Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
मिसळचे वरण

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » आमटी / डाळ » मिसळचे वरण « Previous Next »

Bee
Wednesday, August 24, 2005 - 10:00 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saayaÜÊ imasaLcyaa varNaacaI ÌtI dotÜ Aaho. KUp saÜpI Aaho pNa maI kolaolyaa varNaalaa GarcyaasaarKa Aasvaad kQaI Aalaa naahI. jyaaMnaa varpUna jaovaayalaa AavaDto %yaaMnaI ekda trI imasaLIcao varNa k$na Kavao. ÌtI AXaI Aaho.

AQaa- vaaTI ]DId DaL saalaasakT AaiNa AQaa- vaaTI turIcaI DaL saalarhIt GyaavaI. tI dÜna tIna tasa kÜmaT paNyaat iBajaU QyaavaI. lasaUna imarcaI Aalao (ancao vaaTNa kravao. dÜna camacao garma masaalaa Gyaavaa. ÔÜDNaI kravaI. p`qama iBajalaolaI DaL GaalaavaI. maga garma masaalaa Gaalaavaa. savaa-t XaovaTI qaÜDasaa gauL Gaalaavaa.

eka vaaTIlaa paca vaaT\yaa paNyaacao p`maaNa Gyaavao. DaL Cana iXajaayalaa paihjao pNa tI gaLayalaa nakÜ. kqqaa rMgaacaa rssaa yao} Vavaa.

ha vaáhaDI p`kar Aaho :-) maI pihlyaaMda puNyaat imasaLpava Kallaa %yaavaoLI malaa vaaTlao hÜto (at Asaoca varNa Asaola pNa tÜ p`kar KUpca vaogaLa inaGaalaa :-)


हितगुज गणेशोत्सव २००६

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators