Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
माधव जुलीयन

Hitguj » Language and Literature » पद्य » माधव जुलीयन « Previous Next »

Vinya
Monday, April 03, 2000 - 10:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p`omasva$p AašÊ vaa%salya isanQaU Aaš
baÜlaavaU tuja Aata maI kÜNa%yaa ]paš

naahI jagaat JaalaI AabaaL yaa jaIvaacaI
tuJaI ]NaIva ica<aI Aaš trIhI jaacaI
ica<aI tuJaI smaronaa kahIca ÉproKa
Aaš hvaI mhNaÜnaI saÜDIna jaIva hoka
p`omasva$p Aaš

hI Bauk pÜr@yaacaI hÜ[na Xaant Aaš
pahUinayaa dujaancao vaa%salya laÜcanaahI
vaaTo [qaUnaI jaavao tuJyaa puZo inajaavao
ica<aI tuJyaa zsaavao nao~I tuJyaa hsaavao
p`omasva$p Aaš

vaxaI tuJyaa prI ho konvha isqarola DÜko
do[la Xaantvaayaa œud\spnd mand JaÜko
Gao janma tU iÔrÜnaI yao[na maI hI pÜTI
KÜTI zrÜna dovaa hI Aasa ek maÜzI
p`omasva$p Aaš
Aaš
.

Vinya
Monday, April 03, 2000 - 10:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

varsha,

hI kvaIta maaQava jyaulaIAna yaancaIca Aaho. pNa vaad kXaalaa GaalatayaÆ
kÜNaacaI ka Asaonaa Kup saundr Aaho ho inaXcaIt. vaacaUna DÜLo paNaavatat.
hI kvaIta lata nao kaya saundr gaayalaI Aaho mhNaUna saangaUÆ to Xabdat saangaNao
Krca AvaGaD Aaho. maI tr jaonvhahI eoktÜ tonvha hI kvaIta samplyaavar
Top band krtÜ. karNa puZcao kahI eokayacaI manaisqatIca rhat naahI.
.

Varshap
Monday, April 03, 2000 - 1:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vinya
kharach hi phar surekh kavita aahe, are mala nawwit hi kawita hoti. kawita pathawlyabaddal thanks!

Taklya
Monday, April 03, 2000 - 2:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

test

Mvdeshmukh (Mvdeshmukh)
Friday, February 16, 2001 - 12:43 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kivata jairhI maaQava jauilayana yaaMcaI AsalaI tirhI tI %yaaMnaI %yaaMcyaa Aaš saazI ilaihlaI navhtI. d. na. gaÜKlyaaMnaI Ôar AaByaasapuNa- cair~ ilahlao Aaho. Aata to out of print Aaho.

Mvdeshmukh (Mvdeshmukh)
Friday, March 02, 2001 - 6:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


inamaa-lya samap-Na

sÔuit- idlaI tU gaayalaI maI Ôar puvaI- gaayanaoÊ
payaI tuJyaa maI vaahIlaI tI p`omagaItÜpayanaoÊ
ipvaLI jaunaI kivatavahI hI pahunaI vaaTo Ata
saayantnaI smarta ]Yaa vaaTo jasao hisatananao²

dRiYTtunaI cauktI na ho jair saaMp`daiyak maayanaoÊ
gavasao Akilpt Aqa-hI navaÊ saUxma BaavarsaayanaoÊ
maaiJaca maa~ na hÜ malaa jaaNaIva rajasa maainanaIÊ
kvanaat maaJyaa eoktÜ tva maagalaI maQauBaaYaNao.

maaJyaa tuJyaamaiQa saacalao ik%yaok vaYaa-Mcao QaukoÊ
ivasaÉnaI gaolaÜ gaana to kI jaahlaÜ dÜGao maukoÊ
tI itva`taÊ Aasai> tI gaolaIÊ A*nta laÜplaIÊ
Ba>Ica kovaL raihlaIÊ na ihcaa ijavant Jara sauko

badlaUna maM~ jaunaa punha inamaa-lya ha tuja vaaihlaaÊ
idna saMplaa ÌYNaambarI Qa`uva maa~ tovat raihlaa.

maaQava jaUlaIyana


Mvdeshmukh (Mvdeshmukh)
Sunday, August 05, 2001 - 1:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

iktI Aqa-puNa- Aaho hI kivata. tInao kQaItrI vaacalaI ka Æ

Mvdeshmukh (Mvdeshmukh)
Sunday, August 05, 2001 - 2:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

iktI Aqa-puNa- Aaho hI kivata. tInao kQaItrI vaacalaI Asaola ka Æ

Vinya (Vinya)
Wednesday, March 20, 2002 - 3:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

faar chhan. attach vachali.

Mvdeshmukh (Mvdeshmukh)
Wednesday, March 20, 2002 - 4:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vinya madhav julion var charcha karanaara tu pahila. mI tyancha barach aabhyas kelelaa ahe. faar prachand vyaktimatva hote.
tyani ravikiran mandal sthapan kele hote. Atre tyaMchya 'Zenduchi Fule' madhe mhanatat. "ravikiran mandaLatil madhav julion he ekach ravi aahet, bakichi sarva kirane"

Vinya (Vinya)
Friday, March 22, 2002 - 12:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

are mi vachalay ravikiran mandala vishayi barachas. madhav julionanchya kahi kavita hi vachalya aahet.
zenduchi fule chi prastavana ani tyatil atryani lihilela lekh vachun matr farse changle chitr ubhe rahat nahi manat madhav julionan chya kaviteche. madhav julion he ravikiran mandalatale sarvat prasidhh (ani kadachit sarvat changale) kavi hote hi nishchit. pan mala yashavantanchya kahi kavitahi avadlya aahet.

Dr_Ashutosh (Dr_Ashutosh)
Friday, March 22, 2002 - 5:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mi madhav julion yanchya NIRMALYa kavitebaddal itka eikala hota . pAn aaj vachayala milali
Great ahe -

HAs an internal rhytm + Bhav utkatata disatech !

Good work Mvdeshmukh

Dr_Ashutosh (Dr_Ashutosh)
Friday, March 22, 2002 - 5:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Tine kadhi vachali asel ka ?
Ha prashna guan ahe -- Infact I think even the poet will not think of that !!
And it may be because of inspiration of actual character in poets life but the travell of poem is not that simple .
It starts with some local idea and leads to more generalised concept.
Atm-magn kavita lihinare farach kami ahet marathit EG Anuradha potdar .

Mvdeshmukh
Monday, March 25, 2002 - 12:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaXautÜYa AaiNa ivanyaaÊ
Qanyavaad. hI kivata %yaaMnaI XaaMtabaa[ holao-kraMsaazI ilahlaolaI Aaho. pNa javaLpasa %yaaMcyaa prIcayaacyaa ivasa vaYaa-MnaMtr. %yaaMcao ‘XaaMtabaa[’ varcao p`oma iktI gaaZ hÜto %yaacaoca ho VÜtk.


Mvdeshmukh
Monday, March 25, 2002 - 1:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

A~\yaaMcyaa JaoMDUMcyaa fulaaMcaI tXaI cacaa- marazI saahI%yaat far JaalaI Aaho. pNaÊ A~\yaaMcao baÜlaNao far manaavar Gyaayacao naahI. svat : A~o ilahItat " maaQava jaUilayana yaaMcyaa kivatot kaLanauËmao evaZa badla Jaalaolaa Aaho kI to ³pxaI : maaQavarava´ svat : ca svat : cao samaIxaNa kdacaIt kÉ XakNaar naahIt. "

Mvdeshmukh
Tuesday, March 26, 2002 - 11:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaQava jaUilayanaaMcyaa kivatocaa p`vaasa ho KrÜKrca na ]lagaDNaaro kÜDo Aaho. %yaaMcyaa saurvaatIcyaa kahI kivataMvar ‘fasaI-’ BaaYaocaa p`Baava idsatÜ. ]da. ‘vaMdo %vamaovakma Ê Allaa hÜ Akbar’ hI kivata.

Bee
Monday, July 11, 2005 - 5:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

doXamauKÊ tumhI Ô> vaIsa vaYaa-cao mhNataÊ manauYya gaolyaanaMtrhI %yaaMcyaavar p`oma krNaaro iktItrI jana AapNa paht naahI kaÆ Kro p`oma ho kalabaa( hÜt nasato.

Surthorat
Tuesday, July 19, 2005 - 5:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p`oma hao[-naa tuJyaanao

p`oma hao[-naa tuJyaanao p`oma maaJao rahu do
Aaca$ yao Qama- tUJaa tU ina maI maaJaa maudo

p`oma hao[-naa tuJyaanao daoYa ha naahI tuJaa
svasqa rahI tU sauKo zovaI na ica<aI ikMtu jaa

p`oma hao[-naa tuJyaanao p`oma hao[- ka hTo
p`oma Va Ana p`oma Gyaa kavyaIca ha saaOda pTo

p`oma hao[-naa tuJyaanao dOva hI `kIDa krI
vaairBaasaacaI majaa tI vaalaukocyaa saagarI

p`oma hao[-naa tuJyaanao maI na dOvaalaa gaNaI
svaPnavat rahIla ica<aI gaaoD maaJaI laagaNaI

p`oma hao[-naa tuJyaanao svaga- qaaMbao svasqalaI
BaUtlaIcaI saMpda naahI AjaUnaI saMplaI

p`oma hao[-naa tuJyaanao raK ka Gaalau iXarI
ka XmaXaanaacaI kLa AaNaU manaacyaa maMidrI

p`oma hao[-naa tuJyaanao jaa] do to baapuDo
ma%smaRtIlaa maaL tU GaalaU nakao vaayaa puZo


Jaymaharashtra
Wednesday, February 27, 2008 - 8:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मराठी असे आमुची मायबोली जरी आज हि राजभाषा नसे,
नसो आज ऐश्वर्य या माउलीला यशाची पुढें दिव्य आशा असे,
जरी पंचखंडांतही मान्यता घे स्वसत्ताबळे श्रीमती इंग्रजी,
मराठी भिकारीण झाली तरीही कुशीचा तिच्या तीस केवी त्यजी

जरी मान्यता आज हिंदीस देई उदेलें नवें राष्ट्र हें हिंदवी,
मनाचे मराठे मराठीस ध्याती हिची जाणुनी योग्यता थोरवी,
असूं दूर पेशावरीं उत्तरीं वा असू दक्षिणी दूर तंजावरी,
मराठी असे आमुची मायबोली अहो ज्ञानदेवीच देखा खरी.

मराठी असे आमुची मायबोली जरी भिन्नधर्मानुयायी असूं,
पुरी बांणली बंधुता अंतरंगी,हिच्या एक ताटांत आम्ही बसूं,
हिचे पुत्र आम्ही हिचे पांग फेडूं वसे आमुच्या मात्र ह्रन्मंदिरी,
जगन्मान्यता हीस अर्पूं प्रतापे हिला बैसवू वैभवाच्या शिरीं.

हिच्या लत्करांची असे लाज आम्हां,नका फकत पाहू हिच्या लत्करां,
प्रभावी हिचे रुप चापल्य देखा पडावी फिकी ज्यापुढे अप्सरा,
न घालूं जरी वाड्ग्मयातील उंची हिरे मोतियांचे हिला दागिने,
"मराठी असे आमुची मायबोली "वृथा ही बढाई सुकार्याविणे.

मराठी असे आमुची मायबोली अहो पारतंत्र्यात ही खंगली,
हिची थोर संपत्ति गेली उपेक्षेमुळें खोल कालार्णवाच्या तळीं,
तरी सिंधु मंथूनि काढूनि रत्ने नियोजूं तयांना हिच्या मंडणीं,
नको रीण देवोय देतील तेंव्हा जगांतील भाषा हिला खंडणी.


Paisoo
Friday, December 19, 2008 - 10:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Tumacya Hya Kavya Sanvadat Prathamach Bhaag Ghet aahe. Mazyakade don Kavya-Oli aahet..

"Kshan Ek Poore Premacha
Varshav Pado Mag Maranacha.. "

Konala Sarv Kavita Maaheet Aahe Ka? Hee Kavi 'Julian ' Hyanchi Kavita Aahe Ka ?.
Thanks...Suhas
Jamalyas Pl visit my website
WWW.Suhas-Pai.com


Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators