Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

कोबीची कोशिंबीर ...

Hitguj » Cuisine and Recipies » पानाची डावी बाजू अर्थात चटणी, लोणचे, कोशींबीर » कोशिंबिरी » कोबीची कोशिंबीर « Previous Next »

Sampada_oke
Monday, February 02, 2004 - 9:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJyaa maOi~NaIcaI Aaš kÜbaIcaI kÜiXaMbaIr AXaI krto.
kÜbaI baairk iksaUna ÊkakDI Ê TÜma^TÜ Ê kaMda baairk ica$na Gyaayacaa. %yaatIla paNaI qaÜDosao ipLUna kaZUna Takayacao.
naMtr naohmaIp`maaNao ÔÜDNaI k$na %yaat ihrvaI imarcaI GaalaayacaI. gaar JaalaI kI kÜiXaMibarIvar GaalaavaI. savaa-t XaovaTI %yaat KarI bauMdI qaÜD\yaa paNyaatUna pUNa- inaqaLUna ek~ kravaI. cavaI p`maaNao maIz AaiNa saaKr Gaalaavao .
(at AaNaKI ek badla mhNajao Ê ÔÜDNaI doNyaaeovajaI nausato dhI Gaalaavao Ê baakI ÌtI var ilaihlyaap`maaNaoca.


Rupali_rahul
Friday, September 30, 2005 - 9:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kÜbaIcaI kÜiXaMibar

AgadI JaTpT tyaar hÜto AaiNa Ôar pÝiYTkhI Aaho.

saaih%ya
AQaa- CÜTa kÜbaI ³]BaT icarlaolaa´
dÜna To. spu. tola
maIz cavaInausaar
1 camacaa maÜhrI
ek TÜma^TÜ ³baarIk icarlaolaa´
AQaa- kaMda ³baarIk icarlaolaa´
AQyaa- ilaMbaacaa rsa
kÜiqaMibar ³baarIk icarlaolaI´

ÌtI
p`qama kÜbaI³baarIk icarlaolaa´Ê TÜma^TÜÊ kaMda ³ baarIk icarlaola´ ek~ kÉna Gyaavao. tola tapvauna %yaat maÜhrI tDtDavaIÊ hLd TakavaI ³naahI TaklaI trI caalaola´ AaiNa hI ÔÜDNaI %yaa imaEaNaat TakavaI.
savaa- ima@sa kÉna Gyaavao AaiNa maga %yaat maIz cavaI nausaar AaiNa ilaMbaacaa rsa Takuna prt ekda ima@sa kravao.

gaina-iXaMgasazI vaÉna qaÜDIXaI kÜiqaMibar poravaI. JaalaI kÜibacaI kÜiXaMibar tyaar.


iTp yaat ÔÜDNaI AitXaya kmaI VavaI AaiNa kÜbaI kccaa zovaavaa naaihtr sagaLI cava jaato.

Vishee
Wednesday, August 08, 2007 - 2:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

कोबीच्या कोशिंबिरीची अजुन एक पद्धत.

कोबी बारीक चिरुन
सिमला मिरची बारीक चिरुन (जेवढी बारीक चीरावी तितकी मिळुन येते)
दाण्याचं कुट
मीठ, साखर चवीनुसार.
लिंबाचा रस. (लिंबाचा रस असल्यामुळे साखर लागते बर्‍यापैकी)

फोडणी साठी थोडं तेल, जीरंमोहोरी, मिरच्या. (हळद घालु नये, म्हणजे कोबी-सिमला मिरची combination छान दिसतं.)

वरचं सगळं मिक्स करुन वरुन फोडणी घालावी.

जरा अर्धा तास आधी केली तर लिंबु+साखर+मीठाने सुटलेल्या रसात छान मुरते कोबी आणि सिमला मिरची.


Akhi
Monday, November 12, 2007 - 8:51 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message
कोबीच्या कोशिंबिरीची अजुन एक पद्धत.

कोबी बारीक चिरुन
मीठ, साखर चवीनुसार
दही

फोडणी साठी थोडं तेल, जीरंमोहोरी, मिरच्या.सगळे पदार्थ एकत्र करुन त्यात फोडणी टाकवी.

Bee
Monday, November 12, 2007 - 9:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

आखि, तू फ़क्त कोशिंबीरी सोबतच जेवतेस का.. एका ओळीने तुझ्याच कृती दिसत आहे tree वर. :-)

Akhi
Tuesday, November 13, 2007 - 4:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

कोशिंबीरी शिवाय माझ जेवण पुर्ण होतच नाही ना त्यामुळे कोशिंबीरी वर माझे बरेच प्रयोग सुरु असतात. आणी मराठी type करायचा कंटाळा येतो म्हणुन जास्त post करत नाही. बघु प्रयत्न करते मराठी मधे लवकर type कारयचा मस्त post करते अजुन.

Cinderella
Wednesday, April 23, 2008 - 5:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

अजुन एक पद्धत्:-
साहित्य- अर्धा कोबी, छोटी अर्धी वाटी दाण्याचा कुट, ३-४ हिरव्या मिरच्या, अर्ध्या लिंबाचा रस, मीठ, १/२ चमचा साखर, २-३ कडिलिंबाची पाने, हिंग, हळद, १/४ डाव तेल
कृती- कोबी किसुन घ्यावा. त्यात दाण्याचा कुट, लिंबाचा रस, मीठ, साखर घालुन सारखे करावे. तेल गरम करुन मोहोरि, हिंग, हळदीची फोडणि करावी. मिरच्या, कडिलिंब टाकावा. हे मिश्रण किसलेल्या कोबीत घालुन नीट हलवुन घ्यावे. वरुन बारिक चिरलेली कोथिंबीर घालावी.
झाली कोशींबीर !!!!


चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६


Add Your Message Here
Post:
Username: Posting Information:
This is a private posting area. Only registered users and moderators may post messages here.
Password:
Options: Automatically activate URLs in message
Action:

 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions