Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
दह्यातील बेसन - वर्‍हाडी प्रकार ...

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » पिठले » दह्यातील बेसन - वर्‍हाडी प्रकार « Previous Next »

Bee
Monday, June 13, 2005 - 9:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ivadBaa-t ipzlyaalaa baosana mhNatat mhNaUna maI naavahI baosanaca ilaihlao Aaho.

d(atIla baosana AaiNa kZvalaolao tola -
--------------------------------------

saaih%ya -
ek vaaTI Ga+ dhI. GarI ivarjalaolao Ait caaMgalao.

ek vaaTI iBajavalaolaI caNaaDaL.

ek A#KI ihrvaI imarcaI.

dÜna maQyama Aakaracao kaMdoÊ ]Bao icarlaolao.

vaasa Asalaolaa AÜlaa kZIp<aa.

ihMgaÊ maÜhrIÊ ijaroÊ maIzÊ tolaÊ hLd ÔÜDNaIsaazI. laala itKT vaaprayacao naahI.

ÌtI --

ek vaaTI dhIÊ ihrvaI lavaMgaI imarcaIÊ iBajavalaolaI DaL ek~ kalavaUna Gyaa. %yaat cavaIpurto maIz AaiNa ikMcaIt saaKr Gaalaa. ho imaEaNa mixer maQaUna baarIk kaZa. naMtr eka patolyaat ek to dID glaasa paNaI GaalaUna %yaat ho imaEaNa Taka. rvaInao ZvaLUna Gyaa. pMQara imainaTo tsaoca rahU Va. naMtr ÔÜDNaI k$na %yaat ho patL imaEaNa Gaalaa. AgadI dÜna tIna imainaTat ]kLI ÔuTola. Cana Ga+sar hÜt Aalao kI baosana tyaar. baosanaalaa qaÜDo zMD hÜ] Va. maga to AaNaKINaca Ga+ hÜto.

kZvalaolao tola -
------------------------
caar BarIva laaMba cava Asalaolyaa sau@yaa imarcyaa.
lahana lahana pakL\yaa lasaNaIcyaa.
ijaroÊ AQaa- camacaaBar.

CÜT\yaa kZšt vaa patolyaatÊ tola kDk hÜ] Vayacao. naMtr ga^sa ivaJavaUna sava-p`qama imarcyaa Takayacyaa. %yaaMcyaa zsaka laagalaa tr samajaayacao imarcyaa Cana Aahot. naMtr lagaoca ijaro ina lasaUna Takayacaa. lasaUna laala jar naahI Jaalaa tr tola punha qaÜDo garma k$na Gyaayacao. (alaa mhNatat kZvalaolao tola. ho tola ipzlyaavar Gyaayacao. Cana KmaMga cava yaoto. imarcyaa jar laaMba AsatIla tr maQaat dÜna tukDo k$na Taklao trI hrkt naahI.

BaakrIÊ turIcyaa DaLIcaI iKcaDI (asaÜbat ho baosana Cana laagato. saÜbat jar zocaaÊ maÜhrIcyaa DaLItlao laÜNacaoÊ papDÊ gaulaabaI kaMda hatanao ÔÜDlaolaa Asaola tr jaovaNaalaa AjaUnaca majjaa yaošla.

AXyaaca pwtInao kZI doKIla krta yaoto. Ô> dhI qaÜDo AaMbaT Gyaayacao AaiNa DaL catkÜr vaaTI GyaayacaI. kZIvar bauMdI TaklaI kI Cana pMjaabaI style kZI hÜto.

maaJyaa [qalyaa DaLIcyaa ipzat naohmaI bugs inamaa-Na hÜtat. %yaamauLo malaa jar ipzlao krayacao Jaalao tr maI naohmaI DaL iBajavaUnaca ipzlao krtÜ.

baosana store krNyaasaazI kahI Kasa ]paya Aaho ka kuNaakDoÆ


हितगुज गणेशोत्सव २००६

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators