Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
शेंगोळ्या

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » पिठले » शेंगोळ्या « Previous Next »

Dineshvs
Wednesday, June 22, 2005 - 1:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tumhalaa jar kuLqaacao ipzlao AavaDt Asaola tr ha p`kar na@kIca AavaDola. ³ekda Kallaot tr prt prt KaNaar ho na@kI ´. prdoXaat kuLqaacao pIz imaLNaar naahI pNa XaÜQalyaasa kuLIqa imaLu XaktIla. malaa imaLalao hÜto.
tsao imaLalao tr to hla@yaa Aacaovar Baajauna Gyaavaot. maga ima@sarmaQauna Barkna kaZavaot. vaogaLI JaalaolaI saalao paKDuna TakavaIt. AaiNa ]rlaolyaa DaLIcao baairk pIz kÉna zovaavao. Aqaa-t Baartat ho tyaar imaLola.

tr XaoMgaÜL\yaasaazI ek vaaTI kuLIqa pIz. dÜna maÜzo camacao taMduL pIz ek~ kravao. %yaat tIna laala imarcyaaÊ paca saha lasauNa paklyaa va camacaaBar ijaro vaaTuna Gaalaavao. qaÜDI hLdÊ ihMga va maIz Gaalaavao. qaÜDI kÜiqaMbaIr kapuna GaalaavaI. kZt paNyaanao ho pIz Ga+ maLuna Gyaavao AaiNa maga %yaacao Baušmaugaacyaa XaoMgaop`maaNao lahana lahana laaMbaT gaÜLo kravaot.

ÔÜDNaIt maÜhrI va ihMga Gaalauna ]Baa icarlaolaa kaMda laala kÉna Gyaavaa. %yaatca qaÜDI kÜiqaMbaIr va lasauNa GaalaavaI. jara prtuna paNaI AÜtavao. maIzÊ itKT va kÜkma Gaalauna ]kLu Vavao. Cana ]kLI ÔuTlaI ik var kolaolyaa XaoMgaÜL\yaa Gaalaavyaat AaiNa iXajau Vavyaat.
kuLqaacyaa pIzamauLo rssaa AapÜAap Ga+ hÜtÜ. rssaa AaNaKI caivaYz krNyaasaazI %yaat Baajalaolao sauko KÜbaro vaaTuna Gaalaavao. va hvaa tr qaÜDa gauL Gaalaavaa.
h pdaqa- capatIXaIÊ BaatabarÜbar ikMvaa nausataca Cana laagatÜ. yaavar tup Takuna Kavao. qaMDIt ikMvaa pavasaat kÉna AaiNa Ka}na baGaaca.


Divya
Wednesday, June 22, 2005 - 1:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idnaoXa yaa XaoMgaÜL\yaavaÉna Aazvalao tumhalaa hulagyaacyaa AamaTIcaI roisapI yaoto kaÆ tI pNa AXaIca krtat bahutok Ô> kuLIqaacyaa ipza eovajaI hulagyaacao vaaprtat Ôarca mast laagato tI pNa

Punyanagarikar
Wednesday, June 22, 2005 - 1:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Arocaa.. hulagao mhNajaoca kuLIqa naÆ

Divya
Wednesday, June 22, 2005 - 1:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kaya saaMgato kaya ip`yaa......

na@kI hulagao mhNajao kuLIqa naaÆ

Sampada_oke
Wednesday, June 22, 2005 - 3:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idnaoXa Ê šMiglaXa naava kaya hÜ kuLIqaacao Æ AamacyaakDo ek p`kar imaLtÜ Ê pNa jara XaMka AahoÊ na@kI toca kuLIqa ka mhNaUna .. .

Punyanagarikar
Wednesday, June 22, 2005 - 3:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idvyaa .. malaa trI hulagao mhNajaoca kuLIqa Asa saaMigatlaM hÜtM. maI svatÁ kiQaca ‘hulagao’ ha XabdM vaaprlaa nahI.. naohoimaca ‘kuLIqa’ haca XabdM vaaprto.. :-)
saMpda .. kuLIqa mhNajao šMga`jaI maQyao horse gram :-)

Ashwini
Wednesday, June 22, 2005 - 3:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hulagao mhNajaoca kuLIqa AaiNa to pqyakr Asatat.

Dineshvs
Wednesday, June 22, 2005 - 3:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hÜ hulagao mhNajaoca kuLIqa. hulagyaacaM maaDgaM pNa krtat AaiNa ipzlao pNa.
hulagao Baajauna %yaacao kLNa AaiNa maÜD kaZuna ]saL krtat. sagaLoca p`kar caivaYz.
ho hulagao Ô> kÜkNaatca hÜtat. pNa puvaI-pasauna doXaavar maaiht Aahot. %yaaMcaa vyaapar Ôar puvaI-pasauna hÜtÜya.

saMpdaÊ ha^sa- ga`^ma hoca naava Aaho. ho daNao jara capTo va saaQaarNa caÝkÜnaI Asatat. maÉna to iÔka tpikrI AXyaa rMgaaMcaI sarimasaL Asato.


Ninavi
Wednesday, June 22, 2005 - 3:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuLIqa KUp ]YNahI Asatat AsaM eoklaMya.

Sampada_oke
Wednesday, June 22, 2005 - 4:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

magaXaI maI naava navhto paihlao Ê sahja manaat Aalao šqalaI pÜsT\sa vaacaUna mhNaUna ivacaarlao hÜto Ê Aa<aa naava paihlao Ê Red Cow peas Asao ilaihlaoya %yaa p^kvar Ê mhNajao kaya Aaho to Æ rMga Dak- maÉnaca Aaho ÊAakar maa~ CÜT\yaa cavaLIsaarKa Aaho .

Punyanagarikar
Wednesday, June 22, 2005 - 5:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMpda.. Aga red cow peas mhNajao laala cavaLI.. AaplaI ba`a}na cavaLI Asato naa Æ tiXaca ]saLI naahItr saaMbaarM krayacaÊ Ô> iXajaayalaa qaÜDI jaD Asato...
tU barÜbar AÜLKlaM hÜtsa.. :-)


Bee
Thursday, June 23, 2005 - 5:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI [qao ekda AaNalao hÜto kuLIqa pNa maaJao kuLIqaacao ipzlao naIT jamalao naahI. ]rlaolyaa ipzat ikDo pDlaot mhNaUna ipz ÔokUna Vava laagala. Aata XaongaÜL\yaacaI Assala ÌtI pahUna prt ekda p`yaÜgaasaazI ek p^k AaNalaa laagaola.

idnaoXaÊ vaáhaDat AamhI XaongaÜLo varcaovar krtÜ AsatÜ. pNa %yaat Ô> kNaIk hLd baosana [tkoca ijaÙsa Asato. qaÜDaÔar varNaÔLo saarKa p`kar Aaho.


Gajanandesai
Thursday, June 23, 2005 - 11:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tr kuLIqa mhNajao hulagao hÜya² Aajapya-Mt kuLIqa mhNajao kaya Asaavao ho ek kÜDoca vaaTayacao.

Aata pa}sa sau$ Jaalaaya. maUzBar hulagao tvyaat Baajaayacao³vaaLvalaolao´. Baajat Aalao kIÊ eka vaaTIt AgadI qaÜDosao paNaI Gyaayacao va %yaat qaÜDosao maIz ivarGaLvaayacao. AaiNa %yaa Baajat Aalaolyaa hulagyaaMvar iXaMpDayacao. qaÜDo prtayacao. va garma garma Kayalaa Gyaayacao. mast laagato kuDuma kuDuma. :-)

tsaoca turIcyaa AaiNa pavaT\yaacyaa pIzacao maaDgao mhNajao tr class ca²


Dineshvs
Thursday, June 23, 2005 - 2:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aata AazvaNa inaGaalaIca Aaho tr maaDgyaacaI Ìit baGau.
yaacao Anaok p`kar Asaavaot. BaujaMga yaa XaMkr paTlaaMcyaa (CBDG) kqaot pNa maaDgyaacaa ]llaoK Aaho.

tr ek vaaTI varIlap`maaNao kolaolao kuLqaacao pIz va dÜna camacao taMdLacao pIz ek~ kÉna paNyaat kalavauna Gyaavao.
caar paca vaaT\yaa paNaI Gao}na %yaat ek vaaTI gauL ivarGaLvauna Gyaavaa va to ]kLt zovaavao. %yaalaa ]kLI AalaI ik var iBajavalaolao pIz va kNaBar maIz Gaalaavao.
daTsar Jaalao ik kpBar naarLacao duQa Gaalaavao. va ]travao. qaMDIt garma garma Pyaavao.

yaat maI jvaarIcyaaÊ taMdLacyaa kNyaa Gaatlaolyaa pNa baiGatlyaa Aahot.
Barpur ]jaa- doNaara AaiNa tirhI pirpuNa- Asaa Aahar Aaho ha.


Bee
Friday, June 24, 2005 - 4:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

GD-- mala waTale hee kruti fakt aamheech karato kaa gharee.. tumheehee karataa tar.. malaa khas karun moog, harabaRyaachee DaaL miThaaL paaNyaat garam garam bhaajoon ghetalelee chhaan laagate aaNi tee poShTeekahee asate..

Leenas
Friday, June 24, 2005 - 6:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kala XaoMgaÜL\yaa kolyaa hÜ%yaa. mast Jaalyaa hÜ%yaa. pNa maI taMdULacao pIz naahI GaatlaoÊ jara daT\laM hÜt bahutok %yaamauLoca. pNa cava Cana jamalaI hÜtI.

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators