Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
puraNakqaa...

Hitguj » Religion » puraNakqaa « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through August 16, 200120 08-16-01  2:18 pm
Archive through August 18, 200120 08-18-01  1:19 pm
Archive through August 19, 200435 08-19-04  4:04 pm

Sathi
Thursday, August 19, 2004 - 5:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ekda Ajau-na EaIkRYNaalaa mhNatÜ kI sagaLo jaNa kNaa-laa danaXaur ka mhNatatÊ maaJaa Baa} yauQdIYzIr ha pNa tr danaXaur Aaho. EaIkRYNa %yaalaa barca samajaavatÜ pNa %yaalaa pTt naahI. mhNauna ek idvasa to dÜGajaNa ivap`acaa vaoYa Gaovauna p`qama yauiQdYzIrakDo jaatat.

yauiQdYzr %yaaMnaa mhNatÜÊ ivap`var maI tumacaI kaya saovaa kÉÆ

ivap` vaoYaatIla EaIkRYNa %yaalaa mhNatÜÊ " Aamhalaa dÜna maNa caMdnaacaI sau@kI laakDo hvaI Aahot " .

baahor mausaLQaar pa]sa pDt AsatÜÊ [t@yaa mausaLQaar pavasaat sau@yaa caMdnaacaI laakDo kXaI imaLNaarÊ pNa trIhI yauiQdYzIr kahI saovakaMnaa caMdna XaÜQaayalaa jaMgalaat pazvatÜ pNa to KalaI hatanao prttat.
tovha yauiQdYzIr ivap`anaa mhNatÜÊ ivap`var caMdnaacaI saukI laakDo tr Aata naahI imaLu Xakt pNa tumhalaa dusar kahI hva Asaola tr saaMgaa.

ivap` nakar dovauna baahor pDlao.baahor pDtaca Ajau-na EaIkRYNaalaa mhNaalaaÊ " [t@yaa pavasaat caMdnaacaI lakDo imaLNa kzINaca AahoÊ kNaa-laa trI kuzo imaLNaar " .

EaIkRYNa mhNaalaa qaÜDa iQarQar AaiNa %yaanaMtr to kNaa-kDo gaolao..

kNaa-nao %yaa dÜGaaMcao svaagat kolao AaiNa mhMTlao maI tumaacaI kaya saovaa kÉ..

ivap`aMnaI kNaa-kDohI dÜna maNa sau@yaa caMdnaacao maagaNaI kolaI.

kNaa-nao baahor baGaItla AaiNa f> ek @XaNa ivacaar kolaa AaiNa mhNaalaa qaÜDa vaoL laagaola itqpya-Mt tumhI basaa.

qaÜD\yaavaoLanao kNa- Aalaa AaiNa mhNaalaa tumhI maagaItlyaa p`maaNao dÜna maNa laakDo tyaar AahoÊ ivalaMba laaglyaaba_la xamsva.

na rahuna ivap` vaoYaatIla Ajau-naanao kNaa-laa ivacaarlao [t@yaa pavasaat tulaa caMdnaacaI saukI laakDo kuzuna imaLalaIÆ
kNa- mhNaalaaÊ [t@yaa pavasaat caMdnaacaI saukI laakDo AaNaayalaa kÜNaa QaaDNao fayaVacao Jaalao nasato mhNauna maI maaJaa plaMga AaiNa GaratIla baáyaaca vastu tÜDuna tumhalaa laakDo idlaI. (a vastu tr pt- banavata yaotIla pNa darI Aalaolyaa ivap`alaa KalaI hat pazvaNao malaa Écat naahI.

EaIkRYNaanao Ajau-naakDo ek najar pahIlao va tÜ kNaa-laa mhNaalaa tumacaI iktI- jaXaI eklaI hÜtI %yaahI poxa tumhI jaast mahana AahatÊ AaiNa kNaa-laa AaXaIvaa-d idlaa va to dÜGao prtlao.

%yaanaMtr Ajau-naanao kQaIca kNaa-laa sava-EaoYz danaXaur ka mhNatat AXaI tËar kolaI naahI.Prasadmokashi
Wednesday, September 08, 2004 - 6:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sathi Ê Cana Aaho gaÜYT Ê AjaUna yao}na dot.....

Pha
Thursday, September 09, 2004 - 5:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaah² Cana gaÜYT saaMigatlaIt saaqaI² AaNaKI gaÜYTI maahIt AsatIla tr %yaahI pÜsT kra. ramaayaNa - mahaBaartabaahorcyaahI caalatIla.

Sathi
Friday, September 10, 2004 - 5:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p`saad AaiNa f QanyavaadÊ malaa vaaTla ha BB Aata kÜNaIca vaacat naahI maga ]gaacaca ilahINyaat kaya Aqa- mhNauna puZIla kqaa Taklyaa naahIt. pNa Aata na@kI Takona.

Sathi
Friday, September 10, 2004 - 5:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ekda yauiQdYzIranao maÜza ya& kolaa AaiNa %yaanaMtr sava- p`jaolaa BaÜjana idlaÊ jaovaNaanaMtr sava- p~avaLI ijaqao Taklyaa hÜ%yaa itqao ek mauMgausa sava- p~avaLIvar laÜLt hÜtoÊ%yaa mauMgausaacao AQao- AMga saÜnaorI rMgaacao hÜtoÊ ho eka saovakacyaa najarosa Aalao %yaanao ta%kaL yauiQdYzIralaa kLvalao.

yauiQdYzIr toqao gaolaa %yaalaa vaaTlao mauMgausaalaa Bauk laagalaI Asaola %yaanao saovakalaa saaMgaItlao ek p~avaL BaÉna jaovaNa AaNa maI maaJyaa hatanao %yaacyaa puZ\yaat jaovaNa zovatÜÊ yauiQdYzIranao
mauMgausaalaa jaovaNa idlaoÊ mauMgausaanao qaÜDo jaovaNa Kallao va tÜ puva-vat laÜLu laagalaa va ca@k manauYyavaaNaIt baÜlau laagalaa (a danaat to sa%va naahI.

%yaavar yauiQdYzIranao %yaalaa ivacaarlao ' mauMgausavar tumhI Asao ka mhNat Aahat to jara saivastr saaMgaala ka ' Æ

%yaavar mauMgausa mhNaalaoÊ 34Âekda eka gaavaat BayaMkr duYkaL pDlaa hÜta sava-jaNa to gaava saÜDuna gaolao pNa ek kuTuMba maa~ gaava saÜDuna gaolao naahIÊ %yaa Garat ek ga`uhsqa %yaacaI p%naI va dÜna maulao rhat hÜtIÊ KUp idvasa %yaaMcaI ]pasamaar JaalaIÊ ek idvasa %yaa ga`uhsqaalaa qaÜDo taMduL AaiNa maugaacaI DaL imaLalaIÊ tÜ %yaacyaa p%naIlaa mhNaalaa (acaI iKcaDI banava inadana ekaca trI pÜT Barola pNa %yaavar %yaa caÝGaat vaad sauÉ Jaalaa vaiDla mhNaalao tumhI sava-jaNa Ka malaa Bauk naaih eka maagaÜmaaga ek sagaLoca Asa baÜlau laagalao tovaZ\yaat daravar TkTk JaalaIÊ drvaajaavar ek ga`uhsqa hÜta tÜ mhNaalaa maI Kup idvasaapasauna kaihca Kalla naaih %yaavar %yaaina it iKcaDI %yaalaa vaaZlaI va tÜ tRPt hÜ]na %yaanaa AaiXavaa-d dovauna inaGauna gaolaa.%yaanaMtr %yaa GaratIla sava- maaNasao ]pasamaarInao marNa pavalaIÊ iKcaDIcyaa ]YT\yaa p~avaLItIla ]YT AÙ maI Kallao AaiNa malaa manauYyavaaNaI p`aPt JaalaIÊ va %yaa ]YT\yaa p~avaLI var maI jaovaZo AMga Gaasalao tovaZo maaJao XarIr saÜnyaacao Jaalao mhNauna tovhapasauna maI jaoqao jaoqao ya& hÜto toqao jaa]na ]YT\yaa p~avaLIvar laÜLt Aaho pNa maaJao AQao- XarIr jasao Aaho tsaoca rhat Aaho mhNauna maI mhNaalaÜ (a danaat to sa%va naahI.

Asao mhNauna tÜ mauMgausa toqauna inaGauna gaolaa.


Sathi
Saturday, September 11, 2004 - 2:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

puvaI- dovaaMcao AaiNa raxasaaMcao satt yauQd hÜt Asao. yaa yauQdat kÜNaacaahI praBava hÜt nasao prMtu dovaaMcao baroca saOnya maarlao jaat hÜto karNa raxasa gauÉ XauËacaayaa-Mnaa saMjaIvanaI ivaVa yaot hÜtI to maolaolyaa raxasaaMnaa prt ijavaMt krt Asat pNa dovaaMcao gauÉ baRhsptI %yaaMnaa saMijavanaI ivaVa yaot navhtI %yaamauLo ek idvasa Bar saBaot [Md`anao %yaaMcaa Apmaana kolaa.

ho baRhsptIcaa maulagaa kca (alaa AavaDlao naahIÊ tÜ baRhsptIlaa mhNaalaaÊ 34ÂmaI XauËacaayaa-MkDo jaa]na saMjaIvanaI ivaVa hstgat krtÜ34Â. baRhsptIMnaI %yaalaa baroca samajaavalao pNa kca Aaplyaa inaNa-yaavar ATL raihlaaÊ baRhsptIMnaI %yaalaa yaXasvaI Bava Asaa AaiXavaa-d dovauna rvaanaa kolao.

kca XauËacaayaa-MkDo gaolaa va %yaaMnaa Aaplyaa yaoNyaacao Kro karNa saaMigatlao %yaavar XauËacaaya- mhNaalao maI tulaa saMjaIvanaI ivaVa iXakvau Xakt naahIÊ kca mhNaalaa izk Aaho pNa tumhI malaa tumacaa iXaYya banavaa. XauËacaayaa-naI to maanya kola.

jaovha raxasaaMcyaa rajyaalaa ho kLlao tovha tÜ XauËacaayaa-Mnaa mhNaalaa tumhI kcaalaa haklauna laavaaÊ pNa XauËacayaa-MnaI %yaalaa nakar idlaa %yaaMnaI rajaalaa hmaI idlaI kI maI %yaalaa saMjaIvanaI ivaVa iXakvaNaar naahI.

kca AgadI XauËacaayaa-Mcaa AavaDta iXaYya banalaaÊ XauËacaayaa-Mnaa ek maulagaI hÜtI itcao naava dovayaanaI hÜto tI %yaaMcaI ekulatI ek laaDkI laok hÜtI. dovayaanaI manaÜmana kcaavar p`oma kÉ laagalaI. [kDo raxasaaMcaa rajaa va baakIcyaa raxasaaMnaI kcaalaa maarNyaacaa kT kolaa. saMQyaakaLI laakuD tÜDayalaa gaolaolyaa kcaalaa %yaaMnaI pkDlao va maaÉna kÜrD\yaa ivahrIt fokuna idlao.. ra~ JaalaI trI kca jaMgalaatuna Aalaa naahI ho laxaat yaotaca dovaayaanaI XauËacaayaa-Mnaa mhNaalaIÊ " saMQyaakaLI laakuD tÜDayalaa gaolaolaa kca Ajauna prtlaa naahI tumhI %yaalaa XaÜQaa naa " . XauËacaaya- AaiNa dovayaanaI kcaalaa XaÜQaayalaa jaMgalaat gaolao. %yaaMnaa kÜrD\yaa ivahrIt maÉna pDlaolaa kca idsalaaÊ dovayaanaI AgadI vyaakuL JaalaIÊ
rDu laagalaI. XauËacaayaa-MnaI saMjaIvanaI ivaVocaa ]pyaÜga kÉna kcaalaa ijavaMt kolaoÊ to raxasa rajyaavar BayaMkr icaDlaoÊ raxasarajaanao %yaaMcaI xamaa maaigatlaI va mhMTlao prt Asa GaDNaar naahI.

pNa raxasa rajaa AaiNa baaikcyaa raxasaanaI imaLuna prt ekda kcaalaa maarayacaa kT kolaa. ek gaÜYT %yaaMnaa kLlaI hÜtI kI AapNa jar kcaalaa maaÉna
kuzohI Ôokolao trI XauËacaaya- %yaalaa ijavaMt krtIla.[kDo dovayaanaInao kcaalaa saaMigatlao ik tI %yaacyaavar p`oma krtoÊ pNa kca itlaa mhNaalaa tu tr maaJyaa gauÉcaI maulagaI Aahosa mhNajao tu maaJaI gauÉ BagaInaI Aahosa pNa dovayaanaInao AkaMDtaMDva krayalaa sauÉvaat kolaI tovha kca itlaa mhNaalaaÊ " gauÉjaIMnaI malaa ]Va Xahrat jaayalaa saaMigatlao Aaho maI dÜna idvasaaMnaI prtona tovha AapNa yaa ivaYayaavar baÜlau " . dovayaanaI mhNaalaI " zIk Aaho "

kca sakaLIca Xahrat jaayalaa inaGaalaaÊ pNa jaMgalaat %yaalaa raxasaanaI pkDlao va maaÉna Taklao %yaanaMtr %yaaMnaI %yaacyaa XarIracaI raK banavalaI va tI daÉt imasaLvaunaÊ tI daÉ %yaaMnaI XauËacaaáyaaMnaa pajalaI. [kDo kca Aaja yaoNaar va Aaplyaalaa hÜ baÜlaNaar yaa AanaMdat dovayaanaI %yaacaI vaaT baGau laagalaI pNa tÜ Aalaaca naahI tI ip%yaalaa mhNaalaI kca ksaa Aalaa naahIÆ

XauËacaayaa-naI mhMTlao kI XahratIla kama AaTplao nasaola ]Va yaošlaÊ pNa dovayaanaI mhNaalaI kÜNaI prt %yaalaa maarla nasaola naa tumhI tM~ivaVonao tÜ kuzo Aaho ho baGaa naa. XauËacaayaa-MnaI jaovha Qyaana kolao tovha KrI pirisqatI %yaaMnaa kLlaI.%yaaMnaI dovayaanaIlaa saaMgaItlao pNa dovayaanaI mhNaalaI ijaqapya-Mt kca yaoNaar naahI itqapya-Mt maI AÙ GaoNaar naahI. XauËacaayaa-M puZo ekca pyaa-ya ]rlaa tÜ mhNajao pÜTatIla kcaalaa saMjaIvanaI ivaVa iXakvaNao karNa jar pÜTatIla kcaalaa saMijavanaI ivaVo Waro punaija-vaIt kolao tr tÜ XauËacaayaa-Mcao pÜT faDuna baahor yaoNaar AaiNa %yaamauLo XauËacayaa-Mcaa ma`u%yau hÜNaarÊ %yaanaI kcaalaa saaMigatlao maI tulaa ijavaMt krona pNa %yaakrIta malaa svat : cao p`aNa gamavaavao laagatIlaÊ malaa punaija-vaIt krNao tuJyaa hatat Aaho. %yaaMnaa raxasaaMcyaa bauQdIcaI ikva AalaI. %yaaMnaI maM~acaa jap kolaa va kcaalaa ijavaMt kolaoÊ ijavaIt hÜtaca kcaanaoih saMjaIvanaI maM~anao XauËacaayaa-Mnaa ijavaMt kolao. AXaarItInao kca saMjaIvanaI ivaVa p`aPt krNyaat yaXasvaI Jaalaa. XauËacaayaa-Mcaa AaiXavaa-d Gaovauna tÜ toqauna svaga-laÜkat jaaNyaasa inaGaalaa pNa dovayaanaInao %yaalaa ADvalaoÊ tI %yaalaa mhNaalaI maI maaJyaa p`XNaacao ]<ar ekNyaasa Aatur Aaho %yaavar kca itlaa mhNaalaaÊ 34Âtu p`qama maaJaI gauÉ BagaInaI hÜtI pNa Aata maaJaI KrI BagaInaI JaalaI karNa XauËacaayaa-Mcyaa pÜTatuna maaJaa punaja-nma Jaalaa %yaamauLo to maaJao ipta Jaalao AaiNa tu maaJaI ip~uBagaInaI JaalaIsa %yaamauLo AaplyaamaQyao Ô> bahINa - Baavaacaoca p`oma Asau Xakto. %yaavar dovayaanaInao kcaalaa Xaap idlaa³kÜNata Xaap idlaa to malaa Aazvat naahI Aaho´

AXaarItInao dovaaMnaa saMijavanaI ivaVa p`aPt JaalaI.


Milindaa
Monday, September 13, 2004 - 7:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jyaa saMjaIvanaI ivaVosaazI tU malaa iJaDkartÜ Aahosa tI saMjaIvanaI ivaVa tuJyaa kamaI yaoNaar naahI

Asaa Xaap idlaa

mauMgausaacyaa kqaomaQyao %yaacyaa va>vyaamauLo yauiQaiYzracao gava-hrNa hÜto.


Mitraa
Tuesday, September 14, 2004 - 5:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saaiqa Cana Aahot gaÜYTI.
saÜnaorI mauMgausacaI gaÜYT lahnapNaI eoklyaaca Aazvatya %yaatIla %yaa sa%vaiXala ba`mhNaacao naava bahutok " kapÜtI " Asao hÜto
AaiNa kca dovayaanaIcyaa gaÜTIt XaovaTI
dovayaainanaI Asaa Xaap idlyaavar kcaanaohI itlaa Xaap idlaa kI tulaa ba`amhNa kuLavyaitrI> ptI imaLola.
itcao puZo yayaatI rajaaXaI lagna Jaalao.Bee
Wednesday, September 15, 2004 - 3:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mitraa, after a long time I am seeing u .. welcome back. aata chhan katha lihi paahoo.. i miss ur stories.

Sathi
Wednesday, September 15, 2004 - 1:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

imailaMda AaiNa ima~a Qanyavaad malaa kca - dovayaanaI cyaa gaÜYTIcaa XaovaT Aazvatca navhta.

ima~a Aga mauMgausaacaI gaÜYT Aaplyaalaa ihMdIcyaa prIxaolaa hÜtI. pNa malaa %yaa ba`amhNaacao naavaca Aazvat navhto.

tumacyaapOkI kÜNaalaa raxasaaMcyaa rajaacao naava maahIt Asaola tr ilaha naa.


Mitraa
Wednesday, September 15, 2004 - 3:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi bee!!! mala hlli kahich suchatach nahi lihayla .:-( suchla tar nakki lihin.

saaqaI %ya raxasaacyaa rajaacao nava va`uYapvaa- hÜto.
vairla gaÜYTIcyaa puZo.

%yaa rxasaacyaa rajaacaI rajaknyaa Xaima-Xza AaiNa dovayaina yaat naohmaI caZaAÜZ AsaayacaI .dÜiGacyaat maaJaoca vaDIla EaoYz mhNauna vaad vhayacaa.
Asaca ekda %yaa dÜGaI Aaplyaa maO~IiNabarÜbar vanaivahralaa gaolyaa Asata jalaËIDa kÉna Jaalyaavar caukInao %yancyaa vas~acaI Adlaabadla JaalaI. AaiNa %yava$na dÜGaIcao BaaMDNa Jaalao.to [tko ivakÜplaa gaolao kI JaTapTIt dovayaanaI ek pD@yaa ivaihrIt pDlaI.tovha Xaima-Xza maO~IiNasah madtIsaazI kÜNaalaatrI AaNaayalaa gaolaI .
%yaaca vaoLI rajaa yayaatI %yaa vanaatuna jaat hÜta tÜ ivaihrIt pDlaolyaa dovayainacyaa haka eokuna itqao gaolaa va %yanao itlaa bahor kaZla.
%yaalaa pahuna dovayaanaInao Aplyaalaa kcaakDuna imaLalaolyaa Xaapacaa ]pyaÜga kÉna Gyaayacaa zrvala. ba`mhNaotr ptIca imaLNaar Asaola tr rajaacaI raNaI hÜNa caaMgala mhNauna itnao yayaatIlaa " tumhI maJa hat Qarlaat tr Aata maaJyaXaI lagna kra AXaI gaL GaatlaI " tI XauËacayaa-caI maulagaI Aaho mhMT\lyaavar yayaatI naahI mhNaNa Xa@ya navht. tÜ tyaar Jaalaa.
XauËacayaa-naa Aaplyaa laaD@yaa laokIcaa Xaima-XzokDUna Asaa Apmaana Jaalyaaca kLtaca to BayaMkr saMtaplao AaiNa A##yaa raxasakuLalaa Xaap Vayalaa inaGaalao.
tovha raxasaancaa rjaa va`uYapvaa- %yaaMcaI gayaavayaa kÉ laagalaa. AaiNa Xaima-YzahI AapNa kaya Vala tI iXaxaa BaÜgaayalaa maI tyaar Aaho Asao mhNaalaI .
tovha itlaa iXaxaa doNyaacao kama dovayaanaIvar saÜpivaNyaat Aalao. AaiNa dovayanaInao itlaa janmaBar Aaplao dasya%va p%krayalaa laavalao.
maga yayaatIcaI dovayaanaI raNaI banaUna tr Xaima-Yza itcyaabarÜbar itcaI dasaI banauna yayaatIcyaa rajjyaat rhaNyaasa gaolyaa.Sathi
Wednesday, September 15, 2004 - 3:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Qanyavaad ima~a Ê karNa Aata maI tI puZcaI kqaa ilahINaar hÜto pNa %yaapuvaI- tuca ilaihlaI ho baGauna bar vaaTlaÊ karNa dovanaagarIt kqaa ilahayalaa baraca vaoL laagatÜ.. Ajauna yaovau do.

Rimzim
Wednesday, September 15, 2004 - 4:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi sagali katha " yayati" madhe ahe. mitra , sathi ajun katha yevu det.

Mitraa
Wednesday, September 15, 2004 - 5:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mala pan ata lihun kantala ala
ani bahutekana yachya pudhchi katha nakkich mahit asel yayatilaa milaalelaa mhatara honyacha shap tyacha dhakata mulaga puru swtalaa gheto tee.

pan purvi lokaprabhamdhe ek yayatichya mulieechee goshta yaychee 'tanayaa 'mhanun. bayamanasana bryapaiki chid yeil ashaa prakarchi tee gosht hoti majhi purna vachun jhali naahi kuni vachli aahe kaa tee purna?
bahutek yayatee kadambarithee ti gosht asavi mi yayati naahee vachleey.
mala jevhdi mahit aahe tevhdi mi ithe lihin vel milala ki.

Bee
Thursday, September 16, 2004 - 3:53 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

KaMDokraMcao yayaatI vaacalao kI sagaLI kqaa kLto. maI ekda vaacalao ho pustk. Ôar kavyamaya Aaho..

Dhondopant
Thursday, September 16, 2004 - 9:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saaqaI...

AXaa saMskarxama kqaa vaacaayalaa imaLalyaaba_la Aaplaa ÉNaI Aaho. Qanyavaad.


Shubhashish_h
Thursday, December 15, 2005 - 6:04 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[qao kuNaalaa laxmaNacaI 14 vaYao- ]pasa kolaolyaacaI gaÜYT maiht Aaho kaÆ

Madhavm
Thursday, December 15, 2005 - 9:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

अर्जुन आणि कर्णाचे युद्ध चालू होते. एकदा कर्णाने अप्रतीम शरसंधान करून कृष्णाला रथ मागे हटवायला लावले. तेंव्हा कृष्णाच्या तोंडून प्रशंसोद्गार निघाले. ते ऐकून अर्जुनाला राग आला. तो म्हणाला, 'आतापर्यंत मी इतक्या वेळेला कर्णाचा रथ मागे हटवला तेंव्हा तुझ्या तोंडून कधी माझी प्रशंसा आली नाही. पण आत्ता कर्णाने पहिल्यांदा माझा रथ एवढासा मागे हटवला तर लगेच त्याची प्रशंसा?'

कृष्णाने एक मन्द स्मित केले. मग तो अर्जुनाला म्हणाला, 'कर्णाचा रथ मागे हटवणे कठीण खरेच, पण अशक्य नव्हते. पण जो रथ प्रत्यक्ष दुर्गादेवीचा आहे आणि ज्या रथावर गांडीव, पाशुपतास्त्र, ब्रम्हास्त्र अशी अजोड अस्त्रे आहेत, ज्या रथाच्या ध्वजावरती प्रत्यक्ष हनुमान विराजमान झाला आहे आणि ज्या रथावर प्रत्यक्ष मी उपस्थीत आहे तो रथ अंगुळभर तरी मागे हटवणे कोणाला शक्य आहे का? आणि हे अशक्य कर्णाने करून दाखवले. मग त्यची वाहवा करायला नको?'


चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators