Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
केशवकुमार - प्र. के. अत्रे ...

Hitguj » Language and Literature » पद्य » केशवकुमार - प्र. के. अत्रे « Previous Next »

Vinya
Monday, March 27, 2000 - 1:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

manaaÊ inaT pnqao kQaIhI na jaavao
inaXaapaiNa kolyaa p`maaNao calaavao
jarI vaahnao maagaunaI kOk yaotI
kQaI naa trI saÜDIjao Xaantva`u<aI

dukanaavarI laaivalyaa laamba paT\yaa
manaaÊ qaambaUnaI vaacaro vaaca baa %yaa
Aksmaat idsao jaahlaI jaoqa gadI-
itqao caÝkXaI jaa krayaasa AaQaI

itha-št kÜNaI jarI jaaya pnqao
trI rÜKUnaI pahNao %yaakDo to
AhaÊ Anganaa %yaatUnaI tI Asaola
vaLÜnaI trI paih maaho KuXaala

kQaI AagagaaDItunaI ihnDtaÙa
isanaomaa tmaaXao tsao pahtanaa
ivacaarI manaa %vaa na KcaI-t jaavao
sada EaoYz QaarIYT jaIvaI Qaravao

kQaI maindrI jaaisa vaacaavayaalaa
trI [nga`jaI maaisakI zova DÜLa
kuzo Cana ica~o kuzo kupnao hI
idsao sava- to naIT kapUnaI Gao[

kuNaacaoivaXaI AntrI hÜya toZ
inanaavaI tyaa QaaiDro naa^TpoD
tyaacaonaI naavaavarI la{ vhI. pI.
manaaÊ maagavaI %yaahUnaI rIt saÜip

sada KaVpoyaavarI hat maarI
ibalao do[ saa$na ima~asamaÜrI
Aroro GarI raihlao Aaja pOsao
iKsao caacapÜnaI manaa baÜla eosao

kuNaacyaa GarI jaa krayaasa daZI
kuNaacaI ÔNaI GaovaUnaI Baanga kaZI
kuNaacaa svayamTak TakI iKXaat
GaD\yaaLohI baanQaI tXaI managaTat

kuNaacyaa ivaD\yaa ina%ya AÜZIt jaavyaa
tXaa AagapoT\yaahI lambao kravyaa
caha hÜtsao koQavaa pO kuNaacaa
Aro maÙ Gao[ saugaavaa tyaacaa

[qao payagaaDI itqao vaaVpoTI
[qao pustko vaa itqao hatkazI
AXaI saarKI BaIk maagaIt jaavao
svatacao na kahI jagaI baaLgaavao

kuNaacao Asao maagalao kahI doNao
kpdI-khI %yaatlaI %yaa na doNao
kQaI BaoTlaa trI %yaa hsaÜnaI
mhNaavao Asao sava- to naIT QyaanaI

kuNaacao kQaI laagato p~ hatI
kuNaacaI tXaI ica{I iknvaa capaTI
trI %yaatlyaa vaacaNao caar AÜLI
na zavao kLo kaya kÜNato vaoLI

ijaqao caalalyaa KasagaI kanagaÜYTI
]BaI AaiNa QaonDo ijaqao caar maÜzI
manaaÊ kana do tÜnD vaasaUna toqao
pha laagatÜ kaya sambanQa kÜzo

kDI laagalaolaI idsao Aat jaoqao
manaa sad\ga`uhsqaa %varo jaaya toqao
jarI pahsaI Aat naa kak Axao
kXaalaa trI %yaa ÔTI Ana gavaaxao

nasao jyaaivaXaI za]ko AapNaato
manaa baÜlaNao dabaUnaI %yaavarIto
dujaancaI jarI jaaNaXaI gauPt ibangao
trI Qaava Gao va`u<ap~at vaogao

manaa sajjanaa caar AaNyaant Ô>
tulaa vhavayaacao Asao doXaBa>
trI sangatÜ XaovaTI yau>I saÜpI
iKXaamaajaI zovaI sada gaanQaITÜpI
.

Nanu
Monday, March 27, 2000 - 1:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vinya...
sahi re... pra. ke. aatre mhanajech khare vidamban.

Sandeepk
Tuesday, March 28, 2000 - 12:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vinya,
'mana'pasun dhanyavad!
sandeep

Vinya
Thursday, March 30, 2000 - 10:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baagaotunaI va baajaaratunaI kuzUnaI trI ‘%yaanao’
gaulaabapuYpo AaNaUna VavaIt ‘itja’ laa inayamaanao

kXaasa saangaU p`oma tyaacao itjavartI hÜtoÆ
tumhIca ]klaa ibanga yaatlao kaya Asaavao to²

gaulaaba ksalao p`oma p~Ika laala gaulaabaI %yaa
laala Axaro jaNaU ilaihlaolyaa pazpÜT nausa%yaa

p`omadovata p`sa٠hܚ yaa naOivaVanao
p`omaacao ho maaga- gaulaabaI jaaNatI navatrNao

kQaI na %yaacaa tI AvamaanaI Ôulata najaraNaa
prI na saÜDIlaa itnao Aapulaa kQaIhI maugQapNaa

yaa maÝnaatca %yaasa vaaTlao Aqa- Asao KÜla
tÜhI kXaalaa p`gaT krI maga manaatlao baÜla

AXaa tho-nao maasa laÜTlao puropur saat
KnD na pDlaa kQaIhI yaacyaa naajauk rtIbaat

AKor qaklaa ZLlaI %yaacaI p`omatpXcayaa-
rnga idsaonaa Kulaavayaacaa itcaI Xaant cayaa-

QaDa manaacaa kÉna XaovaTI mhNao itlaa ‘dovaI’
dujaI AaNaKI ivaXaoYaNao tÜ gaÜnDsa itja laavaI

‘baanQaIt AalaÜ pujaa tuja maI AajavarI rÜja
trI na ]magaXaI Ajauna ksao tU Ba>acao kaja

gaond gaulaabaI mausamausaNaaro tulaa Aip-laolao
saanga saundrI ÔukT ka to sagaLo gaolaoƒ

tÜca AÜrDUna %yaasa mhNao tI ‘AaL va`uqaa ha kI
ek pakLI hI na dvaDlaI tumhI idlyaa pOkI’

ho baÜlaUnaI %yaaca pavalaI Aat jaaya rmaNaI
xaNaat Gao]na yao baahorI ksalaIXaI barNaI

mhNao ‘pha maI yaat Taklao tumacao to gaond
AaiNa banavalaa tumacyaa saazI [tuka gaulaknd

ka DÜLo Asao ifrvata ka AalaI BaÜnD
baÜT yaatlao jara caaKUnaI gaÜD kra tÜnD’

xaNaOk idsalao tarangaNa %yaa ­­ prI Xaant Jaalaa
tsaaca barNaI AaiNa Gao]naI KanVavarI Aalaa

‘p`omaapayaI Barlaa’ baÜlao ‘Baud-nD na qaÜDa
p`omalaaBa nacaÊ gaulaknd trI kXaasa ha dvaDaƒ

yaaca AÝYaQaavarI puZo tÜ ksaatrI jagalaa
œdya qaambaunaI kQaIca naa trI Asata tÜ ‘Kplaa’

tÜnD Aambalao Asaola jyaancao p`oma inaraXaonao
p`omaacaa gaulaknd tyaaÙI caaKUnaI ha baGaNao
.

Vinya
Thursday, March 30, 2000 - 10:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kaviteche naav- premacha gulkand

Milya
Thursday, March 30, 2000 - 3:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vinya tuzha ha upakram farach stutya ahe. vegavegalya BB's var tu jya sundar sundar kavita takat ahes tya farach chaan ahet... ata mi ugich sagalikade ludbud karat nahi tu ashyach kavita takat raha amhi vachatoy sagale

Anamikag
Thursday, March 30, 2000 - 8:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yes, vinya keep it up. Amhi sarva vachato ahot.

Namanirala
Friday, March 31, 2000 - 1:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Vinya, tuzyakade 'zenduchi fuley' aahe ka? aasel tar, you need to post more of this :) keep up the great work!

Smanohar (Smanohar)
Monday, August 13, 2001 - 5:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Acharya Atre yanchya patnicya bahiNiche pati(tyanche sadu) jewha devaghari gele, teva atre mhaNale hote,

"mama patni bhagini vallabha,(vallabh=navra)
asa kasa gelas nabha,
tu sadu na, ulta ubha" !!
(bhau, marathitun ulta ubha)

mhanje tyanchya wishayiche changle udgar sudha tyanni vinodatun kele. ase hote Atre !!

tyanchya smrutis "Vinamra Abhivadan" !!!

Mugdharani (Mugdharani)
Monday, February 18, 2002 - 4:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vinya :

Thanx. mala premacha gulkand kevhapasaun vaachayachi hoti. thodi late vachalyamule late reply. ajune kaahi kavita asatil tar nakki taak.
Mugdha

Earun (Earun)
Friday, March 15, 2002 - 8:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pra ke tuji kavita mhanje jivanache vidanban

Hawa_Hawai (Hawa_Hawai)
Friday, March 15, 2002 - 9:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

earun: pra.ke mhanje tuza balpanicha mitra ka re? nahi mhanje agdi are ture karto ahes mhanun vichartey :o)

Paankaj
Thursday, August 08, 2002 - 7:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

santh gatase krishnabai
samorachya tya prekshkanchi janiv tijala nahi
santh gatase krishnabai

kuni mhane avajachi chiraka
kuni mhane to tabalaji radaka
tabalyacha to chukato theka agadi thayi thayi
santh gatase krishnabai

surach chukavi petivala
nase kunihi sarangila
tarihi baisalya kahi bayaka
januu tya gogalgai
santh gatase krishnabai

akher shrotyan yeii jhop
mag te gheti ticha nirop
mag yeuni dwarpal to karito tijala ghai
santh gatase krishnabaiVinya
Friday, August 09, 2002 - 9:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

far sundar. hasun hasun pot dukhale.

Swaagat_samiti
Friday, August 09, 2002 - 9:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sausvaagatma\

Paankaj

ihtgaujavar Aaplao hadI-k svaagat Aaho. ihtgauja tÔo- tumhalaa hI CÜiTXaI BaoT

ihtgaujacyaa sava- ivaBaagaanaa AvaXya BaoT Va

Weldoda
Friday, August 09, 2002 - 12:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

.. jabri re pankaj!:o)

Unmeshjoshi
Thursday, August 15, 2002 - 1:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

A~yaainca ‘Xyaamalaosa’ hI kivata kÜnaakDo Aaho kaÆ Asalyaasa Ëupyaa pÜsT krala kaÆ

Mvdeshmukh
Thursday, August 15, 2002 - 3:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

%yaatlyaa kahI AÜLI malaa maaihtI Aahot...%yaa AXaaÊ
maI tÜ ipzItlaa baovaDa | ivhskItlaI tU maaQaurI ||
kDuicarayaIt maI karlaa | baailaka tU KDIsaaKrI ||


Mvdeshmukh
Thursday, August 15, 2002 - 3:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaQava jaUilayanaaMcyaa ‘Xaamalaosa’ (a kivatocao to ivaDMbana Aaho to. %yaa mauL kivatot ‘tI’ ³pxaI : varda´ Kup caaMgalaI AaiNa kvaI itcyaapuZo AtIsaamaanya Asao rMgaivalao Aaho.

Unmeshjoshi
Thursday, August 15, 2002 - 4:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tu CÜkir naih saundir
imaXkIla baala icacaundir
kaLa kDa maI f<air
tu kaiXmaraitla gauladir
gaÜDola maI tu saagauit
maI ihnga kabauila tu imair
kando batto Baat maI
maugaI- ibayaa-naI tu prI
­­­
yaa AaNaKI kaih AÜLI


Paankaj
Thursday, August 15, 2002 - 7:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

shamale
tun chokari,nahi sundari
mishkil bal chichundari
kala khada mi pathari
tun kashmiratill guldari
patalicha saitan mi
allagharachi tun pari
tun madradeshiy shamala
mi to fakir kalandari
maidan mi tharkapari
tun bhumi pikal gurjari
arabi samudrahi mi jari
tun kudratiras nirzari
ashadicha andhar mi
tun falguni madhusharvari
khagras chandramilan mi
tun kor tashiv silveri
besur rath sunit mi
kavita chaturdash tu khari
haidosh karkash mi jari
allahu akbar tun tari
majum mi tun yakuti
mi hing kabuli tun miri
aan bhang tu chandol mi
godel mi tu mohari
mi to pithyatil bevada
viskitali tu madhuri
kadechirait mi kadu
tu balika khadisakhari
patis tun katlet mi
omlet mi tu shaguti
kande batate bhat mi
murgi biryani tu pari
akrod mi kandahari
tu sahryatil kharjuri
istambuliy ambir mi
nepalachi tui kasturi
mi ghogade aan laktari
makhmal tu mau bharjari
bedaul vakra trikon mi
tu lambvartul ge pari
tu vadhali kitihi jari
maj vatasi pan shokari
jari mul he kamarevari
tari tu mala shakulipari
gambhirya ani vayaskata
jari hi tujhya mukhadyavari
smarate mala tav sanuli
murti manohar parkari
lav hasari,lav lajari
lav kavari lav bavari
chini matichi janu bahuli
mau shubhra safet ni pandhari
chal shonule sakule ghari
vatsalya ge date urin
nirdosh to deshil kan
papa shupa firuni tari
tu don inch jari duri
farlang bhasasi ge pari
chal shamale mhanuni ghari
basu khetuni javali tari
ghe madge ghe gadge
ghe gulchaman ghe vadage
tambul ghe ambil ghe
ghe bhakari ghe khapari
kiti thambu mhan hoy na
khachali umed baren urin
jhidakaruni majala pari
matpriticha na khima kari
-----atre.

Unmeshjoshi
Thursday, August 15, 2002 - 7:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Qanyavaad pnkjaÊ AitXaya Ap`itma ivaDmbana Aaho.

Unmeshjoshi
Thursday, August 15, 2002 - 8:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Xaamalaosa
tu CÜkirÊ naih saundir
imaXkIla baala icacaundir
kaLa kDa maI pqqarI
tu kaiXmaritla gauladir
pataiLca saOtna maI
AllaGarIica tu pir
tu mad`doiXaya Xaamalaa
ima tÜ Ôikr klandir
maOdana maI qaka-pir
t Bauima ipkala gauja-ir
Ariba samaud`ih ima jair
tuna kud`itrsa inaja,-ir
AaYaaiZca AnQaar maI
tu Ôlgauina maQauXava-ir
Kga`asa cand` malaIna maI
tu kÜr tiXava isalvhir
baosaUr raz sauinat maI
kivata catud-Xa tu Kir
hOdÜsa kk-Xa ima jair
Allaahu A@bar tu tir
maajauma ima tu yaakuit
ima ihnga kabauila tu imair
Ana Baanga tu candÜla ima
gaÜDola ima tu maÜhir
ima tÜ ipz\yaaitla baovad
ivhisktila tu maaQauir
kaDoicarOt ima kDu
tu bailak KiDsaaKir
pOiTsa tuna kTlaoT maI
AÜmlaoT ima tu saagauit
kando baTaTo Baat maI
mauiga- ibaya-ina tu pir
AËÜD ima kndahair
tu saahyaa-itla Kjau-ir
[stmbauilaya Aimbar maI
naoplacaI tu kstuir
maI GaÜngaDo Aana la>ir
ma#mala tu ma ] Baja-ir
baodÝla vaË i~kÜNa maI
tu lambvatu-L gao pir
tu vaaZila ikitih jair
maja vaaTisa pNa CÜkir
jair maula ho kmarovair
tir tu mala Ckuilapir
gaaimBaya- Aaina vayaskta
jair ih tuJya mauKVvair
smarto mala tva saanauila
mauit- manaÜhr pk-ir
lava hasairÊlava laajair
lava kavair lava baavair
icaina maitica janau bahuila
maÝ XauBa` saÔot ina pnQair
cala saÜnaulao Ckulao Gair
vaa%salya gao daT ]ir
inadÜ-Xa tÜ doiXala k
pp Cup iÔÉina tir
tu dÜna [nca jair duir
Ôlaa-nga Baasaisa gao pir
cala Xaamalao mhnauina Gair
basau Kotuina javaila tir
Gao maaDgao Gao gaaDgao
Gao gaulcamana Gao vaaDgao
tambaula Gao Aaimbala Gao
Gao Baakir Gao Kapir
ikit qaambau mhNa hÜya naa
Kcaila ]maod baro ]ir
iJaDkaÉina majala pir
mai%p`itca na iKma kir


Mvdeshmukh
Friday, August 16, 2002 - 10:59 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hyach kavya sangrahamadhe tyanachi 'paritaas' hi kavita aahe..ti krupayapa ithe posr karal ka ?

Paankaj
Friday, August 16, 2002 - 6:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

parata yashil kadhi paratun
kot reshami lagnamadhala manevar usavun...
uralya suralya gundyanchihi vasalat lavun
barik sarik hatrumala hatohat udavun
sadaryachi ya istarine tav chalan par karun
khamisanchi hi dhiradi kharpus bhattimadhye paratun
tichya bharajari ya paithanichi ya mashardani karun
gavatil kapadyanchi sagalya gallat shan karun
rumal jariche aani uparani mahinabhar nesun
sanasudila matra vadhane ghei tujhe chapun
parata yashil kadhi paratun


Mvdeshmukh
Friday, August 16, 2002 - 6:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

prITa yaoXaIla kQaI prtUna Æ
kÜT roXamaI lagnaamaQalaa maanaovar ]savauna...
]rlyaa saurlyaa gauMD\yaaMcaIhI vaasalaat laavaunaÊ
baarIk saarIk hatÉmaala hatÜhat ]DvaUnaÊ
sadryaacaI yaa [stirnao tva caaLNa par kÉnaÊ
KimasaaMcaI hI iQarDI KrpUsa Ba+ImaQyao prtUnaÊ
itcyaa BarjarI yaa pOzNaIcaI macCrdanaI kÉnaÊ
gaavatIla kpD\yancaI sagaL\yaa gallat Xana kÉnaÊ
Émaala jarIcao AaiNa ]prNaI maihnaaBar naosaUnaÊ
sanaasauidlaa maa~ vaaZNao Gao[ tuJao caapuna
prt yaoXaIla kQaI prtUna.Mvdeshmukh
Friday, August 16, 2002 - 6:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

varachi kavita bahuda aapurna.....
tyanchich eka kabulivalyavar kavita hoti...eka pathanavar..mala aata aathvat nahi....tumhala mahiti aahe ka ?

Paankaj
Saturday, August 17, 2002 - 6:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kadarkhan
ha kon ithen padalela/kadarkha kabulivala
dhippad deh ha adava/pasarala saha aan fut
palathe palikade padale/vikral khilyanche boot
chunidar cholana atan/fadun hoy chirgut
basala pathani badaga/bajula dur chimut
chikhalant budale kalle!
tya odhiti chille bille

khismis khishatil urale
kuni mari tayavar dalla/kadarkha kabulivala


afagan daryatil atan/durkalya foditi sher
burakhyatuni kandahari/udalase hahakar
to sarbat pitan pitan/dachakel madhech amir
'kya hua'oraduni aise/badvitat sagale ur
te heratache akrod
te badam piste god
radraduni hoti rod
albukhar ambuni gela/kadarkha kabulivala

to hing kabuli atan/vikanar yapudhe kon?
vyajastav basuni dari/garibancha gheil pran
khanar kon ya pudhati/ti kalingade korun
sajavil noor nayanancha/kin surama ghaluni kon?
rastyavar manduni khata
hukkyasah maril bata
hindel kon ha atan
ghaluni chamelimala/kadarkha kabulivala

karu naka galbala agadi/jhopala ase ha vir!
jalmat asa pahilyane/pahudala shant gambhir!
rahane jite jari mage/vha don paulen dur!
ha basel mangutila/na tari houn pir!
ja pala panchnamyala
to ala dagalevala
adakavil kin sakshila,
mag mhanal"purata bhavala"/kadarkha kabulivala


ti pan kavita poorna ahe/hi pan kavita poorna ahe.....
anakhi kahi farmaish?


Unmeshjoshi
Thursday, August 22, 2002 - 1:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho kÜNa baÜlalao baÜlaa
icancaovar candu caZlaa
AaiQaca karTo WaD
Qaavato ksao duD\duD
kI puva-janmaIcaa saUD
]gavalaa kuNaI ha baÜlaa
icancaovar candU caZlaa

hI kivata puNa- Aaho kaÆ


Unmeshjoshi
Friday, September 06, 2002 - 12:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AamhI kÜNa mhNaUna kaya pusata
dataD vaongaaDunaI
fÜTÜ pustk maaisakat na tumhI ka Aamaucaa paihlaa

puZcyaa AÜLI kÜNaalaa Aazvatat kaÆ


Paankaj
Friday, September 06, 2002 - 6:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kinva 'gusha"tarang"anjali" kasa adyapi na vachala
chale jyavari akhand stuticha varshav patratuni

te amhi--arvagmayatil karun chorun bhashantaren
te amhi--na kunas deu agadi yacha sugava pari
dolyadekhat ghaluni daravada amhi kuberaghari
tyache vagdhan vaparun lapavun hin amachi laktaren

kavyachi bharagachacha gheuni sada khakotila potadi
davun gaun aamuchyach kavita amhich rastyamadhe
dostanche ghat baisavun karu ya amhi tayancha 'ude'
dushmanavar ekjat tutuni kin lombavun chamadi

amhas vagala-gatprabh jhani hotil saptahiken
amhas vagala-khalas sagali hotilna masike

Nvgole
Tuesday, June 10, 2003 - 8:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kroca hÜ Aacaaya-Ê

‘maolyaavar Amaucao sagaLo
]BaartIla dgaDI putLo
BavatalaI QartIla Ôor
Aaja prI kirtI jaor’

narond`


Nvgole
Wednesday, June 11, 2003 - 11:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho sadr ‘Aacaaya- A~o’ laa jaÜDavao. Aacaayaa-Mcyaa Kailala kavyaanao sampuNa- kravao.

narond`

‘JaonDucaI risaka Ôulao imaLvaunaI
dotÜ tuJyaa hI krI
Gao p`omao Aqavaa pdI tuDva jaa
jao vaaTto to krI
ragaanao caurgaLilasa jair hI
puYpo kQaI %vaa baro
koMvhahI ivasa$ nakÜsa tLIcao
KaNyaa prI KÜbaro’

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators