Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
चंद्रशेखर गोखले ...

Hitguj » Language and Literature » पद्य » चंद्रशेखर गोखले « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through September 23, 200435 09-23-04  8:25 pm

Ghana
Monday, September 27, 2004 - 6:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maQauraÊ

cangaÜ cyaa Kup saaáyaa AaXaavaadI caarÜL\yaa Aahot. jasao

ekdanaa AÜnD\@yaalaa
Acaanak palavaI fuTlaI
%yaacaaca %yaalaa kLonaa
jagaNyaacaI hI ija_ kuz\laI

Ajauna Kup saaryaa Aahot

p`%yaokacaa kivatakDo baGanyaacaa d`uYTIkÜna AsatÜ.ja,sao kvaI ga`osa yaancaa kivata samajaNyaasa AvaGaD AsatatÊkarNa p`%yaok jauNa %yaacaa Aqa- Aaplyaa manaistiqanausaar laavatat.tsaoca cangaÜcyaa caarÜL\yaa AahotÊAapNa Aaplyaanausaar Aqa- laavaavaa.


Ra_na_jadhav
Wednesday, September 29, 2004 - 9:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa vaaTlacaÊ malaa paihlyaavar
tu maagao vaLuna phaXaIla
maagao vaLuna phaNyaa [tkI Ê
tu na@kIca maaJaI rhaXaIla.....


Kshitij_s
Monday, October 04, 2004 - 4:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

chango manogat

Kshitij_s
Monday, October 04, 2004 - 4:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

chango manogat 1

Kshitij_s
Monday, October 04, 2004 - 4:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

chango manogat 2

Kshitij_s
Monday, October 04, 2004 - 4:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

chango manogat 3

Kshitij_s
Monday, October 04, 2004 - 4:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

chango manogat 4

Ra_na_jadhav
Monday, October 04, 2004 - 5:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pavasaacaa ek qaoMba
caukuna maaJyaa KÜlaIt yao]na pDlaa
AaiNa baahorcaa pa]sa baGauna
mau@yaanaoca rD\laa.......


Ja_wadekar
Monday, October 04, 2004 - 7:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ixaitjaÊ manaÜgat Cana Aaho

Anilbhai
Monday, December 06, 2004 - 2:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Niru_kul,
(a izkaNaI caaMgaÜ cao saahI%ya ApoxaIt Aaho. svataÁ cyaa caarÜL\yaa tu KalaIla izkaNaI Taku XaktÜsa. tuJyaa caarÜL\yaa KalaIla izkaNaI hlavalyaa Aahot

JauLuk

Ajitk
Tuesday, December 07, 2004 - 12:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dOva ih maaJyaavar
Asa karagaavalaya
jaomalaa AavaD\lao
to nao*maI ihravalaya

tulaa maI kQaI
Xapqa Gyaayalaa laavat naahI
tuJyaavarcaa ivaXvaasa
yaa [valyaaXaa Xabdat maavat naahI
Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators