Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through May 17, 2005

Hitguj » Language and Literature » पद्य » मंगेश पाडगांवकर » Archive through May 17, 2005 « Previous Next »

Coolajit
Thursday, November 20, 2003 - 10:31 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageLimboni
Monday, December 08, 2003 - 5:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

manyaaÊ naIja maaJyaa maQao AaNaKI ek kDvao Aaho bahutok.

.........................
caaMdNyaalaa jaaga AalaI
ratraNaIcyaa ÔulaaMcaa
gaMQa Aalaa gaMQa Aalaa ro

Asao kahItrI Aazvato. pihlaI AÜL Aazvat naahIt.


Vkudtarkar
Thursday, January 08, 2004 - 9:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

korya kory kagadavar
asal jari chapal
othanvar alyakherij
gan nasat aapala

ti manat jhurate ahe
tumhi pahat rahanar
kalpanechya pavasat
nusat nahat rahanar

mala sanga vhyacha kas?
mukkamala jayacha kas?

ghatt javal ghetalyakherij
manus nasat apapla
korya kory kagadavar
asal jari chapal
othanvar alyakherij
gan nasat aapala

shabd shabd rite shabd
tyancha kay karanar
tal phutakya mathamadhye
pani kas bharanar?

mala sanga vhayach kas?
mukkamala jayach kas?

aapan oth lavalya kherij
pani nasat aapala
korya kory kagadavar
asal jari chapal
othanvar alyakherij
gan nasat aapala

karun karun hishob dhurt
khup kahi milel
pan phul ka phulat
he kas kalel?

mala sanga vhayach kas?
mukkamala jayach kas?
phulphakharu banalya kherij
phul nasat aapala
korya kory kagadavar
asal jari chapal
othanvar alyakherij
gan nasat aapala

matimadhalya bijala
ekach arth kalato
kaomb phutun alyavarach
hirava moksha milato

mala sang vhayacha kas?
mukkamala jayacha kas?

aatun aatun bhijalya kherij
rujan nasat aapal
korya kory kagadavar
asal jari chapal
othanvar alyakherij
gan nasat aapala

Cybermihir
Friday, January 09, 2004 - 2:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

varIla kivatocao dovanaagarIkrNa. english maQao vaacatanaa barocada Aqa-baÜQa hÜt naahI. dovanaagarImaQao kahI cauka Asalyaasa Ëupyaa lavakrat lavakr saaMgaa. karNa malaahI kahI Xabd kLlao naahIyaot.
=======================
kÜáyaa kÜáyaa kagadavar
Asala jarI CaplaM
AÜzaMvar AalyaaKorIja
gaaNaM nasatM AaplaM

tI manaat Jaurto Aaho
tumhI phat rahNaar
klpnaocyaa pavasaat
nausatM nahat rahNaar

malaa saaMgaa vhayacaM ksaM Æ
mau@kamaalaa jaayacaM ksaMÆ

Ga+ javaL GaotlyaaKorIja
maaNausa nasatM AaplaM
kÜáyaa kÜáyaa kagadavar
Asala jarI Capla
AÜzaMvar AalyaaKorIja
gaaNaM nasatM AaplaM

Xabd Xabd irto Xabd
%yaaMca kaya krNaar
tL fuT@yaa maazamaQao
paNaI ksaM BarNaarÆ

malaa saaMgaa vhayacaM ksaM Æ
mau@kamaalaa jaayacaM ksaM Æ

AapNa AÜz laavalyaa KorIja
paNaI nasatM AaplaM
kÜáyaa kÜáyaa kagadavar
Asala jarI Capla
AÜzaMvar AalyaaKorIja
gaaNaM nasatM AaplaM

kÉna kÉna ihXaÜba Qaut-
Kup kahI imaLola
pNa fula ka fulatM
ho ksaM kLolaÆ

malaa saaMgaa vhayacaM ksaM Æ
mau@kamaalaa jaayacaM ksaM Æ
fulapaKÉ banalyaaKorIja
fula nasatM AaplaM
kÜáyaa kÜáyaa kagadavar
Asala jarI Capla
AÜzaMvar AalyaaKorIja
gaaNaM nasatM AaplaM

maatImaQalyaa ibajaalaa
ekca Aqa- kLtÜ
kÜMba fuTuna Aalyaavarca
ihrvaa maÜxa imaLtÜ

malaa saaMga vhayacaM ksaM Æ
mau@kamaalaa jaayacaM ksaM Æ

Aatuna Aatuna iBajalyaaKorIja
ÉjaNaM nasatM AaplaM
kÜáyaa kÜáyaa kagadavar
Asala jarI Capla
AÜzaMvar AalyaaKorIja
gaaNaM nasatM AaplaM ²²
============================


Iravati
Monday, January 12, 2004 - 10:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageIravati
Monday, January 12, 2004 - 11:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Nivadanukanche padgham vaju lagale aahet tyavarun aathavali....Iravati
Tuesday, January 13, 2004 - 12:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Padgaonkaranche ek BOLGANE.....Iravati
Saturday, April 17, 2004 - 6:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageIravati
Saturday, April 17, 2004 - 6:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


Iravati
Tuesday, May 11, 2004 - 1:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message
Itsme
Thursday, October 28, 2004 - 11:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

toMvhacaI tI ÔulaMSukhada
Tuesday, November 23, 2004 - 6:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJyaa p`omaa
jagaNaM sauMdr Aaho
DÜLo Ba$na
baGaNaM sauMdr Aaho

tuJaI hak
tL\yaava$na yaoto ;
vaaáyaacyaa
maL\yaava$na yaoto ;

qara$na
eokNaM sauMdr Aaho

maaJyaa p`omaa
jagaNaM sauMdr Aaho
DÜLo Ba$na
baGaNaM sauMdr Aaho

maatIcyaa
AÜlyaa AÜlyaa vaasaat ;
vaaáyaacyaa
KÜla KÜla Xvaasaat ;

JaaDaMcaM
iBajaNaM sauMdr Aaho

maaJyaa p`omaa
jagaNaM sauMdr Aaho
DÜLo Ba$na
baGaNaM sauMdr Aaho

fulaaMcao
vaasa iva$na jaatat ;
idlaolao
Xvaasa sa$na jaatat ;

AsaNyaa[tkca
nasaNaM sauMdr Aaho

maaJyaa p`omaa
jagaNaM sauMdr Aaho
DÜLo Ba$na
baGaNaM sauMdr Aaho

- maMgaoXa paDgaavakr


Sukhada
Wednesday, November 24, 2004 - 4:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho gaaNaM maI tuJyaakDUna iXaklaÜ ²

AaplaM jao AsatM
to AaplaM AsatM
AaplaM jao nasatM
to AaplaM nasatM

hsat DÜLo pusaUna
AatUna fLasarK ipklaÜ
ho gaaNaM maI tuJyaakDUna iXaklaÜ..

Aalaolaa maÜhÜr
kQaI jaLUna jaatÜ
fulaaMcaa bahr
kQaI gaLUna jaatÜ

punha p`vaasa sau$ kolaa
jarI caalaUna qaklaÜ
ho gaaNaM mao tuJyaakDUna iXaklaÜ..

kQaI AaplaM gaava
AaplaM nasatM
kaQaI AaplaM naava
AaplaM nasatM

AXaa pr@yaa p`doXaat
vaaT naahI cauklaÜ
ho gaaNaM maI tuJyaakDUna iXaklaÜ..

ipMjaáyaat kÜMDUna
paKrM AaplaI hÜt nahIt
hat baaMQaUna
hat gauMflao jaat naahIt

ho malaa kLlaM tovha
h$na sauwa ijaMklaÜ
ho gaaNaM maI tuJyaakDUna iXaklaÜ..

JaaD maukM idsalaM trI
gaat AsatM
na idsaNaaáyaa pavasaat
mana nhat AsatM

kaLÜKavar caaMdNyaaMcaI
vaola hÜ}na JauklaÜ
ho gaaNaM maI tuJyaakDUna iXaklaÜ...

maMgaoXa paDgaavakr


Sukhada
Thursday, November 25, 2004 - 7:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pavasaaL\yaatlaI saMQyaakaL
AaBaaL AalaMya AMQaa$na
hvaa AXaI ]dasa kuMd Aaho
pha naa trIsauwa mana ksaM QauMd Aaho

faMVaMcao ihrvao ravao
iBajaUna gaolao
AÜlao icaMba pMK imaTUna
inajaUna gaolao

samaÜr sagaLM QaukM QaukM psarlaMya
payaaKlacaI vaaTsauwa ivasarlaMya

paKraMcaI caahUla naahI
p`%yaokacyaa GarT\yaacaM
dar jaNaU baMd Aaho
hvaa AXaI ]dasa kuMd Aaho
pha naa trIsauwa mana ksaM QauMd Aaho ...

saaMgaayacaM to kLlaM Aaho
[tkM KÜla
[tkM KÜla
tUhI AbaÜla
maIhI AbaÜla

tuJaM maaJaM AsaNaM hIca BaaYaa Aaho

Ba$na Aalyaa maÝnaalaa
maatIcaa AÜlaa gaMQa Aaho
hvaa AXaI ]dasa kuMd Aaho
pha naa trIsauwa mana ksaM QauMd Aaho ...

hatat hat gauMfUna
AsaM caalatanaa
AbaÜlapNaat
Apar AsaM hÜtanaa
naaca ro maÜra
naaca ro maÜra

Xabd Aaja ivasa$na gaolaot Aaplaa tÜra

maI Aaja
tuJyaavarcyaa kivatocaa
hLuvaar CMd Aaho
hvaa AXaI ]dasa kuMd Aaho
pha naa trIsauwa mana ksaM QauMd Aaho ...


Sukhada
Friday, November 26, 2004 - 10:43 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


fulaaMcaI papNaI AÜlaI kuNaasaazI kuNaasaazI
phaTo jaaga hI AalaI kuNaasaazI kuNaasaazI Æ

AXaa yaa caaMdNyaa ra~I jaušcyaa maaMDvaaKalaI
]dasaI daTunaI AalaI kuNaasaazI kuNaasaazI Æ

nadIkazI kuNaI naahI Baro kaLÜK ha saara
Jauro dUratlaa tara kuNaasaazI kuNaasaazI Æ

sauKacaI hak yaotanaa Qauko daTUna ka yaoto
Asao AÜZUna ho naoto kuNaasaazI kuNaasaazI ÆÆ

maMgaoXa paDgaavakr


Sukhada
Friday, November 26, 2004 - 10:45 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


itnao baocaOna hÜtanaa kL\yaaMnaI Xvaasa Takavao
itnao hÜkar dotanaa ijavaacao caaMdNao vhavao

iktI maÜjaU táha Aata itcyaa %yaa vaar krNyaacyaa
itcyaa hatI kT\yaarInao sauKacao KoLNao vhavao

kQaI to Dava maaMDavao kQaI hasaUna maÜDavao
itcyaa Ésavyaat XabdaMcao duhorI baÜlaNao vhavao

itcyaa DÜL\yaatlao pxaI fulaaMcao saÜbatI hÜto
iktIda rMga svaPnaaMcao inajaovar saaMDNao vhavao

maMgaoXa paDgaavakr


Tulip
Thursday, January 06, 2005 - 9:09 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saujaaNa

pavasaaL\yaaMtlyaa AsaavaQa ra~I
kuNaIca Aalao naahIÂ
puZlyaa janmaacaa hvaalaa dot
rDNaaáyaa kaLÜKakDo
kuNaIca jaIva gahaNa Taklaa naahIÂ
kasaavaIsa DÜL\yaaMnaI
p`aNaaMnaa imazI GaalaIt
‘ nakÜ jaavaUsa... nakÜ jaavaUsa’
kuNaIca mhNaalao naahI
AEaUMvaacauna ina : Xabd rDt ....

AayauYyaBar svaIkarlaolao
kuNaIca naakarlao naahI
eka jaIvaGaoNyaa xaNaasaazI...
GaDI ivaskTlaI naahI
Xabd caurlao naahIt
tuTlaolaI panao
ra~Icyaa kosaat ADkUna
rDlaI naahIt

kahIca Jaalao naahI...
maa~ JaalaI Aahot
DÜL\yaaMKalacaI kaLI vatu-Lo
samajautdar.


Tulip
Monday, February 07, 2005 - 1:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p`omaat pDlaM kI ....

maaJaM kayaÊ tumacaM kayaÊ
p`omaat pDlaM kI AsaMca vhayaca ²²

itcaM baÜlaNaMÊ
itcaM hsaNaMÂ
javaLpasa nasaUnahI
javaL AsaNaMÂ
ijavaNaIXaI KoL krIt
KÜTM $saNaMÂ
Acaanak svaPnaat idsaNaM ²

KT\yaaL pavasaat
icaMba nhayaca ²
maaJaM kayaÊ AaiNa tuAmacaM kayaÊ
p`omaat pDlaM kI AsaMca vhayacaM ²²

kosaaMcaI baT itnao
hLUca maagao saarlaI...
Davaa hat hÜta
kI ]javaa hat hÜtaÆ

AapNa saarK AazvatÜÊ
p`%yaok kNa
manaat Aaplyaa saazvatÜ ²

tI $maala ivasa$na gaolaI ²
ivasa$na gaolaI kI zovaUna gaolaIÆ
AapNa saarca AazvatÜÊ
p`%yaok xaNa
manaat Aaplyaa saahvatÜ ²

AazvaNaIMca caaMdNaM AsaM
JaolaUna GyaayacaM ²
maaJaM kayaÊ tumacaM kayaÊ
p`omaat pDla kI AsaMca vhayaca ²²

itcaI vaaT baGat AapNa ]Bao AsatÜ...
zrlaolaI vaoL kQaIca TLlaolaI ²
yaorJaara GaalaNaM sauwa
Xa@ya nasat rs%yaavar ²
sagaL\yaaMcaI najar Asato
Aaplyaavarca iKLlaolaI ²²

maaNasaM yaotat
maaNasaM jaatatÊ
AaplyaakDo saMXayaanao
rÜKUna baGatat ²

]Bao AsatÜ AapNa
Aaplao maÜjaIt Xvaasa Â
ek tasa ² ca@k AgadI ek tasa ²²

AXaI AaplaI tpEyaa
AaplaM ~aNa tgavato ²
AKor tI ]gavato ²²
[tkI sahja ² [tkI XaaMt ²
calaibacala mauLIca naahI ²
zrlaolyaa vaoLoAaQaIca
AalaI hÜtI jaXaI kahI ²²

maga itcaa maMjaUL p`Xna Â
‘ Ayyaa ² tumhI Aalaat pNa Æ ’
AaiNa AaplaM gaÜD ]<arÂ
nauktaca ga ² tuJyaa AaQaI kahI xaNa ²

kaLavar maat AXaI ²
itcyaasaÜbat Baulat jaayaca ²
maaJa kayaÊ tumaca kayaÊ
p`omaat pDlaM kI AsaMAca vhayaca ²²

ekca vacana
iktIda dotÜ AapNa ²
ekca Xapqa
iktIda GaotÜ AapNa ²

trI sauwa Aaplao Xabd
p`%yaok vaoLI navao Asatat ²
punha punha hvao Asatat ²²

saaQaMsauQaM baÜlatanaa
tI ]gaIca laajaU laagatoÊ
ÔulaaMcaI naajaUk gat
Aaplyaa manaat vaajaU laagato ²²

]%sauk ]%sauk sarIMnaI
AaBaaL Aaplyaa manaavar Ja$na jaatMÂ
iBajalaolyaa maatIsaarKM
Aapla AsaNaM saugaMQaanao Ba$na jatM ²²

Barlaolyaa ZgaasaarKM
manaacaM BarlaopNa ]QaLUna VayacaM ²
maaJaM kayaÊ tumacaM kayaÊ
p`omaat pDlaM kI AsaMca vhayacaM ²²


Mi_fulrani
Monday, February 28, 2005 - 6:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ek pakhru ala
upas, tula have asele bolgana hech aahe ka?


Gandhar
Tuesday, May 17, 2005 - 5:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

manaÜja ho gaaNaM tumacyaasaazI..

laajaUna hasaNao Ana\ hasaUna to phaNao
maI AaoLKUna Aaho, saaro tuJao bahaNao

DaoLyaaMsa papNyaaMcaa ka saaMga Baar vhavaa
imaTtaca papNyaaM ka caMd` hI idsaavaa
ho p`Sna jaIvaGaoNao hrtI ijaqao SahaNao

hatI QanaYya jyaacyaa %yaalaa ksao kLavao
)dyaat baaNa jyaacyaa %yaalaaca du:K zavao
itrpa kTaxa BaaoLa AamhI [qao idvaaNao

jaata samaao$naI tU, ]gavao Tpaor tara
doSaatUnaI fulaaMcyaa AaNaI saugaMQa vaara
ra~Isa caaMdNyaaMcao saucato saurola gaaNao

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators