu naka
svacC saaQanaa kra QanaacaI vaOragaIpNa nasao baro
sadna Aapulao kra sauSaaoiBat dusaD,yaacao pNa jaaLU naka
tÉNaašcao baL doSaacao japa vaaZvaa t$prI
krmaNaukIcyaa gaTargaMgaa %yaat tyaalaa xaaLu naka
saujana Asaa pNa kujana maatta h%yaar\ hatamaQaoM Qara
saÝjanyaacyaa baur#yaaKalaI SaopuT Gaalauna pLU naka
kra kayado prMtu hTvaa jahr jaaitcao manaatunaI
ekpNaacyaa maaÉna baata eona GaDIlaa caLU naka
samaana maanava maanaa s~Ilaa itcaI Aismata KuDU naka
dasaI mhNaunaI ipTU naka vaa dovaI mhNaunaI BajaU naka
naaistk Aaistk Asaa kuNaIhI maaNausakItca dova pha
]cca naIca ha Baod GaRNaaspd ]ikrD\yaat %yaa kujaU naka
maaNausa mhNajao pSaU nasao
ho jyaacyaa )dyaat zsao
nar naarayaNa taoca Asao
laaK laaK jana maaJyaasaazI jaLlao maolao ivasaÉ naka
maIca ivanaivato hat jaaoDunaI vaaT vaakDI Qa$ naka

kusaumaaga`ja

AnaMtfMdI yaaMcaa ]pdoSapr fTka vaacaa´


Gourish
Monday, March 15, 1999 - 12:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaa ##cyber-space##chyaa aphaaTa/ana.nta saamraajyaata vaaTa chukaNe avaghaDa naahii!

tariipaNa sudaiva-yogaane thoDe taare visheshha chamakataata\.

tyaapaikii hyaa taaryaache niriikshaNa jaruura karaave\.

http://www.gis.net/~vinaya/

Shrini
Friday, June 04, 1999 - 6:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ahi Nakul

otit vikhari vatavarni aag
ha valase ghalit ala manthar naag
madhunich ubhari fana kari futkar
ye jvalamukhila kay achanak jaag!

kadhi lavachik pate khadagache lavalavate
kadhi vajra dharevar gaganatuni kadakadate
garbhareshami pot madhe jartar,
pramadeche madak vastra janu salasalate

chalal pudhe to kay ait anand
agnicha oghal oghalato janu mand
takali Yamane katyar va kanakachi
chalali balincha vedh ghet hi dhund

va tandav karata som prashuni Kaali
raktat nahli shirmundaval bhali
thaythaya nachata naradyanvar pretanchya,
he kankan nikhluni padale bhuvar khali

chalala pudhe to lachkat murdat maan
avatare murtimaan malharatil taan
chanchalya vijeche daryache gambhirya,
chalala mrutyucha maankarich mahaan!

ha thamb,kunachi jaali madhe chahul
angar kanapari nayan kunache laal
arkta oth te dhvaja janu raktachya,
re nakul aala,ala dekh nakul!

thabakalach jaagi sarpa ghaluni valasa
ripu samor yeta soduni an adosa
bhumis maruni mage tivra tadakha
ghe fana ubharun maranacha kanosa!

padalich udi ki taditecha aaghat
ulkepari talapat kanyat ghusale daat
vilkhyavar vilakhe kasun chadhavi sarp
funfaat kari an pishapari tveshat

ran kay bhayanak lole aag jalat
adalti valti avalti krodhat
janu jinkayasi gaganache swamitva
aashadh ghanashi zunje vadal-vat

kshani dhulit geli vahat ti vishdhar
shatakhandit zale te garvonnat uur
vichiin tanutuni upsuni kadhuni daat
varyapari gela nakul vanatun dur...

Swanand
Tuesday, June 08, 1999 - 8:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Khishakade haat jatach
Hasat hasat uthala,
"paise nakot, Sir, mala,
Jara ekatepana vatala.
Modun padala Sansar
tari modala nahi Kana,
Pathivarti haat firvun
fakt ladh mhana !"

-Kusumagraj

Vinayak
Tuesday, November 23, 1999 - 1:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

varchi "kaNa" hi kavita purn lihit aahe.

olakhlat ka sir mala , paavsat aala koni
kapde hote kardamlele , kesavarti paani

kshan bhar basla , nantar hasla , bolla varti paahun
gangaamai pahuNi aali , geli gharTyat rahun

mahervashiN porisarkhi , char bhintit nachli
hot navhat te nel , bayko matr vachli

karbharnila ghevun sange , sir aata ladhto aahe
paDki bhint bandhato aahe , chikhal gaal kadhto aahe

khishakaDe haat jatach , hasat hasat uthla
paise nako sir , jara ektepaNa vatla

moDun padla sansar tari , moDla nahi kaNa
paaThivarti haat thevun , fakt laDh mhana

Amit
Monday, January 31, 2000 - 1:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kusum

Vinya
Thursday, March 23, 2000 - 1:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

basalaÜ Asata inavaant ra~IÊ TkTk JaalaI daravartI
dar ]GaDta Aat sarklaIÊ kÜNaI vya>I
baarIktonao baGata kLlaoÊ hubaohuba tI p`tImaa maaJaI dusarI hÜtI

GaabarlaÜ maIÊ caacarlaÜ maIÊ pusalao %yaalaa kÜNa kXaalaa
ismat samBaavaIt k$naI mhNao tÜÊ ipXaacca maI tva
gatkaLacyaa qaDgyaamaQalaa inavaasa kÜndT Asa( Jaalaa mhNaunaI AalaÜ
maalak jaoqao itqaoca qaara imaLo Aamhalaa

ipXaacca pNa to maaJao hÜtoÊ AapulakInao svaagat kolaoÊ gaPpa Jaalyaa
dur pNaacao Antr sarlaoÊ AazvaiNancao pva- caaLta kaLIja kZlao
baad baKoDo kQaI poTta Ëuw Xaadu-laasama gaurgaurlaÜ
p`oma WoXa hasyaat rngata svarhI caZlao

AKor hÜta phaT gaolaa ek Aamaucyaa maQalaa inaGaunaI
gaolaa kÜNa naI kÜNa rahIlaa ho maja Aata janma Baracao kÜDo pDlao
.

Vinya
Tuesday, March 28, 2000 - 4:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaDIlaQaayaa- yaa payaanaa
XataiQakancao hat spYa-tI
Knt ek kI ]rlaa naahI
hat ekhI KanVavartI
.

Vinya
Friday, March 31, 2000 - 3:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI kaya tula vaahU ­­ tuJaoca AvaGao jaIivatvaOBava
kaya tulaa do]Æ

naxa~ancyaa r%najyaÜtI
tuJaIyaa AÜTIvar JaLJaLtI
dIp rvaIcao QarIÊ tuja puZtI
vaat kXaI laa]Æ

saagar saaro tva baagaotIla
~uNapNaa-nvar jamalaolao jala
dvaibanduncaI iXapUna AÜnjaL
GaalaU tulaa nha]²

catUr ÔulaarI vasant ÔulavaIt
tujasaazI saumasancaya AgaNaIt
kXaI laajarI AQa-sauganQaIt
kLI krI Gao]Æ

JaulatI tva sadnaacyaa WarI
saanja ­­ ]Yaocao pT jartarI
ivaNatÜ ivaQaU Ambar candorI
vasana kuzo pahUÆ

Alankar tuja XaÜQaU kÜzUna
XauË tuJyaa knzatIla BauYaNa
[nd`QanaUcao saurmya knkNa
EaungaarIt baahU²

ekca Aaho maaJaI dÝlat
nayanaI jaÜ ha AEaU trngat
dubaLo maaJao jyaat manaÜgat
tÜca pdI vaahUÆ

1945
.

Vinya
Monday, April 03, 2000 - 1:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ugavatiche oon..

]gavatIcao ]na Aata
maavaLtIlaa pÜcalao Aaho
maaga-ËmaNa maagaa-poxaa
smarNaat AiQak saacalao Aaho

tËar naahI Knt naahI
pUtI- saazIca p`vaasa AsatÜ
konvha trI imaTNyaasaazIca
kaLjaamaQalaa Xvaasa AsatÜ

vaaT konvha vaOrINa JaalaI
trI va`uxa p`omaL hÜto
saat rnga BaoTUna gaolao
inaLašXaI jaDlao naato

kaLÜKlaolyaa gauhot doKIla
QaDpDNaaro ikrNa hÜto
dovaLanmaQalyaa idvyaanaahI
snaohaBaavaI marNa hÜto

vaajat gaajat varat Aata
vaoXaIpaXaI AalaI Aaho
ijavhaL\yaacyaa icata poTvaIt
barIca payapIT JaalaI Aaho

maaqyaavarcaa AaBaaLbaabaa
savaala Aata pusat naahI
p`uqvaI JaalaI pavalaapurtI
AlyaaD plyaaD idsat naahI

kusaumaaga`ja


eka AtIXaya p`tIBaasampÙ kvaInaoÊ jaIvanaacyaa eka samaqa- BaaYyakaranaoÊ eka
icantnaXaIla AaiNa hLvyaa manaacyaa vya>InaoÊ Aaplyaa ]tar vayaat ilahIlaolaI
hI kvaIta Aaho. ma`u%yaU Aaja naa ]Va yaoNaar AahoÊ ho sa%ya samaÜr idsatya
%yaanaa. Antmau-K krNaarI kvaIta Aaho hI. tI samajaNyaasaazI vaya Jaalaola
Asala pahIjao Asa mauLIca naahI. yaa kvaItotIla XaovaTcao kDvao tr Asvasqa
k$na saÜDto. hI kvaIta vaacatanaa malaa naohmaI Baa. ra. tambyaancyaa
‘maQaUGaT’ yaa kvaItocaI AazvaNa hÜto. %yaatIla XaovaTcao kDvaohI Asaoca DÜLo
AÜlaavaNaaro Aaho. to [qao ilahayacaa maÜh Aavart naahI.
ZLlaa ro ZLlaa idna saKyaa
sanQyaaCayaa iBavaivatI œdyaa
Aata maQaUcao naava ka sayaaÆ
laagalao nao~ ro pOlatIrI...............
.
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators