Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
दा. भा. पाठक

Hitguj » Language and Literature » पद्य » दा. भा. पाठक « Previous Next »

Kaakaaso (Kaakaaso)
Saturday, July 22, 2000 - 2:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


iSavaraja AaiNa baalavaIr

¤maI prt yao[-pya-Mt yaa iXavaova$na kaoNaahI svaarasa jaaAU doAU nakaosa” hI iSavabaapasaUna maaozyaa kYTanao imaLivalaolaI kamaigarI saavaLyaa bajaavaIt Aaho.¥

saavaLyaa : Kbardar jar TaMca maaÉnaI jaala puZoM¸ icaMQaDyaa
AuDivana ra[ ra[ evaZyaaÑ È ÈQa,u È È
kuNyaa gaaMvacao paiTla AapNa kuzo caalalaaM Asao
SaIva hI AaolaaMDuna tIrsaoÆ
lagaama KoMcaa ha GaaoDIcaa rava TaMga TakunaI
Asao yaa tumhI KDyaa AMgaNaIÑ
Paaor mhNaUnaI hsaNyaavaarI vaoL naka naoAU hI
malaa kaM AaoLKlao hao tumhIÆ
ha mad- marazyaacaa maI baccaa AsaoM
ho haDih maaJao laocaopocao nasao
yaa nasaanasaaMtuna ihMmatbaajaI vasao
Kbardar jar TaMca maaÉnaI jaala puZoM¸ icaMQaDyaa
AuDivana ra[ ra[ evaZyaaÑ È È 1 È È

svaar : maLyaaMt jaaAuna maaoTocao to paiNa Qaravao tuvaaM
kSaalaa taza tuja ha hvaaÆ
mauzIt jyaacyaa maUz Asao hI KD\gaacaI tao baroM
vaIr tU samajalaasa kaya roÆ
qaaor maarsaI ASaa baZayaa praËmaacyaa jarI
kuzoM tva Baalaa barcaI trIÆ
ho KD\gaacao baGa patoM ikit camakto
ANakucaIdar Ait Baalyaacao Taok toM
yaapuZoM tuJaIM baGa ihMmat ka rahtoÆ
Kbardar jar paAUla puZoM TakiSala¸ icaMQaDyaa
AuDivana ra[ ra[ AovaZyaa È È 2 È È

saavaLyaa : AapNa maaozo daZIvaalao AhaM vaIr baayakI
iktI to Aamhalaa zaAukIÑ
tDf Aamaucyaa iSavabaajaIcaI tumhaM maaihtI na kaÆ
daivataM fuSaarkI kaM fukaÆ
tumhasaarKo AsatIla iktI laaoLivalao narmaNaI
Aamaucyaa iSavabaanao BarrNaIM
maI Asao [maanaI caolaa %yaaMcaokDo
hukumaaivaNa %yaaMcyaa samajaa yaacaopuZo
do[-na na jaaAUM SaUr vaIr faMkDo
punha saaMgatao Kbardar jar jaala puZoM icaMQaDyaa
AuDivana ra[ ra[ evaZyaaÑ È È 3 È È

laalaBaDk to vadna jaahlao baaLacao maga ksao
¤svaar pir manaI hLUM kaM hMsao ¥
%yaa baaLacyaa nayanaI camako paNaI %vaoYaamauLoM
svaar pir saaOmya dRiYTnaoM Kulao.
caMd` idsao ek jaNaUM dusara tptao riva ka tr
eoka iSavabaacao ho svar
“Aahosa [maanaI maaJaa caolaa Kra
cala [naama Gao ha maaJaa Saolaa tulaa
pNa baaola saavaLyaa punhaM baaola ekdaM
Kbardar jar TaMca maaÉnaI jaala puZoM¸ icaMQaDyaa
AuDivana ra[ ra[ evaZyaaє È È 4 È È
………da.Baa. pazk


Champak
Saturday, July 26, 2003 - 11:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kakasoo apnaas aamcha manacha mujara...
johar.......jai bhavaniTopics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators