Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through December 16, 1998

Hitguj » Language and Literature » पद्य » ना. धों. महानोर » Archive through December 16, 1998 « Previous Next »

Kaakaaso
Tuesday, December 08, 1998 - 10:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaarzyaacaI raHa qaMDa[- hvaolaa
caaMdNyaacaI JaIla Aaolyaa jaaoMQaLyaalaa
dUr jagamaga%yaa idvyaaMnaI gaava jaagao
maI [qao kvaLUna maaJyaa JaaopDIlaa

Shonoo
Tuesday, December 08, 1998 - 11:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi kuthli font?

Jaganbua
Tuesday, December 08, 1998 - 11:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

wareel kawitaa punhaa udhrut karat aahe, shivaji01 font madhye

gaarzyaacaI raHa qaMDa[- hvaolaa
caaMdNyaacaI JaIla Aaolyaa jaaoMQaLyaalaa
dUr jagamaga%yaa idvyaaMnaI gaava jaagao
maI [qao kvaLUna maaJyaa JaaopDIlaa


Kaakaaso
Wednesday, December 09, 1998 - 2:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hyaa shetaane laLaa laawilaa asaa asaa kee
sukh-du:khaalaa paraspaanshee hasalo radalo
aataa tar haa jeewacha awaghaa asaa jakhadalaa
mee tyaachyaa hirawyaa boleecha shabda jaahalo

Gundyabhau
Wednesday, December 09, 1998 - 3:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

zakkas kakaso..!

Hi gANi pahA ...suder aahet na..!?


JambhuL pikalyA zADAkhALi
Dhol kunAchA vaj' ji ..Anakhi he ek

asa ekhade pakhru velhAL
tyAlA sAmor' jAteyA AbhALGundyabhau
Wednesday, December 09, 1998 - 3:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

JarA he gAne MahAnor.nche ch aahe kA te pahA..


Nabh utaru ala
chimb tharatharavale
Ang zimmAd zal'
hiravyA baharA..


It is one of my fav songs.

Jaganbua
Wednesday, December 09, 1998 - 6:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yes, yes! it is one of Mahanor's. all these featured in Jait re Jait. and in fact this one is the best in my opinion.

Shonoo
Wednesday, December 09, 1998 - 8:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

For a long time I have planned to memorize at
least a handful of his poems. Now that resolve
is strengthend. May be it will feature in the top
ten resolutions for the coming year. Last year
it was to memorize geetraamaayaN. Of course there
are only a few days left in this year and I don't
even have the mukhda's of all the songs memorized :-(

Kaakaaso
Wednesday, December 09, 1998 - 9:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hI Gyaa naa.QaaoM.mahanaaoraMcaI AaNaKI ek sauMdr kivata :

fulaaMt nhalaI phaT AaolaI ixaitjaavaratI caMd, Jaulao
naBaat iBajalyaa koSairyaacao rMga fulaavar AaoGaLlao
rMga fulaavar AaoGaLtanaa Asao jau[-laa ladbadlao
gaalaavarcao inaLo gaaoMdNao pdraBavatI GauTmaLlao
inaLyaa itcyaa DaoLyaat kqaa[- kuNaakuNaacyaa AazvaNaI
ek JaaopDI saaxaImaQalaI krIt basalaI saazvaNaI
kala itnao kuzlyaa sajaNaalaa dUr naBaaMtuna baaolaivalao
BaraMt yaovauna nagna SarIrI ]GaDyaavartI Baaoga idlao
kaMcaaoLIcaI gaaMz saavairt hLuca tyaalaa saaMigatlao
iticayaa paoTI paMca GaDIcao laK\K caaMdNao AvaGaDlao
fulaaMt nhalaI phaT AaolaI kLIt koSar saaMkLto
gaMQavatIcyaa manaaMt rajasa ek paMK$ iBariBarto

- caU. BaU. do. Gao.


Kaakaaso
Wednesday, December 09, 1998 - 9:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Take-2! Heeeeee....r..is the correct version!!
hI Gyaa naa.QaaoM.mahanaaoraMcaI AaNaKI ek sauMdr kivata :

fulaaMt nhalaI phaT AaolaI ixaitjaavaratI caMd, Jaulao
naBaat iBajalyaa koSairyaacao rMga fulaavar AaoGaLlao
rMga fulaavar AaoGaLtanaa Asao jau[-laa ladbadlao
gaalaavarcao inaLo gaaoMdNao pdraBavatI GauTmaLlao
inaLyaa itcyaa DaoLyaat kqaa[- kuNaakuNaacyaa AazvaNaI
ek JaaopDI saaxaImaQalaI krIt basalaI saazvaNaI
ASaI JaaopDI baaolaGaovaDI paMqasqaacaa paya ADo
daT jaaoMQaLyaa ranaamaQalaa hurDa pahuna BaUla pDo
kala itnao kuzlyaa sajaNaalaa dUr naBaaMtuna baaolaivalao
BaraMt yaovauna nagna SarIrI ]GaDyaavartI Baaoga idlao
kaMcaaoLIcaI gaaMz saavairt hLuca tyaalaa saaMigatlao
iticayaa paoTI paMca GaDIcao laK\K caaMdNao AvaGaDlao
fulaaMt nhalaI phaT AaolaI kLIt koSar saaMkLto
gaMQavatIcyaa manaaMt rajasa ek paMK$ iBariBarto

- caU. BaU. do. Gao.


Admin
Thursday, December 10, 1998 - 12:46 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Kaakaaso,
you tried formatting like "\font{Shivaji02,....}"
which is correct but produces a very small text. We
have created a modified simple format which goes
like "\shivaji02{...." which increases the font size.
Thanks to you, we came to know we should update
the formatting document to reflect this and we will
do it.
Meanwhile here are the instructions to write using shivaji font.

Kaakaaso
Wednesday, December 16, 1998 - 1:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

imaHahao : Aaja punha mahanaaoraMcaI kivata vaacaU yaa :

maIca maaJaa ekkllaI ekTa caalaIt gaolaao
AaDvaaTonao ipsaaTacyaaprI baohaoYa Jaalaao
naa ixatI haotI kSaacaI naa gatIlaa AMt haota
maaHa payaIMcyaa baLalaa jaagata Aavaoga haota
maja kLonaa caalatanaa du:K kOsao fUla Jaalao
Ana kuNaacao idvya AaiSavaa-d maja Gao}na Aalao
AxaroM caurgaaiLta maI AmaRtacao kuMBa Pyaalaao
Ana ]Vacyaa jaIvanaacaI saaMgata Gao}na Aalaao

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators