Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through July 26, 2004

Hitguj » Language and Literature » पद्य » दिलीप चित्रे » Archive through July 26, 2004 « Previous Next »

Dhruv
Saturday, February 28, 2004 - 8:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idlaIp ica~o yaaMcyaa ‘ekUNa kivata’ yaa kivatasaMga`haMtlyaa yaa kahI kivata.

caakÜrI baahorcyaa....vaogaL\yaa...kdacaIt BaaYaocyaaÊ kivatocyaa ÉZ vyaakrNaapasauna Ôarkt Gaotlaolyaa.....

%yaaMcyaa kivata.... nausatoca XabdaMcao KoL na rhata.... manaat AatmaQao KÜlavar caalaNaaáyaa ihMdÜL\yaaMnaa baahor daKvau Xaktat...
malaa jaaNavalaolaM %yaaMcyaa kivataMca ho vaogaLopNa tumha savaa-MnaahI BaavaavaM mhNauna ha sava- p`pMca...²²


Dhruv
Saturday, February 28, 2004 - 8:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


‘vaD’


Ajauna tÜ vaD maaJyaa svaPnaat yaotÜ
jyaacaI maI Ô> ek parMbaI
jyaalaa Ôoáyaa Gaalatat sautacyaa
ipZ\yaaipZ\yaacyaa saaiva~I

ÔMVa Ôokuna AvakaXa kabaIja hÜt naahI
mauLM Gausavauna jamaIna AaplaIXaI hÜt naahI
p`%yaok baImaQauna ArNya ]gavaU Xakt AsalaM trI
kÜT\yaavaQaI ibayaa Éjauca Xakt naahIt.

ha AitvyaapI ]%sava
Anaok s%yavaanaaMcyaa marNaanao saajara hÜtÜ
yama Ô> saaiva~Ilaaca AaXaIvaa-d dotÜ.

Ajauna tÜ vaD maaJyaa svaPnaat yaotÜ
jaNau baarIkXaa baImaQyao ]rÔaTuna vaaZavaM sabaMQa ArNya
ÉjaNyaacyaa [cCoivaÉw svaatM~\yaacaa
p`%yavakaXa pukaÉna.


Dhruv
Saturday, February 28, 2004 - 8:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


‘rhsya’

maaJaa punha punha icaKla hÜtÜya
tuJaM caak Aivart iÔrtya
[qauna hI maDkI Ba+It jaatIla
itqauna tI caulaIvar caZtIla
ek idvasa ÔuTuna jaatIla
yaacaI malaa id@kla naahI.

sabaMQa pRqvaIcaM Kapr
jyaaMcyaa maaqaI ÔuTNaar Aaho
%yaaMnaa kaya kLNaar
icaKlaacaM sanaatna rhsya Æ


Dhruv
Saturday, February 28, 2004 - 9:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


‘maI AaQaIpasaUnaca tuJaa Ba> hÜtܒ

maI AaQaIpasaunaca tuJaa Ba> hÜtÜ
kI ipsaaTpNaacaM pva- saMplyaavar
maIpNaacyaa qaarÜL\yaat A%yavasqa pDlaÜ Asatanaa
nakLt tuJaM naava kNhlaÜ
yaatlaM kahIca kuNaalaa kLNaarM naahI

(a maajalaolyaa maUit-pUjakaMcyaa ja~ot
rs%yaakDolaa caohora lapvat jao dudO-vaI ]Bao Aahot
%yaatlaaca maI ek
tuJyaa naavao caalalaolyaa ivaraT KOratIt
icamauTBar iKraptIcyaa AaXaonaM ]Baa

malaa tuJaM saMpUNa- AaiNa saaxaat dXa-na JaalaMya
ho %yaaMcyaa gaavaIhI naahI
tuJyaa tlavaarInaMca JaalaI hÜtI maaJaI KaMDÜLI
yaacaI %yaaMnaa vaata-sauwa naahI
ha ]%sava maaJyaa punaja-nmaacaa Aaho
yaacaI tÜ saajara krNaaraMnaa Kbarca naahI


Dhruv
Saturday, February 28, 2004 - 9:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


‘vaašlD laašÔ pÜsTr’

kubaoracyaa pazmaÜáyaa mautI-var
QauNaI QaÜpTtat ivaidXaotlaI garIba maaNasaM
tr tIca mautI- saulaTI kÉna ]BaI kÉna
TaL\yaa vaajavatat purat%vaivaBaagaatlao laÜk
maI irkamyaa DÜL\yaaMnaI baGatÜ ivasaavaM Xatk
AaiNa maoMdutlyaa saurku%yaaMmaQao
saazvauna GaotÜ dÜnhI.

mauMbaštlaa maaNausa jasaa caaTtÜ DÜL\yaaMnaI GaaTNaI
tsaa [qalaa iTptÜ DÜL\yaaMcyaa D\balanaL\yaaMnaI
JaaDItuna JaaDIt naahIXaa hÜNaaáyaa AidvaaisaNaI
GanadaT ArNya Aata tuTt caalalaMya
jaMgalaacyaa h_Ibaahor pDtayat
BaukonaM caikt JaalaolaI AQa-nagna maaNasaM

AaiNa vaNavyaasaarKI psartoya saMsËutI
maaJyaa maoMdutlyaa saurku%yaaMmaQyao
BaivaYyakalaIna purat%va ivaBaagaacyaa
saÜyaIsaazI AaiNa AanaMdasaazI


Dhruv
Saturday, February 28, 2004 - 9:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


‘QaurLa’

inaMbaÜL\yaa ipkuna gaLayalaa laagaayacyaa %yaa vaoLI
eka kDu sauvaasaanao BaÉna jaayacaM maaJaM mana
iJarimaLNaaáyaa panaaMnaa kÜtÉna jaayacaa vaara
pazImaagacaM AakaXa satt AsqaIr zovauna

bauMQyaavar Kacaa pDuna rsa saukuna vhayacaa gaÜMd
vaDacyaa parMbyaaMt idvasaBar laTkuna rhayacaI vaaGaLM
laala ­ kaL\yaa mauMgyaaMcyaa AivaEaaMt raMgaa laagaayacyaa
vaDacyaa ipklyaa ÔLaMmaQalyaa baarIk ibayaa idsaayacyaa

ivaihrIvar paNaI Barayacyaa baayaa QauNaIhI Qauvaayacyaa
duparcaM }na sahna hܚnaasaM hÜtaca iKD@yaa imaTayacyaa
eokayalaa yaayacaM hMbarNaM iKMkaLNaM BauMkNaM
galabalaa AaiNa iklaibala sava- QaurL\yaaplaIkDUna

tÜ lahaNapNaIcaa p`caMD ]nhaLa inasagaa-saarKa
jyaatuna Aaja yaotÜya ha garma QaurLa saUxma XabdaMcaa


Dhruv
Saturday, February 28, 2004 - 9:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


‘itsarM XarIr’

dÜna XarIraMmaQalaa Ôrk
itsaáyaa XarIralaa kLt naahI
itsarM XarIr ekaga` AsatM
sauKacyaa saušnao vaodnaolaa Taka GaalatM
%yaalaa salagaIcaI BaaYaa kLt naahI
[tkM to Aapsauk AaiNa Alaga AsatM

jaKma sauklyaavar iXallak ]rtÜ
AazvaNaIcaa vaNa
itqaM katDIcaa mauL eksaMQa pT
ÔaTuna ]gavalaolaM AsatM ek
navaM kÜvaLM AMga
gauLgauLIt
DÜL\yaaMsaarKM AdoKNaM

(a vayaat
tuJaI [tkI gaavaM JaalaI
[tkI XahrM JaalaI
GarM badlauna JaalaI
[tkI doXaaMtro JaalaI
[tkI p`krNaM JaalaI
trI ho sava- vaNa AMgaBar Axat psaÉna
tu Ajauna KrÜKr p`omaL ka Jaalaa naahIsa
DÜL\yaaMsaarKa Æ
mamataLuÊ Alaga tLhataMnaI
tu Ajauna ksaM jaÜDlaM naahIsa
itsarM XarIr
namaskarasaarKM
icaPpÊ gaPp AaiNa ]dasa Æ


Dhruv
Saturday, February 28, 2004 - 9:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘gaLNaaáyaa panaaMnaa ivacaar sagaLM’

gaLNaaáyaa panaaMnaa ivacaar sagaLM
gaL\yaat ADlaolaM panagaLIevaZMca daÉNa ArNya
jaLNaaáyaa rMgaaMnaa ivacaar ikmaI-jaI ikMvaa ipvaL\yaa
naarIMgaI tXaaca ihrvyaa ksaÜT\yaaMvarlaM ihrNya
ivacaar ivacaar sagaLM gaLNaaáyaa panaaMnaa
puMjaavalaolyaa pacaÜL\yaaMnaa ikMvaa tIva` vaaáyaaMnaa

ijavaalaa jaDNaaáyaa ratikD\yaaMnaa ivacaar sagaLM
ivacaar ivacaar AxaaMXa AÜlaaMDNaaáyaa maagaI- pxaaMnaa
samašt tovaNaaáyaa jayajayavaMtIlaa ivacaar


Dhruv
Saturday, February 28, 2004 - 9:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘paNaI’


jaovha paNyaacyaa papNyaa lavatat
tovha paNyaacyaa DÜL\yaaMt
p`kaXa laajauna caUr hÜtÜ.
paNaI DÜLo imaTuna GaotM
tovha tumhalaa idsato laaT.
jaovha paNyaacao DÜLo paNyaanaM Bartt
tovha sagaLMca pad-Xa-k JaalaolaM AsatM
AaiNa %yaatuna idsatÜ plaIkDcaa duYkaL .

paNyaacyaa baahulyaa ivalaxaNa ivasÔartat
AaiNa ivalaxaNa saMkÜcatat
tovha paNyaacaa pDlyaapDlyaa
pa}sa Jaalaolaa AsatÜ.

paNyaat Ôar vaoL KoLu nayao.
tap yaotÜ
AaiNa tÜhI AsaaQya zrtÜ.

paNaI idsatMsauwa
Ô> kazavaÉnaca.
%yaalaa hat laavalaat AaiNa tÜ AÜlaa Jaalaa
tr to paNaI samajaU naka.
tÜ Ô> Aaplaaca AÜlaa hat.


Dhruv
Saturday, February 28, 2004 - 9:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘Aaja maaJao DÜLo’


Aaja maaJao DÜLo baMd Aahot
AaiNa [kDo tr
sagaLM jaga ]GaDkIlaa AalaMya
Aata kYT hÜtIla
papNyaa ]calaNyaacaohI
[tka maI imaTUna gaolaÜya
inapcaIt

(a inamaUT kavyamayatot
Xabd mhNajaoca
p`caMD halacaala
ivadgQapNaaivaÉw
ho AÜLKU AalaMya


Dhruv
Saturday, February 28, 2004 - 9:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

‘iklaibalaNaaáyaa pxaaMnaI’

iklaibalaNaaáyaa pxaaMnaI
malaa BaÜkM paDlaIt
AaiNa %yaatuna hI XaaMtta
vaaáyaasaarKI iXartoya maaJyaat
maIhI vaajalaÜ AsatÜ
eKaVa AÜLKIcyaa baasarIsaarKa
kanha ro naMdnaMdna
pNa XaaMttotUna jaovha XaaMtta jaato
Aarpar
tovha maMjauLpNaa eokU yaot naahI
sataD ]GaDtÜ
kanaaMcaa kodar
nausata maQyama
svar Asat naahI
tÜ AsatÜ
stbQa sargama


Dhruv
Saturday, February 28, 2004 - 9:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


‘dgaDalaa naahI’

dgaDalaa naahI
paNaI ipNyaacaI
sauKI saÜya
ikMvaa dovaalaa
dusara caohora
duÁKacaa

ha p`XaaMt paYaaNa
lavaMDlaa Aaho
BarduparI AMgaBar
kaLÜK BaÉna
jaNau kaya
prmaoXvar

p`itÌtIMcyaa jagaat
maI iXarlaÜca naahI
AnaaDI Ba> inavaaMt
maaJyaa rÜmaarÜmaaMtca
]gavauna maavaLlyaa
dovata @vaicat

paNyaacyaa janmaalaa yao}na
thana mhNajao kaya
ho ivacaarNaM trI
ka saucaavaM
ikMvaa dgaD hÜ}na dova Æ


Dhruv
Saturday, February 28, 2004 - 9:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


‘yaapuZcaM maharaYT/gaIt’

yaapuZcaM maharaYT/gaIt kdcaIt maIhI ilahInaÊ kÜNaI saaMgaavaM Æ
A^TlaÐiTk ikMvaa p^isaiÔkcyaa iknaaáyaavaÉnaÊ mau> layaIMt.
karNa duÉna DÜMgar saajaro jarI AaMQaLM dLtM
AaiNa ku~ pIz KatM. ikMvaa kuMpNaanaM Xaot KallaolaM AsatM
Aamacyaa baÜlaIBaaYaotlyaa mhNaIt.

AaiNa ilaihtanaa maaJaa Acauk hat sa(aid`cyaa AakaracaI
sahI krayalaa Qajaola BaivaYyaavar. karNa Aaz XatkM
ih BaaYaa ÉjalaolaI Aaho svatM~ p`&ocyaa Baušvar.
jyaaMcaa kQaIca paDava hÜ} Xaklaa naahI AXaI AaDmauzI
AaiNa ]<auMga maaNasaM [qaM ]gavalaI gaavarana.

r> AakaXaacaa AMdaja GaotM (a gaavaagaavaat.
(a Baagaat Qanagarsauwa prmaoXvaralaa jaovaNa Gaalau XaktÜ.
[qaM ivaxaIPt maaNasaM Asatat gallaÜgallaI AaiNa
naa@yaanaa@yaavar TIkakar. [qalaI maaNasaM jaovha jaagaI hÜtat
tovha saara doXa Baanaavar yaotÜ AsaMhI hÜ}na gaolaMya.

jaovha vaoDIipXaI hÜto [qalaI marazI BaaYaa tovha
kÜT\yaaQaI AÜvyaa AaiNa ABaMgaaMcao p`itQvanaI ]ztat
KÜlavaÉna AaiNa [rsaala AQyaa%ma [qalaM BaDkvatM
maaNasaacaM maaqaM tovha pukarlaI jaatat
svatM~ p`&ocaI kavyXaasa`M maaNasaacaa janma saajara krayalaa.

yaapuZcaM maharaYT/gaIt kdaicat maIhI ilahInaÊ kÜNaI saaMgaavaM Æ
AaiNa ilaihlaM tr kÜNaacyaahI baapacaI prvaanagaI maagaNaar naahI.


Dhruv
Saturday, February 28, 2004 - 9:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mau_amaca ekaca vaoLosa baáyaaca kivata Taklyaa Aahot....² ek CÜTasaa kivatasaMga`h vaacaayalaa imaLalyaacaa AanaMd imaLavaa mhNauna....²

Bee
Saturday, February 28, 2004 - 7:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Dhruv, changale kaam keles. Chitrenchya kawita ajun wachalya nawhatya tya tujhyamuLe wachayala miLalyat. Thanks.

Chintochimnaji
Monday, March 01, 2004 - 5:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kavitaa sundar aahet. Ajun kavitaanchi vaat paahtoy.

Adityaranade
Monday, March 08, 2004 - 5:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dhruv,
sundar!
Thanks for all your efforts.Ya kavita mee barech divas shodhat hoto

Cool
Monday, March 08, 2004 - 5:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaa !!!! Qa`uva ekdma mast kivata Post kolyaasa Ê

Manju_netsuke
Saturday, July 10, 2004 - 7:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kahich kalat nahi pan enjoy kele

Dhruv
Monday, July 26, 2004 - 8:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


QauMidp`kaXaat ]jaLlaolaI

QauMidp`kaXaat ]jaLlaolaI
maaJaI marNaXa>I maI ]QaLtÜ
vaRxaavaRxaaMvarIla vazlaolyaa jaIvanaavar
jaovha ÔulaÜáyaatuna
qarkt jaatat
ihmapuMjaaMcao inajapuMja ihvaaLo
JauLJauL%yaa JaáyaaMcyaa JapaTlyaa caMdaMtUna
marNaacyaa AlaIkDo
jaIvanaaplyaaD .......
ho Bavya svaPna
bahrto jaaiNavaotUna
AaiNa maaJyaa marNaXa>Icyaa
rsaaL ihrvyaa AÜzaMnaI
maI GaotÜ ­
(a latocao AKorcao cauMbana.


Dhruv
Monday, July 26, 2004 - 8:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageitcyaa AagaIcyaa parMbyaavar saur Gaot

itcyaa AagaIcyaa parMbyaavar saur Gaot
maaJyaa JaÜ@yaanao ilahIlaI jaagaÜjaaga AxarM
XarIracyaa vatu-LaMtuna Jaop Gaot ...
saaxar maaJyaa AazvaNaIMcao to idvasa
saaxar maaJyaa ]jaLNaIMcaI maQyara~.Dhruv
Monday, July 26, 2004 - 8:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagep`aqa-naa

htaXa hvaot
haDacaI kaDM krt
AKor Gyaayacaca JaalaM maÜjamaap
maÜGama Aist%vaacaM
trI
kuzuna trI sau~baw hÜ}na yaotÜ
Aa#Ka janma
puZlyaa xaNaacyaa BaoTIlaa
AsaM Aaja sa<avaIsa vaYa-
Jaalayaca naM Æ ­ mhNauna samajaut GaalatÜ.
naustI XarIracaI kaihlaI kaihlaI hÜ}na
Bar gaarz\yaaMtsauwa maaNasaM martatca naM Æ
Asaa maolaolao p`Xna zovaUna jaatat.

payaalaa jamaIna kzINa laagato
hjjaarda manaalaa ÔsavalaM trI
laaKda AQyaa%ma rcalaI trI
ek Kra saUya-ikrNa
sagaLM ivatLlyaavar iXallak ]rtÜ
vaastvaacaa ivakarhIna lavalaoXa.

p`BaÜÊ ]Bao hat Asaoca sava-kala ]<auMga zova
tuJyaa prma XaÜQaat ²
AaiNa tLpaya
satt pRqvaIvar
janmajaat dÜnhI Davao ]javao
AnaaVMd
Kro AaiNa KrcaTNaaro ²


Dhruv
Monday, July 26, 2004 - 8:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagevaoNaumaaQava inaL\yaa baÜTaMnaI

vaoNaumaaQava inaL\yaa baÜTaMnaI
AMgaaMga baasarIvaoDM
XarIrat QaavaNaarI gaÜkuLM
[Md`IyaaMcyaa ihrvaLI

ho saavaL\yaa hataMnaÜ
ho vaaáyaasaar#yaa ivaL#yaaMnaÜ
(a svacCMd XauBa`tot
tumhI jaataya laaTaMvaÉna

kaL\yaaBaÜr DÜL\yaaMcao cakakto DÜh
ihrvaIXaar TokaDM maMd dÜlaavaNaarI
AakaXaatuna Aalaolao rMga
AaiNa KalaI pRqvaI maavaLNaarI

ho pahuNyaa h+aMnaÜ
Ana vaolhaL AailaMganaaMnaÜ
maI Ga+ Qarlaaya pÜTaXaI
maaJaaca AvaKL caMd
ha ]BaaAaDvaa gaÜivaMd


Dhruv
Monday, July 26, 2004 - 8:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messagesaMBaaYaNa

satt tr AsatÜ maI
tumacyaasamaÜr
sataD ]GaDM dar
%yaat samajaayalaa AvaGaD
kaya Aaho

maaJyaa [Ca AakaMxaa
ivacaar Baavanaa p`orNaa
maaJaM vaagaNaM vaaTNaM baÜlaNaM
caalaNaM qaaMbaNaM inaGauna jaaNaM
(a daratuna %yaa darat

kuzohI naaMdu Xakola Asaa
maaNausa kuNaalaa hvaaya
(a p@@yaa vyavasqaot
Aapaplyaa daraAaD
AapaplaI saamaaijakta saaMBaaLuna
sava-jaNa svasqa basaa

rstÜrstI maaJaa vyai>vaad
saava-jainak kaya-ËmaasaarKa
eoku yaotca rahIla
%yaalaa maaJaahI kaya [laaja

sagaLI darM ]GaDlaI tr
ekmaokaMcaa sataDpNaa pahuna
kdaicat iqajatIla sagaLo

%yaapoxaa baraya ha prMpragat BarÜsaa
kDIkÜyaMDo kulaupMcaavyaa drvaajao iBaMtIMcaa
ha p`caMD saamaÜpcaar
AaiNa gaRhIt Qarlaolaa KajagaIpNaa
sarašt manaacaa
ervhI maI AsatÜca satt tumacyaa samaÜr


Dhruv
Monday, July 26, 2004 - 8:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageidvaolaagaNaIcaI vaoL

idvaolaagaNaIcaI vaoL
p`aNa paNyaat trMgao
jyaÜt pahIlaI ptMgao

Éxa Jaalaa nadIkaz
irtI raihlaI Gaagar
maagao inaXcala nagar

paNyaatuna jaatI idvao
gaMgaa AMgaavar Gaoš
%yaaMnaa Aata naahI Gaaš

iktI maayaonao kaLÜK
dotÜ p`kaXaa AÜLK
saMiQakaLI.


Dhruv
Monday, July 26, 2004 - 8:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageAbaÜla eka saMQyaakaLIM

AbaÜla eka saMQyaakaLIM
imainaTaMcaa baGa qavaa ]Dalaa
ZgaaMt eka tMd`Icyaa Ana
pMK caaMdNyaaMcaa ÔDÔDlaa

inaXcalatocyaa tL\yaaMt jaLlaI
r>laajarI AqaaMga roYaa
Ana lahrIvar maukopNaacyaa
AakaXaaMcaI AvaGaD BaaYaa

AqaaMga eka saMQyaakaLI
kaLÜKacaI iXaMp ]GaDlaI
pNa caMd`acaa qaoMba izbakta
Acaanakca svaatI AvaGaDlaI

caaMdNyaaMt Ana Xvaasa­Qau@yaaMtuna
prkopNa pNa prko navhtoM
gaa~aMmaQalaa gaLlaa hotU
stup naBaacao pNa %yaaMvar to ²

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators