Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

स्ट्रॉबेरी डेझर्ट ...

Hitguj » Cuisine and Recipies » आईस्क्रीम, मूस आणि बरेच काही » स्ट्रॉबेरी डेझर्ट « Previous Next »

Dineshvs
Tuesday, May 24, 2005 - 3:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sT/a^baorI AaiNa štr baorIja vaapÉna ho Cana puiDMga krta yaotM.
ek idvasa iXaL\yaa Asalaolyaa paMZáyaa pavaacao slaašsa Gao}na %yaalaa qaÜDosao laÜNaI ekaca baajaunao laavaayacao. maga eka baÜlacyaa baajauvar to dabauna basavaayacao.
baorI AaiNa pavapT ikMvaa qaÜDI jaast saaKr Gao}na to caar paca imainaTo garma krayacao. maga ho imaEaNa %yaa baÜlamaQao Barayacao. vaÉna doKIla pavaacyaa slaašsa dabauna basavaayacyaa. baÜla var ek saapaT idXa dabauna basavaayacaI AaiNa ho inadana ek ra~Bar Í,IjamaQao zovaayacao.
maga %yaaca iDXamaQao tÜ baÜla ]pDa krayacaa. vaÉna ËIma Gaalauna Kayacao.
ha p`kar kuzlyaaih ÔLacaa krta yaotÜ. Ô> ÔLat paNyaacao p`maaNa jara kmaI Asaavao.


Charu_ag
Tuesday, August 16, 2005 - 1:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sT/a^baorI pasauna Anaok cavadar AaiNa maÜhk DojaT\sa- banavata yaotat. sagaL\yaat AaQaI maI sT/a^baorI plp cao baosa tyaar krto.

AQaa- iklaÜ sT/abaorIja Qauvauna %yaacaI doz kaZuna Gyaayacyaa. blaoMDrmaQauna kaZayacyaa. sT/abaorIjacyaa AaMbaT gaÜD pNaavar saaKrocao p`maana AvalaMbauna Aaho. AQaa- to idD vaaTI saaKr laagaola. sT/abaorI plp maQyao saaKr Gaalauna punha ekda blaoMDrmaQauna kaZavao.

kZš maMd Aacaovar zovauna ha plp %yaat iXajaayalaa Gyaavaa. yaalaa eksaarKo hlavaavao laagato. plp AaTt jaašla tsa tsaa %yaacaa rMga badlatÜ.
plp semi-solid JaalyaanaMtr %yaat 125 to 200 ga`^ma irkÜTa caIja Gaalaavao. ho imaEana ekjaIva kravao. purosao Ga+ Jaalao kI kZštuna kaZuna Gyaavao. qaMD JaalyaanaMtr store kravao. imaEana Ga+ Jaalao naahI tr %yaat imalk pavaDr GaalaavaI. ho imaEana Aaz to dha idvasa trI Í,Ija maQyao iTkto. yaalaa AapNa baosa mhNauyaat.

DojaT- 1´ sT/a^baorI bafI- :-

yaa baosa maQyao pnaIr Gaalauna ekjaIva kravao. pnaIr eovajaI Kvaa Asaola tr ]<ama. AaiNa bafI- tyaar. vaÉna kajau porlyaasa AakYa-k idsato.


DojaT- 2´ :-

pnaIr maQyao tumacyaa AavaDIcaa KaNyaacaa rMgaÊ ³sT/a^baorI F,laovar saÜDuna kuzlaahIÊ Xa@yatÜ Aa^roMja´ AaiNa [saoMsa Gaalauna maLavao. rMga. sagaLIkDo laagaayalaa hvaa.
DojaT- baa]la maQyao sT/a^baorI baosa Ga+ basavaavaa. %yaavar ho pnaIr basavaavao. ek to dÜna Tobalaspuna sT/a^baorI ËXaÊ Aa^roMja ËXa Gaalaavao. serve krtanaa vaÉna ËIma AaiNa sT/a^baorI nao DokÜroT kravao.

DojaT- 3´ :-

sT/a^baorI saÜDuna kÜNa%yaahI F,laovar cao Aa[sa ËIma Gyaavao. qaÜDa vaoL room temperature laa zovaavao. baosa AaiNa Aa[sa ËIma dÜnhI sama p`maNaat Gaovauna ima@sarmQauna kaZavao. imaEana sava- krNyapuvaI- qaÜDa vaoL ³saQaarNa pMQara imainaTo´ Í,Ija maQyao zovaavao.


qaÜDI vaogaLI DojaT\sa- savaa-naa na@kIca AavaDtIla.हितगुज गणेशोत्सव २००६

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


Add Your Message Here
Post:
Username: Posting Information:
This is a private posting area. Only registered users and moderators may post messages here.
Password:
Options: Automatically activate URLs in message
Action:

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions