Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

अनंत सामंत

Hitguj » Language and Literature » साहित्यिक » अनंत सामंत « Previous Next »

Tanyabedekar
Thursday, August 04, 2005 - 5:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuNaI ema TI Aayavaamaa$ ho AnaMt saamaMtaMcao pustk vaacalao Aaho kayaÆ marazI maQao Asao dusaro eKado pustk maaJyaa pahNyaat Aalaolao naahI

Aj_onnet
Thursday, August 04, 2005 - 5:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

XaMtnauÊ kÜNa%yaa ivaYayaavar Aaho to pustkÆ naavaavaÉna tr kahIca baÜQa hÜt naahIyao.

Dineshvs
Thursday, August 04, 2005 - 3:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ema. TI. mhNajao maÜTr TÐkr. ema. TI. Aayavaa maaÉ ho baÜTIcao naava. yaa baÜTIvar GaDlaolyaa AnaÜ#yaa GaTnaaMcaI ih kadMbarI Aaho. ho jaIvana AaiNa vaatavarNa Aaplyaalaa AnaÜLKI Aaho.

%yaa naMtr %yaaMcaa maa^šna Í,ašMD yaa naavaacaa kqaa saMga`h Aalaa tÜ ih yaaca xao~atlyaa GaiTtaMcaa Aaho.
saamant svatÁ KlaaXaI hÜto. hllaI %yaanaa )dyaivakaracaa JaTka Aalaa hÜta. %yaavar doKIla %yaanaI laoKna kolao Aaho.


Manish2703
Friday, August 05, 2005 - 3:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idnaoXa... maI vaacalao Aaho to ema. TI. Aayavaa maa$... KUp mast Aaho...

Gs1
Friday, August 05, 2005 - 6:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ema TI Aayavaa maa$ : %yaatlyaa ]jvalaacao vaagaNao malaa AitrMjaIt vaaTlao. ³ AaiNa %yaa paXva-BaUimavar inavaodk maa~ AitsaMyamaI´ baÜTIcyaa Aist%vaaXaI ek samaaMtr p`tIk p`sqaaipt krNyaacaa p`ya%na hÜta ka to kLlao naahI.


Dineshvs
Friday, August 05, 2005 - 3:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

GS1 ]jvalaa saar#yaa manasvaI s~Iyaa maI p`%yaxa baiGatlyaa Aahot. iXavaaya jvaalaa cyaa manasvaIpNaalaa itcao pujaarI vaDIla AaiNa navara idpk pNa ittkaca karNaIBaut Aaho.

baÜT ih s~IilaMgaI Asalyaanao baÜTIvar kuNaIih s~I Asau nayaoÊ %yaa dÜGaIMcao pTt naahIÊ Asaa p`vaad Aaho. %yaa Aayavaa maaÉtih jaoMvha jaoMvha s~Iyaa baÜTIvar yaotatÊ %yaatuna vaadLo inamaa-Na hÜtat.

maa^šna Í,ašMD vaacalaa ik naahI Æ


Ninavi
Friday, August 05, 2005 - 5:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saamaMtMcaI XaOlaI jara BaDk Asato AsaM maaJaM vaOyai>k mat Aaho.

Divya
Friday, August 05, 2005 - 6:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ninavi I am agree with you.

Dineshvs
Saturday, August 06, 2005 - 2:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baÜTIvarcyaa KlaaXyaaMcao jaIvana jara vaogaLoca Asato. Anaok maihnao rÜja tIca pnnaasa saaz maaNasao baGaayacaI. kuTuMibayaaMXaI qaoT saMpk- naahI. jamaIna naahI. vaadLacaI iBatIÊ yaamauLo %yaaMcaI maanaisak jaDNa GaDNa vaogaLIca Asato.
ho ivaXva marazIt ABaavaanaoca icatarlao gaolao hÜto. mhNauna to Aaplyaalaa BaDk vaaTto.


Sayonara
Saturday, August 06, 2005 - 2:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI hI vaacalaMya ‘ema.TI. Aayavaa maaɒ. malaahI vaaTtM kI AnaMt saamaMtacaM ilaKaNa baáyaacada baÜlD AsatM AaiNa BaaYaa kQaIkQaI vulgar hÜto. %yaaMcaM AaNaKI ek ‘Aa^@TÜbar eMD’ mhNaUna pustk saQyaaca vaacalaM. to hI ilaKaNa qaÜDM tsaMca vaaTlaM.
kuNaalaa AaXaa kd-LoMcaM ‘ivadoXa’ vaacaayalaa imaLalaM tr jaÉr vaacaa. Cana Anauvaad kolaa Aaho AaiNa ivaYaya hI Cana Aaho.


Divya
Friday, August 05, 2005 - 1:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ema TI Aaya vaa maaÉ hI KlaaXaacyaa jaIvanaavarcaI saamantacaI kadMbarI maI pNa vaacalaI AahoÊ XaovaT pya-nt vaacat rhaNyaa[tkI pkD na@kIca Aaho.

rmaoXa baavakr yaaMcaI &ana toca dova ih kadMbarI maaJyaa vaacaNyaat AalaI ivaYaya vaogaLa Aaho. Aa<aa pya-nt &anaoXvaraMcyaa jaIvanaavar kadMbayaa- bayaa-ca jaNaaMnaI ilahIlyaa pNa yaa kadMbarI maQao %yaaMcyaa vaDIlaaMcyaa jaIvanaavar AaQaarIt mhNajao iva{lapMtacyaa janmaacyaa AaQaIpasaunaca saurvaat Aaho AaiNa &anaoXvaraMcyaa samaaQaI pya-nt kadMbarIcaa p`vaasa Aaho. gaavaanao vaaLIt Taklaolao AaiNa %yaat gaavaatlyaa laÜkaMcaI imaLNaarI vaagaNaukIkDo dula-xa kÉna Ô> Aaplyaa maulaaMvar laxa koind`t kolao AaiNa maulaaMnaa GaDvalao. vaacatanaa tumhI %yaa kaLat jaata Ê ivaYaoXa maulaaMnaa sava- gaÜYTIcao &ana doNyaacaI QaDpD AaiNa dohantacyaa p`ayaiXca<aalaa saamaÜro gaolyaanantr ih caarhI BaavaMD kXaI rhatat Ôar Cana vaNa-na Aaho. &anaoXvar AaiNa BaaMvaMDanaa GaDvaNaaro iva{lapMt mhNajao toqao kr maaJao jauLtI evaZoca mhNaayacao iXallak rhato.
yaat sau> AaiNa ]pinaYado yaatIla kahI ÉcaaMcaa Aqa- saMdBa- idlaa Aaho to vaacatanaa maa~ qaÜDo baÜr hÜNyaacaI Xa@yata Aaho ¤jyaaMnaa AavaD naahI %yaaMnaa¥.


Aasim
Friday, March 31, 2006 - 5:33 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

anant samant yancha OCTOBER-END kuni vachalay ka? anant samant stylechach mhanje khup bold ahe pan khup vegala ahe.
kahi mitra-maitrininchya reunion che katha ahe.art,love,friendship yaa saglya goshtincha ek mast mishran ahe..milalyas vacha...
changli english novels kuni suchvel ka?

Jaideep
Saturday, February 11, 2006 - 9:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sorry mala marathit lihita yet nahiye. ithe fontcha kahitari problem aahe.

anant samant yancha m.t. aiwa maru vachaly ka? mala vatata te pustak nivval kalpanik aahe aani pratyek goshtila bhavanik artha denyacha kevilvana prayatna aahe. botivarcha vastav asa nakkich nasta.

Savyasachi
Wednesday, October 15, 2003 - 6:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mt ivamaru baddal konitari vicharla ahe. masta pustak ahe. mi baryach vela vachala ahe. attach kahi mahinyanpurvi vachala parat ekda.

Mahesh
Thursday, October 16, 2003 - 4:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Savyasachi : Mt Ivamaru ??? Japan madhe / Japan baddal ahe ka ???

Savyasachi
Thursday, October 16, 2003 - 8:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

well, m t ivamaru he ek jahaj aste oil gheun firnare. pan 2nd world war madhe tyavar kahi tofa chadhavun tyala udhdhanauka pan banavaleli aste. ti kuthun kuthetari (dont remember) kahitari 12 13 maalvahu naukancha kafila gheun jaat asatana japanese submarines tyavar halla karatat ani ti khup zunj deun shevati budate. its real story.

Mahesh
Friday, October 17, 2003 - 6:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Savya : Thanks for info. Basically Ivamaru he 99.99% Jap. nav ahe mhanun vicharal. Tya nimittane ek story / pustak mahiti zal.

Rajugouti
Monday, January 19, 2009 - 6:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Has anyone listened to Marathi audio book "DRISHTI" by Anant Samant?
I bought a copy yesterday I could not stop listening ...this is a story of love narrated in soft impeccable Marathi by Sandeep Khare., and like his other famous books -Mr. Samant brings alive bold adventurous characters that dare you to defiance, words that stimulate you to take a stand ..for your passion and your love..To face adversity To will you to survive

This audio book is beautifully augmented by sounds of the surroundings, words of Mr. Samant and narration of Mr. Khare blended by Mr. Pravin Joshi with sounds of the sea, the lashing rain, the thunder and the local trains ...creates a lively ambiance, you feel as if you are right there with the characters of the book. I highly recommend listening to this superb sound quality audio book. By Raju D from Detroit, USA
Add Your Message Here
Post:
Username: Posting Information:
This is a private posting area. Only registered users and moderators may post messages here.
Password:
Options: Automatically activate URLs in message
Action:

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions