Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through August 06, 2005

Hitguj » Language and Literature » पद्य » इंदिरा » Archive through August 06, 2005 « Previous Next »

Surthorat
Tuesday, October 12, 2004 - 7:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Barlaolao naBaivatana Baaranao lavalaolao
jaDQausar gaarvyaat igairvarhI klalaolao
]Mca kDyaava$na saMqa jaLmaalaa AaoGaLto
Ba$na drI ]saLt vair vaafaMcaa p`Lya [qao
ma<a ]Bao gad- rana jaLvaara Pyaalaolao
[qaunaitqauna Kjaa-tIla KLKLto svar Gaumalao

%yaaMcyaatuna payavaaT caZNaIvar pLNaarI
pLtaMnaa maurDuinayaa maagao xaNa baGaNaarI
baGataMnaa ekakI idsalao itja kaoNa Asao
stbQa ka ]BaI itqaoca jaDlao ka saaonaipsao

kaya itnao Xabd idlao kaya kuNaI AaoLKlao
va$ina ksao ikrNaaMcao karMjao qauyaqauyalao
ixaitjaavar Tokuinayaa [Md`caap yao sauroK
igairva$naI ]lagaDlao maaoraMcao pMKpMK
saLsaLlao rana ksao panapana qarqarlao
TpTplyaa qaoMbaaMnaI ica~ ek saazivalao

BarlaolaI ek XaIL ek hsaU Kudknasao
caZNaIvar AaQaara hat kuNaI dot Asao

~rMgabaavair

Surthorat
Tuesday, October 12, 2004 - 2:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

iXakara

saMqa… Jaulata Daolata haotao maaMDIcaa iXakara
inaLyaaihrvyaa paNyaat iXaKraMcaa tRPt para

ek paya paNyaamaQyao ek paya Aa[-cyaa dMDaXaI
phuDlaa baaLjaIva AlamaXahacaI imaraXaI

ek labaaDXaI mauz Gaoto maa]laIcao sauK
dujyaa mauzIt ihMdaoLo saaonamaaLocao kaOtuk

hat ifrtao Aa[-caa palavato AMga AMga
laubQaavatI daonhI DaoLo AaozI AmaRtacaa kuMBa

iJarIiJarI pdrat ]Baa svaPnaaMcaa ipsaara
AaiNa iXakayaa-laa vaaTo Aata nakaoca iknaara

~rMgabaavarI

Surthorat
Friday, October 15, 2004 - 2:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saaMDgao

inaLyaa maKmalaItunaI gaaLunaI ga`IYmaacao yao ]na
jarI kaovaLo p`hrBaraMcao do caTka tapuna
kuNaI psarlaI tda AMgaNaI XauBa` AXaI malamala
qayaqaya naacao ga`IYma ityaovar ]QaiLt ikrNaavaL

camacaa vaaTI Gao}na hatI kuNaI itqao baailaka
Gaaila saaMDgao $MdT gaaolaT XauBa`aMbair tarka
satoja inaLsar izpko naajauk KsaKsa naxaIvarI
ek hairnao vas~avartI zoivatsao sauMdrI

navyaa vaQaUcaa saaja kMkNao saaDI ihrvaI itcaI
XaaoBaa vadnaI maidra nayanaI camako navalaa[caI
}na tapto jair varaonaI Baana na itjalaa mauLI
laalabauMd jair itcaI jaahlaI vadnakLI kaovaLI

“yaoitla saukunaI ]Va saaMDgao GaalaIna tLNaIvarI
sarsar yaoitla varI fulaaonaI rasa fulaaMcaI KrI
spXa- iktI A$vaar vaasahI KmaMga Ana saajauk
saovauna %yaaMnaa QanaI ijavaacaa krIla ikit kaOtuk”

yaa svaPnaacaa XaItla vaara KoLtsao AMtrI
yaa svaPnaacaa saugaMQa maadk Baana ityaocao hrI
Baala iTpaonaI maQaur hasaunaI varI itnao paaihlao
}na kaozlao TpTplaI tI Qavala jau[-caI fulao

~ Xaolaa

Surthorat
Saturday, October 16, 2004 - 2:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

QaUsar ivarla Xyaamala AaBaaL
ifkT paMZro saUyaa-cao vatu-L
paMZro gaZUL roXamaI }na
maQaUna maQaUna QaaraMcaI iXaMpNa

KalatI ihrvaa satoja maaL
ipvaLyaa lahrI ipvaLI JaLaL
]Mca yaa vaRxaaMnaa ipvaLa maaohaor
ibaMdUt ibaMdUt ipvaLo AMbar

p`omaL saavaLI kaoNa hI jananaI
gaaomaTo tanhulao payaavar nhaNaI
tolaahLdIcao ipvaLo kaovaLo
satoja baalak $p AagaLo

caaMdIcaa klaXa AmaRtacao paNaI
baaLacao kaOtuk krIto jananaI
jaa[-la to paNaI saagaracyaa tLI
do[-la vaODUya-r%naaMnaa JaLaLI

%yaaca paNaIyaacaa Gao}na maulaamaa
yao[-la AMbarI ipvaLa caMd`maa


Rajanishj
Saturday, October 16, 2004 - 8:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

indira santanch patra lihi pan... hi kavita kunakade aahe ka ? asalyas krupata takal ka?

Paragkan
Sunday, October 17, 2004 - 3:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

great job surthorat !!

Surthorat
Sunday, October 17, 2004 - 5:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks Parag
and this is for u Rajnish

p~ ilahI pNa

p~ ilahI pNa nakao pazvaU
Xaa[-maQaunaI kajaL gaihro
ilaiproYaaMcyaa jaaLImaQaunaI
nakao pazvaU hsaU laajaro

caZNa laaDkI Bauva[- maQalaI
nakao pazvaU vaolaaMTItuna
nakao pazvaU tIL gaalaIcaa
pUNa-ivaramaacyaa ibaMdUMtuna

nakao pazvaU AxaraMtunaI
XabdamaQalao AiQaro spMdna
kagadatunaI nakao pazvaU
spXaa-maQalaa kMp ivalaxaNa

nakao pazvaU vaIja sauvaaisak
]lagaDNaarI GaDIGaDItuna
nakao pazvaU Asao iktIda
saaMgaItlao maI : tU h+I pNa ..

pazivasaI to sagaLo sagaLo
pihlyaa AaoLImaQaoca imaLto
p~ca puZcao %yaanaMtr pNa
vaacaayaacao rahuna jaato


Paragkan
Sunday, October 17, 2004 - 5:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kovaL AXa@ya ... mahana ²²²²²²
baašMnaa saaYTaMga dMdvat.


thanks a ton surthorat !

Sakheepriya
Monday, October 18, 2004 - 5:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p~ ilahI pNa... Krca ga`oT ²²²

Rajanishj
Tuesday, October 19, 2004 - 11:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

thanks Surthorat !!
AND NOW
PUSTAKATALI KHUN MILEL KA?

Ja_wadekar
Tuesday, October 19, 2004 - 5:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p~ ilahIÊ sahI Aaho

Mvrushali
Wednesday, October 20, 2004 - 6:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sauroKÊAitXaya Cana² tI " saaMDgao " kivata pNa KUp Cana Aaho.sahja AaiNa sauMdr²²²Qanyavaad surthorat
AjaUna pÜsT krt rha Á­´

Kaakaaso
Thursday, October 21, 2004 - 1:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

QanyavaadÊ saurjaIt²
rjanaIXaÊ pustkatlaI KUNa krayaa ³ marvaa ´ pUvaI- TaklaI hÜtI.

kakasaahoba


Sakheepriya
Saturday, October 23, 2004 - 3:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kakasaahobaaMnaI TaklaolaI ‘marvaa’ [qao Aaho :
http://69.94.96.131/hitguj/messages/34/64211.html?1097564715
Post dated 12 march 1999.

BTW, ‘p~ ilahI pNa’ kuzlyaa saMga`hatIla AahoÆ AaiNa ‘marvaa’ÆSakheepriya
Saturday, October 23, 2004 - 5:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

कोवळ्या अंधारी


कोवळ्या अंधारी दर्याच्या किनारी
बसते तशीच, एकटी एकटी.
एकटी कशी
– तुझ्या विचारात्;
तुझ्या विचारात रंगता रंगता
येते मनाला अशी काहीशी ओढाळ मस्ती

पाहती वरून सप्तर्षी चोरून
काढावी खोडी हळूच त्याची;
ओढावी दाढी
व्याध
-मंगळ -अभिजितांचे
रंगेल खडे आणावे चोरून
तुझ्या शर्टाची होतील बटणे बोटचाळ्याला
कृत्तिकासमूह घेऊन हातात
होऊन अल्लड मांडावा खेळ
सागरगोट्यांचा
– पांचाखाचाचा
मस्तीत येणार्‍या ताठर लाटेचा
ओढावा पदर्; आणि लपावे वाळुच्या आड
शिरावे थेट दर्याच्या कुशीत
आणि निथळावे अंगावरून खारट पाणी
–
पाण्याचे थेंब

अशी काहीशी ओढाळ मस्ती
येते मनाला
तुझ्या विचारात रंगता रंगता

Sakheepriya
Saturday, October 23, 2004 - 5:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मी अंधार होऊन लपले होतेमी अंधार होऊन लपले होते
दर्‍यांत, खोर्‍यांत, गुहागुफ़ांत
झाडावेलींच्या कुंजाकुंजात
माझे अंधारपण संरक्षीत.

मी वाळू होऊन दडले होते
नदीत, सरोवरात,
सागराच्या अथांग सखोलतेत
माझे लहानपण जपून ठेवीत.

मी पाचोळा होऊन विखुरले होते
रानावनात, धुळीत
एकांतात बसलेल्या वृक्षांच्या मुळाजवळ
माझे पिवळेपण लपवीत.

तू आलास माझ्या कणाएवढ्या मीपणावर
न्याहाळणार्‍या
आर्द्र नजरेतून
समर्पण शिंपडीत थबकलास.

आता अंधार चांदण्यांनी लहरतो आहे,
वाळूवर मोत्यांचे पाणी चढते आहे
पाचोळ्याच्या पिवळ्या शिरांत
हिरवी कळ तटतटते आहे
मला भीति वाटते आहे;

म्हणून मी अंधार होऊन लपते आहे
तुझ्या डोळ्यात, तुझ्या मनात,
माझ्यापासून तुझे संरक्षण
करण्यासाठी.वरील दोन्ही कवितांच्या काव्यसम्ग्रहांची नावे मला ठाऊक नाहीत. कुणाला माहित असल्यास कृपया
post करावीत.


}
Bee
Sunday, October 24, 2004 - 1:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

SP, too good. Thank.

Giriraj
Sunday, October 24, 2004 - 5:42 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaa vaa²

Aaš

kL\yaa maaJyaa AanaMdacyaaÊ
saazivalyaa maaJyaakDoÊ
fulavaayaa tuJyaapuZo.

AaMsavao maI saazivalaIÊ
papNaIcyaa kaTÁAÜkazÊ
tuJyaapaXaI doNyaa vaaT.

zrivalao manaapaXaIÊ
baÜlaayavho ikittrIÊ
inajaUinayaa maaMiDvarI.

iktI laaMba vaaTo kaLÊ
AašÊkQaI BaoTXaIlaÆ
jaIva Jaalaa ]tavaIL

.... [Midra... Xaolaa


Giriraj
Sunday, October 24, 2004 - 5:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saavalyaa

puZo svacC tavadanaÊ
maagao GanadaT manaÂ
baahorIla kaLÜKacaa
kacaovar mauka taNa²

idvaa saarKa DÜlatÜÊ
idsao baahor dalanaÊ
saavalyaaMcaI halacaalaÊ
AalaI CtaXaI daTUna²

daraMtUna inaGaalaolaIÊ
idsao AMQaukXaI vaaTÂ
gaLaBar saavalyaaMcao
paiNa var ]ÔaLt²

taNa paNyaacaa saÜsaonaa
dalanaacyaa ]MbaáyaalaaÂ
saaro Asa( hÜ}naÊ
kacaolaahI tDa gaolaa²

AÜGaLlyaa vaIjaQaaraÊ
tDklyaa kacaotUnaÂ
Ô> ZaLto saavalyaa
maagao GanadaT mana²

.... rMgabaavarIGiriraj
Sunday, October 24, 2004 - 6:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJaI savaa-t AavaDtI kivata...

JaÜka

]Mca ]Mca maaJaa JaÜka...
JaÜka baaMQalaa AakaXaalaaÂ
JaÜka caZtaM ]trtaM
hÜtÜ pdr vaara vaara²

JaÜ@yaalaa doto vaoga
paya TokUna QarNaIlaaÊ
laala maatIcyaa pragaacaa
rMga caZtÜ pavalaalaa²

JaÜka caZtÜ pUvao-var
jaašjaušMnaI saavarIlaaÊ
dvaaQau@yaacaa XauBa` saaja
AMgaavartI caZvaIlaa²

JaÜka caZtÜ piXcamaolaa
vaola laalana doto tÜlaÊ
maÜkL\yaa kosaaMmaQyao
gauMÔI sanayaa laalaÂ

JaÜka caZtÜ ]Mca ]Mca
paya pÜcatI maoGaavartIÊ
[Md`acyaa DÜhavarI
laala paKro paNyaa yaotI²

JaÜka caZtÜ ]Mca ]Mca
malaa qaaMbata qaaMbavaonaa
gauMjao evaZo maaJao Gar
%yaacaI AÜLK AavaDonaa²

..... rMgabaavarI
}

Kaakaaso
Sunday, October 24, 2004 - 1:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p~ ilahI pNa ­ rMgabaavarI
marvaa ­ maondI
kÜvaLyaa AMQaarI ­ Xaolaa

maI AMQaar hÜA}na hI kivata vaacalyaacao smart naahI. saMga`h navaIna Asaavaa.

kakasaahobaBee
Monday, October 25, 2004 - 9:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kakasaahobaÊ tumhalaahI ek maO~IpUva-k suggestion dotÜ.. tumhalaa idvaaLI AMkasaazI laoKkaMvar kahItrI ilahayalaa na@kI jamaolasao vaaTto.

Kaakaaso
Wednesday, October 27, 2004 - 10:53 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baIÊ

saUcanaoba_la AaBaar. ilahayacao AahoÊ pNa caaMgalao caaMgalao [tko Aaho kI vaacaayacaoca saMpt naahIya AjaUna.Bee
Wednesday, October 27, 2004 - 4:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naMtr vaacaa hÜ kaka.. idvaaLI AMk vaYaa-Mtuna Ô> ekdaca yaotÜ. tumacyaakDuna jao kahI vaacaayalaa imaLola to Canaca Asaola (acaI Ka~I Aaho malaa. Wish u good luck!

Surthorat
Saturday, November 06, 2004 - 11:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[Midra saMtaMcaI Ajauna ek sauMdr kivata

yaoitla daonaca ihrvaI patI

$tt caalalao itLaitLanao
$tlao tLvao $tlao pa]la
$tlao payaih ]BaI tXaI maI
baavarlaolaI %yaa vaaLUvar

idXaaidXaaMcaI sauTlaI jaaiNava
ixaitjaacao hao nayanaI kajaL
\)dyaapaXaI svaPnao tajaI
laaT vaaLucaI Ana Aaozavar

yaoiXala kiQatir idsaola tovha
AfaT vaaLU ]nhaKalatI
tuJyaa pavalaa BaoTayaa pir
yaoitla daonaca ihrvaI patI

maoMdI


Sakheepriya
Sunday, November 07, 2004 - 6:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Class!! ...sauroKca² ... ...

Zaad
Wednesday, November 24, 2004 - 9:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

indira santanchi mala hi ek kavita mahit ahe:

he wicharu..te wicharu
asale prashna ugich kashala?
apulyamadhali viraamchinhe,
kadhich galali mahit tujala!!

Gunjan
Wednesday, November 24, 2004 - 9:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Zaad, kharach chaan kavita ahe re..:-)

Anaghasjoshi
Friday, November 26, 2004 - 8:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaBaaLasaazI paK$ hvao
paKrasaazI JaaD hvao
JaaDasaazI AMgaNa hvao
AMgaNaasaazI Gar hvao
Garalaa dÜna DÜLo hvao
eka DÜLyaat AanaMdacao paNaI hvao
eka DÜLyaat ijavhaLyaacao daNao hvao
dÜnhI DÜLyaat AaBaaLasakT
sagaLo sagaLo maavaayalaa hvao

[Midra saMtParagkan
Sunday, December 05, 2004 - 7:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ir>a

dovacaaFyaacyaa fulaasaarKo
tuJao p`sanna vyai>ma<va ...
TpÜr maÜgaáyaasaarKo
tuJyaa DÜL\yaaMtIla JaÜt...
pairjaatkasaarKo
tuJao rMgamaQaur baÜlaNao...
ranagaulaabaasaarKa
tuJaa sauKsauMdr svaBaava...

tuJaa saugaMQaI fulaÜra
jasaa dovaacaa dovhara
%yaat sauKanao naaMdto
maIca tuJaI gaMQagaÝra

fulavaMt yaota darI
saMQagaÝraš saamaÜrI
gaMQa p`ItIcaa gauMjatÜ
jaXaI ÌYNaacaI baasarI...
tuJyaa maaJyaa sahvaasaacyaa
iktI qaÜD\yaa AazvaNaI
kaLjaacyaa saMdukIt
fulao zoivalaI japUnaI
ekcaakI ]dasaIcaI
%yaaMnaa laagaola ka JaL
yaaca eka ivacaaranao
mana GaayaaL - GaayaaL...

tÜvh DÜL\yaaMpuZo AalaI
[Md`ayaNaIcaI vaahaNaI
AaiNa xaNaat ]zlao
fulao pdrI baaMQaunaI

itcyaa kuXaIt iXarta
huMd@yaaMnaI maI daTto
maaJao saaMBaaL ho p`aNa
tuJyaa AÜTIt Takto
ek ek fUla maaJao
itcyaa hataMt zovato

gaLaBaoTInao itcyaa maI
kXaI XaaMt XaaMt Jaalao
itcyaa payaavar maaJao
saaro saugaMQa iXaMiplao

DÜLaM daTlaa kaLÜK
maÝna daTlao p`aNaaMt
AaiNa prtlao maagao
ir>a kXaI ir> ir>²


saMga`h Á inarakar

Mvrushali
Monday, December 06, 2004 - 7:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pkmast kivata pÜsT kolaIsa ro² Qanyavaad²

Surthorat
Sunday, December 26, 2004 - 10:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageRaviupadhye
Monday, December 27, 2004 - 5:11 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

evadhya samruddha bhashechya,bhawanawishwachya aani shabdaphulancha mohak sadaa shimpanarya indira baaina vinamra abhiwaadan}

Tulip
Thursday, February 10, 2005 - 4:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaa ²² Pk AaiNa surthorat .. Ôarca Cana. dÜnhI kivata kaya sauMdr Aahot.

Mrunmayi
Saturday, August 06, 2005 - 2:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ima~aMnaÜ maaJyaa nauk%yaaca vaacanaat AalaolaI ek kivata [qao dot Aaho. saQyaa kÜsaLNaáyaa pavasaasaazI.... kavita

Pha
Wednesday, May 11, 2005 - 3:59 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AartIÊ " baaL ]tro AMgaNaI " ho pUNa- gaaNaM AsaM Aaho :-

baaL ]tro AMgaNaIÊ AaMbaa ZaLtÜ saavalaI
icamauklyaa payaaKalaIÊ saarI maKmala saavaLI

baaL ]tro AMgaNaIÊ KalaI vaaklaI saayalaI
hatI baaLacyaa yaavaIt fulaoÊ fulaaMcaI DhaLI

baaL ]tro AMgaNaIÊ Baana kXaacao naa %yaalaa
]McaavaUna dÜnhI mauzIÊ kNyaa iXaMptÜ ica}laa

baaL ]tro AMgaNaIÊ ksao kLalao ica}laaÆ
BaraBara ]t$naÊ qavaa paKraMcaa Aalaa

iQaTuklyaa icamaNyaaMcaIÊ baaLaBaÜvatI KoLNa
icamauklyaa AMgaNaacaIÊ baaLaBaÜvatI raKNa


hI kivata [Midra saMtaMcaI Aaho. malaa kavyasaMga`hacaM naava maaiht naahI. pNa ho gaaNaM caalaIsah eoklaM Aaho. AanaMd maÜDk / igarIXa jaÜXaI yaaMnaI far gaÜD caalaIt baaMQalaMya.

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators