Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through January 28, 2006

Hitguj » Language and Literature » पद्य » संदीप खरे » Archive through January 28, 2006 « Previous Next »

Alwaysanand_m
Tuesday, October 18, 2005 - 11:53 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mi ek navin mitra aahe , aani sandip cha chahata, mala tyachya mp3 havayat

Swasti
Tuesday, October 18, 2005 - 2:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AayauXyaavar.. caa 101 vaa p`yaÜga paihlaa.
sailala AaiNa saindp
simply great !!!!
sailala cao manamaÜkLo inavaodna AaiNa saindpcyaa na kmaavalaolyaa AavaajaatlaI gaaNaI BaÙaAT hÜtI
eikkDo sailalacao Xaas~Ü> gaayana AaiNa dusarIkDo saindpcao BaavapuNa- gaaNa Ôar AavaDUna gaola
dÜGaancaa taLmaoL Ôar Cana Aaho

sailala nao saindpica ek naivana gajala saadr kolaI .. Ôar Cana hÜit
%yaacaI
.. I can't help it baby ih kivata Aaho ka kuNaakDoÆ
Aqaa-t tI Aa[kaiva tI saindpcyaa sTiyalamaQyao . nausait vaacaUna %yaat majaa nahI:-) ...

sailala nao saaingatla 31iDsa la %yaancaa 6 tasaancaa kayËa-ma krayacaa ivacaar AahoNaatyaa
Tuesday, October 18, 2005 - 4:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaa 21 tarKolaa Ajauna ek kaya-Ëma idsatÜya..
http://www.manogat.com/node/3143

Sakhi2005
Thursday, October 20, 2005 - 10:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi, mi 100vya prayogala gelevte. Sandeep Salilchi gani, kavita nehmi prmanech mast.
ya karyakrmala tyanche kahi mitra: Sunil Barve, Jitendra Joshi, Mukta Barve, Prasad Oak yani pan kahi kavita sadar kelya. Prasad oak ni " Divas Ase ki" chaanch mhnatla. once more pan milavala. Kahi ganyana coreography hoti. "Aaushyvar ..." ya karyakrmat nrutya, light effects asa kahi bara nai vatala.


Manatlya_unhat
Monday, October 24, 2005 - 6:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa "AayauYyaavar baÜlaU kahI " hI kivata hvaI Aaho kÜNaakDo Asalyaasa Please [qao pÜsT kra

Nilyakulkarni
Wednesday, October 26, 2005 - 5:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi all ... after along time ... here ...
koni mala sangen ka .sandeepcha karykram .nov 6 nantar Thane kiva mumbai madhe kadhi aahe ..mala pahayacha aahe ...

Maitri
Wednesday, October 26, 2005 - 5:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nilya ,
please tumhala kalala tar mala sudhha kalavu shakal ka?
malaa sudhha mumbai chya programme chya dates havya aahet. kinva 5-6 tarakhela ani nantar kadhi punyat karyakram aahet he mahiti asel tari sanga please.
dhanyavad.


Sakheepriya
Monday, October 31, 2005 - 2:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMdIpcaI ek sauMdr ga,Jala... tXaI navaInaca Aaho. kaya-Ëmaat pNa kQaItrIca Gaotat :


itlaa maI baiGatlao ittko kuNaIhI baiGatlao naahI
Asao baGaNao sauwa AataÊ ja$rI rahIlao naahI ²

tyaaMnaI maÜjalaI maaJaIca papo nyaaya dotanaa
tILalaa hnauvaTI varcyaa kuNaIhI maÜjalao naahI ²

ksao CLtoca Aaho vaa@ya to dÜGaaMsa hI Aamha
itlaa jao baÜlalaÜ naahIÊ itnao jao eoklao naahI..²

itnao AÜzat Gaota AÜz caZlaa tap XvaasaaMnaa
itcao ho vaagaNao vaaTo itlaa hI Jaoplao naahI ²

itlaa saucatÜ ksaa XaRMgaar ho maja samajalao naahI
malaa saucalao ksao gaaNaoÊ itlaa ho ]magalao naahI ²

itnao caurDuna maoMdI laavalaI hatasa hla@yaanao
itnao AayauYya maaJao AsaoÊ ka caurDlao naahI..²

Asaa hÜtIsa maaJaa Xabd tU Aa%myaatlaa hLvaa
tulaa maI igarvalao hÜtoÊ kQaIhI imarvalao naahI ²

manaacaI p`krNao maaJyaa prspr imaTvaUna saarI..
Asaa JaalaÜ frarIÊ maI punha maja pahIlao naahI ²
Hats off to Sandeep! pNa yaa kivata saMdIpcyaa Kasa XaOlaIt AaiNa %yaacyaa Aavaajaat eoktanaaca jaast Cana vaaTtat²
BTW, hI ga,Jala kuzlyaahI k^saoTmaQyao / pustkat naahI. kaya-Ëmaat eokUna eokUna laxaat rahIlaIÊ tovha caU.BaU.do.Gao.


Sakheepriya
Thursday, November 24, 2005 - 6:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

' मनाचे श्लोक ' ज्या ' भुजंगप्रयात ' वृत्तात आहेत, त्याच वृत्तात संदीपने लिहीलेले हे

' मनातलीचे श्लोक '

प्रिये ये निघोनी घनांच्या कडेने
मला एकटेसे आता वाटताहे
कुणालाच जे सांगता येत नाही
असे काहीसे मन्मनी दाटताहे

असे वाटते की तुझ्या पास यावे
तुझ्या सौम्य नेत्रातले नीर व्हावे
परंतू मला वेळ बांधुन नेते
कधी मुक्तता हे कुणाला ना ठावे

नको वाटते वाट ह्या पावलांना
नको हालचाली... तनाच्या... मनाच्या
नकोसे शुभारंभ ध्येया - भियाचे
नकोशाच गप्पा आता सांगतेच्या...

असे वाटते की कधी कोणी नव्हतो
न आहे, न वाहे उरातुन श्वास
उरा - अंतरातुन यांत्रिकतेने
फिरे फक्त वारा... किंवा तो ही भास!!!

न ठावे किती वेळ चालेल खेळ
न ठावे किती चावी या माकडाची
जशी ओढती माळ तैशीच मोजू
भली लांब जपमाळ फुटक्या क्षणांची

सये पाय दगडी नि दगडीच माथा
अशा देवळातून जाऊन येतो
न देई कुणा घेतल्यावीण त्याला
नमस्कार नेमस्त देउन येतो

दिसे जे कवीला न दिसते रवीला
सांगून गेले कुणीसे शहाणे
मला तू न दिसशी परंतू तयांच्या
नशिबी कसे सांग तुजला पहाणे

असे वाटणे ही अशी सांज त्यात
दुरावा स्वत : शी तुझ्याशी दुरावा
किती फाटतो जीव सग्ळ्यात ह्यात
मिठीतुन देईन सगळा पुरावा

CBDGNilyakulkarni
Sunday, November 27, 2005 - 1:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks ...Sakheepriya....really Sandeep is great .....
i would like like to read more here .....

Maetrin
Sunday, November 27, 2005 - 10:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sandeep and salil just completed their Muscat,Qatar and Abu Dhabi trip in a huge success.
have you listened to ther new album "naamanzoor"?

Lampan
Wednesday, November 30, 2005 - 8:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

"AjaunatrI ÉLavaÉna.. " hI kivata Asaola kuNaakDo tr iPlaja
pÜsT kra


Maetrin
Wednesday, November 30, 2005 - 2:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sandeep chyaa ci.di var kinvaa casette madhe saglyaa kavitaa lihilyaa aahet.naamanzoor ,naveen caesette che naav.सन्दीप च्या सि. डि वर किन्वा कैसेट मधे सग्ळ्या कविता लिहिल्या आहेत. नामन्ज़ूर नवीन अल्ब्म चे नाव.

Maetrin
Wednesday, November 30, 2005 - 2:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

was trying to see if i can get the font right.
the poem is a bit big so let me know if i need to write it down,but you can just pick it off the album.

Paragkan
Wednesday, November 30, 2005 - 2:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

लंपन, याच पानाच्या सुरुवातीला जे archives आहेत त्यात पहा. आहे ती कविता.

Lampan
Thursday, December 01, 2005 - 7:07 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aro pragakNa malaa gaaDI sauTlaI
Émaala hlalao nakÜya.. malaa
AjaunatrI ÉLavaÉna sauTlaa naahI Dbaa..
hI kivata paihjao Aaho AaiNa tI varcyaa kuzlyaahI Aaka-[vhmaQyao naaihyao


Maetrin
Thursday, December 01, 2005 - 2:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ok, here it is...pan samzun gyava lagel,malaa azun devnagri font madhe niT lihita nahi yet,so in roman font....

azun tari ruL soDun

azun tari ruL soDun suTlaa naahi Dabbaa
azun tari naahi aamchyaa charitryaavar dhabba


aamuchyaa dekhil mani aale chandNyache puur
aamhalaahi dislyaa shamma an shammechaa nuur
azuntari parwaanaa haa shammepaasun duur
maetriNichya lagnaa gelo ghalun kaaLaa zhabba
azun tari naahi aamchyaa charitryaavar dhabbakuNi bhuwyaanchaa taNun nem kelele zakhmi
kuni oThaanchi naazuk astre waparli hukumi
an shabdaancha jaam bharoni paajiyele koNi
maikhaanyaathi smarle aamhaa mandir masjid kaabaa
azun tari naahi aamchyaa charitryaavar dhabbakadhi gaaDine gaau gelo joDine gaaNi
ramlohi jari visrun sare aamhi khuLyaavaaNi
sarvaswaachi gheun daane aale zari koNi
azun tari suTlaa nahi hataawarchaa taabaa
azun tari naahi aamchyaa charitryaavar dhabbakoN zaNe koN mazlaa rokhun dharte
waaTaa deti haakaa tari paaul aDkhalte
kuThlya sapthesaThi majhi onjal thartharte
mohaahumhi mohak maajhi hurhurNyaachi shobha
azun tari naahi aamchyaa charitryaavar dhabba

hope you enjoy.

234623392366
Thursday, December 01, 2005 - 3:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

संदीप खरे ह्यांच्या काही कविता चांगल्या आहेत. काही ठीक ठीक आहेत. स्तोम नको. नुसते नावावर न जाता काय चांगले आणि काय वाईट हे डोळसपणे ठरवायले हवे असे माझे मत आहे.

(डोळस)पणा

Vinayak
Thursday, December 01, 2005 - 8:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kivata dovanaagarImaQyao ...

Aja,una trI ÉL saÜDUna

Aja,una trI ÉL saÜDUna sauT\laa naaih Dbbaa
Aja,una trI naahI Aamacyaa caair~\yaavar Qabbaa

Aamaucyaa doiKla manaI Aalao caandNyaaMcao pUr
Aamhalaaih idsalyaa Xammaa Ana Xammaocaa naUr
Aja,una trI prvaanaa ha Xammaopasauna dUr
maOi~iNacyaa lagnaa gaolaÜ GaalaUna kaLa Jabbaa
Aja,una trI naahI Aamacyaa caair~\yaavar Qabbaa

kuiNa BauvayaaMcaa taNauna naoma kolaolao ja,#maI
kuiNa AÜzaMcaI naaja,uk As~o vaaprlaI hukUmaI
Ana Xabdancaa jaama BarÜina paijayaolao kÜNaI
maOKanyaathI smarlao Aamha maMidr maisjad kabaa
Aja,una trI naahI Aamacyaa caair~\yaavar Qabbaa

kQaI gaaDInao gaa} gaolaÜ jaÜDInao gaaNaI
rmalaÜih jarI ivasaÉna saaro AamhI KuL\yaavaaiNa
sava-svaaica Gao}na danao Aalao ja,rI kÜiNa
Aja,una trI sauT\laa naaih hatavarcaa tabaa
Aja,una trI naahI Aamacyaa caair~\yaavar Qabbaa

kÜNa ja,aNao kÜNa maja,laa rÜKUna Qarto
vaaTa dotI haka trI pa]la ADKLto
kuzlyaa XapqaosaazI ³Æ´ maaJaI AÜMjaL qarqarto
maÜhahunahI maÜhk maaJaI hurhurNyaacaI XaÜBaa
Aja,una trI naahI Aamacyaa caair~\yaavar Qabbaa


Bhagya
Friday, December 02, 2005 - 12:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

संदीपच्या चाहत्यांनो, मला कृपया सन्दीप खरे यांच्याबद्दल माहिती देणार का? कारण मी out of touch असल्याने या कविता किंवा या कवीचे नाव मी कधीच ऐकले नाही. पण काही कविता छान आहेत.

Lampan
Friday, December 02, 2005 - 7:43 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मैत्रिण आणि विनायक thank u very much..
ट्रिप मध्ये वगैरे म्हणायला हे गाणं मस्तं आहे म्हणुन मला ते हवं होतं
btw हे त्याच्या कुठल्या कॅसेटमध्ये
आहे का
?

Maetrin
Friday, December 02, 2005 - 12:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

"namanzoor".tyachyaa naveen casette madhe ahe!

Maetrin
Friday, December 02, 2005 - 2:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

bhagya,sandeep kavita karto,sangeet deto va tyachya cassette madhe swataha gaani pan mhanto.
"divas ase ki" va "aayushyaavar bolu kaahi" he tyache hit album.nukttach ek naveen album nighalaay, "naamanzoor".
he is from pune.
nuktech to va salil kulkarni,dogha milun karat salelya "ayushaavar bolu kahi" chaa 100 rava prayog(live program) zhala.

Madhu_rasik
Wednesday, December 28, 2005 - 12:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hello Everyone. Mi ek navin member aahe. I’m called Madhura & I’m from Pune. Lahanpanapasun Sandip chi fan aahe. (fourth standard pasun)
25th Decemberla pahilyanda Sandipcha karyakram pahila, PCMC Hall madhye. Simply SUPERB! Kharach! Salil ne Sandipchi “ Tav nayananche dal halale” hi kavita sadar keli. Mala phar phar aavadli. Ti kunakade asel tar please please upload kara. Tumchya madhe konakade ‘Kadhi he’ ha album aahe ka? Punyat kuthe milel?

Sakheepriya
Wednesday, December 28, 2005 - 7:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

' तव नयनांचे दल हलले गं... ' बोरकरांची आहे. इथे बघा :
/cgi-bin/hitguj/show.cgi?tpc=34&post=435275#POST435275

Maetrin
Monday, January 09, 2006 - 7:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

nuktaach sandeepchaa sahaa taasnchaa karyakram paar paDlaa.house full hotaa he saangaaylaa nakoch.
3 taasani break va parat 3 taas karyakram.Psg
Tuesday, January 10, 2006 - 7:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tu attend kelas ka? tickets milavnyacha prayatna kela hota amhi, pan far adhi house full zala hota program!
koni attend kela asel tar details liha pls..

Neela
Wednesday, January 11, 2006 - 7:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi All,

6 taasancha programme pharach chhan zala. ek mhanje 6 taasancha aahe yaacha ek kshanbharsuddha kantaLa aala nahee. 'Athwatat phakt tuze kaLebhor dole' ashee ek naveen kavita phar surekh hotee. Baryach naveen kavita sadar zalya ya karayakramat. Aani ya karayakramachya hukumi mhanje, 'atasha ase he mala' , 'mi morcha nela nahee' , 'nastik', 'namanjur', 'kitik haLwe' 'hee dhara daasi tayanchee' asha gaNyannahee phar maja aalee. Ekun karayakram uttarottar rangat gela...

Cowstubh
Wednesday, January 11, 2006 - 10:30 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi All,
i am a new member. I attended the 125th programme of "Aayushyawar...". Mala "Athwatat phakt tuze kaLebhor dole" hi kawita havi aahe. Koni ti record etc keli asel tar please post karawi.
Thanks in advance.


Cowstubh
Wednesday, January 11, 2006 - 10:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi Madhu_rasik,
"Kadhi He..." ha album Purandare Prakashan yanni kadahla hota. To tyanchya officemadhe milato. To don cassettes cha set ahe. kimmat Rs. 100/-.
Purandare Prakashan
Address: 1228, Sadahsiv Peth, Pune 411 030 Telephone: 2447 5310.

Manatli_ti
Wednesday, January 11, 2006 - 12:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hello,
Mi sudha tyancha 125th programme attend kela ani kharach to khoopach chaan hota....
Vishesh mhanje saha tasancha karyakram asun dekhil kantala aala nahi...mala sudha hi kavita havi aahe...Athwatat phakt tuze kaLebhor dole...kunakade asel tar ti post kara...
Mumbait tyancha karyakram kadhi aahe...konala kalpana asel tar please sanga..

Madhu_rasik
Sunday, January 15, 2006 - 12:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks Sakheepriya ani Kaustubh. Ti borkaranchi kavita hoti he mala mahit navhta. SORRY. Ani Sandipchi "Kadhi he" hi cassette CROSSWORD MADHE SUDHA AVAILABLE AAHE. MALA MILALI. Thanks a lot, anyway.

Yashfun
Monday, January 23, 2006 - 4:36 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

संदिप रॉक्स.....खरच अमेझिन्ग माणूस आहे,मला BLANK CALL कविता मिळेल का

Yashfun
Wednesday, January 25, 2006 - 3:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मी सन्दिप ख़रे चा सॉलिड चाहता आहे,मला BLANK CALL,BACHELOR, ह्या कविता मिळू शकतील का
मला मेल करुन कळवले तरी चालेल,माझा ईमेल आहे
yash.fun@gmail.com
THANKING YOU,WAITING FOR REPLY.

Mruduhasini
Saturday, January 28, 2006 - 7:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi all.
mala sandipchya shakya tevdya saglya kavita hawya ahet.
tyacha namanjoor aikla nuktach..
mala tyat jast music dilyasarkha watla..
kiti shahane..hi kavita apratim ahe..
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators