Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through November 06, 2005

Hitguj » Language and Literature » पद्य » ना. धों. महानोर » Archive through November 06, 2005 « Previous Next »

Meera
Thursday, May 22, 2003 - 9:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

MahAnorAnchi warachi kawitA "post" kelyAbaddal lokAnchYA watine AbhAr. Shivaji fonts wAparoon ashA kawitA "post" karAyalA barech shram lAgtAt.

Rar
Monday, July 07, 2003 - 4:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

janmaalaa Aamaucyaa kajaLI du : Kacyaa vaodnaa
saaMBaaL Aata k$NaaGanaa ivaJaNaaáyaa yaa manaa

[valaosao sauK GaotanaaÊ pdrat irta saMsaar
GarTyaat icamaNacaÜcaInaoÊ vaocalao du : K Ainavaar
GarToca ivaskTUna jaatanaaÊ maI QauMDavao kuNaa

tI irtI JaÜLNaI hlataÊ hlato kaLIja Garacao
maja ibalagaUna vyaakuL kirtoÊ to BaUt jaunyaa svaPnaaMcao
maI vaNavaNa vaaTa QauMDtÜÊ tU rsta saaMga naa

]W\st dUr vaaTolaaÊ kaLÜK ipMpLavartI
do]Latlyaa gaaBaarIÊ mana daTUna yaoto BaarI
tuTlaolyaa pNatIBaÜvatIÊ tojaacaI vaMcanaa


Paragkan
Wednesday, December 17, 2003 - 5:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idvaolaagaNaIcaI vaoLÊ rÜja AMgaNa ihMdL
navyaa gaBaa-r pÜrIcaI kahI kanaat caavaL
AÜlao hladIcao AMgaÊ pÜrI KoLNyaat dMga
AÜT\yaavarlyaa DÜL\yaat jaunao GaÜTaLe CMd
Asaa iQaMgaaNaa GaalatIÊ rÜja vaaáyaalaa BartI
saaro kLU Aalao trI pÜrI iJammaaca KoLtI

idvaolaagaNaIcaI vaoLÊ Asaa rMgalaolaa KoL
AÜT\yaavarlyaa DÜL\yaaMnaa JaalaI ]nhacaI kavaIL²


Paragkan
Wednesday, December 17, 2003 - 5:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

rana hasao AMkuratuna caMd`laoNao saaMDlao
Ana\ kuNaacao pahtanaa BaagalaotI DÜLulao
laaK p`aNaaMcaI irNaaš baÜlata AÜqaMbalaI
ek BaÜLI Xabdgaaqaa AartInao vyaaplaI
Jaolatanaa dana eosao nama` Jaalyaa AÜMjaLI
maRi<akocyaa caMdnaacaI roGa BaaLI vaMidlaI


Paragkan
Wednesday, December 24, 2003 - 5:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

KraKra KajavaIt igaraimaNa kqaa AalaI
pcaak\kna qauktanaa saurka maa$na gaolaI
³AamhI cyaayalaaÊ yaoD\yaavaanaI pÜT Qa$na hasalaÜ
tMbaaKUcao baar caGaLIt risak hÜ}na basalaܲ´

caMBaar kuMBaar yaosakr sagaLo qakUna gaolao
paTlaacao AxarXaÁ far hala Jaalao
AaDamaÜDa gaavagaaDa Asao kahI kolao
paravarlyaa iBaMtIpaXaI [rsaala Jaalao.
caar jaNa KaMdo ]DvaIt kÜkNaat gaolao
³kÜiLNaIcyaa ksaÜT\yaanaM DÜLo KuDUna naolao²´
prvaa kÜNaI iXavaaravar baÜMba maa$na gaolao
" kÜlhapurcyaa maaik-Talaa gaavarana Aalao "

AaiLimaLI kanaiKLI Xaojaaáyaalaa kÜprKLI
[caIBanaM mada-Ê hotM laš baosa\ JaalaM
igaraimaNa baÜlaIcaM Tok\inak\ AalaM²

caMVa mhNajao BaarI AsalaM baÜlatÜ
Aamacyaavar taNa mhNaUna ³ka^laojacyaa ga^larIt´
igaraimaNa kivata ilaihtÜ :

" tI hasatI|
tvaa vaaTtM
@vaaMbaDIca fDfDtIya
Aana\ ipsaM gaL%yaat
catkUr kagadavar
igaraimaNa kivata vagaLlyaagat\ "


Kalandar77
Wednesday, December 24, 2003 - 7:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sahIca²

Storvi
Wednesday, December 24, 2003 - 9:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

apratim .. .. ..

Bee
Wednesday, July 28, 2004 - 9:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mahanaÜraMcyaa ‘maI rat TaklaIÊ maI kat TaklaI’ (a dÜna AÜLIMcaa Aqa- kuNaalaa saaMgata yaoNao Xa@ya Aaho kaÆ ‘jaOt ro jaOt’ ha ica~pT maI paihlaa Aaho. gaItacaa AaXaya AgadI sarL saÜpa Aaho pNa pihlyaa dÜna AÜLI kaya saaMgatat ho naIT kLlaolao naahI.

maaJyaa mato ‘rat TaklaI’ mhNajao AayauYyaat psarlaolaa kaLÜK naYT kÉna TaklaaÊ manaatlaa kaLÜK dUr kolaa AaiNa ‘kat TaklaI’ indicate AayauYyaacaI navaIna sauÉvaat. (a poxaa navaIna kahI Aqa- Asaola tr [qao ja$r ilaha.


Saee
Wednesday, July 28, 2004 - 11:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

(apoxaa navaIna kahI Aqa- naahI. f> ha AaiNa haca Aqa-.

Bee
Thursday, July 29, 2004 - 8:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks Saee. .. ..

Bgovekar
Saturday, August 07, 2004 - 4:42 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mahanaÜr yaaMnaa nauktoca ‘naxa~aMcao doNao’ maQyao pahIlaM va eoklaM. Krca AitXaya AagaLMvaogaLM AgadI gavaranapNaa AMgaI baaNavalaolaM vya>Ima%va. %yaaMcyaa kivata AgadI %yaaMcyaaca tÜMDuna kivatocyaa paXva-BauimasakT eokNyaasa imaLNaM.. ek pva-NaIca.. Cana Jaalaa tÜ kaya-Ëma.

Dafodils23
Tuesday, June 24, 2003 - 1:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

icaMMba pavasaanaM ranaM JaalaM AabaadanaI
JaakU kXaI pazIvarlaI , caaMdNa gaÜMdNaI

JaakU nakÜ kmaLnabaaš , ekaMtacyaa kÜnaI
$pKnaI AMgaavarlaI , saKo laavaNyaacaI KaNaI

rayaa tuJao hat maaJyaa hatat gauMfUnaI
]nhat caaMdNaM AalaM laaja paMGa$naI

tuJyaa DÜL\yaaMcyaa saaMdIt , saavalyaaMcaI raNaI
panyaamaMdI iJammaa QarM , AaBaaL AsmaanaI

AMgaavarI qarqar ]zlaI iJammaD iBajalyaavaanaI
saaMgata na yaoš kahI saajaNaa baÜlaaMnaI

ica~pT : sajaa-
gaIt : naa. QaÜM. mahanaÜr.
gaayak / gaaiyaka : sauroXa vaaDkr / lata
saMgaIt : pM. )dyanaaqaIravati
Tuesday, June 07, 2005 - 9:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageIravati
Tuesday, June 07, 2005 - 9:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message
Iravati
Tuesday, June 07, 2005 - 9:44 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageIravati
Tuesday, June 07, 2005 - 9:46 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message
Iravati
Tuesday, June 07, 2005 - 10:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Na Dho Mahanoranchya don kavita gey rupat....

phulat nhali pahat oli...

swapn hiraval gorya haati hirava chuda....

Iravati
Thursday, June 09, 2005 - 6:38 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message
Champak
Thursday, June 16, 2005 - 3:37 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

šravatIÊ Cana klao@Xana Aaho tumacyaakDo. bahutok sava-ca kvaIMcyaa kivata tumhI pÜsT kirt Asata.

Qanyavaad²


Paragkan
Thursday, June 16, 2005 - 4:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Iravati Ê p`%yaok kivatosah kivatasaMga`hacaM naava idlat tr ]<ama.

Iravati
Tuesday, June 21, 2005 - 5:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Dhanyavad Champak....

Paragkan, kavita sangrahache nav malahi mahit nahi. Ya kavita mi nakshatranche dene ya karyakramat eikalya aahet.

Paragkan
Sunday, July 10, 2005 - 4:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Éjao daNaa daNaa
jyaoYzacaa maihnaa
maatItlaa
gaMQa AÜlaa
caÝKUr idXaaMnaa
paKraMcao pMKÊ Aamha
AaBaaL puronaa


saMga`h - pxyaaMcao laxa qavao

Paragkan
Sunday, July 10, 2005 - 4:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ivastINa- nadIcaa kazÊ psarlaI daT
fulaaMcaI naxaI
gadI-t hrvalaI vaaTÊ kuNaI saOraT
baavara pxaI

paNyaat
ek saa]laI
hlao baahulaI
qarkto }na
hI maalhna mhNato gaana caMd` maaLUna
bahkto rana.

JaaDIt hUla ibaqarroÊ gaMQa ivaKrto
fulaaMcaI naxaI
gadI-t hrvalaI vaaTÊ kunaI sannaaT
baavara pxaI.


pxyaaMcao laxa qavao

Iravati
Tuesday, July 19, 2005 - 7:53 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aro vaa² PK mastca...

mahanaÜraMcyaa kivata naohmaIca caica-lyaa jaatat pNa %yaaMnaI Anaok sauroK laavaNyaa doiKla ilaihlyaa Aahot.

vaanagaIdaKla %yaaMcyaa laavaNyaaMcyaa mp3 dot Aaho. ek hÜta ivadUYak yaa ica~pTatIla Aahot.

yaaMcao Xabd kuNaItrI Taka ro²


Bharal aabhal pavasali pahuna ga, bai shravanach un mala jhepena....mp3

Bhar tarunyacha mala kamalani kala...mp3

Iravati
Thursday, August 04, 2005 - 7:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this messageBee
Friday, August 05, 2005 - 5:40 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naaQaÜMcyaa kahI kivataMmaQao caavaL ha Xabd baáyaacada maI vaacalaa eoklaa.. kaya Aqa- hÜtÜ caavaLcaaÆ

Itsme
Wednesday, August 10, 2005 - 3:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jaaLIvartI vaaLt laugaDoÊ ]Baa hsao jartarI kaz
naBaat iJammaD inaiLjaaMBaLIÊ JaaDaMtuna inaqaLat barsaat

JauLJauL laaT .... AvaGaD kaz ....
AvaGaDlao AaDÜXaalaa ivavast iXailpt hLdI JaaD ²

inariKt Apulao Ép banaat
manaat Balato BarkTtanaa ]Bao poTlao JaaD ]nhat ²

... JaaDatuna inaqaLt barsaat ²


Itsme
Wednesday, August 10, 2005 - 3:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gauMtlaolaa
jaIva maayaocyaa fulaaXaI
paMgalao
saaro naBaasama dUr doXaI
BaoTtanaa
ÉQd kMzacaI khaNaI
papNaIlaa
polavaonaa caMd`paNaI.


Itsme
Wednesday, August 10, 2005 - 4:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

qaoMba gaLo ]nh
panaaMtUna caMd`bana
inaL\yaa saavaL\yaa maoGaaMcao
AaBaaLgaÜMdNa

naBa Aalao Gara
icaMba JaaDat Xahara
pxaI ]zUna jaatanaa
qaoMbaaMcaa ipsaaraKishori
Friday, September 02, 2005 - 10:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho kuzlyaa kivato maQao Asaola tr maihtI naahI.

‘yaa naBaanao yaa Bauš laa dana Vavao
AaiNa yaa maatItUnaI caOtnya gaavao
kÜNatI puNyao AXaI yaoit ÔLalaa Æ
jaÜMQaL\yaalaa caaMdNao lahDUna jaavao²’


Robeenhood
Friday, September 02, 2005 - 4:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ikXaÜrI
yaa Baušnao .. hIca tI maUL kivata Aaho . ranaatlyaa kivata yaa saMga`hatlaI. tI To@sTmaVohI hÜtI pUvaI-...


Bhagya
Wednesday, September 14, 2005 - 1:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mahanoranchya kavita ithe denarya saglyanche manapasun abhar. Iravati, itsme ani anek lokani khup sunder kavita ithe dilyat.


Swapnapurti31
Sunday, November 06, 2005 - 2:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

(a naBaanao (a BauA^laa dana Vavao
AaNaI yaa maatItuna caOtnya gaavao
kÜNatI puNyao AXaI yaotI ÔLalaa
jaÜMQaL\yaalaa caaMdNao laKDUna jaavao

(a naBaanao (a BauA^laa dana Vavao
AaiNa maaj,yaa papNaIlaa pUr yaavao
pahta œtugaMQa kaMtI saaMDlaolaI
paKraMXaI KoL maI maaMDUna gaavao
gaUMtlaolao p`aNa yaa ranaat maaja,o
ÔaTkI hI ja,ÜpDI kaLIja maaja,o
maI Asaa AanaMdUna baohÜXa hÜta
XabdgaMQao tU malaa vaahUna GyaavaoSwapnapurti31
Sunday, November 06, 2005 - 3:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

katIva naILaA^
katIva naILaA^ maaKlaI saUdUr
AspT ja,aMja,ro svar
ja,aDaja,UDpat svaPnasqa baOsalyaa
iBallaaMcyaa ja,ÜpD\yaa caar

DÜMgar ja,aDIt itcyaaca naadat
iBallaacaI ekTI pÜr
]Baar ]GaDI pLsa papDI
dÜL\yaat 16 EauMgaar

maKmalaI ihva-L daTlaI drvaL
jvaanaIcaa rIGao maÜhr
DÜMgaja,a-DIt ja,Uklao AMbar
[Md`acao la@Xya maInaar


Swapnapurti31
Sunday, November 06, 2005 - 3:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

krupaya fontashee milatejulate ghenyaacha prayatn karawa
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators