Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through August 09, 2005

Hitguj » Cuisine and Recipies » प्रादेशिक » दाक्षिणात्य » डोसा » Archive through August 09, 2005 « Previous Next »

Rajasee
Friday, June 20, 2003 - 1:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ravaa dosa crispy, thin ani jalidaar kasa karaycha? mazya kade asalelya recipe ni ravaa dosa thalipith kinva ghavanasarakha jaad hoto, jali padat nahi and crisp tar nastech.

Keya
Friday, June 20, 2003 - 1:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

राजसी,
रवा दोसा ः

३ कप रवा, १ कप तांदळाची पीठी, ताक, हिरवी मिरची, आवडत असल्यास आले व कोथिंबीर बारिक चिरून, जीरे, मीठ.
पीठी व रवा ताकात मिसळून मीठ घालून एक तास ठेवणे.पीठ एकदम सैलसर हवे. नेहमीच्या दोश्यापेक्षा बरेच सैल. हवे असल्यास थोडे पाणी घाल. नंतर बाकिचे सर्व साहित्य घाल. तवा तापवून बाहेरुन आत पीठ घालणे (पीठ पातळ असल्याने पसरवता येत नाही). कडेने थोडे तेल सोडणे. छान जाळी पडते. पीठ सैल असणे महत्वाचे. कधी कधी २.५ वाटी रवा, अर्धी वाटी मैदा, १ वाटी तांदळाची पीठी असे प्रमाण घेऊन देखिल करता येइल.


Sashal
Friday, June 20, 2003 - 2:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaat AÜlyaa KÜbaáyaacaohI CÜTo tukDo Gaatlao tr Cana laagato ..

Rajasee
Saturday, June 21, 2003 - 2:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

keya, ek doubt aahe tandoolachi pithee ani ravaa donhi goshti chikat nahiyet. mag pith khoop sarsarit kelyavar dosa tutat nahi ka? eksandh kasa kaay rahato?

Keya
Monday, June 23, 2003 - 3:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aaca-Ê
Qanyavaad. rajasaI ]iDdacao pIz ikMvaa p`maaNaabaahor jaast maOda vaaprlaa tr dÜsao icakT hÜtat. AaiNa jar
restaurant style rvaa dÜsaa hvaa Asaola tr fermentation time 6 to 7 tasa zovaavaa. Cana cava yaoto.
koyaa


Saee
Wednesday, June 25, 2003 - 7:01 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

koyaaÊ rvaa dÜXyaalaa baahoÉna Aat pIz Gaalaayacao mhNajao kaya malaa kLlao naahIÊ jara ]lagaDuna saaMga naa..

Keya
Wednesday, June 25, 2003 - 2:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sašÊ
baahoÉna Aat mhNajao tvyaacyaa kDonao pIz Gaalaayalaa saurvaat krayacaI va naMtr maQyaBaagaI Gaalaayacao. maa~ pIz naohmaIcyaa dÜXyaaMpoxaa baroca patL pahIjao.


Sayonara
Tuesday, July 29, 2003 - 1:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saimaÊ Aga p`maaNa mhNajao maI maÜjaUna naahI krt.saaQaarNa AMdajaanao Gaalato sava-.
tU pihlyaaMda krto Aahosa tr saaQaarNa dÜna vaaT\yaa taMdUL Gao. ra~Bar iBajat Gaala.sakaLI
mixer maQaUna vaaTtanaa %yaat paNyaaeovajaI naarLacaM dUQa GaalaUna vaaTavao.tsaMca vaaTtanaa %yaat cavaIp`maaNao maIzÊ saaKr GaalaavaI. batter KUp patL AsaU nayao.kahI kahI south-indian laÜkM %yaat yeast GaalaUna ferment krtat.pNa maI vaaTlyaavar lagaocaca DÜsao krto.kuz\lyaahI ]saLIbarÜbarÊ BaajaIbarÜbar Cana laagatat.

Seema0618
Wednesday, December 17, 2003 - 6:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa paper dosa caI recipie kuNaI saaMgau Xakola kaÆ maI krto tÜ india maQyao naIT crispy vhayacaa.pNa šqa pIz naIT Ôugat naahI. kaya krava.

Sami
Wednesday, December 17, 2003 - 6:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saImaaÊ pIz naIT ferment hÜNyaasaazI AaQaI oven qaÜDa garma kr. AaiNa maga warm temp Asatanaa %yaat to BaaMDM zova (with heat turned off of course) .
AgadI jaast garma nakÜ k$sa oven naahItr pIz iXajatM


Seema0618
Wednesday, December 17, 2003 - 6:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saima thanks for the quick reply
pIz oven maQyao dosa krNyaacyaa iktI vaoL AgaÜdr zovaayaca AaiNa iktI vaoL zovayaca tohI pls saaMgaXaIla kaÆ


Sami
Wednesday, December 17, 2003 - 6:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saImaaÊ vaaTlyaavar pIz lagaoca 18 to 20 tasa zovaayaca oven maQao. maQaoca ekda baahor kaZUna oven tapvaayacaa AaiNa prt pIz zovaayacaM

Karadkar
Wednesday, December 17, 2003 - 10:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

seema ... tuzya oven la light asel tar oven tapavava pan lagat nahi just light on karun pith aat then 15-20 taas .. that's good enough. Anakhi 1 trick mhanaje peeth vatatana tyat asel tar 1-2 muthii shilaa bhaat ghal.

Sampada_oke
Thursday, January 22, 2004 - 9:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa popr DÜsaa Ê masaalaa DÜsaa Ê }<aPpa Ê tsaoca isp`Mga DÜsaa AaiNa [tr p`karcao DÜsao ksao banavaavaot Ê (acaI ÌtI kÜNaI saaMgaU Xakola ka Æ

Anjali28
Thursday, January 22, 2004 - 4:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMpdaÊ
dÜXaaMsaazI p`maaNa
1 vaaTI ]DdacaI DaLÊ 3 vaaT\yaa
long grain rice, 1 vaaTI paarboiled rice. 2 tsp maoqyaaMcao daNaoÊ maUzBar pÜho.
taMdUL svacC QauvaUna ra~I iBajat Gaala. dusaáyaa idvaXaI prt ekda QauvaUna paNaI badla. tovhaca ]DdacaI DaL QauvaUna vaogaLI iBajat Gaala. DaLItca maUzBar pÜho va maoqyaaMcao daNao Gaala. saMQyaakaLI dÜnhI baarIk vaaTUna ek~ kÉna vyavaisqat hlavaUna ]badar jaagaot zova. AÜvhna maQyao idvaa caalaU k$na ikMvaa AÜvhna AaQaI tapvaUna Gaotlyaanao pIz AaMbaNyaasa madt hÜto. tsaoca ]nhaLa Asalyaasa taMdUL 12 - 15 tasa iBajalao trI caalatat. va vaaTlaolao pIzhI 8 - 10 tasaat AaMbato.
dusaáyaa idvaXaI pIzat maIz GaalaUna tvaa ÉLvaUna ³vyavaisqat tapvaUna´Gao]na dÜsao Gaala. dÜsaa Jaalaa kI maQyao baTaT\yaacaI BaajaI GaalaUna dÜnhI baajaU dumaDUna Gao]na
plate maQyao zova. serve with chataney and sambaar..

Spring Dosa:
yaa dÜXyaa saazI pIz hoca vaaprayacao pNa maQalaI BaajaI baTaTaÊ kaMdaÊ gaajarÊ maTar AXaI ima@sa Asato. tulaa hvyaa %yaa Baajyaa tU yaat GaalaU XakXaIla. tsaoca ha dÜsaa Aakaranao qaÜDa lahana AsatÜ.

]<aPpa..
]<aPPyaasaazI [DlaIcaoca pIz vaaprtat. [DlaI saazI iBajavatÜ tsaoca pIz iBajavaUna jaast vaoL AaMbavaayacao. baarIk kaMda ica$na %yaat baarIk icarlaolaI kÜiqaMbaIr GaalaayacaI va ek~ krayacao. hvaI Asalyaasa ihrvaI imarcaI doiKla GaalaU Xaktosa pNa lahana maulaaMnaa dotanaa %yaa kaZUna Vavyaa laagatat. qaÜDa jaaDsar dÜsaa GaalaUna lagaoca qaÜDa kaMda %yaavar psar. ]laqaNyaanao qaÜDo dabaUna kaMda naIT basava. dÜnhI baajaUnao naIT iXajavaUna Gao. TIp ]<apa Gaalatanaa dÜXyaa [tko patL pIz psarvaU nayao tsaoca far jaaDhI kÉ nayao. iXajalao kI ho pIz fulato %yaamauLo %yaa AMdajaanao pIz psaravao.
serve with chataney and sambaar..
popr dÜsaacao p`maaNa qaÜD\yaa vaoLanao Takto.. saasaUbaašMkDUna confirm kÉna Gaoto..:-)

Kiroo
Thursday, January 22, 2004 - 5:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI dÜna idvasaapuvaI- rvaa DÜsaa cao pIz iBajavalao hÜto.%yaacao p`maaNa ima 1 vaaTI }iDd DaL\laa 3 vaaTI baarIk rvaa Asao Gaotlao hÜto.. ho p`maaNa barÜbar Aaho kaÆ maaJao DÜsao kurkurIt ka naahI hÜt.}laT\tanaa pNa ÔaTtIla [tko ma} hÜtat.
kÜiNa kahI saaMgaU Xakala ka kaya k$ toÆ


Anjali28
Thursday, January 22, 2004 - 5:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

/cgi-bin/hitguj/show.cgi?tpc=34&post=396084#POST396084

kiroo ithe tee reciepe aahe..

Karadkar
Thursday, January 22, 2004 - 6:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

uttapam che ek recipe detey karun paha ..

1 udid daal, 1 vati chana dal, 1 vati jade pohe( kande pohe chaaltil), 4 vatyaa tanduL, 1 chamacha methi

sarv ekatra karun bhijat ghalave 6-8 taas.
mixer madhun barik vatun ambavun ghyave 10-12 taas ..
uttapa nehemisarakha karava.


Shmt
Thursday, January 22, 2004 - 8:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maajyaa [Dlyaa [qao hla@yaa hÜt naahIt. maI [DlaI rvaa vaapÉna [Dlyaa krto. [Dlyaa hla@yaa hÜNyaasaazI [DlaI rvaa iktI GaayacaaÊ ]iDd DaL AaiNa Ajauna kya GaalaayacaoÆ
Thx in advance

Sashal
Thursday, January 22, 2004 - 9:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Shmt Ê ]DdacaI DaL AaiNa [DlaI rvaa yaaMcao p`maaNa ekasa dÜna yaap`maaNao vaap$na maI [Dlyaa krto .. ]DdacaI DaL 6 to 8 tasa iBajavaUna vaaTto AaiNa %yaat [DlaI rvaa mix k$na pIz AaMbavato .. pIz AaMbaayalaa ikmaana 16 to 24 tasa laagaU Xaktat .. pIz vyavaisqat AaMbalaM kI %yaat cavaIp`maaNao maIz GaalaUna [Dlyaa steam krayacyaa .. AgadI hla@yaa hÜtat ..

Shmt
Thursday, January 22, 2004 - 9:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sashal, tu edali rava bhijavat nahis ka?

Sashal
Thursday, January 22, 2004 - 9:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naaihÊ Aatapya-Mt kQaI iBajavalaa naaih .. kdaicat AaMbaNyaacyaa p`iËyaot iBajalaa jaat Asaola ..

Sampada_oke
Friday, January 23, 2004 - 8:30 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Qanyavaad AMjalaI AaiNa imanaÜtI Ê maI kÉna baGatoca Ê karNa pIz AaMbavalaolao Aaho kalaca .
AMjalaI Ê tU saaMigatlyaap`maaNao maI }<aPpa krto Ê pNa kaMda laavalaa naa kI maaJaa }<aPpa ma} rahatÜ AatUna. maI jaast jaaD pIz psarto ka Ê mhNaUna Asao hÜto Æ
AaiNa jar caIja psarlao tr Ê caIja iXajalyaavar %yaacaa vaogaLa papud`a sauTtÜ Ê maga tÜ caIja }<aPpa hÜta Ê ho saaMgaavao laagato. %yaa saazI kaya kÉÆ


Anjali28
Friday, January 23, 2004 - 2:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMpdaÊ malaa vaaTto tU pIz jaast jaaD psartosa mhNaUna AatUna kccao rhat Asaavao. kaMda Gaatlyaavar KalacaI baajaU XaokUna Jaalyaavar ]<aPpa ]laTavaa va dusarI baajaUhI XaokUna GyaavaI. vyavaisqat iXajalaa jaatÜ. Hope this helps

Paragkan
Friday, January 23, 2004 - 6:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[Dlyaa hla@yaa hÜNyaasaazI DaL vaaTtanaa %yaat vaaTIBar pÜho ikMvaa caurmauro Gaatlao tr [Dlyaa hla@yaa vhayalaa madt hÜto AsaM mhNatat.

Karadkar
Friday, January 23, 2004 - 6:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

parag ... u r right even shila bhat works good

Mrsbarve
Sunday, April 11, 2004 - 7:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi,ferment karatana 15- 20 tas khupch watat nahit ka?mala watat ki 10/12 tas pure whawet.
mazya eka south indian maitrinine indiahun ek grinder aanla aahe.tyat ti idali doshache pith grind karate.itake sundar hote,agadi 5/6 tasat peeth ferment hote ;tya grinder madhye grinde kelyamule pith kharech sundar aambate.
baryach south indian lokanchya kade ha grinder disato.

Maj
Monday, April 12, 2004 - 11:58 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ajun ek trick ahe:
peeth tayar zale ki tyawar thode tel takayche, mag ek kadee petawoon tyawar thevaychi ani lagech zakan thewoon wajan thevayche... the match consumes the O2, converts to CO2 which helps fermentation...
this reduces the fermentation time.

Keshar
Monday, April 12, 2004 - 10:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mazi indiatil vahini...gahu kiwa tandalche pote(bardan)...(arthat rikame)...yat bhande ghalun thevate khup chan ferment hote...ithe Royal kiwa Dawat basamati tandulchya potyachya bag madhe ghalun thevta yeil..

Sayonara
Monday, August 08, 2005 - 2:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naIr dÜsaa :
saaQaarNa dÜna vaaT\yaa taMdUL ra~I iBajat Gaalaavaot. sakaLI ima@sarmQaUna vaaTtanaa naarLacyaa duQaat vaaTavaot. consistency AgadI patL Asata kamaa nayao. vaaTUna Jaalyaavar cavaIp`maaNao maIzÊ qaÜDI saaKr GaalaavaI. va icamaUTBar instant yeast Gaalaavao. va naMtr lagaoca DÜsao Gaalaavaot. ho DÜsao Aakaralaa AgadI lahana Asatat. AaiNa hot plate TašpcaI electrical tvaa AsatÜ %yaavar eka vaoLI dÜnaÊ tIna basaU Xaktat. kÜNa%yaahI BaajaIbarÜbar Cana laagatat.

TIp : (at yeast Gaatlyaavar pIz fugalaM naahI %yaamauLo maaJyaakrta yeast optional Aaho.

Arch
Monday, August 08, 2005 - 2:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saayaÜÊ nausat taMdLaca pIz vaap$na krta yaot ka gaÆ taMdUL na iBajavataÆ

Seema_
Monday, August 08, 2005 - 3:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naIr mhNajao paNaI %yaamauLo ho DÜsao maI AgadI paNyaap`maaNao patL pIz kÉna krto . AaiNa yaat naarLaca duQa AaNaI naarLaca paNaI ( caned ) Gaalato . Aata saayaÜcyaa method nao kÉna paihna. taMduL maa~ AgadI gaMQaasaarKa baairk Jaalaa paihjao. ho DÜsao AgadI patL AsalyaamauLo KUp laagatat . AaiNa ho laalasar na hÜta paZroXauBa` hÜtat . taMduL baasamatI na Gaota Anya Gaotlaa tr jaast bar . maI kahI yaat yeast Gaalat naahI . saayaÜ tu ipz Ôulaava mhNauna Gaalatosa kaÆ
AaiNa hÜ ho DÜsao AgadI mavau Asatat . %yaamaulao tvyaavaÉna kaZlao ik GaDI GaalaavaI . malaa vaaTt yaat barIca variations saapDtIla .


Seema_
Monday, August 08, 2005 - 3:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

arch taMdLaca ipz vaapÉna kolao tr tI AaMbaÜLI hÜ[la . DÜsao naahI hÜNaar .
saayaÜ tulaa kaya vaaTt to ilahI ga


Sayonara
Monday, August 08, 2005 - 7:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saImaaÊ maaJyaa mallaU maOi~NaI jao naIr dÜsao krtat to patL nasaUna jaaDo Asatat. AaiNa hÜÊ paMZroca Asatat rMgaalaa.pNa naarLacyaa duQaamauLo Cana laagatat cavaIlaa.

Eliza
Tuesday, August 09, 2005 - 12:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

barÜbar... ho dÜsao AgadI pancake type Asatat AaiNa idsaayalaa paMZro XauBa`.

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators