Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
सोलकढी

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » कढी » सोलकढी « Previous Next »

Sasuli
Wednesday, June 23, 1999 - 1:54 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

poranno hi saraswat delicacy SOLKADHI try kara...sahi banate...mi try keli ..zakkas zali agdi...

1 coconut grated
4-5 kokam or amsol (kuthlyahi indian store madhe milte)
2 green chilies
4-5 cloves of garlic
a handful of coriander leaves
salt to taste

Method

1.Soak the kokam in half a cup of water for half an hour. At the end of this the water becomes a deep pink in color.
2.Grind the coconut into a paste with the garlic, a chili and 2 kokam fruits. Add a little water if necesary. When the paste is smooth, extract the coconut milk. Keep grinding until no more coconut milk can be obtained.
3.Add the coconut milk to the extract of Kokam and sieve the liquid. Chop the other chili into the liquid. Add salt to taste and sprinkle coriander leaves on top.
4.Chill, and serve cold with fried fish and rice.

SARANG

Shonoo
Wednesday, October 06, 1999 - 11:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

You can also 'cheat' by using
1 can cocnut milk
4-5 cloves of garlic
1-2 black peper corns
handfull kokam
grind it all togther, strain
it if you wish, add salt to taste and enjoy.

Dekhnyaa
Friday, May 10, 2002 - 12:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sol kadhi karNyasaathi ameriket "sola'" ha prakaar kuthe milel he koni saangu shakata ka? solaanchya aiwaji mi kokam ghaalun baghitla pan sol kadhila jo gulaabi rang yayala hava to kaahi yetach naahi. mhanoon solaachi choukashi. anyone to help me out?? mi solaachya kadhi saathi faarach desperate zhaalo aahe aata. :-(

Sakhim
Tuesday, July 16, 2002 - 1:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mala vatale sola mhanjech kokum. Amhi mumbaila ghari kadi karaycho tevha vanyakadna kokum anale aastil tar,naral,mirchya etc vatatana tyat thodishi mirchichi pood ghalaycho. Mag Rang chan yeto. Arthath kokanatle gharche kokum aasle tar kahi aasle udyog karve lagat nahit,rang apo apach chan yeto. Me halich sadyas jhale aahe ,aajch dekhnyaa tumchi post vachli ani mala mahit aahe te share karat aahe, hope it still helps.

Dineshvs
Wednesday, August 10, 2005 - 1:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa vaaTtya kÜkNaI pdaqaa-t saÜlakZIcaI cacaa- JaalaI hÜtI. nasaola tr prt ilahIna.

ilaMbau iTMbau nao ]llaoK kolaaya %yaa d`vaalaa AagaL mhNatat. baajaarat imaLto to jara kaLpT Asato. kuNaakDo Gargauit kolao Asaola tr to AamasaulaI rMgaacao Asato. %yaacaI cava va rMga Cana AsatÜ. %yaat štko maIz Gaalaayacao karNa mhNajao to Í,Ijabaahorih iTku Xakto.

to Gaalauna ÔuTI kZI krta yaotoÊ tI AXaIÊ
tupacaI ihMga ijaro Gaalauna ÔÜDNaI krayacaI. %yaat paNaI AÜtayacao. ihrvyaa imarcyaa va lasauNa Gaalaayacaa. AaiNa ha AagaL Takayacaa. tIna caar kp paNyaalaa AQaa- kp AagaL purola. trI pNa cava baGauna GyaavaI. kÜkNaat saaKr Gaalat naahIt pNa maI GaalatÜ.

ekT\yaa maaNasaasaazI naarLacao duQa kaZNao vaOgaro jara ~asaacao vaaTto. naarLacyaa duQaacaI tyaar pavaDr pNa Apoixat cava dot naahI.
pyaa-ya mhNauna maI gaÜD tak vaaprtÜ. ihrvyaa imarcyaa. lasauna va ijaro vaaTuna laavaayacao. tak gaÜD Asaavao. kÜiqaMbaIr vaaTuna laavalaI tr Cana cava yaotoÊ vaÉna kapuna TaklaI trI caalaola. vaÉna prt ijaroÊ ihMga maÜhrIcaI ÔÜDNaI VayacaI. ha p`kar garma krayacaa naahI.
AagaL puNyaa mauMbašt imaLto ka to klpnaa naahIÊ yaÜjak cao imaLt Asaavao. ijaqao ijaqao kÜkma vaaprtat %yaa bahutok p`karat AagaL vaaprta yaoto.


Priya
Wednesday, August 10, 2005 - 2:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idnaoXaÊ maI saÜlakZI krtanaa %yaalaa fÜDNaI dotoca Asao naahI. baakI tumhI saaMigatlaot tsaoca. AamasaUlao AQaa- tasa garma paNyaat iBajavaUna zovato. iBajalaI kI AamasaUlao kuskÉna paNaI gaaLUna Gaoto. [kDo naarLacao tyaar dUQa k^namaQyao imaLto. maaJaa trI AnauBava Aa<aapya-Mt caaMgalaa AahoÊ Cana daT Asato. %yaat AamasaUlaacaa rsaÊ maIzÊ saaKr GaalaUna ZvaLto. ihrvyaa imarcyaaÊ jaIro AaiNa lasaUNa vaaTUna laavato AaiNa kÜiqaMbaIr icaÉna Gaalato. fÜDNaI dot naahI AaiNa garmahI krIt naahI.

naarLacao dUQa ikMvaa takhI na Gaalata saar kolao tr maa~ %yaalaa tUp ijaáyaacaI fÜDNaI doto. tsaohI Cana laagato. ivaXaoYatÁ tÜMDalaa cava nasaola tr Cana cava yaoto yaa saaranao.


Limbutimbu
Wednesday, August 10, 2005 - 4:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AajacaI maaJaI pÜsT na. 4
[T\sa yaU² maI ekda kolaolaI saÜlakZI²
kaya ho naa kI dÜnacaar kÜkNaI naarL fÜDuna Kvauna Gyaavaot² korLI naarL caalat naahItÊ %yaanaa duQa nasatÊ nausatca KrbarIt AgaÜD KÜbar² kÜkNaI naarL ksaa vaLKavaa to idnaoXa Baava laa ivacaar²
Ana maga %yaaca duQa kaZavaÊ ksaÆ kapDat purcaunDI kÉna kI naayaÊ ]kL%yaa paNyaat saÜDavaI Ana maga paiNa qaÜD kÜmaT Jaala kI purcaunDI hatana caurDavaIÊ naarLaca sa%va mast paNyaat ]trt²
Ana kaya kravaÆ saajauk tupacaI fÜDNaI TakavaIÊ ijaáyaacaIÊ cavaIp`maaNa imarcyaa TakavyaaÊ %yaat ho duQa AÜtavaÊ ]kLI yaovau VavaIÊ ]kLI kmaI JaalaI kI Aamasaulaaca paNaIÊ naayatr kÜkma sarbatacaa kÜkNaatuna AaNalaolaa d`va cavaIp`maaNa Takavaa. kÜkNaat kI naašÊ kÜkmaaca ibana saaKroca ka^nsanT/oToD d`avaNa pNa imaLtÊ %yaaca naava malaa Aazvat naayaÊ laš AambaT AsatÊ yaok naarLacyaa duQaalaa cahacaa ek baaÉksaa camacaa pur hÜt² tr to TakavaÊ to Taklyaanantr jaast ]kLu dovau nayaoÊ cavaIp`maaNa saaKr AaQaIca GaalaavaIÊ qaÜD imaz GaalaavaÊ mast gaulaabaI rnga yaotܲ
duQa kaZayalaa Kvalaolaa naarLacaa kIsa ima@sar maQauna kaQauna kÜmaT paNyaat ipLuna Gaotlaa trI caalatܲ jaovaZa jaast ipLuna Gyaala tovaZa naarLacaa daT Ak- inaGauna saÜlakZI daT hÜto²
pr kÜkNaat naa AamaTIbaI ZÜprBar paNaI Gaalauna kr%yaat² tXXaI saÜlakZI baI patL pr garma garma Baurko maarIt Pyaayalaa mast laagatI²
idnaoXa BaavakDuna naarLaca duQa kaZayacyaa ÌtIcaI cau. Bau. Va Gyaa² :-)
mauDIna saaingatlyaap`maaNa Aala lasaNaIcaI posT GaalaavaI² maI vasarlaÜ saangaayalaa² qa^n@sa mauDI² :-)
tu kvaa krNaar hosaÆ


Bondres
Wednesday, January 12, 2000 - 9:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Tumha sarvana nonveg. barobarachi solkadhi
aathavat aasalech.
SOLKADHI-
Panyat kokam(7-8)thodavel bhijat ghalavit.
(kokam june asatil tar kami chaltil).
1/2 of Ardhi naralachi vati khobare kisun ghyve(kinva
saral supermarket madhun GOYA che frozen ole
khobare aanave-you get same test to kadi).
2-3 garlic pods,1-2 green chillies.
Khobare,Garlic,Green Chillies mixer madhe vatun
tyacha pilun ras kadhat rahava aani ha ras
kokam jya bhandyt aahet tyat pilava.Ras pilatana
khobare kadit padu naye mhanun ras galanyatun
pilava.Ashaprakare 2-3 vela pani ghalun ras
kadhava.Nantar chavipurate mith ghalave.
Phodni- varun kadhila Kadipatta va mohari chi
phodni dyavi.
( Hi SOLKADI pachanas va chavis ekdam uttam.
Chicken va Mutton khalyavar jarur pyavi.)
Nusata Kadi-Bhat pan changala lagato.

Mi Mumbaichi aahe.Pan maze gao Karwar aani
mazi bahin Goa yethe aasate.
-Sandhya Bondre.

Pashudi
Thursday, January 13, 2000 - 6:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sandhya, solkadi chya naavane tondala paani sutle !
goes extremly well with any non veg, sp sea food.

For US people who have no access to naral or mixer
you get coconut milk in super markets, usually in the thai section.(hav to search)

CAUTION: be very sure you get the natural unsweetened coconut milk. you also get that sweetened version (which is used to make pina colada). the first time I bought that by mistake, solkadi tastes aaargh ! in that.

(you also get coconut milk in indian stores but sometimes they keep very old. the one I got from indian store was bad. it should be a uniform liquid. )

good kokam you hav to get from india, sp goa.
if you dont even have access to kokam and still want something which tastes slightly like solkadi use tamarind ! (but does no hav that magic of kokam)

Aashu29
Tuesday, May 06, 2008 - 6:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

आजवर मी दोनदा सोलकढी ट्राय केली पण मला कधीच का नाहि जमत ती हॉटेलवाली टेस्ट?
कोकम, मिरची लसुण, मीठ एवढंच घालते, तरी बेकार होते :-(

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators